Iezechiil, cap. 43, cf. LXX

1. Și m-a dus pe mine la poarta cea văzând către răsărituri și m-a scos pe mine afară.

2. Și, iată, slava Dumnezeului lui Israil [δόξα Θεοῦ Ισραηλ] venea dinspre calea porții cea văzând către răsărituri și glasul taberei[1] [era] ca glasul îndoite [îndoit] al celor mulți [φωνὴ τῆς παρεμβολῆς ὡς φωνὴ διπλασιαζόντων πολλῶν], iar pământul strălucea împrejur ca lumina de slavă [ἡ γῆ ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος ἀπὸ τῆς δόξης κυκλόθεν]!

3. Și vederea [ἡ ὅρασις][2] pe care am văzut-o [acum era] ca vederea pe care am văzut-o când intram [ca] să ung cetatea [ὅτε εἰσεπορευόμην τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν], iar vederea carului [ἡ ὅρασις τοῦ ἅρματος] pe care am văzut-o [acum era] ca vederea pe care am văzut-o peste râul Hovarului [ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοβαρ], și am căzut pe fața mea [καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου][3].

4. Și slava Domnului a intrat întru casă[4] [καὶ δόξα Κυρίου εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον] dinspre calea porții cea văzând către răsărituri.

5. Și m-a luat pe mine Duhul [καὶ ἀνέλαβέν με Πνεῦμα] și m-a dus pe mine întru curtea cea mai dinăuntru [καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν] și, iată, casa [era] plină de slava Domnului [καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης Κυρίου ὁ οἶκος]!

6. Și am stat [atunci]. Și, iată, glasul din casă vorbind către mine [φωνὴ ἐκ τοῦ οἴκου λαλοῦντος πρός με], iar omul[5] stătuse ținându-mă pe mine [καὶ ὁ ἀνὴρ εἱστήκει ἐχόμενός μου]!

7. Și a zis către mine: „Ai văzut, fiule al omului, locul tronului Meu [τὸν τόπον τοῦ θρόνου Μου] și locul urmei picioarelor Mele [τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν ποδῶν Μου], în[tru] care va locui numele Meu, în mijlocul casei lui Israil, [întru] veac? Și nu vor mai spurca, ei și călăuzitorii lor, casa lui Israil, numele cel sfânt al Meu în[tru] curvia lor și în[tru] uciderile călăuzitorilor [lor] în mijlocul lor,

8. [ca atunci] când [a fost] a pune [să pună] ei curtea Mea în[tru] curțile lor și stâlpii ușilor Mele ținând stâlpii ușilor lor și au dat zidul Meu ca ținându-se împreună al Meu și al lor. Și au spurcat numele cel sfânt al Meu cu fărădelegile lor [cu] care [pe care] le făceau. Și i-am nimicit pe ei în[tru] mânia Mea și cu ucidere [καὶ ἐξέτριψα αὐτοὺς ἐν θυμῷ Μου καὶ ἐν φόνῳ].

9. Iar acum să lepede curvia lor și uciderile călăuzitorilor lor de la Mine [ἀπωσάσθωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν καὶ τοὺς φόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ᾽ Ἐμοῦ] și voi locui în mijlocul lor [întru] veac [καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν αἰῶνα]!

10. Iar tu, fiule al omului, arată-i casei lui Israil casa[6] [δεῖξον τῷ οἴκῳ Ισραηλ τὸν οἶκον] – și vor înceta de la păcatele lor – și vederea sa și rânduiala sa!

11. Și ei își vor lua pedeapsa lor pentru toate pe care le-au făcut [καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὴν κόλασιν αὐτῶν περὶ πάντων ὧν ἐποίησαν]. Și le vei descrie casa [διαγράψεις τὸν οἶκον] și ieșirile sale și ființa ei și toate poruncile ei, iar pe toate cele legiuite ale sale le vei face cunoscute lor și le vei descrie înaintea lor. Și vor păzi toate dreptățile Mele și toate poruncile Mele și le vor face pe acestea.

