Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Categorie: Traduceri (Page 1 of 85)

Lucas 19, 29-44, cf. BYZ

29. Și a fost când S-a apropiat [să intre] întru Bitsfaghi [Βηθσφαγὴ] și [întru] Bitania [Βηθανία], către muntele care se cheamă Eleon [Ἐλαιῶν], [că] a trimis doi [dintre] Ucenicii Săi,

30. zicând: „Mergeți întru satul de dinainte! Întru care, intrând, veți afla un mânz legat [πῶλον δεδεμένον], pe care nimeni vreodată [dintre] oameni [nu] a stat [ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν]. Dezlegându-l pe el, aduceți-l!

31. Și dacă cineva are să vă întrebe pe voi: «Pentru ce îl dezlegați?», așa îi veți zice lui, că «Domnul are nevoie de el»”.

32. Și mergând cei care au fost trimiși, au aflat precum le-a zis lor.

33. Și dezlegând ei mânzul, au zis stăpânii[1] lui către ei: „De ce dezlegați mânzul?”.

34. Iar ei au zis: „Domnul are nevoie de el”.

35. Și l-au dus pe el către Iisus. Și aruncând veșmintele lor pe mânz, L-au urcat pe[ste el] pe Iisus.

36. Și mergând El, așterneau veșmintele lor în[tru] cale[a Sa].

37. Și apropiindu-Se El deja către coborâșul muntelui Eleonului, au [a] început toată mulțimea Ucenicilor, bucurându-se, a lăuda pe Dumnezeu [cu] glas mare [αἰνεῖν τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ] pentru toate puterile[2] pe care le-au văzut [περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων],

38. zicând: „Binecuvântat [este] Cel care vine [Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος], Împăratul în[tru] numele Domnului [Βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου]! Pacea [este] în cer [εἰρήνη ἐν οὐρανῷ] și slava [Domnului este] în[tru] cei preaînalți[3] [καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις]”.

39. Și unii [dintre] fariseii din mulțime au zis către El: „Învățătorule [Διδάσκαλε], ceartă Ucenicilor [pe Ucenicii] Tăi [ἐπιτίμησον τοῖς Μαθηταῖς Σου]!”.

40. Și, răspunzând, le-a zis lor: „Vă zic vouă că [Λέγω ὑμῖν ὅτι], dacă aceștia au să tacă [ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν], pietrele vor striga [οἱ λίθοι κεκράξονται]”.

41. Și când S-a apropiat, văzând cetatea[4], a plâns-o pe ea [ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ],

42. zicând că: „Dacă ai [fi] cunoscut și tu [Εἰ ἔγνως καὶ σύ], măcar în ziua ta aceasta [καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ], cele către pacea ta [τὰ πρὸς εἰρήνην σου]! Dar acum s-a ascuns de la ochii tăi [νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου][5].

43. Că[ci] vor veni zilele peste tine [Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ] și vor împrejmui cei vrăjmași ai tăi gard ție [καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι] și te vor înconjura pe tine [καὶ περικυκλώσουσίν σε] și te vor asupri pe tine din toate părțile [καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν]

44. și te vor arunca la pământ pe tine și pe copiii tăi [care sunt] în tine [καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοι] și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră [καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ]! Pentru care [că] nu ai cunoscut vremea cercetării tale [ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου]”.


[1] Stăpânii mânzului.

[2] Pentru toate minunile pe care Domnul le-a făcut în văzul lor.

[3] Întru Puterile cele cerești.

[4] Cetatea Ierusalimului.

[5] S-a ascuns cunoașterea Mea de la ochii tăi.

Psalmii lui Salomon. Psalmul 3, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon despre cei Drepți]. Pentru ce dormi[,] suflet[e,] și nu Îl binecuvintezi pe Domnul? Cântați-I imnul cel nou lui Dumnezeu, Celui vrednic de laudă [τῷ αἰνετῷ]!

2. Cântă și priveghează la privegherea Sa [τὴν γρηγόρησιν Αὐτοῦ], că psalmul cel bun lui Dumnezeu [este] din inima cea bună [ὅτι ἀγαθὸς ψαλμὸς τῷ Θεῷ ἐξ ἀγαθῆς καρδίας]!

3. Cei Drepți pomenesc pururea pe Domnul [Δίκαιοι μνημονεύουσιν διὰ παντὸς τοῦ Κυρίου], în[tru] mărturisire și [întru] dreptatea judecăților Domnului [ἐν ἐξομολογήσει καὶ δικαιώσει τὰ κρίματα Κυρίου].

