Sinaxa Sfinților din 4 ianuarie 2021

Pe 4 ianuarie 2021, la înaintea-prăznuire a Botezului Domnului, Biserica lui Dumnezeu îi pomenește pe

Sfinții 70 de Apostoli [Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων] ai Domnului la zinaxa lor de astăzi: Agavos, Achilas, Amplias, Ananias, Andronicos, Apellis, Apellis, Apollos, Apfias, Aristarhos, Aristobulos, Artemas, Arhippos, Asincritos, Ahaicos [Ἄγαβος, Ἀκύλας, Ἀμπλίας, Ἀνανίας, Ἀνδρόνικος, Ἀπελλῆς, Ἀπελλῆς, Ἀπολλώς, Ἀπφίας, Ἀρίσταρχος, Ἀριστόβουλος, Ἀρτεμᾶς, Ἄρχιππος, Ἀσύγκριτος, Ἀχαϊκός], Barnabas sau Iosis [Βαρνάβας ἢ Ιωσῆς], Gaios [Γάϊος], Epenetos, Epafroditos sau Epafras, Erastos, Ermas, Ermis, Evvulos, Evodos [Ἐπαινετός, Ἐπαφρόδιτος ἢ Ἐπαφρᾶς, Ἔραστος, Ἑρμᾶς, Ἑρμῆς, Εὔβουλος, Εὔοδος], Zacheos, Zinas sau Zinon,  [Ζακχαῖος, Ζηνᾶς ἢ Ζήνων], Irodion sau Rodion sau Rodios [Ἡρωδίων καὶ Ροδίων ἢ Ρόδιος], Iacovos, Fratele Domnului [Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος], Iacovos al lui Alfeos sau Alfeos [Ἰάκωβος ὁ Ἀλφαίου ἢ Ἀλφαῖος], Iason [Ἰάσων], Iudas al lui Iacovos sau Taddeos sau Levveos [Ἰούδας ὁ Ἰακώβου ἢ Θαδδαῖος καὶ Λεββαῖος], Iunia [Ἰουνία], Iustos sau Iosif sau Varsavvas sau Iisus sau Iosis [Ιοῦστος ἢ Ἰωσὴφ ἢ Βαρσαββᾶς ἢ Ἰησοῦς ἢ Ἰωσῆς], Chesar, Carpos, Chifas, Climis, Codratos, Cuartos, Crischis [Καῖσαρ, Κάρπος, Κηφᾶς, Κλήμης, Κοδρᾶτος, Κουᾶρτος, Κρήσκης), Linos, Lucas sau Luchios [Λίνος, Λουκᾶς ἢ Λούκιος), Marcos, Marcos, Mattias [Μᾶρκος, Μᾶρκος, Ματθίας), Narcissos, Nicanor, Nimfas [Νάρκισσος, Νικάνωρ, Νυμφᾶς], Olimpas, Onisimos, Onisiforos, Urbanos [Ὀλυμπᾶς, Ὀνήσιμος, Ὀνησιφόρος, Οὐρβανός], Parmenas, Patrobas, Pudis, Prohoros [Παρμενᾶς, Πατρόβας, Πούδης, Πρόχορος], Rufos [Ροῦφος], Silas, Siluanos, Simon sau Simeon sau Cleopas, Stahis, Stefanas, Sostenis, Sosipatros [Σίλας, Σιλουανὸς, Σίμων ἢ Συμεὼν ἢ Κλεόπας, Στάχυς, Στεφανᾶς, Σωσθένης, Σωσίπατρος], Tertios, Timoteos, Timon, Titos, Trofimos, Tihicos [Τέρτιος, Τιμόθεος, Τίμων, Τίτος, Τρόφιμος, Τυχικός], Filimon, Filippos, Filologos, Flegon, Furtunatos [Φιλήμων, Φίλιππος, Φιλόλογος, Φλέγων, Φουρτουνᾶτος],

Sfântul Zosimos [Ζώσιμος] Mărturisitorul, Sihastrul, cel care s-a nevoit în pustiurile Ciliciei, a pătimit în timpul lui Dicoletianus, l-a convertit în închisoare pe Sfântul Atanasios [Ἀθανάσιος], care era gardianul închisorii, apoi, după ce au fost eliberați din închisoare, au trăit anahoretic în Cilicia (sec. 3-4),

Sfânta Cuvioasă Apollinaria Senatoarea [Ἀπολλιναρία ἡ Συγκλητική], Făcătoarea de minuni, cea din Roma, care a trăit în timpul Sfântului Leon cel Mare, după ce a fost în Țara Sfântă și s-a închinat la Sfintele Locuri, ea și-a eliberat toți robii pe care îi avea și a părăsit lumea, și-a luat numele de Doroteos [Δωρόθεος], spunând că este eunuc și s-a nevoit în Egipt într-o Mănăstire de Monahi,

Sfinții Hrisantos și Eufimia [Χρύσανθος καὶ Εὐφημία],

Sfinții 6 Mucenici,

Sfântul Cuvios Teoctistos [Θεόκτιστος], cel care a întemeiat și a fost Starețul Mănăstirii de la Cucuma sau Cucumios sau Cucumis [Κουκουμᾶ ἢ Κουκουμίου ἢ Κουκούμης], astăzi Còmisu, în provincia Ragusa, din Sicilia, în sudul Italiei, și care a venit în Italia pentru că era persecutat de iconoclaști, adormind în pace († 800),

Sfântul Teoprovos [Θεόπροβος], Episcopul Carpasiei Ciprului [Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου] (sec. al 4-lea),

Sfântul Cuvios Eftimios cel Nou [Εὐθύμιος ὁ Νέος], care era din Tessalonic,

Sfinții Cuvioși Evagrios și Sios [Εὐάγριος καὶ Σίος], cei din Georgia [ἐκ Γεωργίας], împreună cu Sfinții Cuvioși care s-au nevoit dimpreună cu ei (sec. al 6-lea),

Sfântul Cuvios Timoteos Stâlpnicul [Τιμόθεος ὁ Στυλίτης], cel care a adormit în pace († 872),

Sfântul Cuvios Mucenic Eftimios, Igumenul Mănăstirii Vatopediu [Εὐθύμιος Ἡγούμενος Μονῆς Βατοπαιδίου], cel martirizat prin înecarea în mare, împreună cu cei 12 Sfinți Cuvioși Mucenici martirizați împreună cu el prin spânzurare, pentru că i-au denunțat ca eretici pe Împărații catolicizanți Mihail VIII Paleologos și Ioannis XI Vecchos († 1285),

Sfântul Ievstatiie I [Јевстатије I], al 6-lea Arhiepiscop al Serbiei, cel care s-a făcut Monah la Mănăstirea din Zeta [Зета], apoi a fost Episcop de Zeta și din 1279 Arhiepiscop, care a adormit în pace († 4 ianuarie 1286),

Sfântul Cuvios Ahill [Ахилл], Ierodiaconul, cel mult postitor, de la Lavra Peșterilor din Kiev, care îi ajută să se vindece pe cei robiți de patima îmbuibării și care este pomenit și pe 28 august (sec. al 14-lea),

Sfântul Simeon Moliokov [Симеон Молюков], Mitropolitul de Smolensk [Смоленск] și Dorogobuj [Дорогобуж], în Rusia, († 4 ianuarie 1699),

Sfântul Cuvios Mucenic Onufrios cel Nou, Schimonahul, cel născut în Bulgaria cu numele Matei, s-a făcut Monah la Hilandariu [Χιλανδαρίου], în Atos, primind numele de Manassi [Μανασσῆ], Părintele său duhovnicesc, Nichiforos, l-a făcut Schimonah cu numele de Onufrios, mai înainte de a-i da binecuvântarea să sufere pentru Domnul, iar după 4 luni de postire și rugăciune, el a mărturisit dreapta credință în insula Hios, fiind martirizat de turci prin tăierea capului, Sfintele sale Moaște fiind aruncate în mare († 1818, la vârsta de 32 de ani),

Sfântul Cuvios Nichiforos Țanacachis Leprosul [Νικηφόρος Τζανακάκης ο Λεπρός], Făcătorul de minuni și cel mult răbdător, s-a îmbolnăvit în adolescență de lepră, a trăit în Alexandria Egiptului, apoi în Hios, a devenit Monah, boala s-a extins și mai mult în trupul său, dar a fost ascultător față de Părintele său duhovnicesc, față de Sfântul Antimos [Άνθιμος], căruia începe să îi scrie minunile, se ruga mult noaptea și făcea multe metanii, nu s-a certat cu nimeni, după ce a fost vindecat de lepră a rămas să îi îngrijească pe cei bolnavi, avea darul discernământului, iar Sfintele sale Moaște sunt frumos mirositoare († 4 ianuarie 1964, la vârsta de 74 de ani),

Sfântul Mucenic Djan Darada, eunucul etiopian al Reginei Candachi [Κανδάκη], cel pomenit și pe 17 iunie și 27 august (sec. 1),

Sfântul Sfințit Mucenic Alexandros, Episcopul,

Sfântul Mucenic Uvelicius,

Sfântul Mucenic Amma,

Sfântul Sfințit Mucenic Linos, primul Patriarh al Romei, ucenicul Sfântului Apostol Pavlos, care a fost înmormântat pe dealul Vaticanului, cel pomenit și pe 5 noiembrie († 23 septembrie 76),

Sfântul Sfințit Mucenic Climis I, al 3-lea Patriarh al Romei și unul din cei 70 de Apostoli ai Domnului, cel care a fost martirizat prin legarea lui de o ancoră și aruncat în Marea Neagră, cel pomenit și pe 22 aprilie, 10 septembrie și 25 noiembrie († 101, la vârsta de 63-64 de ani),

Sfântul Mucenic Mavilus, cel martirizat în Hadrumetum, în Africa de Nord, prin aruncarea lui la fiarele sălbatice, în timpul Împăratului Caracalla, din ordinul guvernatorului Scapula († 212),

Sfântul Mucenic Priscus Preotul, împreună cu Sfântul Mucenic Priscillianus, care și el era cleric, dar nu știm ce fel de cleric era, și cu Sfânta Mucenică Benedicta, o femeie evlaviosă, cei care au fost martirizați la Roma prin omorârea lor cu sabia († c. 361-363),

Sfânta Mucenică Dafrosa, soția Sfântului Mucenic Flavianus și mama Sfintei Mucenice Viviana Fecioara, cea care a fost martirizată prin tăierea capului la Roma în timpul lui Iulianos Apostatul († c. 361-363),

Sfinții Mucenic Aquilinus, Geminus, Eugenius, Marcianus, Quintus, Theodotus și Tryphon, cei martirizați în Africa de Nord în timpul Regelui vandal Hunnericus, care era eretic arian († c. 484),

Sfântul Gregorius Făcătorul de minuni, Episcopul de Langres, în Franța, cel care mai înainte a fost guvernator la Autun și a fost căsătorit, el fiind tatăl Sfântului Tetricus, Episcopul de Langres, fiul său urmându-i în tronul episcopal, și unchi de-al doilea [the great-uncle] al Sfântului Ierarh Gregorius de Tours († 539-540),

Sfântul Ferreolus, Episcopul de Uzès, cel născut în Narbonne, în Franța, și care a fost exilat de către Regele Childebert pentru că s-a nevoit mult pentru convertirea evreilor, el zidind și o Mănăstire și fiind fratele Sfintei Sihastre Tarsicia din Rodez († 581),

Sfânta Pharäildis Făcătoarea de minuni, cea născută în Gent, în Belgia, ca fiică a lui Witger, Duce de Lorraine, și a soției sale Amalberga de Maubeuge, cea căsătorită cu forța, dar care a trăit în feciorie, fiind mult milostivă, și care este iconizată la picioare cu o gâscă, pentru că a înviat o gâscă, care fusese gătită și pusă pe masă, și din care rămăsese numai pielea și oasele, dar și cu pâini transformate în pietre, pentru că a transformat în pietre pâinile unei femei nemilostive († c. 740),

Sfântul Rigobertus Mărturisitorul, Arhiepiscopul de Remensis, astăzi Rheims, în Franța, și care a fost înmormântat în Biserica Sfântul Petrus din Gernicourt, pe care el însuși o zidise († c. 743),

Sfântul Libentius, Arhiepiscopul de Hamburg, în Germania, cel născut în Suabia, în Germania († 1013),

Sfântul Mucenic Alexandr Iuzefovici  [Александр Юзефович] Preotul, cel martirizat la Alma-Ata († 1921),

Sfântul Mucenic Filip Gregoriev [Филип Грегорьев] Protoiereul, cel martirizat la Alma-Ata († 1933),

Sfântul Mucenic Ștefan Ponomarev [Штефан Пономарев] Preotul († 1933),

Sfântul Mucenic Nikolai Maslov [Николай Маслов] Preotul, cel martirizat la Alma-Ata († 1939),

Sfântul Mucenic Pavel Felițin [Павел Фелицын] Preotul, cel care a fost condamnat de NKVD la 10 ani de muncă silnică, adormind în închisoare († 4 ianuarie 1941),

Sfântul Mucenic Ioannis din Conițis [Κονίτσης] († 23 septembrie 1814), cel care mai înainte a fost musulman, la aflarea Sfintelor sale Moaște (4 ianuarie 1974).