Pastorala sinodală la Duminica Ortodoxiei [2023]

Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări!

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Iubiți credincioși și credincioase,

După prima săptămână de post în care am participat la slujba Canonului de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, trăim în această duminică, Duminica Ortodoxiei, momente de bucurie duhovnicească, întrucât, la Sfânta Liturghie, ne împărtășim cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

Încă din perioada apostolică, Biserica a trebuit, secole la rând, să facă față ereziilor și schismelor, adică abaterilor de la adevărul de credință. Ereticii și toți cei căzuți în diverse rătăciri au făcut dezbinare între creștini, unii din neștiință, iar alții din motive personale.

Pentru a opri rătăcirile, Biserica a organizat sinoade locale, iar când s-a constatat o amploare a ereziilor, au fost organizate Sinoadele Ecumenice, la care au participat ierarhi din întreaga Biserică.

Astfel, începând cu primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325, și până la cel de-al șaselea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anii 680-681, Biserica a formulat și statornicit adevăruri esențiale ale învățăturii de credință, precum: dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu și a Sfântului Duh, unirea firii dumnezeiești și a firii omenești prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, existența a două voințe, corespunzătoare celor două firi – omenească și dumnezeiască – în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos.

Toate acestea nu au fost însă simple teorii sau formulări filosofice. Sfinții Părinți, insuflați de Dumnezeu, au înțeles că orice învățătură de credință are legătură directă cu mântuirea sau dobândirea vieții veșnice (cf. Matei 5, 19). „Dacă Hristos nu este Dumnezeu, El nu mă poate îndumnezei pe mine”, spunea Sfântul Atanasie cel Mare.

Dreptmăritori creștini,

În secolul al VIII-lea a apărut o nouă rătăcire, conform căreia cinstirea icoanelor și a sfintelor moaște ar fi o idolatrie. În fața acesteia, reprezentanți de seamă ai Bisericii au arătat că icoanelor nu li se aduce un cult de adorare, ci, prin cinstirea lor, sunt venerate persoanele sfinte, pictate, înfățișate pe ele. Nu se cinstește materia din care sunt confecționate icoanele, ci sfinții pe care îi reprezintă icoanele.

Împărați, precum Leon al III-lea Isaurul (717-741) și fiul său Constantin al V-lea Copronimul (741-775), au dus o luptă aprigă împotriva icoanelor. Aceștia au dispus înlăturarea icoanelor din Biserici și din casele credincioșilor.

Lucrări de mare valoare istorică și artistică au fost adunate și date pradă focului. În această perioadă, mulți ierarhi, călugări, preoți și credincioși, care mărturiseau dreapta cinstire a sfintelor icoane, au fost mutilați, exilați și chiar uciși.

Numeroase mănăstiri au fost incendiate, dărâmate sau transformate în cazărmi. Pictura și mozaicurile au fost distruse sau acoperite cu tencuială. În timpul lui Leon al IV-lea Hazarul (775-780), mulți demnitari care cinsteau icoanele au fost destituiți, maltratați sau trimiși la mănăstiri și călugăriți forțat. De asemenea, și împărăteasa Irina a fost exilată fiindcă cinstea icoanele și era de partea celor care apărau cultul icoanelor.

În anul 780, după moartea lui Leon al IV-lea, împărăteasa Irina a devenit regentă a fiului ei minor, Constantin al VI-lea (780-797). Prin grija ei a fost organizat, sub președinția Patriarhului Tarasie al Constantinopolului, cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic, în Biserica Sfânta Sofia din localitatea Niceea, în anul 787, și a fost restabilit cultul cinstirii icoanelor.

Au participat 343 de episcopi, la care s-au adăugat reprezentanți de seamă din rândul călugărilor și al preoților de mir.

La acest sinod a fost formulată următoarea învățătură de credință: „Păzim neschimbate toate tradițiile bisericești scrise sau nescrise încredințate nouă, în care se află și întipărirea iconică prin zugrăvire, care este în acord cu istoria propovăduirii evanghelice, spre încredințarea faptului că înomenirea lui Dumnezeu-Cuvântul a fost adevărată, și nu închipuită, aducându-ne și nouă un folos asemănător. […] Astfel stând lucrurile, mergând pe calea împărătească și urmând învățăturii de Dumnezeu insuflate a Sfinților noștri Părinți, precum și Tradiției Bisericii sobornicești, deoarece recunoaștem că aceasta este a Sfântului Duh, Care sălășluiește în ea, hotărâm cu toată exactitatea și grija ca, asemenea modelului cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, tot așa să fie înălțate cinstitele și sfintele icoane, fie din culori sau din mozaic sau din orice alt material potrivit, în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase și pe veșminte, pe ziduri și pe lemn, în case și lângă drumuri; [și anume] icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfintei Născătoare de Dumnezeu, a cinstiților îngeri și a tuturor sfinților și cuvioșilor bărbați. Căci cu cât mai des vor fi văzuți aceștia prin reprezentarea iconică, cu atât mai mult cei care privesc la acestea vor fi ridicați să-și amintească și să dorească prototipurile și să le dea sărutare și cinstita venerare. Nu însă adevărata adorare, care, după credința noastră, se cuvine numai dumnezeieștii firi, ci ca aceea adusă chipului cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, Sfintelor Evanghelii și celorlalte obiecte de cult sfinte; pentru cinstirea lor se vor aduce tămâieri și se vor aprinde lumini, după binecinstitorul obicei al celor de demult. Căci cinstirea [acordată] icoanei trece la prototip, iar cel care se închină icoanei se închină ipostasului zugrăvit în ea”[1].

La scurt timp după această biruință, liniștea Bisericii a fost tulburată din nou. Împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-820), deși a depus jurământ în fața Patriarhului că va respecta hotărârile Sinodului al VII-lea Ecumenic, s-a dovedit a fi un iconomah, adică un nou prigonitor al icoanelor. Icoanele și sfintele cruci au fost adunate și arse, iar sfintele moaște distruse.

Patriarhul Nichifor al Constantinopolului (806-815), autorul a două tratate împotriva iconoclaștilor, împreună cu episcopii, stareții și monahii apărători ai icoanelor, între care și Sfântul Teodor Studitul, au fost înlăturați, unii dintre ei fiind maltratați și uciși.

Sfântul Teodor Studitul, starețul Mănăstirii Studion, precizează foarte clar că cinstirea icoanei lui Hristos se îndreaptă către Persoana lui Hristos: „Icoana lui Hristos nu este altceva decât Hristos, evident afară de diferența de substanță, cum s-a arătat deja de mai multe ori. De aceea și închinarea ei este o închinare la Hristos, întrucât nu este închinat ceva din materia icoanei, ci numai Hristos, Cel asemănat în ea. Iar cele ce au o singură asemănare au și o singură închinare”[2].

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

În anul 843, când împărăteasa Teodora a convocat un sinod la Constantinopol, au fost confirmate hotărârile celor șapte Sinoade Ecumenice și cultul icoanelor, iar Patriarhul Metodie al Constantino­polului (843-847) a mărturisit biruința Bisericii asupra tuturor ereziilor din primele opt veacuri.

El a alcătuit un Sinodicon, în care a prezentat învățătura ortodoxă, condamnând toate ereziile, și a dispus restabilirea cultului icoanelor în sfintele biserici. În ziua de 11 martie 843, la Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită în Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, Patriarhul Metodie a făcut cunoscut public faptul că prima duminică din Postul Mare va fi numită Duminica Ortodoxiei, adică a dreptei credințe.

La Duminica Ortodoxiei se serbează, an de an, biruința Bisericii împotriva tuturor ereziilor, fiind pomeniți cei care au rămas fideli Bisericii în momente de grea încercare.

În Sfânta Scriptură există numeroase dovezi care reliefează îndatorirea fiecăruia dintre noi de a cinsti sfintele icoane. Deja, în capitolul întâi din Cartea Facerea se spune că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Sa (cf. Facerea 1, 26-27). Prin urmare, omul a fost creat după chipul (icoana) lui Dumnezeu.

Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat ca lumea viață să aibă, și încă din belșug (cf. Ioan 3, 16; 10, 10). Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat și S-a făcut Om, deoarece El este icoana Tatălui (cf. Evrei 1, 2-3).

De aceea, Însuși Iisus Hristos a spus: „Cel ce M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 12, 45; 14, 9). Sfântul Ioan Damaschin se referă la reprezentarea lui Dumnezeu în icoană, zicând: „Zugrăvesc pe Dumnezeul nevăzut, nu ca nevăzut, ci ca pe Unul Care S-a făcut văzut pentru noi prin participare la trup și sânge. Nu zugrăvesc dumnezeirea nevăzută, ci zugrăvesc Trupul văzut al lui Dumnezeu”[3].

Sfintele icoane pictate în bisericile noastre au reprezentat biblia neștiutorului de carte, fiindcă ele au un rol important în sporirea evlaviei creștine.

Icoana este un mijloc de a înțelege mai bine lucrarea de mântuire adusă de Mântuitorul Iisus Hristos. „Nu greșim atunci când facem icoana Dumnezeului Care S-a întrupat, Care S-a arătat pe pământ în trup și a locuit printre oameni, Care a luat, din pricina bunătății Lui nespuse, firea, materialitatea, forma și culoarea trupului”[4].

Creștinii evlavioși au cinstit icoanele care reprezintă praznice împărătești, pe Maica Domnului și icoanele ce înfățișează chipurile sfinților. Prezenți la Sfintele Liturghii, la slujbele și ierurgiile ce se oficiază în bisericile noastre, credincioșii sporesc în evlavie, datorită prezenței duhovnicești a sfinților pictați în icoane.

Catapeteasma, ca suport cu icoane deosebite, care simbolizează Împărăția cerurilor, îl ajută pe credincios să intre în comuniune cu Dumnezeu și cu sfinții Lui. Cugetul fiecăruia se luminează văzând lumina prezenței lui Hristos, iar inima se bucură. Bucuria credinciosului ortodox continuă acasă, unde, în fața icoanelor de pe peretele dinspre răsărit, acesta săvârșește rugăciunea particulară.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Icoana poate fi un frumos și ales dar oferit apropiaților noștri: rude, prieteni, colegi sau cunoscuți, cu prilejul diferitelor momente ale vieții lor, dintre care amintim ziua de naștere sau ziua onomastică. Dăruind Sfinte Icoane, Biblii, Psaltiri sau Cărți de Rugăciune, săvârșim fapte bineplăcute lui Dumnezeu.

De asemenea, o faptă bună de mare preț este milostenia față de cei aflați în nevoi, suferinzi sau bolnavi, care nu mai au pe nimeni. Prin sprijinirea bisericilor de enorie sau a mănăstirilor, asemenea ctitorilor, domnitori credincioși sau boieri din trecutul Bisericii noastre strămoșești, săvârșim fapte ce se înscriu în Cartea Vieții. Aceste fapte bune reprezintă zestrea spirituală sau lumina sufletului nostru în viața veșnică.

În acest sens, Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit: „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este!” (Luca 6, 36). În Cartea Faptele Apostolilor citim că „rugăciunile și faptele de milostenie ale lui Corneliu s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 10, 4).

