Predică la Bunavestire a Născătoarei de Dumnezeu [2023]

Iubiții mei[1],

pe când Domnul propovăduia, o femeie din mulțime, o femeie luminată de Dumnezeu, și-a ridicat glasul ei și I-a zis Lui: „Fericit [este] pântecele care Te-a purtat pe Tine și sânii pe care I-ai supt [Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά Σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας]!” [Lc. 11, 27, BYZ]. Și prin aceste cuvinte bucuroase, duhovnicești, ea a fericit-o pe Maica Lui, pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Stăpâna lumii.

Și Domnul i-a dat dreptate femeii! Spunându-i: „Adevărat [Μενοῦνγε]!” [Lc. 11, 28, BYZ]. Așa este! Dar, pentru ca să folosească poporul, El a comutat discuția de la El și Maica Lui spre ei, subliniindu-le faptul că sunt „fericiți [și] cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el [μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν]” [Ibidem].

– Și ce înseamnă să auzi cuvântul lui Dumnezeu?

– Să îl auzi cu mintea și cu inima ta, să îl înțelegi și să îl ții în tine ca pe o comoară vie, ca pe lumina vieții tale. Și îl ții în tine, în ființa ta, pentru că ai nevoie de el mereu. Căci cuvintele Lui sunt cuvintele mântuirii noastre, sunt adevărul nostru, sunt viața noastră veșnică.

Numai că atunci când ținem cuvintele Lui în noi, ele se înrădăcinează în noi, ele cresc mereu în noi înșine și rodesc în noi. Ele nu sunt statice, ci vii! Și așa cum Maica lui Dumnezeu L-a născut trupește pe Domnul, noi Îl naștem duhovnicește pe El în noi înșine, pentru că rodim cuvintele Lui în inima noastră. Și tocmai de aceea a comutat Domnul discuția de la El și Maica Lui spre nașterea Lui duhovnicească în noi: pentru ca să ne arate că și noi putem fi fericiți, la fel ca Maica Lui, născându-L pe El în inima noastră.

Pentru că atunci când Arhanghelul Gavriil a mers și i-a vestit Fecioarei Maria marea taină a întrupării Sale, „împreună cu glasul [de bucurie al Arhanghelului] a intrat întreg în pântecele Fecioarei Cuvântul Cel ipostatic, deoființă și împreună-veșnic al lui Dumnezeu Tatăl, și prin venirea și împreuna-lucrarea Duhului Său Cel deoființă a luat trup înzestrat cu minte și însuflețit din sângele său cel preacurat și S-a făcut om”[2]. De aceea noi, astăzi, prăznuim zămislirea Domnului în trupul Preacuratei Stăpâne.

Dar, așa după cum a făcut Domnul, și Sfântul Simeon, Părintele nostru, a comutat discuția de la Bunavestirea Stăpânei noastre la noi, spunându-ne: „Fiecare dintre noi, oamenii, credem în El, în Fiul lui Dumnezeu și Fiul Pururea Fecioarei și Născătoarei de Dumnezeu Maria și, crezând în El, primim cu credință în inimile noastre cuvântul despre El, pe care mărturisindu-l cu gura și căindu-ne din suflet pentru fărădelegile noastre cele dinainte, de îndată Dumnezeu, Cuvântul Tatălui, așa cum a intrat în pântecele Fecioarei, așa și în noi înșine se găsește ca o sămânță cuvântul pe care-l primim atunci când suntem învățați dreapta credință. […] Prin urmare, Îl zămislim pe El nu în chip trupesc, așa cum L-a zămislit Fecioara de Dumnezeu Născătoare, ci în chip duhovnicesc, dar ființial și Îl avem în inimile noastre pe Însuși Acela pe Care L-a zămislit Preacurata Fecioară”[3]. Și astfel înțelegem de ce Domnul a comutat discuția în mod dumnezeiesc spre noi, spre zămislirea Lui duhovnicească întru noi: pentru ca să înțelegem în mod real marea taină a întrupării Sale din Maica Sa. Pentru că numai când El e în noi duhovnicește, noi putem să înțelegem, pe măsura noastră, întruparea Lui în pântecele Maicii Sale.

Căci, „crezând din tot sufletul [în El] și căindu-ne cu căldură [de păcatele noastre], zămislim, precum am spus, pe Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ca și Fecioara, dacă [Îi] aducem [lui Dumnezeu] sufletele noastre ca pe niște fecioare curate. Și, așa cum pe aceea, fiind preaneprihănită, n-a ars-o focul Dumnezeirii, așa nici pe noi nu ne arde, dacă ne aducem inimile curate și fără de prihană, ci [slava lui Dumnezeu] se face în noi rouă din cer și izvor de apă și râu de viață nemuritoare”[4] în noi înșine.

Și nu ne arde slava Dumnezeului treimic, ci, dimpotrivă, ne curățește, ne luminează și ne sfințește continuu, pentru că Domnul, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, locuiesc în noi prin slava Lor. Și cum Treimea e una, tot așa, prin slava Treimii, noi suntem o singură Biserică a lui Dumnezeu [In. 17, 22, BYZ]. Pentru că Domnul ne unește pe unii cu alții prin slava Lui, pentru că S-a unit cu fiecare dintre noi. Și El S-a unit cu noi de la Botez, de când ne-a făcut ai Lui, scoțându-ne pe noi din robia demonilor.

