Iezechiil, cap. 44, cf. LXX

1. Și m-a întors pe mine către calea porții celei mai din afară a sfintelor, cea văzând către răsărituri, și aceasta era închisă [καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη].

2. Și a zis Domnul către mine: „Poarta aceasta închisă va fi [ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται] [și ea] nu va fi deschisă [οὐκ ἀνοιχθήσεται] și nimeni nu are să treacă prin ea [καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι᾽αὐτῆς], că[ci] Domnul [ὅτι Κύριος], Dumnezeul lui Israil [ὁ Θεὸς τοῦ Ισραηλ], va intra prin ea și [aceasta] va fi închisă [εἰσελεύσεται δι᾽αὐτῆς καὶ ἔσται κεκλεισμένη][1].

3. Fiindcă Acesta [διότι Οὗτος], Călăuzitorul [ὁ Ἡγούμενος], va ședea în[tru] ea [ca] să mănânce pâine înaintea Domnului [καθήσεται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον Κυρίου]. [Și] către calea elamului porții va intra [κατὰ τὴν ὁδὸν αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται] și spre calea Sa va ieși [καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν Αὐτοῦ ἐξελεύσεται]”.

4. Și m-a dus pe mine către calea porții celei către miazănoapte, înaintea casei[2], și am văzut. Și, iată, casa Domnului [era] plină de slavă[3]! Și [eu] am căzut pe fața mea [καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου][4].

5. Și a zis Domnul către mine: „Fiule al omului, rânduiește întru inima ta [τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου] și vezi [cu] ochii tăi și [cu] urechile tale auzi toate câte Eu grăiesc cu tine, după toate poruncile casei Domnului și după toate cele legiuite ale sale! Și vei rândui inima ta spre intrarea casei, după toate ieșirile sale [și] în[tru] toate cele sfinte.

6. Și vei grăi către casa cea amărând, către casa lui Israil: «Acestea zice Domnul Dumnezeu: <Să vă fie destul vouă, de la toate fărădelegile voastre, casa lui Israil!

7. [Pentru ca] să [nu] intrați voi, fiii cei străini, cei netăiați împrejur [la] inimă și netăiați împrejur [la] trup [ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ], [pentru] a fi în[tru] cele sfinte ale Mele. Și le spurcați pe acestea, când [era] a aduce [să aduceți] voi pâine, grăsime și sânge. Și călcați făgăduința Mea prin toate fărădelegile voastre

8. și ați rânduit a fi păzite paze în[tru] cele sfinte ale Mele>.

9. Pentru aceasta, acestea zice Domnul Dumnezeu: <Tot fiul cel străin, cel netăiat împrejur [la] inimă și netăiat împrejur [la] trup, nu va intra întru cele sfinte ale Mele – [și asta va fi] cu toți fiii cei străini, cei fiind în mijlocul casei lui Israil –,

10. ci numai leviteii [οἱ λευῖται], care au sărit de la Mine [οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ᾽ Ἐμοῦ], când a fi [era] rătăcit Israil de la Mine după gândurile lor [ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ισραηλ ἀπ᾽ Ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν], și [aceștia] își vor lua nedreptatea lor [καὶ λήμψονται ἀδικίαν αὐτῶν].

11. Și [leviteii] vor fi în[tru] cele sfinte ale Mele slujind, [fiind] portarii de la porțile casei [θυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου] și slujind casei[5] [καὶ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ]. Aceștia vor înjunghia arderile de tot și jertfele poporului. Și aceștia vor sta înaintea poporului [pentru] a le sluji lor,

12. pentru că le slujeau lor înaintea feței idolilor lor, și [aceasta] i-a fost casei lui Israil spre pedeapsa nedreptății. Pentru aceasta am ridicat mâna Mea împotriva lor>, zice Domnul Dumnezeu,

13. <și nu se vor apropia către Mine, [pentru] a-Mi preoți Mie[6][καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι πρός Με, τοῦ ἱερατεύειν Μοι], nici [pentru] a se apropia către cele sfinte ale fiilor lui Israil și nici către sfintele sfintelor ale Mele, și [astfel] își vor lua necinstea lor în[tru] rătăcirea [cu] care au fost rătăciți.

14. Și îi vor rândui pe ei [pentru] a păzi pazele casei întru toate lucrurile sale și întru toate câte or să facă.

15. [Iar] preoții, leviteii, fiii lui Sadduc, care au păzit pazele celor sfinte ale Mele, când [a fost] a rătăci casa lui Israil de la Mine, aceștia se vor apropia către Mine [pentru] a-Mi sluji Mie și vor sta către fața Mea [καὶ στήσονται πρὸ προσώπου Μου] [pentru] a-Mi aduce Mie jertfă, grăsime și sânge>, zice Domnul Dumnezeu.

