Predică la Tăierea-împrejur cea de după trup a Domnului [1 ianuarie 2023]

Iubiții mei[1],

dacă nașterea Sa a fost fără de sânge – pentru că Fecioara a rămas Fecioară, pururea Fecioară, neavând lăuzie – tăierea Sa împrejur, circumcizia Sa cea de la 8 zile [Lc. 2, 21, BYZ], a fost plină de durere și cu curgere de sânge. Pentru că în praznicul de azi au început durerile Domnului cele pentru noi, cu primul sânge vărsat pentru mântuirea noastră. Și când a fost tăiat împrejur, atunci „a fost chemat numele Lui Iisus [ἐκλήθη τὸ ὄνομα Αὐτοῦ Ἰησοῦς], [după] cum a fost chemat de Înger, mai înainte [ca] să fie zămislit El în pântece” [Lc. 2, 21, BYZ]. Iar cum tăierea împrejur era prefigurarea Botezului nostru – când suntem botezați în numele Dumnezeului treimic, având fiecare un nume al  nostru, un nume de Botez –, Domnul Și-a asumat tăierea împrejur cea dureroasă, adică moartea cea în locul nostru, pentru ca să ne dea nouă să trăim în mod tainic și nedureros moartea și învierea Lui în Botezul nostru sacramental.

Căci noi venim și ne botezăm cu bucurie, pentru că retrăim dumnezeiește moartea și învierea Lui în noi înșine. Și retrăirea aceasta dumnezeiască înseamnă vindecarea noastră de tot păcatul și umplerea noastră de slava lui Dumnezeu. Pentru că Cel care a murit pentru noi, ne scoate din robia demonilor prin Botez și ne face curați în mod deplin de tot păcatul, dar, ca Cel înviat a 3-a zi pentru noi, ne umple desăvârșit de slava Lui, pentru ca să fim purtători de Dumnezeu din prima clipă a vieții noastre creștine. Și tocmai de aceea, noi, prin Botez, primim toată mântuirea noastră în dar, pentru că ea este consecința întregii iconomii mântuitoare a Domnului pentru noi. Însă, trebuie să rămânem toată viața în curăție și sfințenie, împlinind toate poruncile lui Dumnezeu, pentru ca slava Lui să rămână întru noi. Căci noi trebuie să ne lucrăm zilnic mântuirea noastră, adică să ținem mereu slava lui Dumnezeu aprinsă în noi, prin viața noastră curată și sfântă. Pentru că numai având slava Lui în noi, simțită și conștientizată duhovnicește, noi suntem ai lui Dumnezeu și suntem călăuziți de către El în fiecare clipă a vieții noastre.

Însă, tăierea Lui împrejur ne vorbește în mod tainic despre lupta noastră până la sânge cu păcatul. Căci atunci când El a fost circumcis[2], când a fost tăiat împrejur, i S-a tăiat o parte din trupul Său și atunci a curs sânge din trupul Lui și S-a umplut cu totul de durere. Pentru că și noi, când luptăm cu patimile noastre, ne încordăm întreaga noastră ființă în lupta cu păcatul și lupta aceasta e dureroasă, dar mântuitoare. Fiindcă numai prin biruirea a tot păcatul în noi înșine, noi trăim duhovnicește. Viața noastră cu Dumnezeu e viața care ne umple mereu de slava Lui. Iar slava Lui e viața noastră duhovnicească, e viața noastră veșnică, pentru că ea este „arvuna Duhului [τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος]” [II Cor. 1, 22; 5, 5, BYZ], a Duhului Sfânt, sau „arvuna moștenirii noastre [ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν]” [Efes. 1, 14, BYZ] celei veșnice. Pentru că noi primim slava Lui în noi înșine la Botez, pentru ca ea să ne inunde începând de acum și să ne transfigureze cu totul în Împărăția lui Dumnezeu.

Slava Lui e lumina cea veșnică a lui Dumnezeu din persoana noastră. Ea e lumina care ne desparte de întunericul păcatului. Pentru că toată virtutea dumnezeiască e lumină și ne umple de lumină, pe când tot păcatul e întuneric și ne umple de întuneric. De aceea, ne spune Sfântul Pavlos: „Voi toți sunteți fiii luminii și fiii zilei [πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας]” [I Tes. 5, 5, BYZ]. Suntem fiii luminii dumnezeiești, ai celei care ne face să fim oameni ai zilei. Pentru că fiii nopții și ai întunericului [Ibidem] sunt oamenii păcatului, cei care se umplu mereu de întunericul demonilor.