De aceea, noi suntem fericiți, niște oameni foarte fericiți, pentru că suntem robii lui Dumnezeu. Și a fi robul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi distant de El, ci intimul Lui. Pentru că Hristos Dumnezeu Se naște duhovnicește în noi și e în noi și cu noi pururea, fiind totodată dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Căci, prin slava Lui, El e cu noi toți și cu fiecare în parte, dar în mod veșnic este cu Tatăl și cu Duhul.

Și a fi împreună la Biserică înseamnă a prăznui împreună. Și a prăznui împreună cu toată Biserica întruparea Domnului înseamnă a ne bucura nespus de voia lui Dumnezeu cu noi, oamenii. Pentru că voia Lui cu noi e ca să ne mântuie, să ne sfințească, să ne facă pentru veșnicie ai Săi. Și ca să ne facă ai Săi trebuie să spunem și noi ca Născătoarea de Dumnezeu: „Iată, suntem robii Tăi, Dumnezeule! Fie voia Ta întru noi în toate zilele vieții noastre!”.

Căci Dumnezeu așteaptă de la noi să confirmăm voia Lui cu noi. El așteaptă de la noi să fim de acord cu El, cu Cel ce voiește să ne dăruie viața cea veșnică. Și dacă suntem de acord cu El, Domnul ne învață pe noi cum să ne mântuim. Pentru că ne ajută în fiecare zi să facem voia Lui.

Să avem cu toții un praznic luminos pe mai departe! Adică să ne bucurăm împreună cu Domnul, pentru că astăzi este începutul mântuirii noastre[5]! Pentru că, atunci când El S-a întrupat în pântecele Maicii Sale, a început lucrarea Sa de mântuire a lumii. La mulți ani, multă sănătate și împlinire și să prăznuim duhovnicește pe mai departe! Amin!


[1] Începută la 8. 05, în zi de marți, pe 21 martie 2023. Cer înnorat, 7 grade, vânt de 6 km/ h.

[2] Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursuri teologice și etice, Scrieri I, cu studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr. și un studiu de Ierom. Alexander Golitzin, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 142.

[3] Idem, p. 143-144.

[4] Idem, p. 144.

[5] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Mar/Mar25.html.

Apocalipsis, cap. 20, cf. BYZ

1. Și am văzut un Înger coborând din cer, având cheia abisului și un lanț mare [ἅλυσιν μεγάλην] în mâna sa.

2. Și [acesta] l-a prins pe balaur [τὸν δράκοντα], pe șarpele cel vechi [τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον], care este diavolul și Satanas [ὅς ἐστιν διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς], cel care înșală lumea toată, și l-a legat pe el mii de ani [καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη]

3. și l-a aruncat pe el întru abis [καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον] și l-a închis și l-a pecetluit asupra lui, ca să nu [mai] înșele încă neamurile, până or să se sfârșească miile de ani [ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη]. Și, după acestea, trebuie [ca] el să fie dezlegat [pentru] puțină vreme [καὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον].

4. Și am văzut tronuri și au șezut pe ele și judecata le-a fost dată lor [καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς][1]. Și [acestea erau] sufletele celor care au fost decapitați pentru mărturia lui Iisus [καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ] și pentru cuvântul lui Dumnezeu și care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, și nu au luat pecetea [τὸ χάραγμα] pe fruntea și pe mâna lor! Și [ei] au trăit și au împărățit cu Hristos mii de ani [καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ τὰ χίλια ἔτη][2].

5. Iar cei rămași [din] cei morți nu au trăit până să se sfârșească miile de ani [καὶ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη][3]. Aceasta [este] învierea cea dintâi [Αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη][4].

6. Fericit și Sfânt este cel care își are partea [ὁ ἔχων μέρος][5] în[tru] învierea cea dintâi[6]! Asupra acestora moartea cea de-a doua nu are putere [ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν][7], ci vor fi preoții lui Dumnezeu și ai lui Hristos [ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ] și vor împărăți cu El mii de ani [καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ Αὐτοῦ χίλια ἔτη][8].

7. Și când or să se sfârșească miile de ani [καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη], Satanas va fi dezlegat din temnița lui [λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ]

8. și va ieși să înșele neamurile [καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη], pe cele din cele patru colțuri ale pământului [τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς], pe Gog și pe Magog [τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ][9], [ca] să le adune pe ele spre război [συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον]. [Și] numărul cărora [va fi] ca nisipul mării.

9. Și s-au suit pe lățimea pământului și au înconjurat tabăra Sfinților [τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων] și cetatea cea iubită [καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην]. Dar a coborât foc din cer, de la Dumnezeu, și i-a mistuit pe ei.

10. Și diavolul, cel care îi înșală pe ei, a fost aruncat întru lacul de foc și de pucioasă [τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου], unde [este] și fiara și profetul cel mincinos. Și [acolo] vor fi chinuiți ziua și noaptea întru vecii vecilor.

