Predică la Sfânta Teofanie a Domnului nostru Iisus Hristos [6 ianuarie 2023]

Iubiții mei[1],

dacă la praznicul trecut, Domnul nostru Iisus Hristos avea 8 zile și S-a ascuns în smerenie, dar a început să pătimească pentru noi, vărsându-Și primul sânge pentru mântuirea noastră, la praznicul de azi El are 30 de ani [Lc. 3, 23, BYZ] și vine ca să Se arate lumii, pentru ca să ne învețe cum să ne mântuim. Căci Teofania [Θεοφάνεια] înseamnă arătarea sau revelarea lui Dumnezeu în ființa oamenilor credincioși. Și El S-a revelat nouă ca Fiul lui Dumnezeu întrupat la Botezul Său în râul Iordanis, așa după cum ne spune și troparul praznicului: „Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου [În Iordanis botezându-Te Tu], Κύριε [Doamne], ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις [închinarea Treimii a fost arătată]”[2] lumii, a fost descoperită, a fost revelată.

Căci atunci când „a fost botezat, Iisus S-a suit numaidecât din apă! Și, iată, I-au fost deschise Lui cerurile [ἀνεῴχθησαν Αὐτῷ οἱ οὐρανοί] și L-a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca o porumbiță și venind în[tru] El [καὶ εἶδεν τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ Αὐτόν]! Și, iată, glasul din ceruri, zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în[tru] Care am binevoit»!” [Mt. 3, 16-17, BYZ].

Din descrierea Sfântului Evanghelist Matteos înțelegem că Domnul e Cel care a văzut această mare vedenie cu umanitatea Sa. Pentru că Lui i-au fost deschise cerurile și El L-a văzut pe Duhul Sfânt ca pe o porumbiță, coborând și venind și rămânând întru El și, implicit, a auzit glasul Tatălui Său.

La fel ne spune și Sfântul Evanghelist Marcos: „Și îndată suind din apă, a văzut cerurile împărțite [εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς] și pe Duhul ca o porumbiță coborând în[tru] El [καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ Αὐτόν]. Și glasul s-a făcut din ceruri: «Tu ești Fiul Meu cel iubit [Σὺ εἶ ὁ Υἱός Μου ὁ ἀγαπητός], în[tru] Care am binevoit [ἐν ᾯ εὐδόκησα]!»” [Mc. 1, 10-11, BYZ]. Căci și el Îl desemnează pe Domnul ca văzător al marii vedenii.

Sfântul Evanghelist Lucas Îl desemnează tot pe Domnul ca văzător al vedeniei: „Și a fost, când [a fost] să se boteze tot poporul, și Iisus a fost botezat și, rugându-Se, [a făcut] să se deschidă cerul [ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν] și să Se coboare Duhul Sfânt trupește [καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ], [în] chip ca de porumbiță în[tru] El [εἴδει ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ᾽Αὐτόν], și glas din cer să fie, zicând: «Tu ești Fiul Meu cel iubit, în[tru] Ție [Tine] am binevoit» [Lc. 3, 21-22, BYZ].

Numai Sfântul Evanghelist Ioannis ne spune că și Sfântul Ioannis Botezătorul a văzut marea vedenie de la Iordanis. Căci, Sfântul Ioannis Botezătorul a mărturisit: „L-am văzut pe Duhul coborând ca o porumbiță din cer [Τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ] și a rămas în[tru] El [καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ Αὐτόν]. Și eu nu-L știam pe El. Dar Cel care m-a trimis pe mine a boteza în apă, Acela mi-a zis: «În[tru] Care ai să vezi Duhul coborând și rămânând în[tru] El [Ἐφ᾽ Ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ Αὐτόν], Acela este Cel care botează în Duhul Sfânt». Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu [Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ]” [In. 1, 32-34, BYZ].

Așadar, marea teofanie a Dumnezeului treimic de la Iordanis, marea revelare a lui Dumnezeu de la râul Iordanis a fost văzută de Domnul cu umanitatea Sa și de Sfântul Ioannis Botezătorul. De aceea, la începutul predicii mele, am spus că teofania e revelarea lui Dumnezeu în ființa oamenilor credincioși, a Sfinților Lui. Pentru că atunci când Dumnezeu Se revelează pe Sine, El Se revelează în mod extatic, El Se revelează în vedenie dumnezeiască. Se revelează dumnezeiește și nu trupește! Căci cei prezenți la Iordanis n-au văzut această mare descoperire a lui Dumnezeu, dar Sfântul Ioannis Botezătorul a văzut-o și a lăsat-o ca mărturie sfântă Bisericii.