4. Cel Drept nu va defăima învățând de la Domnul, [căci] bunăvoirea sa [va fi] pururea înaintea Domnului.

5. S-a poticnit cel Drept și a fost îndreptat de Domnul [προσέκοψεν ὁ Δίκαιος καὶ ἐδικαίωσεν τὸν Κύριον]. A căzut și privește ce îi va face lui Dumnezeu [ἔπεσεν καὶ ἀποβλέπει τί ποιήσει αὐτῷ ὁ Θεός]. Supraveghează de unde va veni mântuirea sa [ἀποσκοπεύει ὅθεν ἥξει σωτηρία αὐτοῦ].

6. Adevărul celor Drepți [este] de la Dumnezeu, Mântuitorul lor, [și] nu poposește în casa celui Drept păcat peste păcat.

7. Cel Drept își cercetează pururea casa sa, [ca] să șteargă nedreptatea [făcută] în[tru] fărădelegea sa [τοῦ ἐξᾶραι ἀδικίαν ἐν παραπτώματι αὐτοῦ].

8. Și-a ușurat sufletul său [ἐξιλάσατο ψυχῆς αὐτοῦ], pentru neștiință [περὶ ἀγνοίας], în[tru] post ἐν νηστείᾳ] și [întru] smerenie [καὶ ταπεινώσει][1], iar Domnul îl curățește pe tot bărbatul cel Cuvios și casa sa.

9. S-a poticnit cel păcătos și își blestemă viața sa, ziua nașterii sale și chinurile nașterii maicii [sale].

10. A adăugat păcate peste păcate vieții sale [προσέθηκεν ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίας τῇ ζωῇ αὐτοῦ] [și] a căzut, că rea [este] căderea lui și nu se va [mai] ridica[2].

11. Pieirea celui păcătos [este] întru veac [ἡ ἀπώλεια τοῦ ἁμαρτωλοῦ εἰς τὸν αἰῶνα] și nu va fi pomenit, când [Dumnezeu] are să-i cerceteze pe cei Drepți [καὶ οὐ μνησθήσεται ὅταν ἐπισκέπτηται Δικαίους].

12. Aceasta [este] partea celor păcătoși întru veac. Dar cei care se tem de Domnul se vor ridica întru viața cea veșnică [οἱ δὲ φοβούμενοι τὸν Κύριον ἀναστήσονται εἰς ζωὴν αἰώνιον] și viața lor [este] în[tru] lumina Domnului [καὶ ἡ ζωὴ αὐτῶν ἐν φωτὶ Κυρίου] și nu se va sfârși încă [καὶ οὐκ ἐκλείψει ἔτι].


[1] Și-a ușurat sufletul, prin post și prin smerenie, pentru păcatele făcute din neștiință.

[2] Din ea, din cădere.

Lucas 19, 11-28, cf. BYZ

11. Și auzind ei acestea, [Iisus] adăugând, a zis parabolă. Pentru că El aproape a fi [era] de Ierusalim și acestora li se părea că numaidecât este a se arăta Împărăția lui Dumnezeu [καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι].

12. Așadar a zis: „Un oarecare om de bun neam a mers într-o țară departe [ca] să-și ia sieși împărăție și [apoi] să se întoarcă.

13. Și chemând 10 robi ai săi, le-a dat lor 10 m[i]ne[1] [δέκα μνᾶς][2] și a zis către ei: «Neguțătoriți până vin[3] [Πραγματεύσασθε ἕως ἔρχομαι]!».

14. Dar cetățenii lui îl urau pe el [Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν] și au trimis solie după el [καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ], zicând: «Nu voim pe acesta să împărățească peste noi [Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς]».

15. Și a fost, când s-a întors el, luând împărăția, și [că] [le-]a zis [lor] să-i cheme lui pe robii aceia, cărora le-a dat argintul [οἷς ἔδωκεν τὸ ἀργύριον], ca să cunoască cine ce a neguțătorit [ἵνα γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο].

16. Și a venit cel dintâi, zicând: «Doamne [Κύριε], m[i]na ta a câștigat în plus 10 m[i]ne [ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς]!».

17. Și [el] i-a zis lui: «Bine [Εὖ], robule cel bun [ἀγαθὲ δοῦλε]! Că în[tru] cel mai puțin ai fost cel credincios [ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου], fii având putere peste 10 cetăți [ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων]!».

18. Și a venit cel de-al doilea, zicând: «Doamne, m[i]na ta a făcut 5 m[i]ne!».

