Ieremias, cap. 19, cf. LXX

1. Atunci, Domnul a zis către mine: „Mergi și câștigă ulcior de vin [βῖκον] făcut din lut! Și vei aduce din cei mai bătrâni ai poporului și din cei mai bătrâni ai preoților.

2. Și vei ieși spre mormântul fiilor copiilor lor, care este înaintea curților porții ciobului [ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶν προθύρων πύλης τῆς χαρσιθ] și citește acolo toate cuvintele, pe care le voi grăi către tine!

3. Și le vei zice lor: «Auziți cuvântul Domnului, împăraților al Iudasului și bărbaților ai Iudasului și cei care locuiesc [locuiți] [în] Ierusalim și cei care intră [intrați] prin porțile acestea! Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: <Iată, Eu aduc peste locul acesta cele rele, astfel încât tot cel[ui] care aude acestea îi va suna [vor suna] amândouă urechile sale!

4. Pentru care [că] M-au părăsit pe Mine și au înstrăinat locul acesta [καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν τόπον τοῦτον] și au tămâiat în[tru] el dumnezeilor celor străini, cărora [pe care] nu îi cunoscuseră ei și părinții lor. Iar împărații Iudasului au umplut locul acesta de sângiurile cele nevinovate [αἱμάτων ἀθῴων]

5. și au zidit cele înalte lui Baal [καὶ ᾠκοδόμησαν ὑψηλὰ τῇ Βααλ], [pentru] a-i arde pe fiii lor în foc [τοῦ κατακαίειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρί], [lucruri] pe care nu le-am poruncit [ἃ οὐκ ἐνετειλάμην] și nici [nu] le-am grăit [οὐδὲ ἐλάλησα] și nici [nu] le-am cugetat în inima Mea [οὐδὲ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ Μου].

6. Pentru aceasta, iată, vin zile>, zice Domnul, <și nu va [mai] fi chemat încă [numele] locului acestuia Cădere și Mormântul fiului lui Ennom, ci Mormântul înjunghierii [ἢ Πολυάνδριον τῆς σφαγῆς]!

7. Și voi înjunghia sfatul lui Iudas și sfatul Ierusalimului în locul acesta și îi voi doborî pe ei cu sabia înaintea vrăjmașilor lor și în mâinile celor care caută sufletele lor și îi voi da pe cei morți ai lor spre mâncare păsărilor cerului și fiarelor pământului.

8. Și voi rândui cetatea aceasta spre stingere și spre șuierare. Tot cel care [va] merge pe lângă aceasta se va întrista și va șuiera pentru toată rana aceasta [καὶ συριεῖ ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς].

9. Și vor mânca trupurile fiilor lor [καὶ ἔδονται τὰς σάρκας τῶν υἱῶν αὐτῶν] și trupurile fiicelor lor [καὶ τὰς σάρκας τῶν θυγατέρων αὐτῶν], iar fiecare trupurile aproapelui lor vor mânca în trecerea și în împresurarea, [cu] care îi vor împresura pe ei vrăjmașii lor>».

10. Și vei zdrobi ulciorul de vin înaintea ochilor oamenilor celor care ies [vor ieși] împreună cu tine

11. și vei zice: «Acestea zice Domnul: <Așa îl voi zdrobi pe poporul acesta și pe cetatea aceasta, precum se zdrobește vasul cel de lut, care nu va [mai] putea să se vindece încă.

12. Așa voi face>, zice Domnul, <locului acestuia și celor care locuiesc în el, [ca] să dea cetatea aceasta ca cea care se sfărâmă.

13. Iar casele Ierusalimului și casele împăraților Iudasului vor fi precum locul cel care se sfărâmă de necurățiile [lor], în toate casele în care au tămâiat pe acoperișurile lor [ἐν πάσαις ταῖς οἰκίαις ἐν αἷς ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῶν] [la] toată oastea cerului [πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ] și au vărsat jertfe de băutură dumnezeilor celor străini [καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις]>»”.

14. Și a venit Ieremias de la Cădere, acolo unde l-a trimis pe el Domnul [ca] să profețească, și a stat în curtea casei Domnului și a zis către tot poporul:

15. „Acestea zice Domnul: «Iată, Eu aduc peste cetatea aceasta și peste toate cetățile ei și peste satele ei toate cele rele, pe care le-am grăit asupra ei! Că[ci] și-au întărit gâtul lor [pentru] a nu asculta cuvintele Mele»”.