11. Și am văzut tronul cel mare, cel alb [καὶ εἶδον θρόνον μέγαν, λευκόν], și pe Cel șezând pe el [καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν], de la fața Căruia a[u] fugit pământul și cerul [Οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός] și locul lor nu a [mai] fost aflat [καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς].

12. Și i-am văzut pe cei morți, pe cei mari și pe cei mici, care au stat înaintea tronului [lui Dumnezeu] [ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου] și cărțile au fost deschise [καὶ βιβλία ἠνεῴχθησαν][10]. Și o altă carte a fost deschisă, care este a vieții [ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς]. Și cei morți au fost judecați după cele care au fost scrise în cărți [καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις][11], după faptele lor [κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν].

13. Și marea i-a dat pe morții cei din ea [καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ], iar Moartea și Iadul i-au dat pe morții cei din ele [καὶ ὁ Θάνατος καὶ ὁ ᾍδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς]! Și au fost judecați fiecare după faptele lor [καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν].

14. Și Moartea și Iadul au fost aruncate întru lacul de foc. [Iar] aceasta este moartea cea de-a doua: lacul de foc.

15. Și dacă cineva nu a fost aflat scris în cartea vieții, a fost aruncat întru lacul de foc.


[1] Puterea de a judeca le-a fost dată Sfinților Săi.

[2] Adică veșnic.

[3] Oamenii păcătoși, „cei rămași din cei morți”, nu vor trăi veșnic.

[4] Învierea cea dintâi e învierea din păcat și ea se trăiește acum, în istorie.

[5] Care se împărtășește de învierea cea dintâi.

[6] Fericit și Sfânt e cel care înviază acum din păcate și care trăiește cuvios, în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor!

[7] Adică pedeapsa Iadului. Pentru că, din Apoc. 20, 14, aflăm că moartea a doua e Iadul.

[8] Adică pentru veșnicie.

[9] Aluzie la Iezechiil, cap. 38 și 39.

[10] Fiecare om, ca o carte deschisă, va sta în fața lui Dumnezeu, Cel care vede și știe toate.

[11] În cărțile conștiinței fiecăruia în parte.

Apocalipsis, cap. 19, cf. BYZ

1. După acestea am auzit ca glas mare de mulțime multă în cer, zicând: „Alliluia [Ἁλληλούϊα]! Mântuirea și puterea și slava [sunt] ale Dumnezeului nostru,

2. că adevărate și drepte [sunt] judecățile Sale. Că[ci] a judecat-o pe curva cea mare [τὴν πόρνην τὴν μεγάλην], care strica pământul în curvia ei, și a răzbunat sângele robilor Săi [καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων Αὐτοῦ] din mâna ei”.

3. Și un al doilea [glas] a zis: „Alliluia! Și fumul ei suie întru vecii vecilor”.

4. Și au căzut bătrânii, cei 24, și cele 4 vietăți, și I s-au închinat lui Dumnezeu, Celui șezând pe tron, [și] zicând: „Amin! Alliluia!”.

5. Și glas din tron a ieșit, zicând: „Lăudați-L pe Dumnezeul nostru toți robii Săi, și cei care vă temeți de El, cei mici și cei mari!”.

6. Și am auzit ca glas de mulțime multă și ca glas de ape multe și ca glas de tunete tari, zicând: „Alliluia! Că[ci] a împărățit [ἐβασίλευσεν] Domnul, Dumnezeul nostru, Atotțiitorul.

7. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-I dăm slavă Lui, că[ci] a venit nunta Mielului[1] [ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου] și femeia[2] Sa s-a pregătit pe sine [καὶ ἡ γυνὴ Αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν].

8. Și i-a fost dat ei ca să îmbrace in luminos și curat [βύσσινον λαμπρὸν καὶ καθαρόν], căci inul este dreptățile Sfinților [τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν Ἁγίων ἐστίν]”.

9. Și [el][3] îmi zice mie: „Scrie: «Fericiți [sunt] cei care au fost chemați întru cina nunții Mielului [Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι]»!”. Și [el] îmi zice mie: „Acestea sunt cuvintele cele adevărate ale lui Dumnezeu”.

10. Și am căzut înaintea picioarelor sale [ca] să mă închin lui. Și [el] îmi zice mie: „Vezi să nu [faci asta]! Împreună-rob [σύνδουλός] sunt [cu] tine și [cu] frații tăi, cei care au mărturia lui Iisus [τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ]. Lui Dumnezeu închină-te [τῷ Θεῷ προσκύνησον]! Căci mărturia lui Iisus este Duhul profeției [γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ Πνεῦμα τῆς προφητείας]”[4].

11. Și am văzut cerul deschis…Și, iată, calul cel alb și Cel șezând pe el, chemându-Se credincios [πιστὸς] și adevărat [ἀληθινός] și în dreptate judecă și Se războiește [καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ]!

12. Iar ochii Săi [erau] văpaia focului [φλὸξ πυρός] și pe capul Său [erau] diademele cele multe [καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλα], având nume scrise [ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα], [dar] și un nume scris, pe care nimeni [nu] l-a cunoscut, afară de El,

13. și îmbrăcat [cu] veșmânt vopsit [în] sânge [ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι] și este chemat numele Său: „Cuvântul lui Dumnezeu [Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ]”.

