Ieremias, cap. 33, cf. LXX

1. În[tru] începutul împărăției lui Ioachim [Ἰωακίμ], a fiului lui Iosias [Ἰωσίας], a fost făcut cuvântul acesta de la Domnul.

2. Așa a zis Domnul: „Stai în curtea casei Domnului și vei descoperi tuturor iudeilor și tuturor celor care vin a se închina în casa Domnului toate cuvintele pe care ți le-am rânduit ție [ca] lor să le descoperi! Să nu oprești cuvântul [μὴ ἀφέλῃς ῥῆμα].

3. [Deși,] poate, vor auzi și se vor întoarce [ei], fiecare de la calea sa cea rea. Și [atunci] voi înceta de la cele rele, pe care Eu socotesc să le fac lor pentru obiceiurile lor cele rele [ἕνεκεν τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν].

4. Și vei grăi [acestea]: «Așa a zis Domnul: <Dacă nu aveți să Mă ascultați [pentru] a merge în cele legiuite ale Mele, pe care [Eu] le-am dat spre fața voastră,

5. [pentru] a asculta cuvintele slujitorilor Mei, ale Profeților, pe care Eu îi trimit către voi [de la] revărsatul zorilor [οὓς Ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου] – și i-am trimis și nu M-ați ascultat pe Mine –

6. și [atunci] voi da casa aceasta[1] ca Silomul [Σηλωμ], iar cetatea[2] o voi da spre blestem tuturor neamurilor a tot pământul [καὶ τὴν πόλιν δώσω εἰς κατάραν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν πάσης τῆς γῆς]>»”.

7. Și au auzit preoții și profeții cei mincinoși [οἱ ψευδοπροφῆται] și tot poporul pe Ieremias grăind cuvintele acestea în casa Domnului.

8. Și a fost Ieremias încetând grăind [a grăi] toate [cuvintele], pe care Domnul le-a rânduit lui să le grăiască la tot poporul. Și l-au prins pe el preoții și profeții cei mincinoși și tot poporul, zicându-i: „[Cu] moarte vei muri,

9. că[ci] ai profețit [întru] numele Domnului [ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι Κυρίου], zicând: «Ca Silomul va fi casa aceasta și cetatea aceasta va fi pustiită de cei care locuiesc [în ea]»”. Și a fost adunat tot poporul împotriva lui Ieremias în casa Domnului.

10. Și au auzit stăpânitorii lui Iudas cuvântul acesta și s-au suit dintru casa împăratului întru casa Domnului și au șezut la poarta cea nouă a curților Domnului [ἐν προθύροις πύλης Κυρίου τῆς καινῆς].

11. Și au zis preoții și profeții cei mincinoși către stăpânitori și la tot poporul: „Judecata de moarte [se cuvine] omului acestuia [κρίσις θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτω], că[ci] a profețit împotriva cetății acesteia [ὅτι ἐπροφήτευσεν κατὰ τῆς πόλεως ταύτης], precum ați auzit cu urechile voastre [καθὼς ἠκούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν]!”.

12. Iar Ieremias a zis [atunci] către stăpânitori și la tot poporul, zicând: „Domnul m-a trimis pe mine să profețesc împotriva casei acesteia [Κύριος ἀπέστειλέν με προφητεῦσαι ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον] și împotriva cetății acesteia toate cuvintele acestea, pe care le-ați auzit [καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην πάντας τοὺς λόγους τούτους οὓς ἠκούσατε].

13. Iar acum faceți mai bune căile voastre și faptele voastre [καὶ νῦν βελτίους ποιήσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἔργα ὑμῶν]! Și auziți glasul Domnului [καὶ ἀκούσατε τῆς φωνῆς Κυρίου] și va înceta Domnul de la cele rele pe care le-a grăit împotriva voastră [καὶ παύσεται Κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν ὧν ἐλάλησεν ἐφ᾽ ὑμᾶς]!

14. Și, iată, eu [sunt] în mâinile voastre! Faceți-mi mie cum vă este de folos și cum vă este mai bine vouă!

15. Însă, mai degrabă, cunoscând [ce vreți să faceți], veți cunoaște că, dacă mă omorâți pe mine, sânge nevinovat dați asupra voastră [αἷμα ἀθῷον δίδοτε ἐφ᾽ ὑμᾶς] și asupra cetății acesteia și asupra celor care locuiesc în ea. Că[ci] în[tru] adevăr m-a trimis pe mine Domnul către voi [ὅτι ἐν ἀληθείᾳ ἀπέσταλκέν με Κύριος πρὸς ὑμᾶς], [ca] să grăiesc întru urechile voastre toate cuvintele acestea”.

16. Și au zis stăpânitorii și tot poporul către preoți și către profeții cei mincinoși: „Nu îi este omului acestuia judecata de moarte, că[ci] în[tru] numele Domnului, Dumnezeului nostru a grăit către noi!”.

17. Și s-au ridicat bărbații cei mai bătrâni ai pământului [καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες τῶν πρεσβυτέρων τῆς γῆς] și au zis la toată adunarea poporului:

18. „Miheas Moratitis [Μιχαιας ὁ Μωραθίτης][3] era în zilele lui Ezechias [Εζεκίας], împăratul Iudasului, și a zis la tot poporul Iudasului: «Așa a zis Domnul: <Sionul ca ogorul va fi arat și Ierusalimul întru [pământul] cel necălcat va fi, iar muntele casei întru crângul dumbrăvii [καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ][4]>».

19. Oare, ucigându-l, l-a ucis pe el Ezechias și tot Iudasul? [Oare] nu fiindcă s-au temut de Domnul și fiindcă s-au rugat feței Domnului? Și Domnul a încetat de la cele rele pe care le-a grăit împotriva lor. [Așa] și noi am făcut cele rele [καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν κακὰ] [și] cele mari împotriva sufletelor noastre [μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς ἡμῶν]”.

20. Și era [atunci] omul profețind [întru] numele Domnului: Urias [Οὐρίας], fiul lui Sameas [Σαμαιας] din Cariatiarim [Καριαθιαριμ]. Și [el] a profețit despre pământul acesta după toate cuvintele lui Ieremias.

21. Și a auzit împăratul Ioachim, și [au auzit și] toți stăpânitorii toate cuvintele sale, și căutau să-l omoare pe el [καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι αὐτόν]. Și a auzit Urias și a intrat întru Egiptos.

22. Și împăratul a trimis oameni întru Egiptos

23. și l-au scos pe el de acolo și l-au adus pe el către împărat. Și [împăratul] l-a lovit pe el cu sabia [καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ] și l-a aruncat pe el întru mormântul fiilor poporului său [καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ].

24. Dar mâna lui Ahicam [πλὴν χεὶρ Αχικαμ], a fiului lui Safan, era cu Ieremias [υἱοῦ Σαφαν ἦν μετὰ Ιερεμιου], [ca] să nu-l dea pe el întru mâinile poporului [τοῦ μὴ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας τοῦ λαοῦ], [ca] să nu-l omoare pe el [τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτόν].


[1] Templul din Ierusalim.

[2] Ierusalimul.

[3] Se referă la Sfântul Profet Miheas.

[4] Se referă la Mih. 3, 12, LXX: „Pentru aceasta [διὰ τοῦτο], Sionul va fi arat pentru voi ca ogorul [δι᾽ ὑμᾶς Σιων ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται] și Ierusalimul precum coliba de pază va fi [καὶ Ιερουσαλημ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται] și muntele casei [va fi] precum crângul dumbrăvii [καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ἄλσος δρυμοῦ]”.