Ieremias, cap. 21, cf. LXX

1. Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremias, când a trimis către el împăratul Sedechias [Σεδεκιας] pe Pashor, fiul lui Melhias [Μελχιας], și pe Sofonias [Σοφονιας], fiul lui Maaseas [Μαασαιας] preotul, zicând:

2. „Întreabă pentru noi pe Domnul, că[ci] împăratul Babilonului a venit asupra noastră! [Întreabă] dacă va face Domnul după toate cele minunate ale Sale și [acela] va pleca de la noi!”.

3. Iar Ieremias a zis către ei: „Așa veți zice către Sedechias, împăratul Iudasului:

4. «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu întorc armele cele războinice, cu care voi vă războiți cu ele cu haldeii, cei care v-au închis pe voi în afara zidului, în mijlocul cetății acesteia!

5. Și Eu vă voi război pe voi cu mână întinsă și cu brațul cel tare, cu mânie [μετὰ θυμοῦ] și urgie [καὶ ὀργῆς] și [cu] furia cea mare [καὶ παροργισμοῦ μεγάλου].

6. Și îi voi lovi pe toți cei care locuiesc în cetatea aceasta, pe oameni și pe dobitoace, cu moartea cea mare [ἐν θανάτῳ μεγάλῳ] și [astfel] vor muri>.

7. Iar după acestea, așa zice Domnul: <Îl voi da pe Sedechias, pe împăratul Iudasului, și pe copiii săi și pe poporul care a rămas în cetatea aceasta de [la] moarte și de [la] foamete și de [la] sabie, [îi voi da] întru mâinile vrăjmașilor lor, care caută sufletele lor, și îi vor tăia pe ei cu gura sabiei [καὶ κατακόψουσιν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας]. [Și] nu îi voi cruța pe ei și nici nu Mă voi îndura de ei>»”.

8. „Și către poporul acesta [așa] vei zice: «Acestea zice Domnul: <Iată [ἰδοὺ], Eu am dat înaintea feței voastre calea vieții [Ἐγὼ δέδωκα πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν ὁδὸν τῆς ζωῆς] și calea morții [καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θανάτου]!

9. Cel care șade în cetatea aceasta va muri cu sabia și cu foametea. Iar cel care iese să se ducă către haldei, [către] cei care v-au închis pe voi, va trăi și sufletul său va fi în[tre] prăzi[1] și va trăi.

10. Pentru că am întărit fața Mea împotriva cetății acesteia spre cele rele și nu spre cele bune. [Căci] întru mâinile împăratului Babilonului va fi dată și va fi arsă ea în[tru] foc>»”.

11. Casa împăratului Iudasului, auziți cuvântul Domnului!

12. Casa lui David, acestea zice Domnul: „Judecați dimineața judecata și îndreptați și scoateți-l pe cel care a fost jefuit din mâna celui care îi face rău lui! Pentru ca să nu se aprindă ca focul urgia Mea [ὅπως μὴ ἀναφθῇ ὡς πῦρ ἡ ὀργή Μου] și va fi ars și nu va fi cel care va stinge.

13. Iată, Eu către tine [vorbesc], cel care locuiești valea Sorului [Σορ] cea întinsă, [pentru] cei care zic: «Cine ne va înfricoșa pe noi?» sau «Cine va intra către locașul nostru?».

14. Și voi aprinde foc în dumbrava ei și [focul] va mânca toate cele dimprejurul ei”.


[1] Va fi robit și considerat pradă de război.