Apocalipsis, cap. 11, cf. BYZ

1. Și mi-a fost dată mie trestia cea asemenea toiagului, zicându-mi: „Ridică-te și măsoară templul lui Dumnezeu și jertfelnicul și pe cei care se închină în[tru] el[1]!

2. Și curtea cea dinăuntru a templului scoate-o afară! Și să nu o măsori pe ea, că[ci] a fost dată neamurilor. Iar pe cetatea cea sfântă o vor călca în picioare 42 de luni.

3. Și voi da celor doi martori ai Mei și vor profeți 1.260 de zile, încinși [cu] pânze de sac.

4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice, cele care au stat înaintea Domnului pământului.

5. Și dacă voiește cineva pe ei să-i nedreptățească, focul iese din gura lor și îi mistuie pe vrăjmașii lor. Iar dacă voiește cineva pe ei să-i nedreptățească, așa trebuie acela să fie omorât.

6. Aceștia au putere să închidă cerul [Οὗτοι ἔχουσιν τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι], pentru ca să nu plouă ploaia [în] zilele profeției lor [ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν]. Și putere au asupra apelor [spre] a le întoarce pe ele întru sânge și să lovească pământul oricând, dacă or să voiască, cu toată plaga.

7. Și când or să-și împlinească mărturia lor, fiara ieșind din abis va face război cu ei [τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον] și îi va birui pe ei și îi va ucide pe ei.

8. Și trupu[ri]l[e] lor cele mo[a]rt[e vor fi] pe strada cea mare a cetății, care este chemată, în mod duhovnicește [πνευματικῶς], Sodoma și Egiptosul [Σόδομα καὶ Αἴγυπτος], unde și Domnul lor a fost răstignit [ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη].

9. Și văd din popoare și [din] seminții și [din] limbi și [din] neamuri trupu[ri]l[e] lor cele mo[a]rt[e][timp de] trei zile [și] jumătate și trupurile lor cele moarte nu le vor lăsa să fie puse întru mormânt.

10. Și cei care locuiesc pe pământ se bucură de ei și vor fi veseliți și daruri își vor trimite unul altuia, că[ci] cei doi Profeți i-au chinuit pe cei care locuiesc pe pământ.

11. Și după cele trei zile și jumătate, Duhul vieții de la Dumnezeu a intrat întru ei [Πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς] și au stat pe picioarele lor și frica cea mare a căzut pe[ste] cei care îi văd pe ei”.

12. Și am auzit glas mare din cer, zicându-le lor: „Suiți-vă aici!”. Și s-au suit întru cer în nor [Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ][2] și i-au privit pe ei vrăjmașii lor [καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν].

13. Și în acea zi a fost cutremurul cel mare și cea de a zecea [parte] a cetății a căzut. Și au fost ucise în cutremur numele oamenilor: 7.000 [de oameni], iar cei rămași au fost înfricoșați [καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο] și au dat slavă Dumnezeului cerului [καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ].

14. Vaiul cel de-al doilea s-a dus! Vaiul cel de-al treilea, iată, vine curând!

15. Și cel de-al șaptelea Înger a trâmbițat și au fost glasurile cele mari în cer, zicând: „S-a făcut Împărăția lumii, a Domnului nostru și a Hristosului Său și va împărăți întru vecii vecilor!”.

16. Și cei 24 de bătrâni, cei șezând pe tronurile lor înaintea tronului lui Dumnezeu, au căzut pe fețele lor [ἔπεσον ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν] și I s-au închinat lui Dumnezeu [καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ],

17. zicând: „Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul[e], Atotțiitorul[e], Cel care ești și Cel care erai, că[ci] ai luat puterea Ta cea mare și ai împărățit!

18. Și neamurile au fost urgisite și a venit urgia Ta și vremea celor morți [ca] să fie judecați [καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι] și să dai plată robilor Tăi, Profeților și Sfinților și celor care se tem de numele Tău, celor mici și celor mari, și să-i nimicești cu totul pe cei care nimicesc cu totul pământul [καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν]”.

19. Și a fost deschis templul lui Dumnezeu în cer și a fost văzut chivotosul făgăduinței Domnului în templul Său [καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ναῷ Αὐτοῦ]. Și au fost fulgere și glasuri și tunete și grindină mare.


[1] În templul lui Dumnezeu.

[2] În slava lui Dumnezeu.