Iezechiil, cap. 38, cf. LXX

1. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicându-mi:

2. „Fiule al omului, întărește-ți fața ta împotriva lui Gog [Γώγ] și a pământului lui Magog [Μαγώγ], a stăpânitorului Rosului [Ρως], al Mosohului [Μοσοχ] și al Tobelului [Θοβελ] și profețește împotriva lui

3. și zi-i lui! «Acestea zice Domnul, Domnul: <Iată, Eu [sunt] împotriva ta, Gogule, stăpânitorule al Rosului, al Mosohului și al Tobelului!

4. Și te voi aduna pe tine și toată puterea ta, pe cai și pe călăreți, îmbrăcați toți [cu] platoșe, adunarea cea multă, scuturi și coifuri și săbii [πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι],

5. perseii [πέρσαι]/ perșii și etiopesii [αἰθίοπες]/ etiopienii și libiesii [λίβυες]/ libienii, toți [fiind cu] coifuri și [cu] scuturi,

6. Gomer [Γομερ] și toți cei dimprejurul său, casa lui Tergama [Θεργαμα] de la marginea de miazănoapte și toți cei dimprejurul său și neamurile cele multe [care sunt] împreună cu tine.

7. Pregătit fii! Pregătește-te pe tine însuți, tu și toată adunarea ta, cei adunați împreună cu tine, și Îmi vei fi Mie întru straja cea de dinainte [προφυλακήν]!

8. De multe zile va fi pregătit [ἀφ᾽ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται] și în anii cel din urmă [cei din urmă] va veni [καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται][1]. Și va veni întru pământul cel care a fost întors de la săbii [καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας], [la] cei care au fost adunați din popoarele cele multe, în pământul lui Israil, care a fost făcut pustiu cu totul. Și acesta dintre neamuri a ieșit [καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθεν] și vor locui toți în pace [καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ εἰρήνης ἅπαντες].

9. Și te vei sui ca ploaia [καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς] și vei veni ca norul [ca] să acoperi pământul [καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη κατακαλύψαι γῆν] și vei fi tu și toți cei dimprejurul tău și neamurile cele multe împreună cu tine [καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σου]>».

10. «Acestea zice Domnul, Domnul: <Și va fi în ziua aceea [καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ], [că] se va sui [se vor sui] cuvintele în[tru] inima ta [ἀναβήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου] și vei socoti gândurile cele rele [καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς]

11. și vei zice: „Sui-mă-voi în pământul care a fost lepădat, veni-voi împotriva celor care se liniștesc în liniște [ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχία] și a celor care locuiesc în pace [καὶ οἰκοῦντας ἐπ᾽ εἰρήνης], [împotriva] tuturor celor care locuiesc pământul în care nu este zid și nici zăvoare, iar uși nu sunt [între] ei [καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς].

12. [Veni-voi] să prad pradă și să scot prăzile lor, [ca] să întorc mâinile mele spre cea care a fost pustiită [și] care a fost locuită [cândva], și [veni-voi] împotriva neamului celui care a fost adunat din neamurile cele multe, [împotriva] celor care au făcut stăpâniri [πεποιηκότας κτήσεις] [și] care locuiesc în buricul pământului [κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς]”.

13. [Iar] Sava [Σαβα] și Dedan [Δαιδαν] și negustorii [ἔμποροι], carhidonii [καρχηδόνιοι][2]/ cartaginezii, și toate satele lor îți vor zice ție: „Spre pradă, [ca] să prazi, vii tu, și [ca] să scoți prăzi? Ai adunat adunarea ta [ca] să iei argint și aur, [ca] să câștigi stăpâniri, [ca] să scoți prăzi?”>».

14. Pentru aceasta, profețește, fiule al omului, și zi-i lui Gog! «Acestea zice Domnul: <[Oare] nu în ziua aceea, în [care are] să fie locuit poporul Meu [în care va locui poporul Meu], Israil, în pace, vei fi ridicat [te vei ridica]?

15. Și vei veni de la locul tău, de la marginea de miazănoapte, și neamurile cele multe [vor fi] împreună cu tine, [și] toți călăreții de cai, adunarea cea mare și puterea cea multă.

16. Și te vei sui împotriva poporului Meu, Israil, ca norul, [ca] să acoperi pământul. [Dar] în zilele cele din urmă va fi [ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται][aceasta]. Și te voi duce pe tine în pământul Meu [καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν Μου], pentru ca să Mă cunoască toate neamurile pe Mine [ἵνα γνῶσιν πάντα τὰ ἔθνη Ἐμε], când Eu am să fiu sfințit în[tru] tine înaintea lor [ἐν τῷ ἁγιασθῆναί Με ἐν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν]>».

17. «[Și] acestea zice Domnul, Domnul, lui Gog: <Tu ești [σὺ εἶ] [acela], despre care [Eu] am grăit [mai] înainte de zilele cele dinainte [περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν], prin mâna robilor Mei [διὰ χειρὸς τῶν δούλων Μου], a Profeților lui Israil [Προφητῶν τοῦ Ισραηλ], în zilele și anii aceia, [ca] să te aduc pe tine împotriva lor.

18. Și va fi în ziua aceea, în ziua [în] care are să vină Gog împotriva pământului lui Israil>, zice Domnul, Domnul, <[că] se va sui mânia Mea [ἀναβήσεται ὁ θυμός Μου]

19. și râvna Mea [καὶ ὁ ζῆλός Μου]. [Iar] în[tru] focul urgiei Mele am grăit [ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς Μου ἐλάλησα] [acestea]: „Într-adevăr, de [nu] va fi în ziua aceea cutremurul cel mare în pământul lui Israil.

20. Și vor fi clătinați de la fața Domnului peștii mării și păsările cerului [καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ] și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ [καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς] și toți oamenii cei de pe fața pământului [καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς]. Și va fi spart [vor fi sparți] munții și vor cădea văile și tot zidul de pe pământ va cădea [καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται].

21. Și voi chema împotriva lui toată frica [καὶ καλέσω ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶν φόβον]”, zice Domnul, „[căci] sabia omului împotriva fratelui său va fi [μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται].

22. Și îl voi judeca pe el [cu] moarte și [cu] sânge și [cu] ploaie înecându-l și [cu] pietre de grindină [καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης]. Iar [cu] foc și [cu] pucioasă voi ploua pe[ste] el [καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ᾽ αὐτὸν] și pe[ste] toți cei [care sunt] împreună cu el [καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ] și pe[ste] neamurile cele multe [care sunt] împreună cu el [καὶ ἐπ᾽ ἔθνη πολλὰ μετ᾽ αὐτοῦ].

23. Și voi fi mărit și voi fi sfințit și voi fi slăvit și voi fi cunoscut înaintea neamurilor celor multe [καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν] și vor cunoaște că Eu sunt Domnul [καὶ γνώσονται ὅτι Ἐγώ εἰμι Κύριος]”>».


[1] Profeție cu privire la întruparea Domnului.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Carthage.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *