Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor Sfintelor, Netrupeștilor și Cereștilor Puteri [8 noiembrie 2020]

Iubiții mei[1],

când aud numele Mihail, mintea mea pleacă imediat spre Mihail Eminovici, al cărui nume, prin stilizare, a devenit Mihail Eminescu[2] și a cărui operă imensă este acum online și ne poate uimi pe fiecare zi[3]. Pentru că e confratele și prietenul meu întru poezie, alături de Nichita, Marin și mulți, mulți alții care au făcut din poezia lor o mare și profundă confesiune a sufletului omenesc. Iar când aud numele Gavriil, mintea mea zboară spre Sfântul Cuvios Gavriil Urghebadze, cel Nebun pentru Hristos Domnul, care a dărâmat idolii comunismului[4] și care are o prospețime duhovnicească și o pătrundere mistică rară pe care am iubit-o mult din prima clipă când l-am cunoscut.

Însă ambele nume sunt ale Arhanghelilor lui Dumnezeu, care s-au implicat și se implică mult în viața oamenilor celor credincioși, pentru că au slujit și slujesc voii lui Dumnezeu cu noi.

Mihail e forma grecească a numelui său: Μιχαήλ. Pentru că în limba ebraică el este מִיכָאֵל [Mikhael] și înseamnă Cine (este) ca El? Cine este ca Dumnezeu[5]? Spunând astfel, în subsidiar, că nimeni nu e ca Dumnezeu, pentru că doar El este Dumnezeu. Și întrebarea transformată în nume exclude orice închinare la idoli, pentru că doar El este Dumnezeul nostru, Dumnezeul care ne mântuie pe noi.

La fel, Gavriil e forma grecească a numelui său: Γαβριήλ. Pentru că în limba ebraică este גַּבְרִיאֵל [Gabriel] și înseamnă Dumnezeu este tăria mea[6].

Iar Sfântul Arhanghel Mihail s-a implicat mult în viața poporului lui Israil, pentru ca să le dovedească tuturor că doar El este Dumnezeu și „că toți dumnezeii neamurilor [sunt] demoni [ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια]” [Ps. 95, 5, LXX] – pentru că el a păstrat poporul lui Israil, cel înconjurat de popoare idolatre, în revelația cea mântuitoare a lui Dumnezeu –, pe când Sfântul Arhanghel Gavriil, începând cu Bunavestire, când L-a văzut pe Stăpânul tuturor întrupat în pântecele Născătoarei de Dumnezeu, smerindu-Se întru toate, ne-a arătat tuturor că Dumnezeu este tăria noastră în toate ispitele și necazurile vieții noastre. „Căci [Domnul], în[tru] care El a pătimit, [adică în trupul Său], ispitindu-Se [Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν Αὐτὸς πειρασθείς], poate [și] celor care se ispitesc să le ajute [δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι]” [Evr. 2, 18, BYZ]. Poate să ajute și celor care sunt ispitiți de către demoni.

Și de ce ne ajută Domnul în ispitele vieții noastre? Pentru că El a fost „ispitit întru toate [πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα], după asemănare [καθ᾽ ὁμοιότητα], [după asemănarea noastră, pentru că Și-a asumat umanitatea noastră], în afară de păcat [χωρὶς ἁμαρτίας]” [Evr. 4, 15, BYZ]. Domnul a fost ispitit de către demoni și de către oameni întru toate ale vieții Sale, dar nu a păcătuit niciodată. Și El S-a lăsat ispitit de către toți, pentru ca să întărească umanitatea Sa împotriva a toată ispita. Și aceasta, pentru ca să ne dea nouă, celor care credem întru El, prin slava Lui, puterea Sa cea dumnezeiască, ca și noi să ne împotrivim la toată ispita și să le biruim pe toate în ființa noastră.

Pentru că tăria pe care ne-o dă Dumnezeu e tocmai slava Lui. Și slava Lui ne întărește pe noi în toate zilele vieții noastre, pentru ca să trăim cuviincios înaintea lui Dumnezeu.

