Iezechiil, cap. 39, cf. LXX

1. Iar tu, fiule al omului, profețește împotriva lui Gog și zi-i! «Acestea zice Domnul: <Iată, Eu [sunt] împotriva ta, Gogule, a stăpânitorului lui Ros, al lui Mosoh și al lui Tobel!

2. Și te voi aduna pe tine și te voi povățui pe tine și te voi ridica de la marginea de miazănoapte și te voi duce pe tine pe munții lui Israil.

3. Și voi pierde arcul tău din mâna cea stângă a ta și săgețile tale din mâna cea dreapta a ta și te voi doborî pe tine

4. pe munții lui Israil. Și vei cădea tu și toți cei dimprejurul tău. Și neamurile cele dimpreună cu tine vor fi date spre mulțimile păsărilor, [la] toată zburătoarea, iar tuturor fiarelor câmpului te-am dat pe tine [ca] să fii mâncat.

5. [Și] pe fața câmpului vei cădea [ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ], că[ci] Eu am grăit [acestea]>, zice Domnul.

6. <Și voi trimite foc pe[ste] Gog și vor fi locuite insulele în pace [καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ᾽ εἰρήνης] și vor cunoaște că Eu sunt Domnul.

7. Și numele Meu cel sfânt va fi cunoscut în mijlocul poporului Meu, al lui Israil, și nu va mai fi spurcat numele Meu cel sfânt. Și vor cunoaște neamurile că Eu sunt Domnul Cel Sfânt în Israil [καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι Ἐγώ εἰμι Κύριος Ἅγιος ἐν Ισραηλ].

8. Iată, vine și vei cunoaște că va fi[1]!>, zice Domnul, Domnul. <Aceasta este ziua în[tru] care am grăit [acestea].

9. Și vor ieși cei care locuiesc cetățile lui Israil și vor arde cu armele [καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις] – [cu] scuturi și [cu] lănci și [cu] arcuri și [cu] săgeți și [cu] toiegele mâinilor [lor] și [cu] sulițe – și vor arde cu ele focul [timp] de 7 ani [καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη].

10. Și nu or să ia lemne de pe câmp și nici nu or să taie din dumbrăvi, ci mai degrabă armele le vor arde [cu] foc și îi vor prăda pe cei care i-au prădat pe ei și îi vor jefui pe cei care i-au jefuit pe ei>, zice Domnul.

11. <Și va fi în ziua aceea, [că] îi voi da lui Gog locul cel numit mormânt [τόπον ὀνομαστόν μνημεῖον] în Israil, [locul] cel plin de oameni [τὸ πολυάνδριον], [locul] celor care au venit către mare, și vor zidi împrejur gura văii [καὶ περιοικοδομήσουσιν τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος]. Și îl vor îngropa acolo pe Gog și pe toată mulțimea sa și va fi chemată [de atunci] valea cea plină de oameni[2] a lui Gog [τὸ γαι τὸ πολυάνδριον τοῦ Γωγ].

12. Și casa lui Israil îi vor [va] îngropa pe ei, pentru ca să fie curățit pământul în a 7-a lună.

13. Și îi vor [va] îngropa pe ei tot poporul pământului și [acela] le va fi lor întru [locul] cel numit[3], [întru] care zi am fost slăvit>, zice Domnul.

14. <Și oameni pururea vor porunci să ajungă [în acest] pământ, [ca] să îi îngroape pe cei care au fost lăsați pe fața pământului [și astfel] să fie curățit el[4] după a 7-a lună, și vor căuta [să facă aceasta].

15. Și tot cel care va trece prin [acest] pământ și a văzut [va vedea] os de om, va zidi lângă el semn [οἰκοδομήσει παρ᾽ αὐτὸ σημεῖον], până când are să-l îngroape pe el cei care îngroapă întru valea cea plină de oameni a lui Gog.

16. Căci și numele cetății [va fi] Cea plină de oameni [Πολυάνδριον] și [astfel] va fi curățit pământul>».

17. Iar tu, fiule al omului, zi-le [acestea]! «Acestea zice Domnul: <Zi [la] toată pasărea zburătoare și către toate fiarele câmpului! „Adunați-vă și veniți! Adunați-vă din toate cele dimprejur la jertfa Mea [συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν Μου], pe care [Eu] v-am jertfit-o vouă [ἣν τέθυκα ὑμῖν], [la] jertfa cea mare [jertfită] pe munții lui Israil [θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ], și cărnuri veți mânca și veți bea sânge [καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα][5]!

18. Cărnurile uriașilor veți mânca și sângele stăpânitorilor pământului veți bea, berbeci și viței și țapi și toți vițeii îngrășați.

19. Și veți mânca grăsime întru săturare și veți bea sânge întru îmbătare din jertfa Mea, pe care [Eu] v-am jertfit-o vouă.

20. Și veți fi săturați la masa Mea cal și călăreț, uriaș și tot omul [cel] războinic”, zice Domnul.

21. „Și vă voi da slava Mea în[tru] voi [καὶ δώσω τὴν δόξαν Μου ἐν ὑμῖν][6] și vor vedea toate neamurile judecata Mea [καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν Μου][7], pe care am făcut-o, și mâna Mea, pe care am adus-o peste ei.

22. Și vor [va] cunoaște casa lui Israil că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceasta și pe mai departe [ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα].

23. Și vor cunoaște toate neamurile că pentru păcatele lor au fost robiți [a fost robită] casa lui Israil [αὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ισραηλ], pentru că s-au lepădat întru [de] Mine [ἀνθ᾽ ὧν ἠθέτησαν εἰς Ἐμέ]. Și [Eu] Mi-am întors fața Mea de la ei [καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν Μου ἀπ᾽ αὐτῶν] și i-am dat pe ei întru mâinile vrăjmașilor lor [καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν] și au căzut toți [prin] sabie.

24. După necurățiile lor și după fărădelegile lor le-am făcut lor și Mi-am întors fața Mea de la ei”>».

25. «Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Domnul: <Acum voi întoarce robia lui Iacov și voi milui casa lui Israil și voi râvni pentru numele cel sfânt al Meu [καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν Μου].

26. Și își vor lua necinstea lor și nedreptatea pe care au făcut-o, când or să locuiască ei pe pământul lor în pace și nu va fi cel care înfricoșează.

27. Când Eu am să-i întorc pe ei dintre neamuri și Eu am să-i adun pe ei din țările neamurilor și voi fi sfințit în[tru] ei înaintea neamurilor [καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν].

28. Și vor cunoaște că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, când Eu am să fiu arătat lor în[tru] neamuri [ἐν τῷ ἐπιφανῆναί Με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσιν].

29. Și nu voi mai întoarce fața Mea de la ei, pentru că am vărsat mânia Mea pe[ste] casa lui Israil>, zice Domnul, Domnul»”.


[1] Profeție despre întruparea Domnului.

[2] Valea cea plină de morminte.

[3] Le va fi lor întru loc de înmormântare.

[4] Pământul.

[5] Profeție despre Răstignirea Domnului și despre Sfânta Taină a Euharistiei.

[6] Profeție despre Cincizecimea continuă din viața Bisericii.

[7] Judecata lui Dumnezeu este universală.