Însă, Domnul S-a tăiat astăzi împrejur, pentru ca să oprească umbra legii și să răsară lumina cea nouă a harului [τὸ φῶς τῆς νέας χάριτος][3]. Pentru că, împlinindu-le pe cele care Îl vesteau pe El, Domnul desființează legea, desființează umbra celor viitoare, pentru că acelea s-au împlinit întru El. Căci toată legea și toate profețiile și toate cele ale templului vorbeau despre Hristos Domnul și despre Maica Lui și despre Biserica Sa. Iar când s-au împlinit cele vestite, umbrele au luat sfârșit, pentru că toate s-au făcut noi întru El.

De aceea și noi, creștinii, nu mai avem sabatul, nu mai avem tăierea împrejur, nu mai avem jertfele vechitestamentare, ci le avem pe toate cele ale Bisericii. Le avem pe toate cele rânduite de Domnul și de Sfinții Lui Apostoli ca viață și slujire dumnezeiască. Și, trăind dumnezeiește pe pământ, noi căutăm cetatea ce va fi [Evr. 13, 14, BYZ], căutăm Împărăția lui Dumnezeu, căci arvuna Duhului din nou înșine e pentru aceasta, pentru Împărăția Lui cea veșnică. Căci arvuna Lui cea dumnezeiască, slava Lui din noi înșine, ne învață mereu să nu ne alipim de lumea de aici, pentru că este trecătoare, ci să ne lipim cu totul de Dumnezeu, de Cel pururea veșnic, pentru că vom moșteni Împărăția Lui cea veșnică.

De aceea, Biserica a început anul 2023 cu slujire sfântă, cu bucurie duhovnicească, cu mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate. Pentru că am slujit Dumnezeiasca Liturghie pentru a ne împărtăși cu Domnul, apoi am făcut Tedeum de mulțumire. Revelionul[4] a fost cina de aseară, cina festivă, de la sfârșit de an. Dar anul civil l-am început bisericește, pentru că tot lucrul cel bun se începe cu rugăciune. Căci fiecare zi o începem cu rugăciune, o trăim în rugăciune și o sfârșim în rugăciune, în rugăciunea care ne umple de viața lui Dumnezeu cea sfântă. Iar închinările, metaniile, privegherile, posturile noastre sunt cu toatele plecări ale întregii noastre ființe înaintea lui Dumnezeu, a Stăpânului și Domnului nostru.

Așadar, iubiții mei, dacă am mai primit încă o zi, încă o lună, încă un an de la Dumnezeu, să trăim dumnezeiește înaintea lui Dumnezeu și a întregii lumi! Să le înțelegem pe toate cele ale noastre ca daruri ale Sale, pentru ca să nu le privim pătimaș, ci cuvios! Căci viața, sănătatea și toate cele pe care le avem sunt daruri ale Sale și nu posesiuni ale noastre. Iar nouă ne e dată viața de către Dumnezeu pentru ca să ne mântuim, pentru ca să mergem în Împărăția Sa. Viața noastră e cu traiectorie veșnică, pentru că noi înșine suntem creați de Dumnezeu pentru a trăi veșnic.

Și, mulțumindu-I Lui pentru toate și cerând tot ajutorul de la Dumnezeu, să Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru toate, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, pentru că fără El nu putem face nimic [In. 15, 5]! Ca Dumnezeul nostru, în marea Sa iubire față de noi, să ne dăruie tuturor după nevoile noastre și spre sporirea noastră în tot lucrul cel bun, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


[1] Începută la 10. 14, în zi de miercuri, pe 28 decembrie 2022. Soare, 4 grade, vânt de 6 km/ h.

[2] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Circumcizie.

[3] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Jan/Jan01.html.

[4] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Revelion.

Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [13]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

Cartea I

3. Prin aceste cuvinte, Moisis a adus la viață o descriere a cosmosului pământesc. Era ceva tulbure: mereu în amurgire, întru adâncuri, apăsat/ strivit [de ape], încețoșat și înconjurat de întuneric pretutindeni. Era acoperit de diferite lucruri, ca de perdele sau de tavane.

Pământul însuși, ca și cum ar fi fost învins și sufocat de întuneric și de umbra morții[1], era în zonele de jos ale lumii de dedesubt. Era înecat de apele care zăceau peste el. Era întuneric peste întuneric întru adânc. Și când suflarea vântului se purta cu putere deasupra apei[2], curenții clătinau și loveau pământul din străfunduri. Căci expresia „se purta” arată o alergare puternică și mișcare a aerului[3].

4. Așadar, aceasta este descrierea literală, după Moisis, a pământului. Stilul, în armonie cu înseși faptele [relatate], este mai degrabă realist. Pictează marea ca pe ceva sumbru și neliniștit. Și, la început, lumea era în întregime în noapte.

Și acesta era, în mod clar și fără echivoc, un chip și un prototip al situației de la început – mai bine zis, al rătăcirii de la început – a Bisericii[4]. Pământul rațional, Biserica, rătăcea și era în furtună/ bătută de vânturi și neînțelegătoare. Căci acest pământ era nevăzut – și nu doar nevăzut, ci și nevăzător, adică, chiar la nașterea sa și-a pierdut vederea și a orbit[5].

