Baruh, cap. 5, cf. LXX

1. Dezbracă, Ierusalim[ule,] veșmântul jalei și chinuirea ta și îmbracă întru veac [καὶ ἔνδυσαι εἰς τὸν αἰῶνα] bunăcuviința cea de la Dumnezeul slavei [τὴν εὐπρέπειαν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δόξης]!

2. Îmbracă mantia cea îndoită [περιβαλοῦ τὴν διπλοΐδα], cea de la Dumnezeul dreptății [τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνης]! Pune mitra pe capul tău [ἐπίθου τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου], a slavei Celui veșnic [τῆς δόξης τοῦ αἰωνίου]!

3. Căci Dumnezeu va arăta tot celui de sub cer strălucirea ta.

4. Căci va fi chemat numele tău de la Dumnezeu, întru veac: «Pacea dreptății [Εἰρήνη δικαιοσύνης]» și «Slava evlaviei celei dumnezeiești [Δόξα θεοσεβείας]».

5. Ridică-te, Ierusalim[ule], și stai pe[ste] cele înalte! Și privește în jur, către răsărituri, și vezi adunați pe copiii tăi, de la apusurile soarelui [și] până la răsărituri, [cu] cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se [întru] pomenirea lui Dumnezeu!

6. Căci au ieșit de la tine cei pedeștri, ducându-se de către cei vrăjmași. Dar Dumnezeu îi aduce pe ei către tine, ridicați cu slavă precum tronul împărăției [αἰρομένους μετὰ δόξης ὡς θρόνον βασιλείας].

7. Căci a poruncit Dumnezeu a se smeri tot muntele cel înalt și nisipul cel veșnic, iar văile a se umple spre netezirea pământului, pentru ca să umble Israilul nevătămat [întru] slava lui Dumnezeu [ἵνα βαδίσῃ Ισραηλ ἀσφαλῶς τῇ τοῦ Θεοῦ δόξῃ].

8. Și i-au umbrit și dumbrăvile și tot pomul cel bine-mirositor lui Israil [cu] porunca lui Dumnezeu,

9. căci Dumnezeu îl va călăuzi pe Israil cu veselia luminii slavei Sale [μετ᾽ εὐφροσύνης τῷ φωτὶ τῆς δόξης Αὐτοῦ], cu milostenia și [cu] dreptatea cea de la El [σὺν ἐλεημοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ τῇ παρ᾽ Αὐτοῦ]”.