14. Și Oștile cele din cer Îi urmau Lui pe cai albi, îmbrăcați [în] in alb [și] curat.

15. Și din gura Sa iese sabia cu două tăișuri [ῥομφαία δίστομος], cea ascuțită [ὀξεῖα], pentru ca să lovească neamurile cu ea [ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη]. Și El le va păstori pe ele cu toiag de fier [καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρα] și El calcă teascul vinului mâniei urgiei lui Dumnezeu, al Atotțiitorului [καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, τοῦ Παντοκράτορος].

16. Și are pe veșmântul și pe coapsa Sa nume scris: Împăratul împăraților și Domnul domnilor [Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων].

17. Și am văzut un Înger care a stat în soare și a strigat [cu] glas mare, zicând tuturor păsărilor care zboară în mijlocul cerului [ἐν μεσουρανήματι]: „Veniți, adunați-vă spre cina cea mare a lui Dumnezeu,

18. ca să mâncați trupurile împăraților, și trupurile căpitanilor, și trupurile celor tari, și trupurile cailor și ale celor care șed pe ei, și trupurile tuturor: și ale celor liberi și ale robilor și ale celor mici și ale celor mari!”.

19. Și am văzut fiara și împărații pământului și oștile lor adunate [ca] să facă război cu Cel șezând pe cal [ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου] și cu oastea Sa.

20. Și a fost prinzându-se fiara și profetul mincinos [ψευδοπροφήτης] împreună cu ea – cel care a făcut semne înaintea ei, prin care i-a înșelat pe cei care au luat pecetea fiarei [ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου] și pe cei care se închină chipului ei [καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτου] –, [și] de vii au fost au fost aruncați amândoi întru lacul de foc [εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς][5], care arde cu pucioasă [τὴν καιομένην ἐν θείῳ].

21. Și cei rămași au fost omorâți cu sabia Celui șezând pe cal, [cu] cea care a ieșit din gura Sa, iar toate păsările au fost săturate din trupurile lor.


[1] Comuniunea veșnică cu Hristos în Împărăția Sa.

[2] Biserica.

[3] Îngerul Domnului.

[4] Căci Domnul ni L-a făgăduit nouă pe Duhul Sfânt, pe Cel cu Care El a conlucrat întru toate în viața Sa pământească.

[5] Adică în Iad.

Apocalipsis, cap. 18, cf. BYZ

1. După acestea am văzut alt Înger coborând din cer, având putere mare. Și pământul a fost luminându-se de slava sa.

2. Și a strigat [cu] glas tare, zicând: „A căzut Babilonul cel mare și s-a făcut locașul demonilor [καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων] și pază a tot duhul cel necurat [καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου] și pază a toată pasărea necurată și urâtă [καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου].

3. Că[ci] din vinul mâniei curviei sale au căzut toate neamurile și împărații pământului cu ea au curvit și negustorii pământului din puterea desfătării [ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους] ei s-au îmbogățit”.

4. Și am auzit alt glas din cer, zicând: „Ieși din ea, poporul Meu, pentru ca să nu fiți împreună părtași [cu] păcatele sale și pentru ca să nu luați din plăgile sale!

5. Că[ci] au fost ajungând până la cer păcatele sale și a pomenit Dumnezeu nedreptățile sale.

6. Răsplătiți-i ei precum și ea a răsplătit și îndoiți-i ei cele îndoite, după faptele ei! În potirul [în] care a amestecat, amestecați-i ei îndoit!

7. Pe cât s-a slăvit pe ea și s-a desfătat, pe atât dați-i ei chin și plângere! Că[ci] în inima ei zice că: «Șed împărăteasă și văduvă nu sunt și plângere nu am să văd».

8. Pentru aceasta, într-o zi vor veni plăgile sale: moartea și plângerea și foametea, iar în[tru] foc va fi arsă, că[ci] tare [este] Domnul Dumnezeu, Cel care a judecat-o pe ea.

9. Și vor plânge și se vor tângui pentru ea împărații pământului, cei care au curvit împreună cu ea și s-au desfătat, când or să vadă fumul ardeii sale,

10. de departe stați pentru frica chinului ei, zicând: «Vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea tare, că[ci într-]un ceas a venit judecata ta!».

11. Și negustorii pământului o vor plânge și o vor jeli pe ea, că[ci] încărcătura lor nimeni nu o mai cumpără;

12. încărcătura de aur și de argint și de piatră scumpă și mărgăritar și [veșmânt] de in și purpuriu și de mătase și stacojiu; și tot lemnul de lămâi și tot vasul de fildeș și tot vasul din lemn preacinstit și de aramă și de fier și de marmură;

13. și scorțișoară și tămâi [θυμιάματα] și mir și tămâie [λίβανον] și vin și ulei și făină de grâu și grâu și oi și dobitoace; și cai și care [ῥαιδῶν] și trupuri și suflete de oameni.

14. Și roada poftei sufletului tău a plecat de la tine și toate cele grase și luminoase a[u] plecat de la tine și pe ele nu ai să le mai afli.

15. Negustorii aceștia, care s-au îmbogățit de la ea, de departe vor sta pentru frica chinului ei, plângând și jelind,

16. și zicând: «Vai, vai, cetatea cea mare, cea împodobită [cu veșmânt] de in și purpuriu și stacojiu și împodobită [cu] aur și [cu] piatră scumpă și [cu] mărgăritare!

17. Că[ci într-]un ceas a fost pustiită avuția cea atât de multă». Și tot cârmaciul și tot cel navigând în [tot] locul și marinarii și câți pe mare lucrează de departe au stat

18. și strigau, văzând fumul arderii sale, zicând: «Cine [era] asemenea [cu] cetatea cea mare?!».

19. Și își puneau țărână pe capetele lor și strigau plângând și jelind și zicând: «Vai, vai, cetatea cea mare, în care s-au îmbogățit toți cei având corăbii în mare din cinstea ei, că[ci într-]un ceas a fost pustiită!».

20. Veselește-te asupra ei, cerule[1], și Sfinții și Apostolii și Profeții, că[ci] a judecat Dumnezeu judecata voastră de la ea!”.

21. Și a ridicat un Înger o piatră tare, ca piatra de moară de mare, și a aruncat-o întru mare, zicând: „Așa, [cu] năvală, va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu are să se [mai] afle încă!

22. Și glasul de cântăreți la liră și de lăutari și de cântăreți la fluier și de trâmbițași nu o să se [mai] audă încă în[tru] tine și tot meșteșugarul, a tot meșteșugul, nu o să se [mai] afle încă în[tru] tine și glasul de moară nu o să se [mai] audă încă în[tru] tine

23. și lumina sfeșnicului nu o să [mai] strălucească încă în[tru] tine și glasul de mire și de mireasă nu o să se [mai] audă încă în[tru] tine; că[ci] negustorii tăi erau cei mari ai pământului; că[ci] cu vrăjitoria ta au fost înșelate toate neamurile.

24. Și în[tru] aceasta sângele Profeților și al Sfinților a fost aflat și al tuturor celor înjunghiați pe pământ”.


[1] Sfintelor Puteri cerești.

Apocalipsis, cap. 17, cf. BYZ

1. Și a venit unul din cei 7 Îngeri, având cele 7 cupe, și a grăit cu mine, zicându-mi: „Vino [și] îți voi arăta ție judecata curvei celei mari, cea șezând peste apele cele multe!

2. Cu care au curvit împărații pământului și au fost îmbătându-se, cei care locuiesc pământul, din vinul curviei ei”.

3. Și m-a dus pe mine întru pustiu în Duhul[1]! Și am văzut o femeie șezând pe o fiară stacojie [καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον], fiind plină [cu] nume de blasfemie, având 7 capete și 10 coarne.

4. Și femeia era îmbrăcată [cu veșmânt] purpuriu și stacojiu, împodobită [cu] aur și [cu] piatră scumpă și [cu] mărgăritare, având potir de aur în mâna ei, fiind plină de urâciuni și de cele necurate ale curviei sale,

5. și pe fruntea sa [era] scris numele: Taina [Μυστήριον], Babilonul cel mare [Βαβυλὼν ἡ μεγάλη], maica curvelor și a urâciunilor pământului [ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς].

6. Și am văzut-o pe femeie îmbătându-se din sângele Sfinților [μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν Ἁγίων], din sângele Martirilor lui Iisus [ἐκ τοῦ αἵματος τῶν Μαρτύρων Ἰησοῦ]. Și m-am minunat, [când] am văzut-o pe ea, [cu] uimire mare.

7. Și mi-a zis mie Îngerul: „Pentru ce te-ai minunat? Eu îți voi zice ție taina femeii și a fiarei purtând-o pe ea, a celei având cele 7 capete și cele 10 coarne.

8. Fiara, pe care ai văzut-o, era și nu este. Și va fi a se sui [se va sui] din abis și spre pieire a se duce [se va duce]. Și se vor minuna cei care locuiesc pe pământ, cărora numele nu [le-]a[u] fost scris[e] în cartea vieții de la întemeierea lumii [ὧν οὐ γέγραπται τὰ ὀνόματα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου], văzând că fiara era și nu este și va veni.

9. Aici [este] mintea care are înțelepciune[2]. Cele 7 capete sunt 7 munți, unde femeia șade peste ei.

10. Și împărații sunt șapte. Cei 5 au căzut, unul este, celălalt nu a venit încă. Și, când are să vină, puțin trebuie el să rămână.

11. Iar fiara, care era și nu este, și acesta, cel al optulea, este și din cei 7 este și spre pieire merge.

12. Și cele 10 coarne, pe care le-ai văzut, 10 împărați sunt, care împărăția încă nu au luat-o, dar puterea, ca împărați, un ceas o iau împreună cu fiara.

13. Aceștia o minte au, iar puterea și stăpânirea lor fiarei o dau.

14. Aceștia cu Mielul se vor război, iar Mielul îi va birui pe ei, că[ci] Domnul domnilor este și Împăratul împăraților, iar cei [care sunt] împreună cu El [sunt] cei chemați și cei aleși și cei credincioși [κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί]”.