Stăpânitorul întunericului veacului acestuia, care stă peste întinderea adâncului rațional, a orbit pământul[6]. Și apele păcatelor lui[7] l-au tras în jos și l-au înecat. Rafale de vânt ale răutății[8] au fost suflate din gura șarpelui și au iscat o furtună cumplită împotriva lui. Și mii de necazuri/ încercări zdruncinătoare au fost ridicate împotriva lui.


[1] Cf. Is. 9, 1; Lc. 1, 79.

[2] Cf. Fac. 1, 2.

[3] Versetului de la Fac. 1, 2 i se acordă o dublă interpretare (ca, de altfel, și celorlalte), atât literală, cât și mistică. În sens literal, se înțelege că vântul bătea foarte tare pe deasupra apei, iar mișcarea acesteia năștea curenții din adânc, care, la rândul lor, loveau și făceau să tremure pământul de sub ape.

[4] Se referă nu la Biserica întemeiată de Hristos, ci la Biserica începutului de lume, la căderea primilor oameni și la (ne)credința și rătăcirea primilor descendenți sau ale primelor generații descendente din Sfinții Protopărinți Adam și Eva. Dar, chiar și în aceste condiții, e foarte important că vorbește de o Biserică a lui Dumnezeu existentă de la bun început, chiar de la căderea primilor oameni din Rai pe pământ și de la primii oameni născuți de perechea primordială.

[5] Cf. In. 9, 1.

[6] Cf. In. 12, 31; I Cor. 2: 6, 8; Ef. 6, 12.

[7] Ale pământului.

[8] Cf. Ef. 6, 12.

Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [12]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

Cartea I

Aerul este deopotrivă întunecat și luminos. Dar, mai întâi, [este] întunericul. Așadar, de asemenea, Dumnezeirea este întuneric pentru cei care nu Îl vor pe El [pe Dumnezeu], dar [este] Lumină pentru cei care Îl vor.

Dar, la început, [era] întunericul: pentru că, la început, un om nu înțelege, dar apoi ajunge să înțeleagă.

Aerul este împrăștiat – fără să fie atins[1], fără să poată fi perceput, și în totalitate – în fața trupurilor/ corpurilor care îl pun în mișcare când trec prin el. Deci la fel Dumnezeu Se deschide pe Sine în mod neînțeles și desăvârșit pentru cei care doresc să intre înăuntru și, așa-zicând, prin îmbrățișarea Lui devin una cu El – atât pe cât este cu putință oamenilor. Iar el, cel care devine dumnezeiesc, nu știe cum[2].

Aerul îmbrățișează exteriorul unei făpturi, dar și însuflețește interiorul său. Într-adevăr, folosul dinăuntru este mai important. Deci la fel Dumnezeu ține cele dinafară cu ierarhiile Îngerilor Săi, precum cu adieri mântuitoare. Dar Însuși Dumnezeu, El singur intră în lăuntrul unei ființe umane și naște viața duhovnicească sau o reînvie.

Numai cei care aleg să se scufunde cu pieptul și pântecele sub păcatele jilave sunt lipsiți de acest aer dumnezeiesc. Căci plăcerile sunt fluide, iar inima lor este în stomacul lor și sunt iubitoare de vintre.


[1] În sensul că nu simți când îl atingi.

[2] Nu în sensul că nu simte nimic, ci în sensul că nu poate să explice schimbarea dumnezeiască pe care o trăiește, modul în care Dumnezeu produce această schimbare în sine și în fiecare om care se pocăiește și se nevoiește după legea Lui.

Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [11]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

Cartea I

3. Dar să ne îndreptăm spre alt subiect, legat de acestea. Și să rugăm Înțelepciunea dintru înălțime – Care dă tuturor după cuviința cu care cer[1] – să ne descopere nouă înțelesul tainic din lăuntrul sensului literal al povestirii. Cum a pregătit Ea și a imprimat mai înainte, în toată creația cea-de-șase-zile, tiparul și chipul Bisericii lui Hristos?

[Scriptura] zice acestea: „În[tru] început, a făcut Dumnezeu cerul și pământul”. Folosește cuvântul „cer” cu sens colectiv, pentru toate așezămintele cerești și spirituale: deopotrivă ale sfintelor Puteri și ale orânduirii spirituale. Astfel, trebuie să luăm în considerare mai întâi lumea de sus/ din înălțime. Aceasta a fost creată – după cum spune Teologul [Grigorios] – în următorul mod: „Mai întâi El gândește Puterile îngerești și cerești; iar gândul devine faptă”. Apoi folosește cuvântul „pământ” pentru această lume simțită și văzută, deopotrivă pentru cerul ei propriu[2] și pentru toate lucrurile de pe pământ împreună cu omul, care au venit întru ființă și există, atât cele însuflețite, cât și cele neînsuflețite.

Deci, zicând „În[tru] început, a făcut Dumnezeu cerul”, îți înalță mintea la crearea întregului Așezământ de sus. Apoi, adăugând „și pământul”, îți pogoară mintea la întemeierea creației de jos. Și printr-una [din ele] – adică pământul – îți este arătat întregul cerc/ cuprins (al creației). A folosit o sinecdocă[3], pentru ca tu să recunoști [în descriere] nu numai pământul, ci și cerul care îl înconjoară. Astfel, în două propoziții, într-o singură definiție, a cuprins actul creației și creația însăși, deopotrivă a lumii spirituale și a lumii văzute.

Iar Dumnezeu a făcut creația Sa în început[4]: adică, întru Începutul Său părintesc, care este Cuvântul[5]. Căci toate au venit întru ființă prin El și întru El[6].

VII. 1. Până la acest punct din text, Îngerul lui Dumnezeu, care îi grăiește lui Moisis, a arătat crearea tuturor lucrurilor în ceruri și pe pământ. Dar apoi trece la fragmentul mistic despre Biserică, pe care o numește un alt „pământ”. Vorbește despre neștiința și rătăcirea ei la început. Zice: „iar pământul era nevăzut și nefăcut și întunericul [era] deasupra abisului și Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apei”[7].

Să judecăm [cele spuse]. Cerul și pământul au fost date la iveală și acestea au devenit locuri. Dar încă aveau un spațiu între ele, care a fost umplut cu abisul. Apoi acesta din urmă a fost mutat și au fost hotărnicite ambele[8]. Și nu a umplut apoi aerul întregimea/ suprafața [spațiului], astfel încât nu a mai exista niciun loc gol în [această] întregime? Se consideră, în general, că un [loc] vid nu există nicăieri. Și această credință este în acord desăvârșit cu părerea că, imediat ce apa abisului a fost mutată într-un loc delimitat, aerul s-a împrăștiat pretutindeni. S-a evaporat din apă, așa cum face peste tot.

2. Chiar și acesta există ca un tip al nesfârșitei Dumnezeiri. Căci așa cum aerul este pretutindeni și umple toate, la fel firea dumnezeiască (ή θεία φύσις) este [pretutindeni] și umple toate în mod nesecat. Aerul, când umple un loc, nu lasă gol un alt loc. La fel, Dumnezeirea umple toate fără să lase nimic gol.


[1] Cf. Iac. 4, 3.

[2] Cerul văzut, material.

[3] Figură de stil/ tehnică literară prin care (între altele) se subînțelege întregul prin parte.

[4] „În început” = întru Fiul.

[5] Cf. In. 1, 3; 10, 38; 14: 10-11, 20; 17, 21.

[6] Cf. In. 1, 3; Col. 1, 16.

[7] Fac. 1, 1-2. Traducerea Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, cfhttps://www.teologiepentruazi.ro/2022/02/13/facerea-cap-1-cf-lxx/.

[8] Cf. Fac. 1, 9.

Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [10]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

Cartea I

VI. 1. Iubim și lăudăm cu toate puterile toate interpretările/ exegezele binecunoscuților tâlcuitori. Dar unii dintre noi sunt încă încurcați, cu adevărat foarte încurcați, când avem de-a face cu probleme nevăzute[1]. Deci ne îmbărbătăm din gura Duhului Sfânt, vreau să zic [Cel care a grăit prin] limba lui Pavlos, care spune că toate din Lege au fost scrise mai înainte ca chip al lui Hristos și al Bisericii[2].

Și am primit îndemnul [haric] (fiindcă trebuie să spunem cinstit) și grăim în acord cu Papias cel Mare Ierapolitul/ [Episcop] al Hierapolisului[3], care l-a vizitat pe Sfântul Ioannis [Apostolul, Evanghelistul și Teologul], cu Climis [Alexandrinul][4], cu Pantenos Preotul din Alexandria[5] și cu preaînțeleptul Ammonios[6]. Aceștia au fost exegeții celor de demult[7], care au scris mai înainte de Sinoade. Ei au considerat că toată creația-celor-șase-zile s-a raportat la Hristos și la Biserică.

Și astfel, fiind noi cu cugetul la Biserica lui Hristos, privim fără șovăială, dincolo de literă, creația văzută și netăinuită. De fapt, întregul scop al ostenelilor noastre este de a ajuta Biserica: ne-am așezat să îndeplinim această lucrare pentru ea.

2. Cu toate acestea, nu căutăm să anulăm înțelesul literal. Mai degrabă, căutăm înțelesul pe care Duhul Sfânt, în marea Sa bunătate și iubire față de neamul omenesc, l-a încifrat mistic în cel literal. Cu acest scop vom cerceta textul, mai întâi, în sensul său trupesc sau fizic.

