Plângerile lui Ieremias, cap. 3, 37-66, cf. LXX

37. Cine a zis așa și a fost făcut, Domnul nu a poruncit.

38. Din gura Celui Preaînalt nu vor ieși cele rele și cele bune [ἐκ στόματος Ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακὰ καὶ τὸ ἀγαθόν].

39. Ce va murmura omul trăind, omul pentru păcatul său?

40. A fost cercetată calea noastră și a fost încercată [ἐξηρευνήθη ἡ ὁδὸς ἡμῶν καὶ ἠτάσθη] și avem să ne întoarcem până la Domnul [καὶ ἐπιστρέψωμεν ἕως Κυρίου].

41. Să ne luăm inimile noastre în mâini către Cel Înalt din cer [ἀναλάβωμεν καρδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν πρὸς Ὑψηλὸν ἐν οὐρανῷ][, zicându-I Lui:]

42. «Păcătuit-am, am fost neevlavioși și nu ai fost ispășitor [al nostru]».

43. Ne-ai acoperit cu mânie și ne-ai alungat pe noi, ne-ai omorât [și] nu ne-ai cruțat.

44. Acoperitu-Te-a norul Ție Însuți [pe Tine Însuți] pentru rugăciune [ἐπεσκέπασας νεφέλην Σεαυτῷ εἵνεκεν προσευχῆς],

45. [ca] să mă închizi pe mine și să fiu lepădat. [Și așa] ne-ai pus pe noi în mijlocul popoarelor,

46. deschis-au împotriva noastră gura lor toți vrăjmașii noștri.

47. Frica și mânia ni s-a[u] făcut nouă ridicarea și zdrobirea [noastră].

48. Ochiul meu va coborî eliberările apelor [sale] asupra zdrobirii fiicei poporului meu.

49. Ochiul meu a fost sorbit, iar [eu] nu voi tăcea, [pentru] a nu fi odihnă,

50. până ce are să Se aplece și să vadă Domnul din cer [ἕως οὗ διακύψῃ καὶ ἴδῃ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ].

51. Ochiul meu se va aduna în sufletul meu de la toate fiicele cetății [ὁ ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν μου παρὰ πάσας θυγατέρας πόλεως].

52. Vânând, m-au vânat pe mine precum [este vânată] vrabia: fără motiv [δωρεάν].

53. Omorât-au în groapă viața mea [ἐθανάτωσαν ἐν λάκκῳ ζωήν μου] și au pus piatră asupra mea [καὶ ἐπέθηκαν λίθον ἐπ᾽ ἐμοι].

54. A fost vărsată apa pe[ste] capul meu și am zis: «Am fost lepădat [ἀπῶσμαι][1]».

55. [Și] am chemat numele Tău, Doamne, din groapa cea foarte adâncă [ἐκ λάκκου κατωτάτου]

56. [și] glasul meu l-ai auzit. [Așadar,] să nu ascunzi urechile Tale întru rugăciunea mea [μὴ κρύψῃς τὰ ὦτά Σου εἰς τὴν δέησίν μου].

57. [Căci] spre ajutorul meu Te-ai apropiat în ziua [în] care Te-am chemat pe Tine și mi-ai zis mie: «Nu te teme!».

58. Judecat-ai [ἐδίκασας], Doamne [Κύριε], pedepsele sufletului meu [τὰς δίκας τῆς ψυχῆς μου], răscumpărat-ai viața mea [ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου].

59. Văzut-ai, Doamne, tulburările mele, judecat-ai judecata mea.

60. Văzut-ai toată răzbunarea lor întru toate gândurilor lor în[tru] mine [εἶδες πᾶσαν τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν εἰς πάντας διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί][2].

61. Auzit-ai ocara lor [ἤκουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν], toate gândurile lor împotriva mea [πάντας τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν κατ᾽ ἐμοῦ],

62. buzele celor care se ridică împotriva mea și cugetele lor împotriva mea toată ziua [καὶ μελέτας αὐτῶν κατ᾽ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν],

63. scaunul lor și ridicarea lor. Privește în ochii lor [ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν]!

64. Le vei da lor răsplătire, Doamne, după faptele mâinilor lor [κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν].

65. Le vei da lor [pentru] apărarea inimii [ἀποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν καρδίας], [pentru] osteneala Ta le [vei da] lor [μόχθον Σου αὐτοῖς].

66. Îi vei goni cu urgie și îi vei istovi pe ei dedesubtul cerului, Doamne.


[1] Cu sensul: Am fost lepădat de Dumnezeu.

[2] Toată răzbunarea demonilor în ființa mea prin gândurile lor pe care le introduc în mine.