Apocalipsis, cap. 17, cf. BYZ

1. Și a venit unul din cei 7 Îngeri, având cele 7 cupe, și a grăit cu mine, zicându-mi: „Vino [și] îți voi arăta ție judecata curvei celei mari, cea șezând peste apele cele multe!

2. Cu care au curvit împărații pământului și au fost îmbătându-se, cei care locuiesc pământul, din vinul curviei ei”.

3. Și m-a dus pe mine întru pustiu în Duhul[1]! Și am văzut o femeie șezând pe o fiară stacojie [καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον], fiind plină [cu] nume de blasfemie, având 7 capete și 10 coarne.

4. Și femeia era îmbrăcată [cu veșmânt] purpuriu și stacojiu, împodobită [cu] aur și [cu] piatră scumpă și [cu] mărgăritare, având potir de aur în mâna ei, fiind plină de urâciuni și de cele necurate ale curviei sale,

5. și pe fruntea sa [era] scris numele: Taina [Μυστήριον], Babilonul cel mare [Βαβυλὼν ἡ μεγάλη], maica curvelor și a urâciunilor pământului [ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς].

6. Și am văzut-o pe femeie îmbătându-se din sângele Sfinților [μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν Ἁγίων], din sângele Martirilor lui Iisus [ἐκ τοῦ αἵματος τῶν Μαρτύρων Ἰησοῦ]. Și m-am minunat, [când] am văzut-o pe ea, [cu] uimire mare.

7. Și mi-a zis mie Îngerul: „Pentru ce te-ai minunat? Eu îți voi zice ție taina femeii și a fiarei purtând-o pe ea, a celei având cele 7 capete și cele 10 coarne.

8. Fiara, pe care ai văzut-o, era și nu este. Și va fi a se sui [se va sui] din abis și spre pieire a se duce [se va duce]. Și se vor minuna cei care locuiesc pe pământ, cărora numele nu [le-]a[u] fost scris[e] în cartea vieții de la întemeierea lumii [ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου], văzând că fiara era și nu este și va veni.

9. Aici [este] mintea care are înțelepciune[2]. Cele 7 capete sunt 7 munți, unde femeia șade peste ei.

10. Și împărații sunt șapte. Cei 5 au căzut, unul este, celălalt nu a venit încă. Și, când are să vină, puțin trebuie el să rămână.

11. Iar fiara, care era și nu este, și acesta, cel al optulea, este și din cei 7 este și spre pieire merge.

12. Și cele 10 coarne, pe care le-ai văzut, 10 împărați sunt, care împărăția încă nu au luat-o, dar puterea, ca împărați, un ceas o iau împreună cu fiara.

13. Aceștia o minte au, iar puterea și stăpânirea lor fiarei o dau.

14. Aceștia cu Mielul se vor război, iar Mielul îi va birui pe ei, că[ci] Domnul domnilor este și Împăratul împăraților, iar cei [care sunt] împreună cu El [sunt] cei chemați și cei aleși și cei credincioși [κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί]”.

15. Și mi-a zis mie: „Apele, pe care le-ai văzut, pe care curva șade, popoare și mulțimi sunt, și neamuri și limbi.

16. Și cele 10 coarne, pe care le-ai văzut, și fiara, aceștia o vor urî pe curvă și pustiită o vor face pe ea și goală o vor face pe ea și cărnurile ei vor mânca și pe ea o vor arde în foc.

17. Căci Dumnezeu a dat întru inimile lor să facă [după] mintea Sa [Ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην Αὐτοῦ] și să facă [toți] o minte [καὶ ποιῆσαι γνώμην μίαν][3] și să dea împărățiile lor fiarei, până or să se împlinească cuvintele lui Dumnezeu [ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ].

18. Iar femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, cea având împărăția peste împărații pământului”.


[1] M-a dus duhovnicește, m-a dus întru slava lui Dumnezeu Duhul Sfânt, care e comună Dumnezeului treimic.

[2] Pentru a înțelege acest lucru e nevoie de o minte plină de înțelepciune duhovnicească.

[3] Și să aibă o minte, să aibă același gând.