Dar să nu-i lăsăm pe filosofii naturaliști să-și amestece limba lor aici, atunci când aud zicerea: „În început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul”. Nu-i lăsați să răspundă că Dumnezeu a început să facă obârșia cerului din pământ, ca dintr-un centru. Căci – zic ei – centrul este începutul oricărei sfere: oamenii nu sunt în stare să îndoaie în formă de cerc un lanț drept sau chiar unul curbat și nici măcar să stabilească punctele unui cerc; ei nu sunt în stare să îndoaie nici măcar o linie, așa-zicând, și să o facă să apară rotundă ca o roată, dacă centrul nu este mai înainte fixat în mijloc.

Ceea ce oamenii nu sunt în stare, este cu putință la Dumnezeu. De aceea, ca să înțelegeți că Dumnezeu nu urmează legile naturii, ci creează într-un mod dincolo de fire și de legi de construcție, Moisis zice aici: „Dumnezeu a făcut cerul” – care este sfera –, „și” apoi „pământul” – care este centrul. Altfel, ar fi trebuit să spună invers: Dumnezeu a făcut pământul și cerul, adică [mai întâi] centrul și apoi sfera.

Dacă filosofii naturaliști insistă pe cuvântul „și” ca pe o legătură care le împletește pe cele două împreună și spun că cele două s-au ivit în același timp, cu toate acestea ar fi fost nevoie, după ei, ca începutul și [care este] obârșia cercului să fie marcat/ delimitat mai înainte – centrul pământului – și nu invers.

Dar atunci când acceptă că orice centru trebuie fixat pe ceva solid și nemișcător, și că ceea ce se vede împrejur este el însuși [un spațiu] pe deplin cuprins [în cerc], și când recunosc că Dumnezeu a presărat/ întins jos ceva solid pe deasupra apelor, care nu s-au împotrivit[8], ci imediat s-au deschis și au inundat tot ce era în jurul mormanului [acvatic], și pe care Dumnezeu apoi l-a întărit, constrâns de o asemenea apăsare – oare nu vor fi de acord că El a înălțat cerul ca pe un acoperiș boltit și fără centru[9]? Lucrurile cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu[10].


[1] Greu de sesizat la o lectură superficială.

[2] Cf. Rom. 5, 14, Ef. 5, 31-32, Col. 1, 16, Ev. 10, 1.

[3] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Papias_of_Hierapolis.

[4] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria.

[5] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Pantaenus.

[6] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonius_of_Alexandria_(Christian_philosopher).

Sfântul Anastasios îi recunoaște așadar pe aceștia drept Sfinți Părinți egipteni, de la care a învățat, din primele trei secole după Hristos. Ei beneficiau de faptul că puteau cunoaște direct atât tradiția Bisericii, cât și tradiția vechilor egipteni (strămoșii lor păgâni) care păstraseră învățăturile Sfântului Moisis, chiar dacă nu le dăduseră crezare în totalitate și nu le urmaseră. Până la invazia arabilor, Creștinismul din Egipt a fost extrem de puternic și de înfloritor.

[7] Ai Genezei.

[8] Cf. In. 1, 3.

[9] Cf. Is. 40, 22.

[10] Cf. Lc. 18, 27.

Pastorala la Nașterea Domnului a Patriarhului României [2022]

† Daniel,

prin harul lui Dumnezeu,
Arhiepiscopul Bucureștilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Locțiitorul Tronului Cezareei Capadociei
și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler
şi Dreptmăritorilor creştini din Arhiepiscopia Bucureştilor,

har, pace şi bucurie de la Domnul nostru Iisus Hristos,
iar de la noi părintești binecuvântări!

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu,
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

(Luca 2, 14)

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți frați și surori în Domnul,

În Crezul ortodox mărturisim credinţa „într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute”, credinţa „într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu […] născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut” şi credinţa „întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul”.

Prin urmare, lumea creată este lucrarea comună a Sfintei Treimi. Totuşi, fiecare persoană a Sfintei Treimi participă într-un mod propriu la facerea lumii. Dumnezeu-Tatăl creează lumea prin Fiul și prin Duhul Sfânt.

Astfel, în Psalmul 32, putem citi: „Prin Cuvântul Domnului cerurile s-au întărit şi cu Duhul gurii Lui, toată puterea lor” (Psalmii 32, 6). Sfântul Vasile cel Mare explică acest verset: „Cuvântul este Cuvântul «Care dintru început era la Dumnezeu» (Ioan 1, 2) […], iar Duhul Cel Sfânt este Duhul gurii Lui”[1].

Noul Testament arată că taina Întrupării lui Hristos confirmă o legătură specială între Fiul lui Dumnezeu şi creaţie, deoarece Întruparea Fiului lui Dumnezeu este însuşi scopul creării lumii (cf. Efeseni 1, 4; 2 Timotei 1, 9).