Astăzi trebuia să fac, de fapt, Parastasul de 8 ani al bunicii Floarea Picioruș. Care a adormit în timpul Dumnezeieștii Liturghii, acasă, în patul ei, așa cum și-a dorit dintotdeauna, dar sub Sfânta Icoană a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, pomeniți astăzi. Pentru că ei au întărit-o să facă cele bune în viața ei și tot ei au ajutat-o, de prăznuirea lor, să meargă la Domnul. Dar, de fiecare dată îl fac mai înainte, atunci când pot, pentru ca să nu plec de la Biserică în zilele de Slujbă. Însă am pomenit-o azi, ca de fiecare dată, la Dumnezeiasca Liturghie, unde ea venea cu multă evlavie și se închina și încerca să cânte alături de strană, rugându-se tainic în inima ei lui Dumnezeu.

Arhanghel înseamnă primul dintre Îngeri[7], pe când Înger înseamnă trimis sau vestitor[8] al lui Dumnezeu către noi. Pentru că toate Puterile cerești ascultă de Dumnezeu și fac voia Lui, ca unele care stau toate în jurul lui Dumnezeu, ele fiind trimise atât să îi apere și să îi ajute pe oameni, dar și să îi mustre și să îi certe pentru păcatele lor. Fiindcă Dumnezeu e Pedagogul nostru Cel desăvârșit, Cel care ne călăuzește și ne ajută pe noi în toate zilele vieții noastre, dar ne și ceartă și ne mustră spre binele nostru. Căci noi, copiii Lui, avem nevoie mereu de povățuire, de mângâiere, de ajutor, de întărire, dar și de îndreptare și vindecare dureroasă a patimilor noastre.

Pentru că atunci când păcătuim, ne place păcatul și facem tot ceea ce ne trece nouă prin cap. Dar când e să scoatem consecințele rele ale păcatului din noi, adică patimile, atunci vedem câtă nevoință, câtă durere, câte ispite, dar și câtă slăbiciune imensă e în noi, pentru că păcatele ne-au făcut slabi, foarte slabi în fața păcătuirii. Credem că vom rezista, că suntem tari, că putem, dar aflăm în scurt timp că nu putem face față ispitelor. Și, cunoscându-ne iar și iar slăbiciunea imensă în fața păcatelor, înțelegem că nu suntem tari decât dacă El ne întărește, că nu putem să trăim drept decât dacă El ne călăuzește, că nu ne putem sfinți fără strigarea continuă către El, pentru ca Domnul să Se milostivească continuu de noi, de slăbiciunea noastră imensă.

De aceea ne spovedim și ne împărtășim continuu cu Domnul, de aceea ne rugăm Lui, de aceea postim înaintea Lui, de aceea priveghem înaintea Lui: ca El să ne întărească mereu pe noi, cei slabi, împotriva a tot păcatul! Iar Dumnezeieștii Îngeri și toți Sfinții lui Dumnezeu sunt prietenii și ajutătorii și călăuzitorii noștri în viața cu Dumnezeu, pentru că ei ne luminează pe noi și ne întăresc mereu prin rugăciunile lor, ca noi să trăim evlavios, ca noi să trăim cuvios înaintea lui Dumnezeu.

Și prăznuirea de astăzi, când noi ne închinăm Îngerilor lui Dumnezeu și le cerem ajutorul în viața noastră, e o prăznuire și o bucurie ca între prieteni. Căci prietenii, atunci când se întâlnesc, se îmbrățișează puternic în brațe și se sărută cu bucurie și sunt plini de veselie că s-au întâlnit. Așa și acum, cu noi: ei sunt sus, iar noi jos, dar vrem să fim cu toții în același loc, adică în Împărăția lui Dumnezeu. Noi vrem să fim acolo unde sunt ei. De aceea, de acum, noi ne bucurăm împreună cu cei cu care vrem să fim pentru toți vecii, cu Îngerii și cu Sfinții lui Dumnezeu, pentru că vrem să trăim îngerește pe pământ, ca să ne bucurăm veșnic cu Dumnezeu în Împărăția Lui.