15. Și mi-a zis mie: „Apele, pe care le-ai văzut, pe care curva șade, popoare și mulțimi sunt, și neamuri și limbi.

16. Și cele 10 coarne, pe care le-ai văzut, și fiara, aceștia o vor urî pe curvă și pustiită o vor face pe ea și goală o vor face pe ea și cărnurile ei vor mânca și pe ea o vor arde în foc.

17. Căci Dumnezeu a dat întru inimile lor să facă [după] mintea Sa [Ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην Αὐτοῦ] și să facă [toți] o minte [καὶ ποιῆσαι γνώμην μίαν][3] și să dea împărățiile lor fiarei, până or să se împlinească cuvintele lui Dumnezeu [ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ].

18. Iar femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, cea având împărăția peste împărații pământului”.


[1] M-a dus duhovnicește, m-a dus întru slava lui Dumnezeu Duhul Sfânt, care e comună Dumnezeului treimic.

[2] Pentru a înțelege acest lucru e nevoie de o minte plină de înțelepciune duhovnicească.

[3] Și să aibă o minte, să aibă același gând.

Apocalipsis, cap. 16, cf. BYZ

1. Și am auzit glas mare din templu, zicându-le celor 7 Îngeri: „Mergeți și vărsați cele 7 cupe ale mâniei lui Dumnezeu spre pământ!

2. Și a mers cel dintâi și și-a vărsat cupa sa spre pământ! Și a fost rana cea rea și dureroasă la oamenii care au pecetea fiarei și [la] cei care se închină chipului ei.

3. Și cel de-al doilea Înger și-a vărsat cupa sa întru mare! Și s-a făcut sângele ca al mortului și tot sufletul cel viu a murit în mare.

4. Și cel de-al treilea a vărsat cupa sa întru râuri și întru izvoarele apelor! Și s-a[u] făcut sânge.

5. Și l-am auzit pe Îngerul apelor [τοῦ Ἀγγέλου τῶν ὑδάτων] zicând: „Drept ești, Cel care ești și Cel care erai, Cel Cuvios [ὁ Ὅσιος], că[ci] ai judecat acestea!

6. Că[ci] sângele Sfinților și al Profeților l-au vărsat [ὅτι αἷμα Ἁγίων καὶ Προφητῶν ἐξέχεαν] și sânge le-ai dat lor să bea! Vrednici sunt [de această pedeapsă]”.

7. Și am auzit altarul zicând: „Cu adevărat, Doamne, Dumnezeul[e], Atotțiitorul[e], adevărate și drepte sunt judecățile Tale!”.

8. Și cel de-al patrulea Înger și-a vărsat cupa sa pe[ste] soare! Și i-a fost dat lui să-i pârjolească cu foc pe oameni [καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους].

9. Și au fost pârjoliți oamenii [cu] pârjolire mare și au blasfemiat oamenii numele lui Dumnezeu, al Celui având putere pe[ste] plăgile acestea, și nu s-au pocăit [ca] să-I dea Lui slavă [καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι Αὐτῷ δόξαν].

10. Și cel de-al cincilea și-a vărsat cupa sa pe[ste] tronul fiarei! Și s-a făcut împărăția sa întunecată! Și își mestecau limbile lor de durere [καὶ ἐμασῶντο[1] τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου]

11. și L-au blasfemiat pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor lor și din cauza rănilor lor și nu s-au pocăit de faptele lor [καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν].

12. Și cel de-l șaselea și-a vărsat cupa sa pe[ste] râul cel mare, [peste] Eufratis! Și a fost uscată apa sa, pentru ca să pregătească calea împăraților celor de la răsăritul soarelui [ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου].

13. Și am văzut [ieșind] din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului celui mincinos trei duhuri necurate ca broaștele.

14. Căci sunt duhurile demonilor făcând semne [εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα][2], care ies la împărații a toată lumea [ca] să-i adune pe ei spre războiul zilei aceleia, al celei mari a lui Dumnezeu, a Atotțiitorului.

15. „Iată, vin ca hoțul [ἔρχομαι ὡς κλέπτης]! Fericit [este] cel care priveghează și își păzește veșmintele sale, pentru ca să nu umble gol și [ei] să [nu-i] vadă nerușinarea sa!”.

16. Și i-a adunat pe ei întru locul numit în evreiește Armaghedon [Ἁρμαγεδών][3].

17. Și cel de-al șaptelea și-a vărsat cupa sa în văzduh! Și a ieșit glasul cel mare din templul cerului, de la tron[ul lui Dumnezeu], zicând: „Făcutu-s-a!”.

18. Și au fost fulgere și tunete și glasuri, [dar] și cutremur mare. Și [a fost] așa de mare, așa de mare cutremurul, așa cum nu a fost de când oamenii s-au făcut pe pământ [οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς].

19. Și s-a făcut cetatea cea mare întru trei părți și cetățile neamurilor au căzut! Iar Babilonul cel mare a fost pomenit înaintea lui Dumnezeu, [ca] să i se dea lui potirul vinului mâniei urgiei Sale [δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς Αὐτοῦ].