În Epistola către Coloseni, Sfântul Apostol Pavel subliniază mai precis relaţia Fiului lui Dumnezeu cu lumea creată văzută şi nevăzută: „Mulţumind cu bucurie Tatălui, Celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea Sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii” (Coloseni 1, 12-18).

Deci, Sfântul Apostol Pavel spune că Fiul Cel veşnic al Tatălui este Chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, pentru că întru El au fost făcute toate. Aceasta înseamnă că Fiul are vocaţia de a vesti şi arăta, în lumea creată, iniţiativa, voinţa şi iubirea Tatălui.

Totuşi, Fiul lui Dumnezeu, Cel mai întâi născut decât toată făptura, nu este o făptură, ci El este Fiul veşnic, născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, adică nefăcut şi anterior întregii creaţii văzute şi nevăzute.

Afirmaţia că toate cele create au fost făcute întru El şi că prin El toate au fost aşezate înseamnă că, deşi lumea creată este diferită de Fiul Cel veşnic, ea este nedespărţită de Fiul. De ce? Pentru că Dumnezeu-Tatăl a hotărât să creeze lumea văzută şi nevăzută pentru Fiul.

Lumea este darul lui Dumnezeu pentru Fiul, deoarece, în planul lui Dumnezeu-Tatăl, Fiul întrupat avea să arate iubirea lui Dumnezeu pentru lume (cf. Ioan 3, 16). Lumea a fost creată prin Fiul, deoarece Fiul avea să vină în lume şi să vieţuiască în ea ca Dumnezeu-om, pentru a o înnoi şi a o sfinţi din interiorul ei, şi anume începând din pântecele Fecioarei, din peştera pământului şi din apele Iordanului.

Dacă prin creare lumea este aşezată spiritual (haric) în Fiul, prin întruparea Sa, Fiul locuieşte cu trupul în lume, până la înălţarea Sa cu trupul întru slavă la cer.

Aşadar, relaţia Fiului cu lumea creată cuprinde vocaţia Fiului de a arăta oamenilor iubirea Tatălui pentru lume şi de a chema lumea să-L iubească pe Tatăl, pentru a dobândi viaţa veşnică (cf. Ioan 3, 16).

Totodată, lumea creată în Fiul – Chip al Dumnezeului Celui nevăzut – are ea însăşi vocaţia de a deveni, pentru om, expresia vizibilă a iubirii Tatălui pentru Fiul şi a Fiului pentru Tatăl. Astfel, încă de la începutul facerii ei, lumea creată este chemată să devină dar sau ofrandă de mulţumire ori recunoştinţă a omului faţă de Dumnezeu, adică euharistie.

Prin însuşi faptul că a fost creată în Fiul – Chip sau Icoană a Dumnezeului nevăzut, lumea are o vocaţie simbolică şi iconică: aceea de a semnifica sau sugera taina prezenţei şi lucrării Creatorului Celui nevăzut în lumea creată văzută. Psalmistul mărturiseşte acest adevăr, zicând: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Psalmii 18, 1).

Iar Apostolul neamurilor spune la rândul lui: „Cele nevăzute ale Lui (Dumnezeu) se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire” (Romani 1, 20). Desigur, lumea creată nu este Dumnezeu, însă ea este lucrarea Lui, nedespărţită de El şi menținută în existenţă de El (cf. Fapte 17, 28). Lumea este diferită de Dumnezeu, pentru că este o realitate creată, însă Dumnezeu este necreat.

Deşi distinctă de Dumnezeu, totuşi lumea îşi are originea în voinţa creatoare a lui Dumnezeu, iar finalitatea ei este participarea la slava lui Dumnezeu, adică transfigurarea universului creat în cerul nou şi pământul nou pătrunse de lumina eternă necreată a lui Dumnezeu (cf. Apocalipsa 21, 1-6).

Lumea creată în Fiul – Chip sau Icoană a Dumnezeului Celui nevăzut – este în acelaşi timp lume creată în Fiul-Logos sau Cuvânt al lui Dumnezeu (cf. Ioan 1, 1-3). Astfel, în Iisus Hristos, taina Cuvântului se uneşte cu taina Chipului sau cu taina Icoanei.

De aceea, lumea creată poartă în ea vocaţia de a fi limbaj simbolic ca dar al Dumnezeului Celui nevăzut atât pentru Fiul Său, cât şi pentru persoanele umane văzute, create după chipul Fiului veşnic al Tatălui.

Prin urmare, toate legile şi luminile lumii create, văzute sau nevăzute, sunt un limbaj tainic, iconic şi simbolic, susţinut de Persoana divină a Fiului – Logos Creator, Cuvânt sau Raţiune şi Icoană sau Chip al lui Dumnezeu Celui nevăzut.