Anghelologia Bisericii, cum spuneam și altă dată, se află în mod concentrat în marea carte, cea plina de revelații dumnezeiești, a Sfântului Sfințit Mucenic Dionisios Areopagitul, marele Teolog și Văzător de Dumnezeu al secolului I după Hr. În Despre Ierarhia cerească, pe care o puteți citi aici[9], în traducerea Sfântului Dumitru Stăniloae, Părintele nostru, al tuturor românilor. Aici veți putea citi despre cele 9 Preasfinte Ierarhii îngerești, adică despre Serafimi, Heruvimi, Tronuri, Domnii, Puteri, Stăpânii, Începătorii, Arhangheli și Îngeri, pe care noi le denumim teologic cu titulatura Puteri cerești și netrupești[10].

Însă, atât în Dumnezeiasca Scriptură, cât și în cărțile Sfinților Părinți și în Viețile Sfinților avem multe date despre Puterile cerești. Și pe acestea trebuie să le adunăm cu sârguință, pentru ca să cunoaștem marea lor sfințenie și marea lor lucrare mântuitoare în viața noastră.

Căci, dacă nu le cunoaștem minunile în viața lumii, spunem și noi în mod păcătos, ca cei neînvățați, că „până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții”. Dar dacă citim minunile cele prea mari ale Sfinților Îngeri în viața noastră, atunci ne smerim mult și ne umplem de mare bucurie sfântă, căci înțelegem câtă delicatețe și atenție au ei pentru mântuirea noastră.

Slujba zilei ne vorbește despre Sfântul Arhanghel Mihail ca despre cel cu chip de foc și cu frumusețe minunată[11]. Iar el este izvor de tămăduiri [πηγὴν ἰαμάτων] în Biserica lui Dumnezeu, pe când Sfântul Gavriil este cel care cu împărtășiri dumnezeiești luminează întreaga lume. Iar el, Arhistrategul Gavriil, cu luminare dumnezeiască ne strălucește pe noi[12]. Pentru că toți Îngerii lui Dumnezeu sunt luminătorii și sprijinitorii noștri în viața cu Dumnezeu, pentru că ne umplu de lumina lui Dumnezeu care locuiește în ei și strălucește din ei.

Dar dacă nu ai lumina Lui în tine, ce ai altceva decât întunericul demonilor? Și acest întuneric din noi strălucește și el, se propagă și el în cei din jurul nostru, se răspândește ca o molimă, ca o catastrofă ecologică, pentru că îi învață și pe ei să iubească întunericul. Pentru că tot păcatul e întuneric și moarte sufletească. Și dacă iubești păcatul și te complaci în el, acesta te întunecă continuu, făcându-te să fii o gură de Iad. Te face să fii o gură de canalizare a Iadului, care răspândește în lumea noastră toate bolile cele diavolești, adică toate patimile cele omorâtoare de suflet și de trup.

Ascultarea de Dumnezeu te simplifică continuu și te umple de lumina Lui, te face tot mai uman și mai milos și mai atent cu oamenii, pe când satanizarea continuă, prin păcătuirea continuă fără pocăință, te face un întuneric urât și plin de nesimțire. Iar omul care e nesimțit înaintea lui Dumnezeu, care nu își conștientizează păcatele înaintea Lui, e adevărata calamitate a pământului. Pentru că el, alături de demon, poluează continuu viața sufletească și trupească a oamenilor din jurul său, întunecând lumea din jurul lui.

Ne place când răsare soarele și e cald și avem o temperatură de mânecă scurtă? Așa e slava lui Dumnezeu în viața noastră: e o lumină copleșitoare, care ne curățește și ne luminează și ne sfințește din destul! Iar Biserica lui Dumnezeu e plină de slava Dumnezeului nostru treimic și de aici, din ea, toată lumea e luminată și întărită. Pentru că Biserica e mijlocul lumii, e izvorul vieții și al nemuririi pentru întreaga creație a lui Dumnezeu.

Dar dacă nu stai cu Dumnezeu și cu Sfinții și cu Îngerii Lui, atunci duci o viață ilegală, nebinecuvântată de El, care nu te împlinește nicidecum. Viața fără El e un chin și o neîmplinire veșnică. Iar teribilismul juvenil, prostesc al vieții noastre, nu ne aduce decât Iadul.