Prin care lumea a înțeles în mod explicit pentru prima oară că Dumnezeul nostru, Cel care a făcut și ține toate întru existență, este Dumnezeu treimic. Că El e Tată, Fiu și Sfânt Duh, pentru că Dumnezeu e întreit în persoane. Și de aceea praznicul de azi e numit Teofania Domnului: căci atunci când Fiul S-a arătat lumii ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, atunci și Tatăl și Duhul S-au arătat lumii ca persoane ale Dumnezeieștii Treimi. Pentru că Tatăl a mărturisit despre Iisus Hristos că e Fiul Lui, pe când Duhul Sfânt, Cel care purcede veșnic din Tatăl și Se odihnește veșnic în Fiul, a coborât ca o porumbiță și în umanitatea Domnului, pentru ca să ne arate că Tatăl, prin Fiul, întru Duhul Sfânt lucrează toate. Și că noi, dacă vrem să ne mântuim, trebuie să ne botezăm în numele Dumnezeului nostru treimic, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru ca să Îl avem pe Dumnezeul treimic, prin slava Lui, în noi înșine.

Și noi ne-am botezat dumnezeiește în pruncie! Noi am primit Botezul mântuirii atunci când am fost prunci, pentru ca să creștem mereu întru simțirea, cunoașterea și lucrarea harului dumnezeiesc în ființa noastră. Căci Fiul Tatălui, smerindu-Se în mod negrăit, S-a întrupat și S-a făcut Prunc pentru noi, ca noi să învățăm viața cu Dumnezeu din primele zile ale vieții noastre. Ca noi să învățăm cum să conlucrăm cu harul lui Dumnezeu din primii ani ai vieții noastre.

– Și de ce numai Sfântul Ioannis Botezătorul a văzut marea vedenie de la Iordanis?

– Pentru că numai el era plin de curăție și de slava lui Dumnezeu! Căci nu pot să Îl vadă pe Dumnezeu, întru slava Sa, oamenii necredincioși și păcătoși. Pentru că slava lui Dumnezeu nu se vede cu ochii trupești, ci se vede cu sufletul curățit de patimi, când Dumnezeu ne ridică, prin slava Lui, la vedeniile cele dumnezeiești. Și când citim vedeniile cele multe și diverse ale Sfinților Săi, citim despre cum Dumnezeu li S-a revelat lor, așa după cum a făcut-o și la Iordanis. Pentru că El Se arată mereu Sfinților Lui și Se arată pe măsura credinței și a sfințeniei lor. Li Se arată spre folosul lor real, pentru mântuirea lor, pentru că știe că au nevoie de aceste vederi ale Sale.

Și vederile Lui sunt conținutul teologiei Bisericii. Pentru că ceea ce El ne arată în vederile Sfinților e realitatea Lui, e cum e El și cum Se manifestă El față de Sfinții Lui și cum e Împărăția Sa. De aceea, Teologii Bisericii sunt cei care sunt învățați de către El, prin vederi dumnezeiești, cele ale Sale. Și cele ale Sale au fost consemnate în scris și ele fac parte din Sfânta Tradiție a Bisericii. Și cei care vor să se mântuie, aceia trebuie să cunoască și să iubească adevărul Tradiției Bisericii. Pentru că Tradiția Bisericii e Tradiția lui Dumnezeu. E ceea ce El a tezaurizat de-a lungul secolelor în Biserica Sa, în materie de adevăr, prin întreaga experiență teologică a Sfinților Lui.

Iar tot cultul și toată viața Bisericii fac parte din Tradiția Bisericii. Pentru că Tradiția Bisericii e modul viu în care noi trăim ca oameni ai credinței și ne manifestăm teologic. De aceea, dacă noi azi sfințim apa cea mare, Aghiasma cea mare, și o bem cu evlavie, o bem pentru că știm că e apa lui Dumnezeu. Pentru că e apa în care El coboară slava Lui. Și noi cunoaștem slava Lui din noi înșine, pentru că ea e aerul duhovnicesc al Bisericii și al vieții noastre. Noi trăim întru slava Lui și suntem plini de slava Lui! Și slava Lui e cea care sfințește toate în Biserică și în lume și ne sfințește și pe noi, păcătoșii.

Pentru că apa e sfințită de slava lui Dumnezeu, care coboară și rămâne în ea, dar și toate cele pe care le sfințim și le binecuvântăm sunt pline de slava Lui. Fapt pentru care, noi ne bucurăm și ne veselim numai întru Domnul, în Cel care coboară în noi slava Lui, prin care ne întărește în tot adevărul și în toată fapta cea bună. Căci nu e de ajuns numai să faci o faptă bună, ci trebuie să fii întărit în ea de către Dumnezeu, pentru ca să o faci mereu, permanent în viața ta. Și Lui trebuie să I ne rugăm mereu pentru ca să ne întărească în credință, în nădejde, în dragoste, în rugăciune, în milostenie, în iertare, în bucurie, în pace, în curăție, în sfințenie. Trebuie să cerem mereu mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru ca să trăim cuvios în viața noastră.

