Iezechiil, cap. 45, cf. LXX

1. Și când voi [aveți] a măsura [veți măsura] pământul în[tru] moștenire, [atunci] veți deosebi pârga cea sfântă a Domnului de pământ, [care va fi] de 25.000 [de coți] lungimea, iar lățimea [ei] de 20.000 [de coți]. [Și acest pământ] va fi sfânt în toate hotarele sale împrejur [ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ κυκλόθεν].

2. Și va fi dintru acesta[1], spre sfințire [εἰς ἁγίασμα], 500 pe 500 [de coți în] 4 colțuri împrejur [πεντακόσιοι ἐπὶ πεντακοσίους τετράγωνον κυκλόθεν] și 50 de coți distanța lor împrejur [καὶ πήχεις πεντήκοντα διάστημα αὐτῷ κυκλόθεν].

3. Și din această măsurare veți măsura lungimea de 25.000 [de coți] și lățimea de 10.000 [de coți] și în[tru] aceasta va fi sfințenia sfintelor celor sfinte [καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται τὸ ἁγίασμα ἅγια τῶν ἁγίων].

4. [Iar] din pământul [acesta] va fi [pământul] preoților care slujesc în [locul] cel sfânt și va fi al celor care se apropie [pentru] a sluji Domnului și [el] le va fi lor locul întru [pentru] case, deosebit [de celălalt, și potrivit cu] sfințirea lor.

5. [Iar pământul] de 25.000 [de coți] lungimea și lățimea de 10.000 [de coți] va fi al leviteilor care slujesc casei[2] [și acesta le va fi] lor spre stăpânirea cetății [pentru] a o locui [pe ea].

6. Și [la] stăpânirea cetății îi vei da [un pământ] de 5.000 [de coți] lățime și [în] lungime de 25.000 [de coți], [în] ce chip [este] pârga celor sfinte, [iar acestea la] toată casa lui Israil le vor fi.

7. Iar celui călăuzind, dintru acesta și de la acesta [i se va da], întru pârgile cele sfinte, întru stăpânirea cetății, către fața pârgilor celor sfinte și către fața stăpânirii cetății, [cât și] pe cele către mare și de la cele spre mare către răsărituri și lungimea ca una a părților de la hotarele cele către mare și lungimea spre hotarele cele către răsăriturile pământului.

8. Și îi va fi lui spre stăpânire în Israil. Și nu îl vor mai asupri cei care îl călăuzesc lui [pe] Israil, pe poporul Meu, iar pământul îl vor [va] moșteni casa lui Israil, după semințiile lor>.

9. [Căci] acestea zice Domnul Dumnezeu: <Să vă fie destul vouă, cei care îl povățuiți lui [pe] Israil! Nedreptatea și mâhnirea lepădați, iar judecată și dreptate faceți! Ridicați asuprirea de la poporul Meu!>, zice Domnul Dumnezeu.

10. <Cumpăna cea dreaptă și măsura cea dreaptă și sfertul [χοῖνιξ] cel drept să vă fie vouă

11. măsura, iar sfertul, de asemenea, unul va fi [pentru] a lua! Zeciuiala gomorului[3] [este] sfertul [τὸ δέκατον τοῦ γομορ ἡ χοῖνιξ], iar zeciuiala gomorului [sau] măsura pentru gomor va fi asemenea.

12. Iar greutatea [cântarului va fi] de 20 de oboli [ὀβολοί], de 5 sicli [σίκλοι], de 15 sicli [și] de 60 de sicli m[i]na [ἡ μνᾶ][4] vă va fi vouă.

13. Și aceasta [este] pârga pe care o veți deosebi: a 6-a măsură de gomor de la grâu [ἕκτον τοῦ μέτρου ἀπὸ τοῦ γομορ τοῦ πυροῦ] și a 6-a ifi de coros de la orzuri [καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οιφι ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν][5].

14. Iar porunca uleiului [e aceasta]: un pahar de ulei din 10 pahare, că[ci] cele 10 pahare sunt un gomor.

15. Și o oaie din 10 oi [va fi] partea de la toate semințiile lui Israil [și acestea vor fi] spre jertfe și spre arderi de tot și spre mântuire, [pentru] a potoli[6] pentru voi>, zice Domnul Dumnezeu.

16. <Și tot poporul va da pârga aceasta celui care călăuzește lui [pe] Israil.

17. Și prin cel călăuzind va fi [vor fi] arderile cele de tot și jertfele, iar turnările[7] vor fi în[tru] praznice și în lunile cele noi și în sabaturi și în[tru] toate praznicele casei lui Israil. Acesta le va face pe cele pentru păcate și jertfa și arderile de tot și pe cele ale mântuirii, [pentru] a potoli pentru casa lui Israil>.

18. [Căci] acestea zice Domnul Dumnezeu: <În luna cea dintâi, [în ziua] cea dintâi a lunii, veți lua vițel din boi fără de prihană [ca] să se potolească [jertfelnicul] cel sfânt.

19. Și preotul va lua din sângele ispășirii [ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξιλασμοῦ] și va da pe stâlpii casei și pe cele 4 colțuri ale templului și pe jertfelnic și pe stâlpii porții curții celei dinăuntru.

20. Și așa vei face în luna a 7-a, [în ziua] cea dintâi a lunii: vei lua de la fiecare partea și veți potoli casa.

21. Iar în luna cea dintâi, [în] a 14-a [zi] a lunii, vă va fi vouă Paștiul [τὸ Πασχα], praznicul [ἑορτή], [iar] 7 zile azime veți mânca [ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε].

22. Și cel care călăuzește va face în acea zi, pentru el și casă și pentru tot poporul pământului [καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς γῆς], vițel pentru păcate.

23. Și [în] cele 7 zile ale praznicului va face arderi de tot Domnului: 7 viței și 7 berbeci fără de prihane în fiecare zi [din] cele 7 zile, iar pentru păcate iedul caprelor în fiecare zi.

24. Și jertfa aluatului vițelului și aluatul berbecului le vei face și a inului[8] de ulei [cu] aluatul [καὶ ἐλαίου τὸ ιν τῷ πέμματι][său].

25. Iar în luna a 7-a, [în ziua] a 15-a a lunii, la praznic, vei face după acestea 7 zile, ca cele pentru păcat și ca arderile de tot și ca manaa [τὸ μαναα]/ darul și ca uleiul>.


[1] Din acest pământ închinat Domnului.

[2] Templului Domnului.

[3] Gomorul era o măsură de circa 450 de kg, cf. Liddell-Scott, Greek Lexicon (Abridged), 9. 160, apud BW 10.

[4] În Vechiul Testament, m[i]na era echivalentul a 100 de șecheli, pe când în Noul Testament era echivalentul a 100 de drahme sau a o șaizecime dintr-un talant, cf. Friberg Greek Lexicon, 18. 598, apud BW 10.

[5] Atât οιφι, cât și κόρος erau măsuri pentru cereale.

[6] Pentru a potoli jertfelnicul, dar și mânia lui Dumnezeu față de păcatele lor.

[7] Jertfele de băutură, libațiile.

[8] Un ιν era măsura de lichide de circa 9 litri, cf. Liddell-Scott, Greek Lexicon (Abridged), 21.403, apud BW 10.