19. Și i-a zis și acestuia: «Și tu fii peste 5 cetăți!».

20. Și altul a venit, zicând: «Doamne, iată m[i]na ta, pe care o aveam pusă deoparte în mahramă [ἐν σουδαρίῳ]!

21. Căci m-am temut de tine [ἐφοβούμην γάρ σε], că om aspru ești [ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ], [care] iei ce nu ai pus [αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας] și seceri ce nu ai semănat [καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας]».

22. Și i-a zis lui: «Din gura ta te voi judeca [Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε], robule cel rău [πονηρὲ δοῦλε]! Știuseși că eu sunt om aspru [ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι], luând ce nu am pus și secerând ce nu am semănat.

23. Și pentru ce nu ai dat argintul meu pe masă [καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τράπεζαν][4], iar [ca] eu, venind, cu dobândă l-am făcut [să-l fac] pe el?».

24. Și celor care au stat le-a zis: «Luați de la el m[i]na și dați-o aceluia având 10 m[i]ne!».

25. Și i-au zis lui: «Doamne, are 10 m[i]ne!».

26. «Căci vă zic vouă, că tot celui având i se va da [ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται], dar de la cel neavând [ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος] și ce are se va lua de la el [καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ].

27. Dar pe aceștia, pe cei vrăjmași ai mei, pe cei ne voindu-mă [care nu m-au voit] să împărățesc peste ei, aduceți-i aici și înjunghiați-i înaintea mea!»”.

28. Și zicând acestea, mergea înainte, suindu-Se întru Ierusalim.


[1] De la N. pl. μναῖ, cf. https://el.wiktionary.org/wiki/μνᾶ.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Mina_(unit).

[3] Până când Mă întorc.

[4] Pe masa schimbătorilor de bani.

Psalmii lui Salomon. Psalmul 2, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon despre Ierusalim]. Când se trufește [s-a trufit] cel păcătos, în[tru] berbec[e][1] a doborât zidurile cele tari și nu l-ai oprit[2].

2. S-au suit pe jertfelnicul Tău neamurile cele străine [și,] în[tru] trufie, îl călcau cu sandalele lor,

3. pentru că fiii Ierusalimului au spurcat cele sfinte ale Domnului [și] spurcau darurile lui Dumnezeu în[tru] fărădelegi[le lor].

4. Pentru acelea, [Domnul] a zis: „Aruncați acestea departe de Mine, [căci] nu binevoiesc în[tru] ele!”.

5. Frumusețea slavei ei[3] a fost disprețuită înaintea lui Dumnezeu, a fost necinstită până întru sfârșit.

6. Fiii și fiicele [ei sunt] în[tru] robia cea rea, în[tru] pecete [fiind] gâtul lor, în[tru semnul] cel rușinos în[tre] neamuri.

7. După păcatele lor a făcut[4] [cu] ei, că[ci] i-a părăsit pe ei întru mâinile celor tari.

8. Căci Și-a întors fața Sa de la mila lor [ἀπέστρεψεν γὰρ τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ ἀπὸ ἐλέους αὐτῶν]. Cel tânăr și cel bătrân și copiii lor [au păcătuit] deodată, că[ci] cele rele au făcut deodată [și] nu [au dorit] a asculta.

9. Și cerul s-a îngreunat și pământul i-a urât pe ei, că[ci] nu a făcut tot omul pe el[5] câte au făcut [ei[6]].

10. Și va cunoaște pământul judecățile Tale, [pe] toate cele drepte, Dumnezeu[le!]

11. Au stat fiii Ierusalimului întru batjocură pentru curvele [care erau] întru el [ἔστησαν τοὺς υἱοὺς Ιερουσαλημ εἰς ἐμπαιγμὸν ἀντὶ πορνῶν ἐν αὐτῇ]. Tot cel care trecea pe lângă [cetate] intra [în ea] înainte de soare [πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰσεπορεύετο κατέναντι τοῦ ἡλίου][7].

12. Batjocoreau [cu] fărădelegile lor, precum făceau [și] ei. Înaintea soarelui[8] și-au arătat nedreptatea lor.

13. Și fiicele Ierusalimului [erau] cele spurcate, după judecata Ta, pentru că ele însele s-au spurcat în[tru] neorânduiala împreunării [ἐν φυρμῷ ἀναμείξεως][9].

