Ieremias, cap. 13, 12-27, cf. LXX

12. Și vei zice către poporul acesta: «Toate burdufurile vor fi umplute de vin». Și va fi, dacă or să zică către tine: «Oare, cunoscând [aceasta], nu vom cunoaște că toate burdufurile vor fi umplute de vin?»,

13. și [aceasta] vei grăi către ei: «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu îi voi umple [cu] îmbătare [Ἐγὼ πληρῶ μεθύσματι] pe cei care locuiesc pământul acesta și pe împărații lor, pe cei care șed pe tronul său, pe fiii lui David, [dar] și pe preoți și pe profeți și pe Iudas și pe toți cei care locuiesc [în] Ierusalim!

14. Și îi voi risipi pe ei, pe bărbat și pe fratele său, pe părinții lor și pe fiii lor întru același. Și nu îi voi dori>, zice Domnul, <și nu îi voi cruța și nu Mă voi îndura de stricăciunea lor [καὶ οὐκ οἰκτιρήσω ἀπὸ διαφθορᾶς αὐτῶν]>».

15. Auziți și luați aminte și nu vă înălțați [cu mintea], că[ci] Domnul a grăit!

16. Dați Domnului, Dumnezeului vostru, slavă mai înainte să se întunece și mai înainte să se împiedice picioarele voastre pe munții cei întunecați și veți aștepta întru lumină [καὶ ἀναμενεῖτε εἰς φῶς]! Și acolo [va fi] umbra morții [καὶ ἐκεῖ σκιὰ θανάτου] și vor fi puși întru întuneric [καὶ τεθήσονται εἰς σκότος].

17. Iar dacă nu aveți să auziți, [atunci] în taină va plânge sufletul vostru de la fața semeției [κεκρυμμένως κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσώπου ὕβρεως] și ochii voștri vor coborî lacrimi, că[ci] a fost zdrobită turma Domnului.

18. Ziceți împăratului și celor care stăpânesc: «Smeriți-vă și ședeți, că[ci] a fost dărâmată de pe capul vostru cununa slavei voastre!».

19. Cetățile cele către austru au fost închise împreună și nu era cel care deschide [să le deschidă]. Iudasul a fost înstrăinat [și] a sfârșit [în] înstrăinarea cea deplină.

20. Ridică-ți ochii tăi, Ierusalimule, și vezi pe cei care vin de la miazănoapte! Unde îți este turma care ți-a fost dată ție, oile slavei tale?

21. Ce vei zice când or să te cerceteze pe tine, și [că] tu i-ai învățat pe ei, împotriva ta, cunoașterile întru început? Nu durerile nașterii te vor apuca pe tine, ca pe femeia născând?

22. Iar dacă ai să zici în[tru] inima ta [καὶ ἐὰν εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου]: «Pentru ce m-a[u] întâmpinat mie [pe mine] acestea [διὰ τί ἀπήντησέν μοι ταῦτα]?», [acestea să știi:] pentru mulțimea nedreptății tale a[u] fost descoperit[e] cele dinapoi ale tale [διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἀδικίας σου ἀνεκαλύφθη τὰ ὀπίσθιά σου], [ca] să fie rușinate călcâiele tale [παραδειγματισθῆναι τὰς πτέρνας σου].

23. Dacă își va schimba etiopsul [αἰθίοψ]/ etiopianul pielea sa și leopardul împestrițările [τὰ ποικίλματα][1] sale, [atunci] și voi puteți să faceți bine[le] învățând cele rele.

24. Și i-am împrăștiat pe ei ca pe tufele purtate de vânt întru pustiu.

25. Acesta [este] sorțul tău și partea [ta, căci] voi nu Mi-ați ascultat Mie, zice Domnul, că[ci] M-ai uitat pe Mine și ai nădăjduit spre minciuni [καὶ ἤλπισας ἐπὶ ψεύδεσιν].

26. Și Eu voi descoperi cele dinapoi ale tale împotriva feței tale [κἀγὼ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου] și va fi văzută necinstea ta [καὶ ὀφθήσεται ἡ ἀτιμία σου].

27. Iar preacurvia ta [καὶ ἡ μοιχεία σου] și nechezarea ta [καὶ ὁ χρεμετισμός σου] și înstrăinarea curviei tale[2] pe dealuri și în câmpuri am văzut-o [καὶ ἡ ἀπαλλοτρίωσις τῆς πορνείας σου ἐπὶ τῶν βουνῶν καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἑώρακα], [am văzut] urâciunile tale. Vai ție, Ierusalimule, că nu ai fost curățit dinapoia Mea! Până ce [când vei fi așa] încă?


[1] Petele sale de pe blană.

[2] Dumnezeu Se referă aici la închinarea lor la idoli. Pentru că, prin ea, s-au împreunat cu demonii.