Pentru că Dumnezeu voiește mereu să ne ajute în tot ceea ce facem! El ne ajută să ne naștem, să creștem, să ne educăm, să ne împlinim în viață, dar și să ne odihnim, prin moarte, de ostenelile vieții noastre. De aceea, anul 2023, fiind anul în care privim mai atent la nevoile bătrâneții[3], la nevoile vârstei ultime, e un an în care ne gândim la cele din urmă ale vieții noastre pământești. Căci nu contează dacă ai 10 sau 20 sau 45 de ani. Orice vârstă ai avea, te poți gândi la cum vor fi ultimii ani ai vieții tale și la ultima ta zi pe acest pământ. Pentru că toți vom muri la un moment dat, chiar dacă nu știm când, și contează cum vom pleca de aici.

Și cu atât mai mult oamenii în vârstă, bătrâni și foarte bătrâni trebuie să se gândească la clipa ultimă…La ce lasă în urmă, la cine sunt și, mai ales, la cum vor pleca de aici. Că e relativ ușor să mori, lăsând trupul aici, spre îngropare. Însă sufletul merge la judecata lui Dumnezeu, ca să ia după faptele, gândurile, sentimentele sale.

Cei care își minimalizează păcatele, cei care și le ascund, cei care nu și le mărturisesc și nu vor să se îndrepte din păcatele lor, și care cred că pregătirea pentru moarte, pentru moartea creștină, e ușoară, se înșală. Pentru că în fiecare clipă, de când ne-am născut, noi ne pregătim pentru moarte. Pentru moartea cea duhovnicească, care e intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă credem că vom avea timp să ne pregătim pentru moarte, dacă tot amânăm pocăința noastră, ne înșelăm. Pentru că acum e clipa mântuirii, a pocăinței, a învierii din moarte! Azi și mâine și tot restul vieții noastre e pregătire pentru moarte. Pentru moartea ca despărțire de toate păcatele lumii, ca să ne unim numai cu Dumnezeu.

Căci oamenii mor greu tocmai pentru că nu s-au despărțit interior de lucrurile acestei lumi. Vor să rămână aici, pentru că nu trăiesc în ei slava Împărăției celei veșnice a lui Dumnezeu. Pentru că, dacă ar simți în ei Împărăția, adică adevărata lor viață veșnică, atunci n-ar mai dori să rămână aici nicio clipă, atunci când simt că Domnul îi cheamă la El.

Pentru că Sfinții Lui, atunci când mor, simt și li se vestește duhovnicește că sunt chemați de Domnul la El. Simt cum calea lor e liberă spre El. Dar cei care mor în păcate grele, care mor nespovediți și neîmpărtășiți, văd, mai înainte de moarte, cum dracii vin la ei ca să îi ducă în Iad. Și moartea lor e un chin greu!…Pentru că, mai înainte de moarte, înțeleg că sunt duși în Iadul cel veșnic. Și de această moarte nefericită, groaznică, de moartea care te coboară în Iad, trebuie să îi ferim pe cei iubiți ai noștri, care sunt în ultima parte a vieții lor. Căci degeaba ne bucurăm aici împreună, dacă unii din familie merg în Paradisul lui Dumnezeu, pe când alții merg în Iadul demonilor.

Adevărata înțelepciune e a învăța de la Dumnezeu pocăința și îndreptarea vieții noastre. Ești cu adevărat înțelept, dacă înțelegi că voia Lui e viața ta cea veșnică. Și dacă vei înțelege asta, atunci viața ta va fi cântată pe viitor de Imnografii Bisericii, și ei pomeniți în 2023. Căci și pe viitor Sfinții lui Dumnezeu vor avea Aghiologii lor și Imnografii lor. Îi vor avea pe cei care le vor scrie Viețile și Slujbele și le vor citi și cânta în Biserică spre mântuirea tuturor.

Vă doresc multă pace, înțelepciune, curăție și sfințenie! Dumnezeu să ne încurajeze pe toți spre tot lucrul cel bun și spre viața sfântă cu El! Amin!


[1] Începută la 15. 53, în zi de duminică, 1 ianuarie 2023. Soare, 17 grade, vânt de 6 km/ h.

Titlul predicii e titlul praznicului de azi:  Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, cf.

https://glt.goarch.org/texts/Jan/Jan06.html.

[2] Cf. Ibidem.

[3] A se vedea: https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/mesaje-si-cuvantari/pretuirea-si-ajutorarea-varstnicilor-sunt-expresii-ale-maturitatii-spirituale-si-sociale-in-viata-comunitatii-177300.html.