Ieșirea, cap. 6, cf. LXX

1. Și Domnul a zis către Moisis: „Acum le vei vedea [pe cele] pe care i le voi face lui Farao, căci în[tru] mână tare îi va trimite pe ei și în[tru] braț înalt îi va scoate pe ei din pământul său”.

2. Și a grăit Dumnezeu către Moisis și a zis către el: „Eu [sunt] Domnul!

3. Și am fost arătându-Mă către Avraam și Isaac și Iacov, Dumnezeul fiindu-le lor, dar numele Meu, Domnul, nu l-am arătat lor.

4. Și am pus făgăduința Mea către ei, astfel încât să le dau lor pământul hananeilor, pământul pe care au pribegit, în[tru] care au și pribegit pe el.

5. Și Eu am auzit suspinul fiilor lui Israil, pe care egiptenii îi robesc pe ei, și am fost aducându-Mi aminte de făgăduința voastră.

6. Mergi [și] zi fiilor lui Israil, zicându-le: «Eu [sunt] Domnul! Și vă voi scoate pe voi din stăpânirea egiptenilor și vă voi izbăvi pe voi din robie [καὶ ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας] și vă voi răscumpăra pe voi cu braț înalt și [cu] judecată mare [καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγάλῃ].

7. Și vă voi lua Mie Însumi pe voi [întru] popor Mie și vă voi fi vouă Dumnezeu și veți cunoaște că Eu [sunt] Domnul, Dumnezeul vostru, Cel care v-a scos pe voi din asuprirea egiptenilor.

8. Și vă voi duce pe voi întru pământul, spre care am întins mâna Mea, [ca] să-l dau pe el lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov și o să vi-l dau vouă pe el în[tru] sorț. [Căci] Eu [sunt] Domnul»”.

9. Și Moisis a grăit așa fiilor lui Israil, dar nu i-au ascultat lui Moisis, din cauza împuținării sufletului și din cauza lucrurilor celor aspre.

10. Și Domnul a zis către Moisis, zicându-i:

11. „Intră [și] grăiește lui Farao, împăratului Egiptosului, pentru ca să trimită pe fiii lui Israil din pământul său!”.

12. Și a grăit Moisis înaintea Domnului, zicându-I: „Iată, fiii lui Israil nu m-au ascultat pe mine! Și cum mă va asculta pe mine Farao? Și eu sunt fără cuvânt [ἄλογός][1]”.

13. Dar Domnul a zis către Moisis și Aaron și le-a poruncit lor [să intre] către Farao, împăratul Egiptosului, astfel încât să-i trimită pe fiii lui Israil din pământul Egiptosului.

14. Și aceștia [sunt] începătorii caselor părintești ale lor: fiii lui Rubin, cel întâi-născut al lui Israil: Enoh [Ἑνώχ] și Fallus [Φαλλους], Asron [Ασρων] și Χαρμι [Harmi]. Aceasta [este] rudenia lui Rubin.

15. Și fiii lui Simeon [sunt] Iemuil [Ιεμουηλ] și Iamin [Ιαμιν] și Aod [Αωδ] și Iahin [Ιαχιν] și Saar [Σααρ] și Saul [Σαουλ] cel din Finissa [Φοίνισσα[2]]. Acestea [sunt] familiile fiilor lui Simeon.

16. Și acestea [sunt] numele fiilor lui Levi după rudeniile lor: Ghedson [Γεδσων], Caat [Κααθ] și Merari [Μεραρι], iar anii vieții lui Levi [au fost] 137 [de ani].

17. Și aceștia [sunt] fiii lui Ghedson: Loveni [Λοβενι] și Semei [Σεμεϊ]. [Acestea sunt] casele familiei lor.

18. Și fiii lui Caat [sunt] Amvram [Αμβραμ] și Issaar [Ισσααρ], Hebron [Χεβρων] și Oziil [Οζιηλ], iar anii vieții lui Caat [au fost] 130 de ani.

19. Și fiii lui Merari [sunt] Mooli [Μοολι] și Omusi [Ομουσι]. Acestea [sunt] casele familiilor lui Levi după rudeniile lor.

20. Și și-a luat-o Amvram pe Iohabed [Ιωχαβεδ], pe fiica fratelui tatălui său, lui întru femeie și i i-a născut lui și pe Aaron și pe Moisis și pe Mariam [Μαριαμ], pe sora lor, iar anii vieții lui Amvram [au fost] 132 de ani.

21. Și fiii Issaar [sunt] Core [Κόρε] și Nafec [Ναφεκ] și Zehri [Ζεχρι].

22. Și fiii lui Oziil [sunt] Elisafan [Ελισαφαν] și Setri [Σετρι].

23. Și a luat-o Aaron pe Elisavet [Ελισαβεθ], pe fiica lui Aminadab [Ἀμιναδάβ], sora lui Naasson [Ναασσών], lui de femeie și i i-a născut lui și pe Nadab [Ναδαβ] și pe Abiud [Ἀβιούδ] și pe Eleazar [Ἐλεάζαρ] și pe Itamar [Ιθαμαρ].

24. Iar fiii lui Core [sunt] Asir [Ασιρ] și Elcana [Ελκανα] și Abiasaf [Αβιασαφ]. Acestea [sunt] nașterile lui Core.

25. Și Eleazar al lui Aaron a luat, din fiicele lui Futiil [Φουτιηλ], lui de femeie și i l-a născut lui pe Finees [Φινεες]. Acestea [sunt] începuturile familiilor leviteilor după nașterile lor.

26. Acesta [Aceștia sunt] Aaron și Moisis, cărora le-a zis lor Dumnezeu să-i scoată pe fiii lui Israil din pământul Egiptosului cu puterea lor.

27. Aceștia sunt cei care grăiesc către Farao, împăratul Egiptosului, și i-au scos pe fiii lui Israil din Egiptos. Acesta [Aceștia sunt] Aaron și Moisis,

28. [întru] care zi a grăit Domnul lui Moisis în pământul Egiptosului.

29. Și a grăit Domnul către Moisis, zicându-i: „Eu [sunt] Domnul! Grăiește către Farao, împăratul Egiptosului, câte Eu zic către tine [ὅσα Ἐγὼ λέγω πρὸς σέ]!”.

30. Și a zis Moisis înaintea Domnului: „Iată, eu sunt slab la glas [ἰσχνόφωνός]! Și cum mă va auzi pe mine Farao?”.


[1] Nu știu ce să mai spun în această situație.

[2] Forma de N., pentru că în text era forma de G. Φοινίσσης.