20. Și toată insula a fugit, iar munții nu au fost aflați [Καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν].

21. Și grindina cea mare, ca [greutatea] talantului [ὡς ταλαντιαία][4], coboară din cer pe[ste] oameni! Și au blasfemiat oamenii pe Dumnezeu din cauza plăgii grindinei! Că[ci] mare foarte este plaga ei.


[1] Formă verbală unică în BYZ.

[2] Făcând minuni false.

[3] Transliterarea lui הַר מְגִדּוֹ [Har Megiddo] și înseamnă Muntele lui Megiddo, cf. https://en.wiktionary.org/wiki/Ἁρμαγεδών. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Megiddo,_Israel.

[4] Iar un τάλαντον avea între 28 și 36 de kilograme, cf. Friberg Greek Lexicon, 26.256, apud BW 10.

Predică la Duminica a III-a din Postul Mare [2023]

Iubiții mei[1],

Cinstita Cruce este întărirea [ἀσφάλεια] lumii[2]. Întărirea noastră în harul lui Dumnezeu, în viața cu El. Pentru că lemnul Crucii ne-a redeschis Edemul cel închis prin păcat[3]. Cu sensul că Domnul nostru Iisus Hristos, murind pentru noi pe Cruce, ne-a redeschis nouă Paradisul cel ceresc, adică Împărăția Sa. Iar astăzi, nouă, celor care postim și ne rugăm și ne pocăim pentru păcatele noastre, Dumnezeiasca Cruce ne deschide porțile cerurilor [πύλας οὐρανῶν][4]. Și când vorbim despre deschiderea porților cerurilor ne referim la faptul de a moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Cerurile lui Dumnezeu sunt Împărăția Sa.

Dar Cuvântul lui Dumnezeu a fost răstignit pe Cruce pentru noi, pentru că El Însuși S-a coborât la noi[5]. S-a smerit pe Sine pentru noi și S-a făcut om, pentru ca, prin moartea Lui, să ne ridice pe noi din moartea noastră. Căci noi n-am fi putut niciodată să înviem duhovnicește fără El. Iar coborârea [συγκατάβασιν] Sa la noi este înfricoșătoare și preaînaltă [τὴν φρικτὴν καὶ ἄκραν][6], pentru că Însuși Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, iar întruparea Lui depășește cu totul înțelegerea minții noastre. Însă, coborârea Lui la noi este ridicarea noastră din moarte, este ridicare dumnezeiască, prin slava Lui cea veșnică, care ne mântuie pe noi în fiecare clipă. Căci, prin slava Lui, noi trăim, noi suntem vii duhovnicește, pentru că El a coborât pentru ca să ne ridice pe noi întru slava Sa.

De aceea, Dumnezeiasca Cruce este iubirea lui Dumnezeu care se coboară la noi, ca pe noi, prin viață curată și sfântă, să ne ridice la El. Și noi Îl slăvim pe El pentru marea Sa milostivire față de noi[7], pentru iubirea Sa care ne face bine, care ne miluiește pe noi.

Crucea Domnului strălucește în inimile noastre, ale celor care o cinstim pe ea. Strălucește cu fulgerele cele luminoase, cele pline de lumină ale harului dumnezeiesc[8]. Pentru că ea este plină de slava lui Dumnezeu. Și când noi ne închinăm Domnului, când ne facem semnul Sfintei Cruci pe trupul nostru, atunci ne umplem de slava Lui cea veșnică.

Crucea Domnului este purtătoare de viață [ὁ ζωηφόρος][9], pentru că poartă slava Lui în ea, care e viața noastră cea veșnică. Ea este „Paradisul cel frumos al Bisericii [τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος Παράδεισος]”[10], pentru că are în ea frumusețea cea duhovnicească a slavei Sale. Crucea Lui este „pomul nestricăciunii [τὸ ξύλον τῆς ἀφθαρσίας]”[11], pentru că slava Lui ne dă nestricăciunea cea veșnică. Și Sfintele Moaște ale Sfinților, cele care sunt parțial nestricate acum, vor fi cu totul pline de slava lui Dumnezeu, atunci când toți vom învia la învierea cea de obște. Pentru că, pe Cruce, Domnul a omorât moartea noastră, pentru ca noi să trăim veșnic împreună cu El. Pe Cruce a desființat blestemul și a fost înghițită puterea morții, fiind înălțați, prin slava Lui, de la pământ la Dumnezeu[12]. Pentru că Crucea este continua ridicare a noastră, prin slava Lui, la comuniunea cea veșnică cu Dumnezeu. Căci atunci când vorbim despre asumarea Crucii, vorbim despre asumarea întregii nevoințe a mântuirii, care e o continuă crucificare interioară pentru Dumnezeu. Pentru că ne curățim mereu de patimi, ca să ne luminăm mereu și să ne îndumnezeim mereu în relația noastră cu Dumnezeu.

