Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și a tuturor Sfintelor, Netrupeștilor și Cereștilor Puteri [8 noiembrie 2023]

Iubiții mei[1],

Dumnezeu este Făcătorul a toate și Cel care ține în existență toate câte există! Și El a făcut toate Sfintele Puteri cerești, pe noi, oamenii, și întreaga existență și ne poartă de grijă la toți, lucru care depășește orice înțelegere a noastră, a tuturor. Pentru că nimeni nu poate înțelege iubirea Lui cea mare față de întreaga existență și nici puterea Lui cea desăvârșită prin care ne ține pe toți în existență.

Și El le-a pus întru existență, cu voia Sa, pe Sfintele Puteri cerești, pe cele care au minte și rațiune[2], pentru ca să Îl cunoască neîncetat și să Îl laude neîncetat pe El, pe Făcătorul lor. Căci El a așezat în ceruri [ἐν οὐρανοῖς] cetele și oștirile Îngerilor și ale Arhanghelilor [τάγματα καὶ στρατιὰς Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων] întru slujirea [εἰς λειτουργίαν] slavei Sale[3]. Pentru ca să Îl slujească și să Îl laude neîncetat pe El. Fapt pentru care, cu glas întreit este lăudat de Serafimi și primește doxologii de la Heruvimi și Lui I se închină toate Puterile cele cerești[4]. Însă, toate aceste Sfinte Puteri cerești, care Îl laudă pe Dumnezeu neîncetat și ne ajută nouă, păcătoșilor, ca să ne mântuim, au fost făcute de Dumnezeu și nu sunt veșnice. Numai El este veșnic! Pentru că, pe toate câte există, le-a făcut El, Dumnezeul nostru. Și când vorbește despre El ca despre Făcătorul a toate, Sfântul Ioannis Hrisostomos, Părintele nostru, spune în Dumnezeiasca sa Liturghie: „Cel care din neființă întru ființă ai adus toate [Ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς το εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα]”[5].

Iar sintagma „din neființă” nu indică faptul că neființa e o existență, ci că toate câte există n-au existat până ce nu le-a făcut Dumnezeu. Ele nu erau până ce El nu le-a făcut, iar acum sunt, prin voia Lui cu ele. De aceea, n-au fost cândva, n-au existat, dar există de când El le-a făcut pe ele. Și, din voia Lui cea sfântă, ca expresie a voii Sale, există toate cele create de El.

În rugăciunea de taină din timpul Heruvicului, se spune că slujirea lui Dumnezeu este lucru mare [μέγα] și înfricoșător [φοβερόν] și pentru Puterile cele cerești[6], nu numai pentru noi, Slujitorii Bisericii. Pentru că slujirea Lui cere sfințenie imensă, cere dăruire totală, cere uitare de sine desăvârșită. Însă, Cel ce e singur Sfânt, Dumnezeul nostru, Se odihnește în Sfinții Săi[7] și în toate Sfintele Puteri cerești. Și Se odihnește în ei prin slava Lui cea veșnică, prin care este în toți cei Sfinți, în toți ai Săi. Tocmai de aceea, toți cei care trăiesc în slava Lui și Îl slujesc pe El sunt împreună, sunt toți ai Săi, pentru că sunt cu toții moștenitori ai Împărăției Sale.

În rugăciunea plecării capetelor, ne plecăm capetele cu evlavie înaintea Domnului, înaintea Împăratului celui nevăzut, dar simțit prin slava Lui din noi înșine, și mărturisim că El, cu puterea Sa cea nemăsurată, a creat toate și, cu mulțimea milei Sale, din neființă întru ființă a adus toate[8] câte există. Pentru că puterea Sa Și-o arată în mila și în atenția Sa față de noi, în delicatețea cu care ne ocrotește în toate cele ale noastre.

Cel atotputernic e plin de iubire și de milă față de noi. Pentru că noi avem nevoie de atenția Lui cea nemărginită, de mila Lui cea prea bună față de noi. Din care, la rândul nostru, învățăm și noi că a iubi înseamnă a ocroti, înseamnă a mângâia, a îmbrățișa mereu cu delicatețe. Pentru că excesul nostru de forță este un minus de iubire. Și forța nu convinge, dar iubirea și iertarea conving întotdeauna.

Și astăzi cinstim toate Sfintele Puteri cerești, care Îi slujesc lui Dumnezeu neîncetat, pentru că sunt „slujitori ai lui Dumnezeu și păzitori ai neamului omenesc”[9]. Și așa cum îi cinstim pe Sfinții Lui, îi cinstim și pe Sfinții Lui Îngeri: ca pe cei care ne ajută pe noi să ne mântuim. Și ne rugăm lor ca să ne ajute și să ne lumineze în viața noastră cu Dumnezeu și pentru ca să mijlocească neîncetat pentru noi la Dumnezeu. Căci scopul Îngerilor și al Sfinților Lui în viața noastră e tocmai acela de a ne ajuta să ajungem și noi acolo unde sunt ei, adică în Împărăția Lui.

În Slujba zilei, Sfântul Mihail e numit Arhistrategul Puterilor celor de sus care laudă Dumnezeirea cea întreit luminătoare[10]. E numit întâiul între Îngeri, care împlinește poruncile Făcătorului tuturor[11]. Și Sfinții Îngeri sunt fără de trup, în comparație cu noi, care avem trupuri, dar se arată oamenilor, în vedenie, ca și când ar avea trupuri. Fapt pentru care sunt și iconizați sub formă umană, ei nefiind oameni. Pentru ca noi să înțelegem că ei sunt ființe personale reale, care Îi slujesc lui Dumnezeu neîncetat, dar slujesc și la mântuirea noastră.

Și Sfântul Gavriil e numit Arhistrateg, subliniindu-se că el se roagă pentru sufletele noastre[12]. Și, cum spuneam și altădată, ambii Arhangheli, cei care au ajutat și ajută atât de mult neamul omenesc, au nume teoforice. Au nume care vorbesc despre Dumnezeu. Căci numele Mihail ne spune că nimeni nu este ca Dumnezeu[13], pentru că nimeni nu este asemenea Lui, pe când numele Gavriil ne spune că reala noastră putere este Dumnezeu[14], pentru că El ne întărește în tot ceea ce facem. Și dacă simțim mereu întărirea Lui în viața noastră, noi trăim faptul că Dumnezeu este incomparabil. Că El e mai presus de toate, pentru că nimeni nu e ca El.

Sfântul Arhanghel Mihail a chemat la trezvie Puterile cerești atunci când îngerii ce s-au trufit au căzut din slava lui Dumnezeu[15], pe când Sfântul Arhanghel Gavriil i-a binevestit Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea, că Îl va naște pe Domnul. Căci el, Gavriil, o hrănise pe ea în templu timp de 12 ani. O hrănise cu hrană cerească[16].

Sfântul Mihail i s-a arătat Sfinților Avraam și Lot la pierderea celor două cetăți, i s-a arătat Sfântului Iacov, l-a scăpat pe poporul lui Israil de egipteni, i s-a arătat Sfântului Iisus al lui Navi, pe când Sfântul Gavriil a vestit nașterea Preacuratei Stăpâne și pe cea a Sfântului Ioannis Botezătorul[17]. Sfântul Arhanghel Gavriil a fost cel care a rostogolit piatra de la ușa Mormântului Domnului și tot el le-a vestit Sfintelor Femei Mironosițe Învierea Lui cea de a treia zi[18]. De unde învățăm și noi că păcatul nepocăit e lucru rău, pentru care vom fi pedepsiți veșnic, pe când adevăratul ajutor e cel care vine de la Dumnezeu. Pentru că El ne luminează spre tot lucrul cel bun și ne apără în toată viața noastră.

În comparație cu cei care merg la vrăjitori și la descântători pentru ca „să se realizeze în viață”, noi mergem neîncetat la Biserica lui Dumnezeu, la Biserica Celui care a zidit toate și ține în mână toată făptura, pentru că suntem membri reali ai Bisericii. Și noi venim la Biserică pentru ca să mâncăm dumnezeiește, să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu și harul Său și pe El, Cel euharistic, pentru că sufletul și trupul nostru au nevoie de această hrană dumnezeiască. Cei care merg la slujitorii demonilor se satanizează tot mai mult, pentru că demonii intră în ei. Pe când noi, cei care ne curățim neîncetat de patimi, ne eliberăm tot mai mult de demoni, de lipirea lor de sufletul și de trupul nostru. Și toată asceza și mărturisirea păcatelor noastre sunt pentru ca să dăm afară din noi toată răutatea demonilor, toată patima, pentru ca Însuși Dumnezeu, prin harul Său, să locuiască mereu în noi.

Azi s-au împlinit 11 ani de la adormirea bunicii mele, Floarea Picioruș, și i-am făcut Parastas cu dragoste și i-am dat milostenie pentru mântuirea ei. Pentru că cei adormiți au nevoie de dragostea și de rugăciunea noastră continuă pentru ei. Și la Parastasul ei le-am adăugat și pe bunicile Doamnei Preotese Gianina, pe Maria (mama mamei ei) și pe Ana (mama tatălui ei), pentru că toate trei au adormit în acest noiembrie al lui Dumnezeu. Și astfel, pentru Floarea, Maria și Ana, bunicile noastre, ne-am rugat și am împărțit și ne vom ruga și vom împărți cu pace, pentru că sunt în inima noastră. Însă, în același timp, ne rugăm pentru toți cei adormiți ai întregii lumi, pentru toți oamenii, ca Dumnezeu să facă voia Lui în ei după cum voiește. Căci rugăciunea noastră e dragoste pentru ei și e dragoste trimisă către Cel ce este Dragostea desăvârșită. Pentru că Lui, Celui care este Însăși Dragostea, noi ne rugăm pentru iertarea lor și a noastră. Și cerem ca El să Își facă voia Lui în noi toți după cum voiește.

Vorbind despre Sfinții Îngeri, Sfântul Iustin Popovici ne spune că ei sunt „ființe reale, personale, care mijlocesc între Dumnezeu și oameni”[19]. Tocmai de aceea nu putem să îi considerăm ființe imaginare, mitologice, după cum nu putem să spunem acest lucru nici despre demoni. Pentru că există, deopotrivă, și Îngeri și demoni, demonii nefiind altceva decât îngerii căzuți din slava lui Dumnezeu.

Și Dumnezeu i-a făcut pe Sfinții Îngeri înainte de a face creația văzută și pe oameni[20]. Adică a făcut mai întâi lumea duhovnicească, apoi pe cea trupească. Și, „fiind duhuri, Îngerii sunt nevăzuți, raționali, liberi, nemuritori, nepătimitori”[21]. Și sunt nevăzuți pentru noi[22], căci între ei se văd și se cunosc unii pe alții. Și fiind nemuritori, tocmai de aceea și cei căzuți, demonii, nu mor, ci vor fi chinuiți veșnic în Iad. Pentru că Împărăția lui Dumnezeu e veșnică, dar și Iadul e veșnic.

Așadar, iubiții mei, trebuie să alegem de acum pentru veșnicie. Trebuie să alegem cu cine vrem să fim. Dacă vrem să fim cu Sfinții și cu Îngerii Lui, suntem și cu Dumnezeul nostru, dar dacă vrem să fim cu demonii, alegem împotriva noastră. Pentru că și îngerii cei căzuți au ales împotriva lor, împotriva împlinirii lor, când s-au trufit și au devenit demoni. A alege păcatul înseamnă a eșua, a nu ajunge la împlinirea ta. Dar a alege voia lui Dumnezeu înseamnă a înainta nesfârșit în viața cu El, în viața de curăție și sfințenie.

Mai e puțin și începe Postul Nașterii Domnului. Săptămâna viitoare, pe 15 noiembrie 2023, în zi de miercuri, începe postul. De aceea, aceste zile premergătoare lui sunt o pregătire pentru postire. Și pregătirea pentru postire se face prin rugăciune, citire, priveghere, slujire și milostenie. Pentru că a posti înseamnă a te subția sufletește și trupește. A te curăți interior, a te înduhovnici, a te înfrumuseța duhovnicește. Și noi trebuie să ne înfrumusețăm tot mai mult, pentru a fi mereu cu Cel cu totul curat și frumos și sfânt, cu Dumnezeul mântuirii noastre. Amin!


[1] Începută la 7. 31, în zi de luni, pe 6 noiembrie 2023. Soare, 12 grade, vânt de 10 km/ h.

[2] Începutul rugăciunii a 11-a de la Utrenie, cf. https://glt.goarch.org/texts/Oro/OrthrosSun.html.

[3] Rugăciunea intrării, cf. https://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.

[4] Rugăciunea de la Sfinte Dumnezeule, cf. Ibidem.

[5] Ibidem. [6] Ibidem. [7] Ibidem. [8] Ibidem.

[9] Cf. https://paginiortodoxe.tripod.com/vsnov/11-08-sf_arhangheli.html.

[10] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Nov/Nov08.html.

[11] Ibidem. [12] Ibidem.

[13] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghelul_Mihail.

[14] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghelul_Gabriel.

[15] Mineiul pe noiembrie, ed. BOR 1927, p. 123.

[16] Ibidem. [17] Ibidem. [18] Idem, p. 124.

[19] Sfântul Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii Ortodoxe, vol. I, trad. din lb. sârbă de Diac. Zarko Markovski, Ed. Doxologia, Iași, 2017, p. 324.

[20] Idem, p. 329. [21] Idem, p. 330. [22] Ibidem.