16. <Aceștia vor intra întru cele sfinte ale Mele și aceștia se vor apropia către masa Mea [pentru] a-Mi sluji Mie și vor păzi pazele Mele.

17. Și va fi, când a intra [vor intra] ei [prin] porțile curții celei dinăuntru, [că atunci cu] veșmintele cele de in se vor îmbrăca, și nu se vor îmbrăca [cu] cele de lână, [atunci] când [vor fi] a sluji ei la poarta curții celei dinăuntru.

18. Și acoperămintele [κιδάρεις] cele de in le vor avea pe capetele lor, iar izmenele [περισκελῆ] cele de in le vor avea pe șalele lor și nu se vor încinge [cu] sila.

19. Iar când [va fi] a ieși [să iasă] ei întru curtea cea mai din afară, către popor, își vor dezbrăca veșmintele lor, cu care ei slujesc cu ele, și le vor pune pe ele în auditoriile cele sfinte, și vor îmbrăca alte veșminte și [astfel ei] nu or să sfințească poporul cu veșmintele lor.

20. Și capetele lor nu [și] le vor rade, iar perii [capului] lor nu îi vor dezgoli[7], [ci] acoperind vor acoperi capetele lor.

21. Și tot preotul vin nu or [o] să bea, când [va fi] a intra [să intre] ei [el] întru curtea cea mai dinăuntru.

22. Iar văduvă și [femeie] alungată[8] nu își vor lua lor spre [a le fi] femeie [καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήμψονται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα], ci numai fecioară din sămânța lui Israil și văduva de preot, dacă are să fie [vreuna], [pe acestea] le vor lua.

23. Și pe poporul Meu îl vor învăța [cum să despartă] între [lucrul] cel sfânt și cel spurcat și între cel necurat și cel curat [și pe acestea] le vor face cunoscute lor.

24. Și pentru judecata sângelui aceștia vor sta [pentru] a discerne, dreptățile Mele le vor îndrepta și judecățile Mele le vor judeca, iar cele legiuite ale Mele și poruncile Mele în[tru] toate praznicele Mele le vor păzi și sabaturile Mele le vor sfinți.

25. Și la sufletul omului nu vor intra, [pentru ca] să [nu] se spurce, ci numai la tată și la mamă și la fiu și la fiică și la fratele și la sora sa, care nu a fost [cu] bărbat, [căci altfel] va fi spurcat.

26. Și după [ce] el [are] să fie curățit, 7 zile își va număra lui.

27. Și [în] care zi or să intre întru curtea cea mai dinăuntru, [pentru] a sluji întru [templul] cel sfânt, vor aduce [jertfă] de ispășire[9]>, zice Domnul Dumnezeu.

28. <Și le va fi lor întru moștenire [καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς κληρονομίαν], Eu [fiind] moștenirea lor [Ἐγὼ κληρονομία αὐτοῖς], și stăpânirea lor nu va fi dată în[tre] fiii lui Israil [καὶ κατάσχεσις αὐτοῖς οὐ δοθήσεται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ], că[ci] Eu [sunt] stăpânirea lor [ὅτι Ἐγὼ κατάσχεσις αὐτῶν].

29. Iar jertfele și cele pentru păcate și cele pentru neștiințe, aceștia [pe ele] le vor mânca și tot prinosul [ἀφόρισμα] din Israil al lor va fi.

30. Pârgile tuturor și cele întâi-născute ale tuturor și toate părțile din toate pârgile voastre ale preoților va fi [vor fi]. Iar pe cele întâi-născute ale voastre le veți da preotului [ca] să pună binecuvântările voastre în casele voastre [τοῦ θεῖναι εὐλογίας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς οἴκους ὑμῶν].

31. Iar tot trupul cel mort și cel mâncat de fiare dintre păsări și dintre dobitoace nu îl vor mânca preoții.


[1] Profețirea faptului că Domnul Se va naște din Preacurata Fecioară Maria, dar El nu va strica fecioria ei.

[2] A templului văzut în vedenie.

[3] De slava lui Dumnezeu.

[4] Am căzut cu fața la pământ, ca închinare plină de evlavie înaintea Domnului, plin fiind de slava Lui.

[5] Templului.

[6] Pentru a-Mi fi Mie preoți.

[7] Nu vor sta cu capul gol.

[8] Alungată de bărbatul ei, divorțată.

[9] Jertfă pentru iertarea păcatelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *