Iezechiil, cap. 5, 11-17; 6, 1-5, cf. LXX

11. Pentru aceasta, Eu trăiesc», zice Domnul. «Oare nu pentru acestea, pe cele sfinte ale Mele le-ai spurcat cu toate urâciunile tale? Iar Eu te voi lepăda pe tine. [Și] nu va cruța ochiul Meu [οὐ φείσεταί Μου ὁ ὀφθαλμός], iar Eu nu [te] voi milui [pe tine].

12. Cea de a 4-a [parte] a ta cu moarte va fi nimicită și cea de a 4-a [parte] a ta cu foamete va fi sfârșită [se va sfârși] în mijlocul tău și pe cea de a 4-a [parte] a ta spre tot vântul îi voi risipi pe ei [o voi risipi pe ea], iar cea de a 4-a [parte] a ta în sabie vor cădea [va cădea] împrejurul tău și sabia o voi goli dinapoia lor [καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν].

13. Și [astfel] va fi împlinită [vor fi împlinite] mânia Mea și urgia Mea asupra lor [καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμός Μου καὶ ἡ ὀργή Μου ἐπ᾽ αὐτούς], iar [tu] vei cunoaște [aceasta]. Pentru că Eu, Domnul, am vorbit în[tru] râvna Mea [διότι Ἐγὼ, Κύριος, λελάληκα ἐν ζήλῳ Μου], ca să-Mi împlinesc urgia Mea asupra lor [ἐν τῷ συντελέσαι Με τὴν ὀργήν Μου ἐπ᾽ αὐτούς].

14. Și te voi pune pe tine întru pustiu și pe fiicele tale împrejurul tău înaintea a tot călătorind [celui care călătorește].

15. Și vei fi tristă și nefericită în[tre] neamurile dimprejurul tău, ca să-Mi fac în[tru] tine judecăți cu răzbunarea mâniei Mele [ἐν τῷ ποιῆσαί Με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ Μου]. [Iar] Eu, Domnul, am grăit [Ἐγὼ, Κύριος, λελάληκα] [acestea].

16. Ca să-Mi trimit săgețile Mele, ale foametei, asupra lor, și vor fi întru părăsire. Și voi zdrobi întăritura pâinii tale [καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου]

17. și voi trimite asupra ta foamete și fiare rele și te voi pedepsi pe tine [καὶ τιμωρήσομαί σε]. Iar moartea și sângele vor trece pe[ste] tine [καὶ θάνατος καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ] și sabie voi aduce peste tine dimprejur [καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν]. [Iar] Eu, Domnul, am grăit [Ἐγὼ, Κύριος, λελάληκα] [acestea]»”.

Capitolul 6

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva munților lui Israil și profețește împotriva lor!

3. Și [le] vei zice [lor]: «Munții lui Israil [Munților ai lui Israil], auziți cuvântul Domnului! Așa zice Domnul munților și dealurilor și văilor și vâlcelelor [καὶ ταῖς νάπαις]: <Iată, Eu aduc peste voi sabie și va fi nimicită cu totul [vor fi nimicite cu totul] cele înalte ale voastre!

4. Și vor fi zdrobite jertfelnicele voastre și cele închinate [τὰ τεμένη][1] ale voastre. Și îi voi doborî pe răniții voștri înaintea idolilor voștri [καὶ καταβαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν]

5. și voi risipi oasele voastre împrejurul jertfelnicelor voastre [καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν].


[1] Locurile cele închinate zeilor. Pentru că jertfelnicele, la care se face referire aici, erau tot păgâne.