Însă, atât perceperea, cât şi înţelegerea acestui limbaj iconic se realizează numai prin harul Duhului Sfânt, Cel ce purcede din Tatăl (cf. Ioan 15, 26), Se odihneşte în Fiul (cf. Marcu 1, 10-11), adevereşte sau confirmă comuniunea de iubire a Tatălui cu Fiul (cf. Ioan 14, 11; 15, 26; 16, 13; 1 Corinteni 2, 10) şi orientează făptura spre Creatorul ei (cf. 1 Corinteni 6, 19; Galateni 4, 6).

Teologii Bisericii din primele veacuri au remarcat că Fiul este Chip al Dumnezeului Celui nevăzut, în timp ce omul este chip al Chipului, adică Fiul veşnic al Tatălui este prototipul după care a fost creat omul[2]. Deci, omul este chip creat după Chipul necreat al Fiului.

Fiul este Chipul necreat al lui Dumnezeu-Tatăl, iar omul este creat după chipul Fiului veşnic, Care avea să devină om prin întrupare.

În acest sens, Sfântul Atanasie cel Mare spune că Fiul lui Dumnezeu „este unic, iar după natură este Chipul adevărat al Tatălui. Dacă am fost creaţi după acest chip, dacă am luat numele de chip şi slavă a lui Dumnezeu, pentru aceasta noi nu ne datorăm mulţumire nouă înşine, ci faptului că în noi sălăşluieşte adevăratul Chip şi adevărata Slavă a lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, Care pentru noi S-a făcut trup.”[3]

Totodată, omul a fost făcut după chipul Sfintei Treimi. Pluralul tainic „să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26) a fost explicat de Părinţii Bisericii ca fiind o prezenţă activă a Sfintei Treimi la crearea omului.

Mai precis, omul a fost creat după chipul comuniunii veşnice a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, pentru a vesti şi lăuda în lumea creată iubirea Sfintei Treimi şi pentru a vieţui în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi cu semenii. „Cuvintele să facem sunt folosite ca tu să recunoşti pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh”, spune Sfântul Vasile cel Mare[4].

Distincţia fină între chip şi asemănare făcută de unii Părinţi ai Bisericii arată importanţa libertăţii omului în desăvârşirea comuniunii sale cu Dumnezeu şi cu semenii.

În legătură cu aceasta, Sfântul Vasile cel Mare spune: „«Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră». Noi posedăm una (chipul) prin creaţie şi ajungem la cealaltă (asemănare) prin voinţă […]. În realitate, El (Dumnezeu) ne-a dat prin creaţie posibilitatea asemănării […]. Prin chip, eu sunt o fiinţă spirituală, însă devenind creştin sunt după asemănare.”[5]

Creat după chipul Dumnezeului veşnic, omul este chemat să dobândească asemănarea cu Dumnezeu Cel sfânt, adică sfinţenia şi viaţa veşnică prin libera comuniune cu Dumnezeu.

„Slava lui Dumnezeu – spunea Sfântul Irineu de Lyon – este omul viu, iar viaţa omului este vederea lui Dumnezeu”[6]. Dacă libera comuniune a omului cu Dumnezeu este esenţială pentru a dobândi asemănarea cu Dumnezeu, adică sfinţenia şi viaţa veşnică, ruperea comuniunii cu Dumnezeu prin păcatul neascultării de Dumnezeu l-a dus pe om la moarte şi descompunere (stricăciune), care sunt contrare vocaţiei omului creat după chipul Dumnezeului Celui viu (cf. Facerea 3, 19; Romani 6, 23; 1 Corinteni 15, 21-22).

Din acest motiv, Noul Testament nu consideră moartea omului un fenomen natural, ci un duşman al omului, de care Hristos ne eliberează prin deplină ascultare de Dumnezeu pe Cruce şi prin Înviere (cf. 1 Corinteni 15, 26; Apocalipsa 21, 4). De asemenea, întreaga creaţie coruptă „se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8, 21).

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

Arătând scopul şi importanţa covârşitoare ale Întrupării şi Naşterii lui Hristos ca om, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Hristos este marea taină ascunsă, ţinta fericită, scopul pentru care toate au fost făcute […]. Privind la El, Dumnezeu a chemat toate la fiinţă. Căci pentru Hristos, pentru taina Sa, există toate veacurile şi tot ce cuprind ele. În Hristos îşi au ele începutul şi sfârşitul. Această unire a fost hotărâtă de la începutul lumii: unire a ceea ce este mărginit cu ceea ce este nemărginit, a ceea ce este măsurat cu ceea ce este nemăsurat, a ceea ce are hotar cu ceea ce nu are hotar, unire a Făcătorului cu făptura, a odihnei cu mișcarea. Când a venit plinirea vremii, această unire s-a făcut văzută în Hristos, aducând cu sine împlinirea planurilor lui Dumnezeu.” [7]

Mântuirea omului înseamnă vindecarea lui de păcat şi de moarte şi participarea lui la viaţa divină veşnică.