Sfântul Vasile cel Mare, făcând referire la actele de milostenie, afirmă că acestea rămân socotite înaintea Tronului Preasfintei Treimi. Cel ce dă din puținul lui celui sărac se îmbogățește duhovnicește: „Ai dat celui flămând; dar ce ai dat rămâne tot al tău și ți se întoarce cu adaos”[5].

De aceea, Biserica Ortodoxă Română a rânduit, cu șapte decenii în urmă, ca la Duminica Ortodoxiei să se realizeze în toate bisericile din Patriarhia Română colecta numită Fondul Central Misionar. Sumele colectate au fost și sunt folosite pentru derularea de proiecte și programe de asistență socială și filantropică.

Este încă nevoie de sprijinirea lăcașurilor de cult și a așezămintelor sociale ce aparțin Bisericii. Prin acest fond, vor fi sprijinite și unele comunități românești aflate în afara granițelor țării, în special cele care nu au un lăcaș de cult.

Să ne străduim, fiecare dintre noi, a contribui după putință la această colectă, ținând seama de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Orice ar cere de la Dumnezeu cei ce fac milostenie, îndată primesc darul cererii. Atâta cinste și îndrăznire are milostenia către Dumnezeu, că nu numai păcatele celui milostiv le spală, ci încă și moartea o alungă și se adeverește că milostenia le stăpânește pe toate și biruiește moartea”[6].

Să folosim timpul Postului Sfintelor Paști pentru a spori în rugăciune și fapte bune, nădăjduind că ne vom bucura duhovnicește de Marele Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca „Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți!” (2 Corinteni 13, 13).

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureștilor,
Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,
Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

† Teofan,

Arhiepiscopul Iașilor și
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

† Laurenţiu,

Arhiepiscopul Sibiului și
Mitropolitul Ardealului

† Andrei,

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și
Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

† Irineu,

Arhiepiscopul Craiovei și
Mitropolitul Olteniei

† Ioan,

Arhiepiscopul Timișoarei și
Mitropolitul Banatului

† Petru,

Arhiepiscopul Chișinăului,
Mitropolitul Basarabiei și
Exarhul Plaiurilor

† Iosif,

Arhiepiscopul Ortodox Român
al Europei Occidentale și
Mitropolitul Ortodox Român
al Europei Occidentale și Meridionale

† Serafim,

Arhiepiscopul Ortodox Român
al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Ortodox Român
al Germaniei, Europei Centrale și de Nord

† Nicolae,

Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi

† Nifon,

Arhiepiscopul Târgoviștei,
Mitropolit onorific și
Exarh Patriarhal

† Teodosie,

Arhiepiscopul Tomisului

† Calinic,

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

† Irineu,

Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Varsanufie,

Arhiepiscopul Râmnicului

† Ioachim,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

† Calinic,

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului

† Ciprian,

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos

† Timotei,

Arhiepiscopul Aradului

† Ignatie,

Episcopul Hușilor

† Lucian,

Episcopul Caransebeșului

† Sofronie,

Episcopul Ortodox Român al Oradiei

† Iustin,

Episcopul Ortodox Român
al Maramureșului și Sătmarului

† Nicodim,

Episcopul Severinului și Strehaiei

† Antonie,

Episcopul de Bălți

† Veniamin,

Episcopul Basarabiei de Sud

† Vincenţiu,

Episcopul Sloboziei și Călărașilor

† Andrei,

Episcopul Covasnei și Harghitei

† Galaction,

Episcopul Alexandriei și Teleormanului

† Ambrozie,

Episcopul Giurgiului

† Sebastian,

Episcopul Slatinei și Romanaților

† Visarion,

Episcopul Tulcii

† Petroniu,

Episcopul Sălajului

† Nestor,

Episcopul Devei și Hunedoarei

† Ieronim

Episcopul Daciei Felix

† Siluan,

Episcopul Ortodox Român al Ungariei

† Siluan,

Episcopul Ortodox Român
al Italiei

† Timotei,

Episcopul Ortodox Român
al Spaniei și Portugaliei

† Macarie,

Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord

† Mihail,

Episcopul Ortodox Român
al Australiei și Noii Zeelande

† Ioan Casian,

Episcopul Ortodox Român al Canadei

† Varlaam Ploieșteanul,

Episcop-vicar Patriarhal

† Timotei Prahoveanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Bucureștilor

† Nichifor Botoșăneanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Iașilor

† Ilarion Făgărășanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sibiului

† Benedict Bistriţeanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului și Clujului

† Paisie Lugojeanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Timișoarei

† Marc Nemţeanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† Sofian Brașoveanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

† Damaschin Dorneanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

† Emilian Crișanul,

Episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Aradului

† Timotei Sătmăreanul,

Arhiereu-vicar
al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureșului și Sătmarului

† Gherontie Hunedoreanul,

Arhiereu-vicar
al Episcopiei Devei și Hunedoarei

† Atanasie de Bogdania,

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Teofil de Iberia,

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei

Note:

[1] Pr. Sorin Șelaru (coord.), Hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice, Ed. Basilica, București, 22018, pp. 567-571.

[2] Sf. Teodor Studitul, În apărarea sfintelor icoane. Dosarul unei rezistențe teologice, Antiereticul III (14), trad. Diac. Ioan Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2017, p. 291.

[3] Sf. Ioan Damaschin, Cultul sfintelor icoane. Cele trei tratate contra iconoclaștilor, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998, p. 41.

[4] Sf. Ioan Damaschin, Cultul sfintelor icoane. Cele trei tratate contra iconoclaștilor, p. 123.

[5] Sf. Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, III, în coll. Părinți și Scriitori Bisericești, serie nouă, vol. 1, trad., introducere, note și indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. Basilica, București, 2009, p. 116.

[6] Diac. Gheorghe Băbuţ, Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, Ed. Pelerinul român, Oradea, 1994, p. 68.

