Iezechiil, cap. 35, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întoarce-ți fața ta împotriva muntelui Siir [Σηιρ] și profețește împotriva lui

3. și zi! «Acestea zice Domnul, Domnul: <Iată, Eu [sunt] împotriva ta, munte Siir, și voi întinde mâna Mea împotriva ta și te voi da pe tine pustiu și vei fi pustiit!

4. Iar cetățile tale le voi face pustietate și tu pustiu vei fi și vei cunoaște că Eu sunt Domnul.

5. Pentru că tu [ai vrut] să fii vrăjmașul cel veșnic [ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν] și ai șezut [în] casa lui Israil [cu] viclenie [καὶ ἐνεκάθισας τῷ οἴκῳ Ισραηλ δόλῳ], [fiind] în mână [cu] sabia vrăjmașilor în vremea nedreptății [ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ ἐν καιρῷ ἀδικίας], în [vremea] cea din urmă [ἐπ᾽ ἐσχάτῳ].

6. Pentru aceasta, Eu trăiesc>, zice Domnul, Domnul, <[și] dacă, într-adevăr, întru sânge ai păcătuit [εἰ, μὴν, εἰς αἷμα ἥμαρτες], [atunci] și sângele pe tine te va prigoni [καὶ αἷμά σε διώξεται].

7. Și voi da muntele Siir întru pustiu și va fi pustiit și voi pierde din el pe oameni și pe dobitoace.

8. Și voi umple de răniții tăi dealurile și râpele tale, iar în toate câmpurile tale, cei care au fost răniți de sabie, vor cădea în[tru] tine.

9. Pustietate veșnică te voi pune pe tine, iar cetățile tale nu or să [mai] fie locuite încă și vei cunoaște că Eu sunt Domnul.

10. Pentru că tu [ai voit] să zici: „Cele două neamuri și cele două țări ale mele vor fi și le voi moșteni pe ele”. Dar Domnul acolo este!

11. Pentru aceasta, Eu trăiesc>, zice Domnul, <și îți voi face ție după vrăjmășia ta [καὶ ποιήσω σοι κατὰ τὴν ἔχθραν σου]. Și Mă voi face cunoscut ție [καὶ γνωσθήσομαί σοι], când am să te judec pe tine [ἡνίκα ἂν κρίνω σε],

12. și vei cunoaște că Eu sunt Domnul. Auzit-am glasul blasfemiilor tale [ἤκουσα τῆς φωνῆς τῶν βλασφημιῶν σου]. Că[ci] ai zis: „Munții cei pustii ai lui Israil ne-a[u] fost dat [dați] nouă spre mâncare”.

13. Și ai grăit cu mândrie împotriva Mea [cu] gura ta [καὶ ἐμεγαλορημόνησας ἐπ᾽ Ἐμὲ τῷ στόματί σου] [și] Eu am auzit [Ἐγὼ ἤκουσα]>.

14. [Și] acestea zice Domnul: <În[tru] veselia a tot pământul, pustiu te voi face pe tine.

15. Pustiu vei fi, muntele Siir, și toată Idumea [Ιδουμαία] va fi nimicită cu totul și vei cunoaște că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor[1]>».


[1] Al fiilor lui Israil.