Domnul a fost răstignit pe Cruce gol [γυμνὸν][13], dezbrăcat de toate hainele Sale. Pentru că așa au considerat oamenii că Își bat joc de El…Iar noi, la rândul nostru, suntem chemați de El să ne golim de noi înșine, să ne golim de toate păcatele noastre și de toată încrederea păcătoasă în noi înșine, pentru ca să ne lăsăm povățuiți numai de către El. Și El așteaptă cu dor ca noi să ne dezbrăcăm de toate cele pământești, pentru ca să ne îmbrace întru slava Lui și astfel să gândim și să simțim și să trăim dumnezeiește pe pământ. Să trăim pe pământ ca în cer, plini fiind de slava Lui…

Însă, când El a fost răstignit gol pe Cruce, când a fost batjocorit în mod incalificabil de către oameni, toată făptura „se schimba [cu] frică și se tânguia [ἠλλοιοῦτο φόβῳ καὶ ἐπωδύρετο]”[14]. Soarele și-a strâns lumina sa, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, catapeteasma templului s-a rupt în două, morții s-au ridicat din mormintele lor, iar Puterile cerești s-au uimit[15]. Pentru că n-au suportat îndrăzneala insuportabilă a oamenilor păcătoși, dar, în același timp, au înțeles că se petrece o minune[16] incomparabilă. Căci „Judecătorul judecă și pătimește voind [ὁ Κριτὴς κρίνεται καὶ πάσχει θέλων] pentru mântuirea și înnoirea lumii [διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν καὶ ἀνάπλασιν]”[17]. Pentru că numai prin suferința Lui pentru noi ne-a umplut pe noi de slava Sa, ca noi, la rândul nostru, să ne nevoim până la sânge pentru a-I sluji Lui cu credință.

Atunci cine este cel care ne-a învățat pe noi să ne nevoim duhovnicește? Domnul Însuși! Pentru că El ne-a arătat cu fapta că trebuie să omorâm în noi toată patima și toată necuviința, ca să trăim duhovnicește. El ne-a arătat deplina ascultare de Dumnezeu, prin aceea că a suportat toate pentru noi. Și noi trebuie să Îi urmăm Lui întru toate, pentru că trebuie să omorâm cu totul omul cel vechi din noi înșine, pentru ca să ne înnoim mereu duhovnicește.

Crucea Domnului ne-a adus nouă veșmântul vieții [τῆς ζωῆς τὸ ἔνδυμα][18], pentru că ne-a îmbrăcat pe noi întru slava Lui. Și ne-a umplut pe noi de toată bucuria[19], pentru că orice virtute dumnezeiască ne umple pe noi de bucurie sfântă. Iar acum, pe calea obositoare a postului, Dumnezeiasca Cruce e pusă la mijloc, la mijlocul Postului Mare, spre a ne odihni pe noi[20]. Căci ea este ca un popas sub un copac umbros, când afară e vară fierbinte. Și e fierbinte lumea noastră, e plină de păcate și de fărădelegi, pe când Crucea Domnului e plină de odihnă și de pace pentru noi, de bucurie și de veselie dumnezeiască. Și dacă sorbim din Crucea Lui slava lui Dumnezeu, care ne odihnește pe noi desăvârșit, atunci postim cu pace pe mai departe și cu împlinire sfântă.

Pentru că avem Crucea Domnului în fața noastră, puterea Lui cea nebiruită, care ne amintește mereu de El. Crucea Lui ne umple de iubirea Sa, după cum ne umplu de iubirea Sa cuvintele Lui și Sfintele Lui Icoane. Căci toate cele ale Sale ne vorbesc despre El, despre Domnul nostru Iisus Hristos și despre faptul că El e împreună slăvit și închinat cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Că El e unul din Treime, Care S-a întrupat și a murit pentru noi, pentru ca să ne învie și să ne înalțe pe noi la El.

De aceea, iubiții mei, privind spre Domnul, să vedem în El cele pe care trebuie să le facem! Să vedem postul nostru, rugăciunea noastră, milostenia noastră, lupta noastră cu patimile din noi înșine numai prin rugăciunea către El. Căci Domnul ne luminează pe noi în rugăciune, ne învață cele ale Sale și ne umple de puterea de a săvârși cele plăcute Lui. Amin!


[1] Începută la 14. 11, în zi de marți, pe 14 martie 2023. Soare, 20 de grade, vânt de 6 km/ h.

[2] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Tri/t28.html. Aici fiind Slujba zilei în limba greacă. Limba din care se traduce, în orice limbă liturgică, Slujba Bisericii.

[3] Ibidem. Mă refer la această cântare: Κλείει τὴν Ἐδὲμ διὰ ξύλου πάλαι ὄφις, ξύλον δὲ Σταυροῦ ὑπανοίγει ταύτην πᾶσι…

[4] Ibidem. [5] Ibidem. [6] Ibidem. [7] Ibidem.

[8] Ibidem. Mă refer la această cântare: Λάμψον ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρὸς τὰς φεγγοβόλους ἀστραπάς σου τῆς χάριτος καρδίας τῶν σὲ τιμώντων…

[9] Ibidem. [10] Ibidem. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Ibidem. [15] Ibidem. [16] Ibidem. [17] Ibidem. [18] Ibidem. [19] Ibidem.

[20] Triodul, ed. BOR 1986, p. 276-277.

1 2 3 4 5