Preluată de aici: https://basilica.ro/pastorala-sfantului-sinod-in-duminica-ortodoxiei-se-serbeaza-an-de-an-biruinta-bisericii-impotriva-tuturor-ereziilor/.

Apocalipsis, cap. 5, cf. BYZ

1. Și am văzut, în [mâna] cea dreaptă a Celui șezând pe tron, carte scrisă [pe] dinăuntru și [pe] dinafară, pecetluită [cu] 7 peceți.

2. Și am văzut Înger tare, vestind cu glas mare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să dezlege pecețile ei?”.

3. Și nimeni [nu] putea sus, în cer, nici pe pământ, nici sub pământ să deschidă cartea și nici să o vadă pe ea.

4. Și eu plângeam mult, că[ci] nimeni [nu] a fost aflat vrednic să deschidă cartea și nici să o vadă pe ea.

5. Dar unul dintre bătrâni îmi zice mie: „Nu plânge! Iată, a biruit Leul [ἐνίκησεν ὁ Λέων], Cel din seminția lui Iuda [Ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα], rădăcina lui David, Cel care deschide cartea și cele 7 peceți ale ei!”.

6. Și am văzut în mijlocul tronului și a celor 4 vietăți și în mijlocul bătrânilor, Mielul stat ca înjunghiat [Ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον], având 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care au fost trimise întru tot pământul.

7. Și a venit și a luat [cartea] din [mâna] cea dreaptă a Celui șezând pe tron.

8. Și, când a luat cartea, cele 4 vietăți și cei 24 de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare liră [ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν] și cupe de aur pline de tămâi [καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων], care sunt rugăciunile Sfinților [αἵ εἰσιν προσευχαὶ τῶν Ἁγίων],

9. și cântă [au cântat] cântare nouă, zicând: „Vrednic ești să iei cartea și să deschizi pecețile ei! Că[ci] ai fost înjunghiat și ne-ai răscumpărat pe noi lui Dumnezeu cu sângele Tău din toată seminția și limba și poporul și neamul

10. și ne-ai făcut pe noi lui Dumnezeu împărați și preoți și vor [vom] împărăți pe pământ”.

11. Și am văzut și am auzit ca glas de Îngeri mulți împrejurul tronului și a vietăților și a bătrânilor. Și era numărul lor zeci de mii de zeci de mii [μυριάδες μυριάδων] și mii de mii [χιλιάδες χιλιάδων],

12. zicând [cu] glas mare: „Vrednic este Mielul înjunghiat să ia puterea și bogăția și înțelepciunea și tăria și cinstea și slava și binecuvântarea!”.

13. Și toată zidirea – care este în cer și pe pământ și sub pământ și în mare – și pe cele din ele, pe toate, le-am auzit zicând: „Celui șezând pe tron și Mielului [Li se cuvine] binecuvântarea și cinstea și slava și puterea întru vecii vecilor! Amin”.

14. Și cele 4 vietăți [au fost] zicând: „Amin!”. Iar bătrânii au căzut și Li s-au închinat Lor.

Predică la Duminica întâia din Postul Mare [2023]

Iubiții mei[1],

astăzi, în Duminica Ortodoxiei [Κυριακή της Ορθοδοξίας[2]], noi pomenim restaurarea Sfintelor Icoane în Biserică, care s-a făcut în timpul Împăraților Constantinopolului, Sfinții Împărați Mihail al III-lea[3] și Teodora[4], și pe când Patriarh al Constantinopolului era Sfântul Metodios Mărturisitorul[5], după cum ne spune Sinaxarul grecesc[6].  Și acea zi de mare bucurie pentru întreaga Biserică a fost ziua de 11 martie 843[7]. Pentru că atunci, în mod liturgic, iconoclasmul a fost anatematizat și „Sfinții Mărturisitori [ai Bisericii] au hotărât…ca în fiecare an să se facă …această sfântă prăznuire, ca nu cumva să cădem din nou în aceeași rătăcire”[8]. Și rătăcirea lor, a iconoclaștilor, a fost aceea că au scos Sfintele Icoane din Biserică și au distrus pictura liturgică a Bisericii. Așa după cum au făcut și protestanții în mediul romano-catolic. Și această ură a lor față de Sfintele Icoane a fost motivată „teologic”, așa după cum mulți vor să motiveze și crimele „în numele credinței”. Însă, oricât de mult am dori să motivăm o rătăcire teologică, o erezie, ea rămâne o luptă cu Dumnezeu și nu „o victorie” a credinței. Pentru că Biserica e aceea care își apară credința și o mărturisește prin toată viața ei.

– Care e fundamentul Sfintelor Icoane?

– Întruparea Domnului! Dacă Fiul, Cel nevăzut și veșnic al Tatălui, S-a întrupat și S-a făcut om, atunci noi putem să Îl iconizăm, să Îl pictăm în Dumnezeieștile Icoane, așa după cum Îl avem verbalizat în Dumnezeiasca Scriptură. Cuvintele Lui și Icoanele Lui ne trimit la El, la persoana Sa divino-umană, și nu ne opresc la ele. Căci prin Icoana Lui cea sfântă, noi ne ridicăm mintea la El, așa după cum facem și cu toate Sfintele Icoane ale Sfinților, neconfundând vreodată Icoanele lor cu persoanele lor. Iar ceea ce ne spun Sfintele Icoane ale Domnului despre El, ne spune și Dumnezeiasca Scriptură. Iar Viețile Sfinților sunt chintesențiate în Sfintele lor Icoane. Pentru că, în scris, în Dumnezeiasca Tradiție a Bisericii, avem ceea ce vedem în pictura sfântă a Bisericii. Căci cuvântul și imaginea coincid în viața Bisericii, vorbindu-ne despre același Dumnezeu, despre aceeași Preacurată Stăpână, despre aceiași Sfinți, despre aceleași Puteri cerești.

