Ieremias, cap. 28, 50-64, cf. LXX

50. Mântuindu-i de pe pământ, mergeți și nu stați! Cei de departe, aduceți-vă aminte de Domnul și Ierusalimul să se suie în inimile voastre [καὶ Ιερουσαλημ ἀναβήτω ἐπὶ τὴν καρδίαν ὑμῶν]!”.

51. „Am fost rușinați, că[ci] am auzit ocara noastră [și] a acoperit necinstea fața noastră. [Pentru că] au intrat cei străini întru cele sfinte ale noastre, întru casa Domnului”.

52. „Pentru aceasta, iată, vin zilele”, zice Domnul, „și Mă voi răzbuna asupra celor cioplite ale lui și răniții [lui] vor cădea în tot pământul său!

53. Că[ci] dacă are să se suie Babilonul ca cerul și dacă are să se întărească înălțimea tăriei lui de către Mine, [totuși ei] vor veni nimicindu-l cu totul pe el”, zice Domnul.

54. „Glasul strigării [este] în Babilon și zdrobirea cea mare [este] în pământul haldeilor.

55. Că[ci] Domnul a nimicit cu totul Babilonul și a nimicit din el glasul cel mare. Dând glas ca apele cele multe, [El] a dat spre pieire glasul său[1],

56. că[ci] a venit asupra Babilonului. Nenorocirea i-a cuprins [pe ei], [pe] luptătorii săi. A fost îngrozit arcul lor, că[ci] Dumnezeu le răsplătește lor. Domnul le răsplătește lor răsplata [lor].

57. Și [El] îi va îmbăta [cu] îmbătare pe conducătorii săi și pe cei înțelepți ai săi și pe căpeteniile sale”, zice Împăratul, Domnul, Atotstăpânitorul, [căci acesta este] numele Lui.

58. Acestea zice Domnul: „Zidul Babilonului a fost lărgit. [De aceea,] dărâmându-se, va fi dărâmat, iar porțile sale cele înalte vor fi arse. Și nu se vor trudi popoarele întru deșert [καὶ οὐ κοπιάσουσιν λαοὶ εἰς κενόν], dar neamurile [cele] din[tru] început se vor sfârși [καὶ ἔθνη ἐν ἀρχῇ ἐκλείψουσιν]”.

59. Cuvântul pe care i l-a poruncit Domnul lui Ieremias, Profetului, [ca] să i-l zică lui Sareas [Σαραιας], fiului lui Nirias [Νηριας], [care este] fiul lui Maaseas [Μαασαιας], pe când mergea de la Sedechias, împăratul Iudasului, spre Babilon, în cel de al 4-lea an al împărăției sale, iar Sareas [era] stăpânitorul darurilor [ἄρχων δώρων].

60. Iar Ieremias a scris toate cele rele [καὶ ἔγραψεν Ιερεμιας πάντα τὰ κακά], care vor veni asupra Babilonului [ἃ ἥξει ἐπὶ Βαβυλῶνα], într-o carte [ἐν βιβλίῳ ἑνί], toate cuvintele care au fost scrise împotriva Babilonului.

61. Iar Ieremias a zis către Sareas: „Când ai să mergi întru Babilon și vei vedea și vei citi toate cuvintele acestea,

62. și [atunci] vei zice: «Doamne, Doamne, Tu ai grăit împotriva locului acestuia, [ca] să se nimicească cu totul acesta și a nu mai fi locuind în el de la om [și] până la dobitoc, că[ci] stingerea [lui] întru veac va fi».

63. Și va fi când vei înceta a citi cartea aceasta, și [că] e nevoie de această piatră[2] și o vei arunca pe ea în mijlocul Eufratului.

64. Și [atunci] vei zice așa: «Se va scufunda Babilonul [καταδύσεται Βαβυλὼν] și nu are să se ridice de la fața celor rele [καὶ οὐ μὴ ἀναστῇ ἀπὸ προσώπου τῶν κακῶν], pe care Eu le aduc asupra lui [ὧν Ἐγὼ ἐπάγω ἐπ᾽ αὐτήν]»”.


[1] Al Babilonului.

[2] Cartea profetică este piatra aruncată în râul Eufrat.