14. Pântecele meu și cele dinăuntru ale mele ostenește [ostenesc] în[tru] acestea.

15. Eu Te voi îndrepta pe Tine [ἐγὼ δικαιώσω Σε], Dumnezeu[le] [ὁ Θεός], în[tru] dreptatea inimii [ἐν εὐθύτητι καρδίας], că[ci] în[tru] judecățile Tale [este] dreptatea Ta [ὅτι ἐν τοῖς κρίμασίν Σου ἡ δικαιοσύνη Σου], Dumnezeu[le!]

16. Că[ci] le-ai răsplătit celor păcătoși după faptele lor și după păcatele lor cele foarte rele.

17. Ai descoperit păcatele lor, ca să se vadă judecata Ta. Ai șters pomenirea lor de pe pământ.

18. Dumnezeu [este] Judecătorul cel drept [ὁ Θεὸς Κριτὴς δίκαιος] și nu se va minuna de față [καὶ οὐ θαυμάσει πρόσωπον][10].

19. Căci neamurile au ocărât Ierusalimul în[tru] călcare. [Și] frumusețea lui a fost dărâmată de la tronul slavei.

20. S-a încins [cu] sac în loc de veșmântul de bunăcuviință [și cu] funie în jurul capului său în loc de coroană.

21. A lepădat mitra slavei [περιείλατο μίτραν δόξης], pe care Dumnezeu i-a pus-o lui [ἣν περιέθηκεν αὐτῇ ὁ Θεός] [pe cap]. Frumusețea lui întru necinste a aruncat-o la pământ [ἐν ἀτιμίᾳ τὸ κάλλος αὐτῆς ἀπερρίφη ἐπὶ τὴν γῆν].

22. Și eu am văzut și m-am rugat feței Domnului și am zis: „Ajunge [ἱκάνωσον], Doamne [Κύριε], a Se îngreuna mâna Ta peste Ierusalim în[tru] robia neamurilor [τοῦ βαρύνεσθαι χεῖρά Σου ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν ἐπαγωγῇ ἐθνῶν]!

23. Că[ci] l-au batjocorit și nu l-au cruțat în[tru] urgie [ἐν ὀργῇ] și [întru] mânia cu răzbunare [καὶ θυμῷ μετὰ μηνίσεως] [a Ta][11]. Și îl vor sfârși [καὶ συντελεσθήσονται], dacă Tu [ἐὰν Σύ], Doamne [Κύριε], nu ai să-i mustri [cu] [pe] ei în[tru] urgia Ta [μὴ ἐπιτιμήσῃς αὐτοῖς ἐν ὀργῇ Σου]!

24. Că nu în[tru] râvnă au făcut [acestea], ci întru pofta sufletului [lor], [ca] să-și verse urgia lor întru noi în[tru] pradă.

25. Să nu întârzii, Dumnezeu[le], să le răsplătești lor întru capetele [lor și] să poruncești trufia balaurului în[tru] necinste[!]”.

26. Și nu am așteptat mult timp până ce Dumnezeu mi-a arătat mie semeția lui: străpuns în munții Egiptosului [Egiptului], disprețuit [fiind] mai mult [decât] cel mai neînsemnat de pe pământ și mare,

27. trupul lui purtându-se pe valuri, în[tru] semeție multă, și nu era cel care îngroapă [să-l îngroape], că[ci Domnul] l-a disprețuit pe el în[tru] necinste [ὅτι ἐξουθένωσεν αὐτὸν ἐν ἀτιμίᾳ].

28. Nu a socotit că om este și [la] cele din urmă [ale sale] nu a socotit.

29. A zis: „Eu voi fi domnul pământului și al mării”. Și nu a cunoscut că Dumnezeu [este] Cel mare [ὁ Θεὸς μέγας], Cel tare în[tru] tăria Sa [κραταιὸς ἐν ἰσχύι Αὐτοῦ], [întru tăria Sa] cea mare [τῇ μεγάλῃ].

30. [Nu a cunoscut că] El [este] Împărat peste ceruri [Αὐτὸς Βασιλεὺς ἐπὶ τῶν οὐρανῶν] și judecând împărați și începătorii [καὶ κρίνων βασιλεῖς καὶ ἀρχάς].

31. [Că El este] Cel care mă ridică întru slavă [ὁ ἀνιστῶν ἐμὲ εἰς δόξαν] și îi culcă pe cei trufași întru pierire veșnică, în[tru] necinste, că nu L-au cunoscut pe El.

32. Și acum vedeți, mari[lor] ai pământului, judecata Domnului! Că[ci El este] Împăratul cel mare și Cel drept judecând pe cea de sub cer [τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν][12].