Tocmai de aceea, o Icoană este Icoană în măsura în care exprimă teologia Bisericii și realitatea ei. De aici diferența dintre Icoană și tablou. Sfânta Icoană e o lecție de teologie vizuală, pe când tabloul poate avea sau nu conținut teologic. Însă, Sfânta Icoană are întotdeauna conținut teologic, ea exprimând credința vie a Bisericii. Așa după cum, adevărata rugăciune a Bisericii e cea care cuprinde teologia și viața Bisericii și din ea este exclusă orice rătăcire, orice erezie.

În Slujba de azi, Sfintele Icoane sunt mărturisite ca lumină și podoabă a Bisericii[9]. Ca lumină și podoabă duhovnicească, pentru că ne umplu de slava lui Dumnezeu. Căci, după cum ne spune Sfântul Vasilios cel Mare, „cinstirea Icoanei [ἡ τιμὴ τῆς Εἰκόνος] duce către prototip [πρὸς τὸ πρωτότυπον φέρει]”[10], către persoana din cer care e iconizată pe ea. Însă ea nu este doar o cale vizuală către Dumnezeu și Sfinții Lui, ci și una duhovnicească în același timp. Pentru că e o imagine teologică plină de har, plină de harul celui reprezentat pe ea, care ne pune în relație cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui, după cum cuvintele Dumnezeieștii Scripturi nu sunt simple cuvinte, ci cuvinte teologice pline de har, care ne pun în relație cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui. Iar ceea ce avem în Dumnezeiasca Scriptură, în Dumnezeieștile Icoane, în Dumnezeieștile Slujbe ale Bisericii, avem și în noi înșine, pentru că pe toate le înglobăm în noi înșine. Și ceea ce citim coincide cu ceea ce vedem și cu ceea ce slujim, pentru că pe toate le trăim în taina vieții noastre duhovnicești.

De aceea, în viața și în slujirea Bisericii toate sunt în armonie și în relație interioară. Predica noastră e în relație internă cu teologia, cu slujirea și cu experiența Bisericii. Eu predic ceea ce Biserica predică și văd ceea ce Biserica iconizează și slujesc ceea ce Biserica slujește. Pentru că noi trăim toate în Biserica lui Dumnezeu și intimizându-ne cu toate cele ale ei. Și când trăiești în mod holistic istoria, slujirea și viața Bisericii, atunci nu îți place doar una sau alta din ceea ce zice și face Biserica, ci îți place tot ceea ce trăiește Biserica. Eu, ca fiu al Bisericii, trebuie să postesc când postește ea, să slujesc Slujbele pe care le slujește ea, să cred ceea ce propovăduiește ea. Și ca să fiu tot mai mult al Bisericii, pentru ca să mă armonizez interior cu toate cele ale ei, trebuie să le trăiesc pe toate în ritmul ei.

Acum e vremea postului, a rugăciunii, a privegherii, a citirilor sfinte, a milosteniei, a întrajutorării, pentru că mergem pe calea retrăirii Patimilor Domnului și a Învierii Sale celei de a treia zi. Și viața noastră de acum trebuie să fie plină de toate acestea pe care le voiește Domnul de la noi. Ca să trăiești bisericește, adică ortodox, trebuie să trăiești în acest ritm al Bisericii până la Paști și nu în alt fel.

De aceea, viața Bisericii e cea care ne schimbă viața noastră, pentru că ne învață cum să trăim. Căci noi nu putem avea o viață distantă și fără legătură cu Biserica, pentru că voia lui Dumnezeu noi o aflăm din ritmul interior, zilnic, al Bisericii. Și ca să știi ritmul interior al Bisericii, trebuie să știi ce Slujbe se slujesc zilnic în Biserică, ce Sfinți sunt pomeniți în fiecare zi și care sunt viețile lor. Pentru că astfel înțelegi de ce sunt pomeniți în fiecare zi Sfinții lui Dumnezeu și de ce slujirea Bisericii e neîntreruptă: căci tot ceea ce învățăm din viețile Sfinților și din Slujbele Bisericii sunt conținutul vieții noastre.

Mai pe scurt: mergem la Biserică și citim teologia Bisericii pentru ca tot ceea ce aflăm și trăim să devină una cu noi. Să fie conținutul interior al vieții noastre. Iar viața noastră plină de teologie devine una teologică. Și când cineva ne întreabă cum trăim, noi mărturisim că trăim teologic, bisericește, ortodox, pentru că a trăi ortodox sau bisericește înseamnă a trăi teologic. Și viața noastră teologică o avem din ritmarea vieții noastre cu viața zilnică a Bisericii. Căci, fără viața Bisericii, noi n-am avea un conținut teologic, ci un melanj interior. Am avea idei și practici diferite, dar care n-au de-a face cu mântuirea noastră. Însă, viața Bisericii ne umple de teologia ei. Și teologia Bisericii ne face și pe noi teologici, adică unii care trăim și simțim și gândim teologic. Pentru că le trăim pe toate în relație cu Dumnezeu și cu Sfinții și Îngerii Lui.

Așadar, iubiții mei, nu noi învățăm Biserica ce să creadă și ce să facă, ci Biserica ne învață pe noi ce să credem și ce să facem în viața noastră. Iar când ieșim din modul în care Biserica gândește, slujește, crede, trăiește, atunci rătăcim. Pentru că Biserica trăiește teologic și duhovnicește. Și Dumnezeu e Cel care ne călăuzește, ne luminează, ne sporește viața noastră duhovnicească în Biserica Sa, pentru că El voiește ca noi să fim împliniți și bucuroși întru toate. Numai că împlinirea noastră este ascetică, e teologică, e liturgică, e mistică. Trebuie să ne nevoim duhovnicește ca să fim împliniți, trebuie să ne umplem de toată teologia Bisericii pentru ca să fim împliniți, trebuie să înțelegem și să slujim toate Slujbele Bisericii ca să fim împliniți, trebuie să ne umplem de simțiri, de luminări și de vederi dumnezeiești ca să fim împliniți. Împlinirea noastră interioară e viața sfântă. Căci numai făcându-le pe toate după voia lui Dumnezeu, noi trăim cu Dumnezeu și Îl simțim în noi mereu prin slava Lui cea dumnezeiască.

Vă mulțumesc frumos pentru toate și Dumnezeu să le primească pe toate cele dăruite mie! Multă bucurie, pace și întărire în tot ceea ce faceți! Postire cu multe împliniri sfinte pe mai departe! Amin!


[1] Începută la 6. 53, în zi de luni, la început Postului Mare, în ziua de 27 februarie 2023. Cer înnorat, 5 grade, vânt de 14 km/ h.

[2] Cf. https://el.orthodoxwiki.org/Κυριακή_της_Ορθοδοξίας.

[3] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_III.

[4] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Theodora_(wife_of_Theophilos).

[5] A se vedea: https://edituradoxologia.ro/en/saint-methodios-constantinople-study-his-life-and-works.

[6] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Tri/t42.html.

[7] Cf. https://basilica.ro/duminica-ortodoxiei-4/.

[8] Triodul, ed. BOR 1986, p. 185.

[9] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Tri/t42.html.

[10] Ibidem.

Jurnalul Părintelui Sofian Boghiu [3]

Arhimandrit[ul] Sofian Boghiu, Jurnal, Ed. Bizantină, București, 2019, 476 p.

Pe 7 decembrie 1975, Părintele Sofian slujea cu Părintele Vasile Costin, p. 180, care mai apoi a fost Arhiepiscop al Târgoviștei între 1991-1999, cf. p. 180, n. 57. Șucuri = străduțe, p. 180-181. Pe muntele Moria e moscheea lui Omar, care a fost construită pe locul templului distrus de împăratul Titus în anul 70, p. 181. Credincioșii evrei, înainte de a se ruga la Zidul plângerii, se spală. Și se roagă bărbații într-o parte și femeile în alta, p. 181.

Betleemul e la 12 km. de Ierusalim, p. 181. Există și Biserica Sfântului Profet Iliu, în locul unde a poposit spre muntele Sina, p. 181. Basilica Nașterii Domnului are 5 nave, p. 181. Există și peștera Sfântului Cuvios Hieronymus, unde a tradus Dumnezeiasca Scriptură din ebraică în latină, p. 181.

Citadela Herodium[1] e „un munte ridicat din ordinul lui Irod cel mare în preajma nașterii lui Iisus. Avea 4 turnuri pe vârful muntelui, iar în interior era palatul unde ținea armata. Tot acolo avea și mormântul. În secolul 7-8, această citadelă a fost ocupată de călugări, care au transformat-o în mănăstire creștină”, p. 181-182.

A vizitat chilia strâmtă în care Sfântul Ioannis Damaschinos a scris teologie dumnezeiască, p. 182. Apoi, pe 9 decembrie 1975 a fost la Hebron și a văzut mormintele Sfinților Patriarhi, p. 183. Stejarul lui Mamvri „este legat de rădăcină cu o armătură de fier și ciment. Trunchiul îmbătrânit și uscat mai păstrează încă o ramură verde, cu alte multe ramuri verzi aplecate spre pământ”, p. 184. În Israel, „temperatura variază între 13-16 grade iarna și între 20-40 de grade vara”, p. 185. Massada, p. 186-187. Funicularele de la Massada, p. 187.

Între Ierihon și Ierusalim sunt 34 de km, p. 188. „Muzeul Qumran[2] cuprinde manuscrisele găsite în grotele de pe malul Mării Moarte. Manuscrisele aparțin sectei religioase din această regiune și ele au fost ascunse la anul 70 d. Hr., când au trebuit să fugă din fața romanilor cotropitori”, p. 188.

În 1978, Părintele Sofian a vizitat Siria, p. 191. Începând cu 27 martie 1978, când era în drum spre Damasc, p. 191. Despre vămile văzduhului, p. 195. Pe 16 noiembrie 1979 a adormit Olga Greceanu, la 88 de ani, p. 196-197. A vorbit cu ea cu două zile înainte, p. 196. A pictat la Mănăstirea Radu Vodă, dar și ușile împărătești și diaconale de la Mănăstirea Sinaia. Spunea acest lucru pe 16 mai 1979, p. 197.

A stat un an și jumătate în Siria, p. 197. În Alep, pe 17 mai 1979, p. 199. Temple antice, p. 202. S-a înscris la Facultate în 1941, urmând Pictura și Teologia, p. 208. A suferit din cauza unei mâncărimi cumplite la picioare, p. 209. Ramadan e un post de 30 de zile, p. 212. Și în zilele de Ramadan, musulmanii postesc între unu noaptea și ora 19, p. 213.

Și-a sărbătorit ziua sa de naștere, pe 7 octombrie 1979, o zi de duminică, împărtășindu-se cu Domnul, p. 214. Minunile Sfintei Tecla, p. 215. Nu putea să doarmă de atâta oboseală, p. 216. Pe 28 decembrie 1979 a fost în Atena și a văzut Areopagul în care a predicat Sfântul Pavlos, p. 222. Pe 4 ianuarie 1980, o zi de vineri, a fost în Atos, p. 224. Kaikul, p. 236. Marea Lavră de la Atos „păstrează peste 2.200 de manuscrise, dintre care 470 pe pergament”, p. 238. „În Sfântul Munte, numai Vecernia se face seara. Miezonoptica și Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, se săvârșesc noaptea. [Și] Slujba se termină când se luminează bine de ziuă”, p. 239.