Așadar, iubiții mei, dacă suntem cu Dumnezeu, toată Împărăția Lui ne ajută să ne curățim, să ne luminăm și să ne sfințim în relația cu El. Dar dacă suntem împotriva Lui, în alianță tenebroasă cu Iadul, toată creația lui Dumnezeu ne stă împotrivă. Pentru că nimeni nu ne ajută să păcătuim împotriva lui Dumnezeu, în afară de demoni și de alți oameni păcătoși ca noi.

Când mă pregătesc să sfințesc apa Botezului, iată ce spun înaintea lui Dumnezeu! „Că Tu, de bunăvoie, toate aducându-le dintru neființă la ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea. Tu din patru stihii ai așezat făptura, cu patru vremi [vremuri] ai încununat curgerea anului. De tine se cutremură toate Puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție [Ți] se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Ție [Îți] slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip. Tu spre răsuflare ai revărsat aerul. Puterile îngerești Ție [Îți] slujesc și cetele Arhanghelilor Ție [Ți] se închină. Heruvimii cei cu ochi mulți și Serafimii cei cu câte șase aripi, împrejur[ul Tău] stând și zburând, de frica slavei Tale celei necuprinse se acoperă”[13], pentru că nu pot suporta măreția slavei Tale, Doamne.

Adică nicio făptură a lui Dumnezeu nu îndrăznește să se lupte cu Dumnezeu, să I se împotrivească Lui, în afară de demoni și de cei păcătoși. De aceea e nebunie curată această împotrivire a noastră și a demonilor față de Dumnezeu, pentru că noi stăm în existență doar din cauza Lui. Adică noi ne luptăm cu Cel care e Cel mai bun cu noi, cu izvorul vieții noastre.

Și ce câștigăm din lupta noastră cu Dumnezeu? Iadul! Iadul cel veșnic, care e pentru demoni și pentru cei păcătoși. Pentru cei care nu se pocăiesc până la sfârșitul vieții lor de păcatele pe care le-au săvârșit.

Dumnezeu să ne lumineze spre tot lucrul cel bun, pentru ca să facem mereu voia Lui! Căci astfel rămânem în lumina Lui pentru veșnicie. Amin!


[1] Începută la 9. 33, în zi de miercuri, pe 4 noiembrie 2020. Soare, 11 grade, vânt de 3 km/ h.

[2] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu.

[3] Idem: https://apps.apple.com/ro/app/mihai-eminescu-întreaga-operă/id1451714208.

[4] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Urgebadze)https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2020/11/02/cuviosul-gavriil-georgianul-marturisitorul-cel-nebun-pentru-hristos-1995/,

https://www.predania.ro/pdf/coroana-staretului.pdf,

http://www.edituraiona.ro/Media/Sfantul-Gavriil-Georgianul.pdf,

https://www.monkgabriel.ge/rom/acatistul.htm.

[5] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghelul_Mihail și

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael.

[6] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel.

[7] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Archangel.

[8] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Angel.

[9] Idem: https://archive.org/details/sf-dionisie-areopagitul-opere-complete/page/n7/mode/2up.

[10] Cf. https://www.synaxarion.gr/gr/m/11/d/8/sxsaintlist.aspx.

[11] Cf. http://glt.goarch.org/texts/Nov/Nov08.html.

[12] Ibidem.

[13] Molitfelnic, Ed. IBMO, București, 2019, p. 42.

6 comments

 • Iulian Marinescu

  Sarutam dreapta, Preacucernice Parinte Dorin! Sfintii Arhangheli si toti ingerii sa ne pazeasca pentru ca lumea aceasta a luat-o la vale. Va multumim cu smerenie!

 • Sărutăm dreapta, Părinte Dorin, multumim pentru învățătura aleasă, duhovnicească! Dumnezeu s-o odihnească pe iubita dumneavoastră bunică Floarea!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Și eu vă mulțumesc pentru rugăciune și prietenie, Doamnă Doina! Multă sănătate și împlinire!

 • Da, Dumnezeu s-o odihnească în pace, cu Sfinții! Ce frumos că a adormit de ziua Sfinților Arhangheli chiar sub icoana lor… Trebuie să fi fost o femeie credincioasă și cu sufletul curat. Doamne ajută, binecuvântați!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Vă mulțumesc frumos, Doamnă Ioana, și Dumnezeu să vă bucure și să vă întărească în tot lucrul cel bun!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *