Daniil, cap. 12, cf. LXX

1. Și după ceasul acela va veni Mihail [καὶ κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην παρελεύσεται Μιχαηλ], Îngerul cel mare [ὁ Ἄγγελος ὁ μέγας], cel care a stat pe[ste] fiii poporului tău [ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου][1]. [Și] ziua aceea [va fi zi] de necaz, [o zi] care nu a [mai] fost, din [cele] care au fost, până în ziua aceea. Și în ziua aceea va fi înălțat tot poporul [καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται πᾶς ὁ λαός], care are să fie aflat scris în carte [ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐγγεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ].

2. Iar cei mulți [καὶ πολλοὶ], care dorm în întinsul pământului [τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς], se vor scula [ἀναστήσονται][2]: unii spre viața cea veșnică [οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον], iar alții spre ocară [οἱ δὲ εἰς ὀνειδισμόν], iar alții spre risipirea și rușinea cea veșnică [οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον].

3. Și cei care înțeleg vor lumina ca luminătorii cerului [καὶ οἱ συνιέντες φανοῦσιν ὡς φωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ] și cei care biruie [în] cuvintele Mele [vor fi] ca stelele cerului întru veacul veacului [καὶ οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους Μου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος].

4. Iar tu, Daniil, acoperă [κάλυψον] poruncile [acestea] și pecetluiește cartea [aceasta] până la vremea împlinirii [acestor lucruri], până or să se înfurie cei mulți [ἕως ἂν ἀπομανῶσιν οἱ πολλοὶ] și o să se umple pământul de nedreptate [καὶ πλησθῇ ἡ γῆ ἀδικίας]!».

5. Și am văzut eu, Daniil…Și, iată, alți doi stătuseră[3]: unul dincoace de rău, iar altul dincolo!

6. Și i-am zis celui îmbrăcat [în] cele de in, [celui stând] deasupra: «Așadar, când [va fi] împlinirea celor minunate, pe care mi le-ai zis mie, [dar] și curățirea acestora?».

7. Și l-am auzit pe cel care era îmbrăcat [cu] cele de in, care era deasupra apei râului până la vremea împlinirii, și și-a înălțat dreapta și stânga spre cer și s-a jurat pe Cel viu întru veac, pe Dumnezeu, că «Întru vreme și vremuri și jumătate de vreme [εἰς καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ] [va fi] împlinirea eliberării mâinilor poporului celui sfânt [ἡ συντέλεια χειρῶν ἀφέσεως λαοῦ ἁγίου] și [atunci] va fi împlinită [vor fi împlinite] toate acestea».

8. Iar eu am auzit, dar nu am gândit despre vremea aceea. Și am zis: «Care [este] eliberarea cuvântului acestuia [τίς ἡ λύσις τοῦ λόγου τούτου] și ce [sunt] parabolele acestea [καὶ τίνος αἱ παραβολαὶ αὗται]?».

9. Și mi-a zis mie: «Grăbește-te, Daniil, că[ci] acoperite și pecetluite [sunt] poruncile [acestea], până ce [ἕως ἂν]

10. or să fie încercați și or să fie sfințiți cei mulți [πειρασθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι πολλοί] și [până ce] or să păcătuiască cei păcătoși [καὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοί]! Și toți cei păcătoși nu or să gândească [la acestea], dar cei care gândesc vor lua aminte.

11. [Iar] din [ziua în] care are să fie îndepărtată jertfa [cea] de-a pururea și are să fie pregătită [ca] să fie dată urâciunea pustiirii [vor fi] 1.290 de zile [ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐνενήκοντα].

12. Fericit [este] cel care rămâne și va aduna întru zile 1. 335 [χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε] [de zile]!

13. Iar tu mergi [și] te odihnește! Căci încă sunt zile și ceasuri până la împlinirea împlinirii [ἔτι γάρ εἰσιν ἡμέραι καὶ ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας]. Și te vei odihni [καὶ ἀναπαύσῃ][4] și te vei scula în[tru] slava ta [καὶ ἀναστήσῃ ἐπὶ τὴν δόξαν σου][5]la împlinirea zilelor [εἰς συντέλειαν ἡμερῶν]»”.


[1] Cel care este păzitorul lui Israil. Se referă la Sfântul Arhanghel Mihail.

[2] Vor învia.

[3] Alte două Sfinte Puteri cerești. Pe care le-a văzut în vedenie.

[4] Vei adormi în pace. Vei muri ca un Sfânt al lui Dumnezeu.

[5] Vei învia din morți la învierea cea de obște.