S-a închinat la Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Spiridon. Pe 29 ianuarie 1980, p. 245-246.


[1] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Herodium.

[2] Idem: https://www.imj.org.il/en/wings/shrine-book.

Sfântul Anastasios Sinaitul, Patriarhul Antiohiei, Exaimeron [27]

Traduceri patristice

vol. 6

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Prof. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Sfântul Anastasios Sinaitul, Ieromonah la Sfântul Munte Sina și Patriarhul Antiohiei (sec. VII-VIII, pomenit pe 20 aprilie în Biserica Ortodoxă)

II. Cartea a doua a Exaimeronului

II. 1. „Și a despărțit Dumnezeu între apa” [din apă] o parte care era „deasupra tăriei”[1]. „Și a fost așa”[2]. „Și a numit Dumnezeu tăria cer. Și a văzut Dumnezeu că [este] bine”[3].

Spune-mi: de ce era nevoie a face acest al doilea cort, atmosfera, numit tărie? Cu adevărat, primul cer era de ajuns pentru așezarea soarelui și a lunii și a stelelor ca să lumineze pământul[4]. Și dacă era neapărat nevoie ca să se întâmple aceasta, atunci de ce acest al doilea cer, la fel ca și primul, nu a rămas legat de pământ? Dar Dumnezeu l-a înălțat departe de pământ și umezeala lui ca dintr-o țară străină[5].

Mi se pare că firea cerului de sus[6] ne arată un chip neînțeles al nevăzutei și neînțelesei dumnezeiri a Cuvântului. Dar tăria, care s-a ridicat de jos[7], ne arată un chip al umanității și al trupului lui Hristos.

Apa s-a ridicat cu ea de jos și a fost închisă între primul și adevăratul cer  și tăria de dedesubt[ul lui][8]. Aceasta ne înfățișează o preînchipuire: la fel cum cele două ceruri înalte reprezintă nevăzutul și văzutul, la fel și neîntinatul Său suflet lucrează ca mijlocitor între dumnezeirea Sa și realitatea grea a trupului Său.

2. Gregorios de Nazianz, care a fost mare în lucruri dumnezeiești, ne-a mărturisit această tâlcuire. El a zis că sufletul stăpânitor al Domnului mijlocește între dumnezeire și asprimea trupului. Iar despre suflet și apă se zice a fi simboluri ale vieții, conform Sfintei Scripturi.

Iată: cerul de sus și nevăzut , prin firea sa, dintru început, a fost numit și este „cer”[9], așa cum cum Dumnezeu Cuvântul, prin firea Sa, fără început, este și va fi [pururea] Dumnezeu[10]. Dar tăria, cea materială, cea care s-a ridicat de jos, nu a fost prin firea sa, de la început, „cer”[11]. Numai după ce a fost unită cu cerul care era nevăzut prin fire, a fost și ea apoi numită „cer”.

Sfântul trup al lui Hristos, devenind unit și dumnezeiesc, este numit „Dumnezeu”; dar nu era astfel prin fire. Astfel Pavlos, care a grăit dumnezeiește, a spus că trupul cu totul neîntinat al lui Hristos era o catapeteasmă[12]. Astfel fiind, nu mi se poate reproșa că aduc înainte tipologia despre care am vorbit, iar nu o explicație fizică a lucrurilor.


[1] Fac. 1, 7.

[2] Fac. 1, 6.

[3] Fac. 1, 8.

[4] Cf. Fac. 1, 15-17.

[5] Cf. In. 12, 32.

[6] Cf. Fac. 1, 1.

[7] Cf. Fac. 1, 6-7.

[8] Cf. Fac. 1, 7.

[9] Cf. Fac. 1, 1.

[10] Cf. In. 1, 1.

[11] Cf. Fac. 1, 6-8.

[12] Cf. Evr. 10, 20.

Ieșirea, cap. 4, cf. LXX

1. Și a fost răspunzându-I Moisis și I-a zis: „Atunci, dacă nu or să-mi creadă mie și nici [n-]or să-mi asculte glasul meu, căci vor zice că: «Nu ți S-a arătat ție Dumnezeu!», ce voi zice către ei?”.

2. Și i-a zis lui Domnul: „Ce este acela din mâna ta?”. Și el I-a zis: „Toiagul!”.

3. Și i-a zis: „Aruncă-l pe el pe pământ!”. Și l-a aruncat pe el pe pământ și s-a făcut șarpe și a fugit Moisis de el.

4. Și Domnul a zis către Moisis: „Întinde mâna și apucă-l de coadă!”. Atunci a întins mâna, l-a apucat de coadă și s-a făcut toiag în mâna sa.

5. „Ca să-ți creadă ție că ți S-a arătat ție Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov”.

6. Și Domnul i-a zis lui din nou: „Bagă mâna ta întru sânul tău!”. Și a băgat mâna sa întru sânul său și a scos mâna sa din sânul său și a fost făcându-se mâna sa ca zăpada.

7. Și i-a zis din nou: „Bagă mâna ta întru sânul tău!”. Și a băgat mâna sa întru sânul său și a scos mâna sa din sânul său și iar s-a refăcut întru culoarea trupului său.

8. „Iar dacă nu or să-ți creadă ție și nici nu or să asculte de glasul semnului celui dintâi, îți vor crede ție de glasul semnului celui din urmă.

9. Și va fi – dacă nu or să-ți creadă ție, acestor două semne, și nici [n-]or să asculte glasul tău –, [că] vei lua din apa râului și vei turna pe uscat. Și va fi apa, pe care ai să o iei din râu, sânge pe uscat [αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ]”.