Sfântul Irineu de Lyon exprimă astfel scopul Întrupării lui Hristos: „Aceasta este pricina pentru care Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut trup şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului: pentru ca omul să intre în comuniune cu Cuvântul lui Dumnezeu şi, primind înfierea, să fie fiu al lui Dumnezeu”[8]. 

Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară în lume să Se nască, să crească şi să ne mântuiască, să ne împace cu Dumnezeu (cf. 2 Corinteni 5, 18-19), unind astfel cerul cu pământul.

În acest sens, darul păcii sufletului sau al împăcării omului cu Dumnezeu, cu sine şi cu semenii, se cere prin rugăciune şi se cultivă prin gânduri, cuvinte şi fapte bune, astfel încât pacea interioară a sufletului devine izvor de pace socială, de pace în familie, în comunitate şi în lume.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne învaţă că patimile egoiste, ca lăcomia sau iubirea obsesivă de avere, de putere şi plăcere şi altele asemănătoare, produc în suflet tulburare, iar această tulburare se răsfrânge apoi în relațiile dintre oameni, care devin tensionate, conflictuale şi chiar violente, mai ales din cauza nedreptăților şi suferințelor create de lăcomie sau de dorinţa unor popoare de-a stăpâni peste alte popoare.

Când gândirea umană este întunecată de patimile egoiste, ea produce în suflet şi în societate dezordine şi multe răutăți, în schimb înțelepciunea care vine de la Dumnezeu este „curată, apoi pașnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, neîndoielnică şi nefăţarnică. Şi roada dreptății se seamănă întru pace de cei ce lucrează pacea” (Iacob 3, 17-18).

Iar această înţelepciune paşnică se dobândeşte mai ales prin smerită şi neîncetată rugăciune a minţii şi a inimii, după cum ne învaţă Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi Isihaşti din istoria Bisericii.

Dreptmăritori creştini,

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2023 drept An omagial al pastorației persoanelor vârstnice și An comemorativ al Imnografilor și Cântăreților bisericești.

Ca şi în anii precedenţi, la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2022 spre 1 ianuarie 2023, şi în ziua de Anul Nou, să înălțăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul 2022 care a trecut şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou 2023 în care intrăm!

Să pomenim în rugăciunile noastre şi pe toţi românii din afara României, pe cei din jurul graniţelor României şi pe cei din diaspora română, ca să păstrăm, cu multă iubire frăţească, unitatea de credinţă şi de neam!

Să cultivăm pacea inimii noastre primită de la Hristos, prin rugăciune şi fapte bune, şi să ne rugăm pentru pacea între popoare!

Să arătăm iubire milostivă și solidaritate față de toți oamenii, dar mai ales faţă de cei care suferă din cauza războiului, să aducem bucuria Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos în casele de copii orfani, în căminele de bătrâni, la patul bolnavilor, dar şi acolo unde este multă tristeţe, singurătate şi depresie, în familiile sărace, îndoliate şi îndurerate. Oriunde putem săvârşi binele, să-l facem purtând, în suflet şi în fapte, bucuria Îngerilor, a Păstorilor şi a Magilor veniţi la Betleem!

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou 2023 şi Botezului Domnului, vă adresăm tuturor părinteşti binecuvântări, doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună, dimpreună cu salutarea tradițională: „La mulţi ani!”.

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.


1. Sf. Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, trad. O. Căciulă, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2009, p. 110-111. A se vedea și: Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei. Explorări teologice în spiritualitatea liturgică și filocalică, Ed. Basilica, București, 2021, p. 358-362 (aici textul a fost revăzut de autor).

2. A se vedea: L’homme – icône de Dieu. La Genèse relue par l’Église des Pères, trad. A.G. Hamman et al., Éd. Migne, Paris, 1998, p. 31.

3. Athanasius, Orationes adversus Arianos, III, 10, în PG 26, col. 341C-344A; cf. Daniel Rousseau, L’icône – splendeur de ton visage, Éd. Desclee De Brouwer, Paris, 1982, p. 20.

4. Basile de Césarée, L’homme créé à l’image de Dieu, 4; cf. L’homme – icône de Dieu…, p. 179.

5. Basile de Césarée, L’homme créé à l’image de Dieu, 16; cf. L’homme – icône de Dieu…, pp. 190-191.

6. Adversus Haereses IV, 20, 7; cf. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, trad. A. Rousseau, Éd. du Cerf, Paris, 1984, p. 47.

7. Cf. Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în coll. Filocalia, vol. 3, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013, p. 373.

8. Adversus Haereses III, 19, 1; cf. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, p. 368.

Pastorala în format PDF este aici.

1 2 3 6