12. Și descrierea casei [este] pe vârful muntelui [καὶ τὴν διαγραφὴν τοῦ οἴκου ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους], [iar] toate hotarele sale [sunt] împrejurul [la] sfintele sfintelor”.

13. Și acestea [sunt] măsurile jertfelnicului [, dacă le măsurăm] cu cotul cotului și al palmei: adâncitura [κόλπωμα], adâncimea [βάθος] [sa], [este de] peste un cot și de un cot lățimea, iar cornișa de peste marginea sa împrejur [este] de o palmă. Și aceasta [este] înălțimea jertfelnicului,

14. de la începătura adâncimii scobiturii sale până la locul ispășirii celei mari de dedesubt: de doi coți și lățimea de un cot. Iar de la locul cel mic al ispășirii până la locul cel mare al ispășirii [sunt] patru coți și lățimea [este] de un cot.

15. Și ariilul [τὸ αριηλ] [este] de patru coți. Și de la ariil și [până] deasupra coarnelor [este] un cot.

16. Și ariilul [are] 12 coți lungime [și este] de 12 coți lățime, [fiind în] patru colțuri, cu cele 4 părți[7] ale sale.

17. Și locul ispășirii [este] de 14 coți lungime [și] de 14 coți lățime în cele 4 părți ale sale. Și cornișa sa [este] împrejur, împrejurându-se de la el jumătate de cot și împrejurul lui [fiind de] un cot împrejur, iar treptele sale văzând către răsărituri [οἱ κλιμακτῆρες αὐτοῦ βλέποντες κατ᾽ ἀνατολάς].

18. Și a zis către mine: „Fiul al omului, acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Acestea [sunt] poruncile jertfelnicului în ziua facerii sale, [pentru] a se aduce pe el arderi de tot și [pentru] a vărsa către el sânge [τοῦ ἀναφέρειν ἐπ᾽ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα καὶ προσχέειν πρὸς αὐτὸ αἷμα].

19. Și vei da preoților leviteilor – celor din sămânța lui Sadduc [Σαδδουκ], celor care se apropie către Mine», zice Domnul Dumnezeu [λέγει Κύριος ὁ Θεός], «[pentru] a liturghisi/ sluji Mie [τοῦ λειτουργεῖν Μοι] –, viței din boi pentru păcat.

20. Și vor lua din sângele lui și vor pune pe cele patru coarne ale jertfelnicului și pe cele patru colțuri ale locului ispășirii și pe picior[ul jertfelnicului] împrejur și îl vor potoli pe el [ἐξιλάσονται αὐτό].

21. Și vor lua vițelul cel pentru păcat și [el] va fi ars în [partea] cea deosebită a casei[8], [în partea] din afară a sfintelor.

22. Și, [în] a doua zi, vor lua doi iezi de capre, fără prihane, pentru păcate și vor potoli jertfelnicul [καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον], după cum l-au potolit [și] prin vițel.

23. Și după săvârșirea de către tine a ispășirii, [ei] vor aduce vițel din boi fără prihană și berbec din oi fără prihană.

24. Și îi veți aduce înaintea Domnului și vor arunca preoții sare pe[ste] ei și îi vor aduce pe ei arderi de tot Domnului [ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ].

25. Șapte zile vei face iedul pentru păcate în fiecare zi, iar [ei] vor face vițelul din boi și berbecul din oi cei fără de prihane.

26. Șapte zile [se vor face acestea] și vor potoli jertfelnicul [ξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον] și îl vor curăți pe el [καθαριοῦσιν αὐτο] și vor umple mâinile lor [de jertfe].

27. Și va fi [aceasta] până în ziua a opta. Și, [pe] mai departe, preoții vor face pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și pe cele ale mântuirii voastre și vă voi primi pe voi»”, zice Domnul.


[1] Al Îngerilor lui Dumnezeu.

[2] Vederea extatică, vedenia.

[3] Am văzut cu fața la pământ.

[4] În templul văzut în vedenie.

[5] Un Dumnezeiesc Înger pe care îl vedea în mod extatic, adică în slava lui Dumnezeu, în vedenie.

[6] Templul văzut extatic.

[7] Laturi.

[8] A templului din Ierusalim.