10. Și a zis Moisis către Domnul: „Rogu-mă, Doamne, nu sunt [am fost] în stare mai înainte de ieri [οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς], nici mai înainte de [acum] trei zile [οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας] și nici de când ai început a grăi [cu] slujitorul Tău[1]. [Căci] eu sunt slab la glas [ἰσχνόφωνος] și greoi la limbă [βραδύγλωσσος]”.

11. Și a zis Domnul către Moisis: „Cine a dat gura omului? Și cine a făcut complet surd și surd, văzând și orb, [dacă] nu Eu, Dumnezeu?

12. Și acum, mergi! Și Eu îți voi deschide gura ta și voi ține împreună [cu] tine pe care vei voi să le grăiești [καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι][2]”.

13. Și a zis Moisis: „Rogu-mă, Doamne, alege pe altul fiind în stare, pe care îl vei trimite!”.

14. Și a fost mâniindu-Se [cu] urgie [θυμωθεὶς ὀργῇ] Domnul pe Moisis [și] i-a zis: „Nu [este], iată, Aaron [Ἀαρών], fratele tău, levitisul [ὁ λευίτης]/ levitul! Cunosc că grăind îți va grăi acesta ție. Și, iată, el va ieși întru întâmpinare[a] ție [ta] și, te-a văzut pe tine [văzându-te pe tine], va fi bucurându-se în[tru] sine însuși!

15. Și vei zice către el și vei da cuvintele Mele întru gura sa. Și Eu voi deschide gura ta și gura sa și voi ține împreună [cu] voi [pe cele] pe care le veți grăi[3].

16. Și acesta îți va grăi ție către popor și acesta îți va fi ție gura [καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα], iar tu îi veți fi lui cele către Dumnezeu [σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν Θεόν].

17. Și pe toiagul acesta, care a fost întorcându-se întru șarpe, îl vei lua în mâna ta, prin care vei face cu el semne[4]”.

18. Și a fost mergând Moisis și s-a întors către Iotor, socrul său, și îi zice: „Voi merge și mă voi întoarce către frații mei, cei din Egiptos, și voi vedea dacă încă trăiesc”. Și i-a zis Iotor lui Moisis: „Mergi [βάδιζε], fiind în bună sănătate [ὑγιαίνων]!”.

19. Și după zilele acelea multe, a murit împăratul Egiptosului. Și a zis Domnul către Moisis în Madiam: „Mergi, du-te întru Egiptos, căci au murit toți cei care caută [căutau] sufletul tău!”.

20. Și a luat Moisis femeia și copiii, i-a urcat pe ei pe măgari și s-a întors întru Egiptos. Și a luat Moisis toiagul cel de la Dumnezeu [τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ] în mâna sa.

21. Și a zis Domnul către Moisis: „Mergând tu și întorcându-te întru Egiptos, vezi toate minunile pe care le-am dat în mâna ta! [Și] le vei face pe ele înaintea lui Farao. Iar Eu voi întări[5] inima sa și nu are să trimită poporul.

22. Iar tu îi vei zice lui Farao: «Acestea zice Domnul: <Fiul, cel întâi-născut [πρωτότοκός] al Meu, [este] Israil!

23. Și [Eu] ți-am zis ție: Trimite pe poporul Meu, pentru ca să-Mi slujească Mie! Așadar, dacă nu voiești să-i trimiți pe aceștia, atunci vezi [vei vedea aceasta]: Eu îl voi ucide pe fiul tău cel întâi-născut!>».

24. Și a fost pe cale, în[tr-]un popas, și l-a întâmpinat lui [pe el] Îngerul Domnului și căuta să-l omoare pe el.

25. Și a luat Sepfora piatra [și] a tăiat împrejur netăierea împrejur a fiului ei și a căzut către picioarele [καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας][sale][6] și a zis: „A stat sângele tăierii împrejur a pruncului meu!”.

26. Și [Îngerul] s-a dus de la el, pentru că a zis: „A stat sângele tăierii împrejur a pruncului meu!”.

27. Și a zis Domnul către Aaron: „Mergi întru întâmpinarea lui Moisis întru pustiu!”. Și a fost mergând și l-a întâmpinat lui [pe el] în muntele lui Dumnezeu [ἐν τῷ ὄρει τοῦ Θεοῦ] și s-au sărutat unul pe altul [καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους].

28. Și i-a vestit Moisis lui Aaron toate cuvintele Domnului [πάντας τοὺς λόγους Κυρίου], pe care le-a trimis, și toate semnele[7] pe care i le-a poruncit lui.

29. Și a[u] fost mergând Moisis și Aaron și au adunat bătrânimea fiilor lui Israil

30. și Aaron le-a grăit toate cuvintele acelea, pe care le-a grăit Dumnezeu către Moisis, și [Moisis] a făcut semnele înaintea poporului.

31. Și poporul a crezut și a fost bucurându-se, [pentru] că Dumnezeu i-a cercetat pe fiii lui Israil și [pentru] că le-a văzut necazul lor. Și s-a plecat poporul [κύψας δὲ ὁ λαὸς][și] s-a închinat [προσεκύνησεν][Domnului].


[1] Nu am fost în stare de această slujire nici acum o zi, nici acum trei zile, nici de când vorbești cu mine.

[2] Te voi învăța ce să grăiești.

[3] Vă voi ajuta pe amândoi să grăiți.

[4] Vei face minuni cu el.

[5] La modul negativ, pentru că Eu o voi împietri, o voi învârtoșa pe ea.

[6] A căzut la picioarele Îngerului Domnului, i s-a închinat lui.

[7] Minunile.

1 3 4 5