33. Binecuvântați pe Dumnezeu cei care vă temeți de Domnul în[tru] înțelegere! Că mila Domnului [este] în cei care se tem de El cu judecată,

34. ca să pună deoparte între cel Drept și cel păcătos [și] să răsplătească celor păcătoși întru veac după faptele lor

35. și să-l miluiască pe cel Drept, [izbăvindu-l] de smerirea celui păcătos, și să răsplătească celui păcătos pentru cele pe care [el] i le-a făcut celui Drept.

36. Că bun [este] Domnul cu cei care Îl cheamă pe El în[tru] răbdare, [ca] să facă după mila Sa [cu] cei Cuvioși ai Săi, [ca] să stea pururea înaintea Lui în[tru] tărie [παρεστάναι διὰ παντὸς ἐνώπιον Αὐτοῦ ἐν ἰσχύι].

37. Binecuvântat [este] Domnul întru veac înaintea robilor Săi[!]


[1] Mașina de război cu care se spărgeau porțile și zidurile cetăților.

[2] Iarăși cu referire la Dumnezeu.

[3] A cetății Ierusalimului.

[4] Dumnezeu.

[5] Pe pământ.

[6] Locuitorii Ierusalimului.

[7] Înainte de ora când se deschideau porțile cetății, înainte de răsăritul soarelui. Pentru că acum cetatea era fără porți…

[8] În mod public.

[9] A împreunării sexuale păcătoase.

[10] De fața omului.

[11] Nu au cruțat Ierusalimul, atunci când el a fost lovit de urgia lui Dumnezeu și de mânia Lui cea plină de răzbunare.

[12] Lumea de sub cer. Adică pe noi, ce de pe pământ.

Psalmii lui Salomon. Psalmul 1, cf. LXX

1. Strigat-am către Domnul în[tru] necazul meu, [strigat-am până] întru sfârșit către Dumnezeu, întru punerea peste [mine a mâinilor] celor păcătoși.

2. Deodată am auzit strigătul de război înaintea mea. [Și atunci] am zis: „Mă va auzi[1], că am fost plin de dreptate [ἐπακούσεταί μου ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης]”.

3. Am socotit în inima mea că am fost plin de dreptate în sporirea mea [ἐλογισάμην ἐν καρδίᾳ μου ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης ἐν τῷ εὐθηνῆσαί με] și [sporire] multă [doream] să fie [și] în copii[i mei] [καὶ πολλὴν γενέσθαι ἐν τέκνοις].

4. Bogăția lor a fost dată întru tot pământul și slava lor până la capătul pământului.

5. Înălțatu-s-au până la stele [și] au zis: „Nu avem să cădem [Οὐ μὴ πέσωσιν]”.

6. Și s-au obrăznicit în[tru] cele bune ale lor și nu au adus [jertfe lui Dumnezeu].

7. Păcatele lor [s-au făcut] în cele ascunse și eu nu știusem [acest lucru].

8. Fărădelegile lor [au fost] peste cele ale neamurilor de dinaintea lor, [căci] au spurcat cele sfinte ale Domnului în[tru] spurcare [ἐβεβήλωσαν τὰ ἅγια Κυρίου ἐν βεβηλώσει].


[1] Cu referire la Dumnezeu.

Lucas 19, 1-10, cf. BYZ

1. Și [Iisus], intrând, trecea prin Ieriho [Ἰεριχώ].

2. Și iată, [era acolo] un bărbat numindu-se [cu] numele Zacheos [Ζακχαῖος]! Și acesta era cel dintâi vameș [ἀρχιτελώνης] [întâiul între vameși] și el era bogat.

3. Și căuta să vadă cine este Iisus, și nu putea de mulțime, că[ci] era mic [cu] statura [ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν] [de statură].

4. Și, alergând [mai] înainte, s-a urcat în[tr-un] sicomorea [συκομωραία][1], ca să-L vadă pe El. Că[ci] pe acolo avea să treacă.

5. Și cum a ajuns în loc[ul acela], căutând[2] Iisus, l-a văzut pe el și a zis către el: „Zachee [Ζακχαῖε], grăbind[u-te] coboară [σπεύσας κατάβηθι]! Căci astăzi în casa ta Mi se cuvine să rămân [σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ Με μεῖναι]”.

6. Și grăbind[u-se] a coborât și L-a primit pe El bucurându-se.

7. Și, văzându-i, toți cârteau [πάντες διεγόγγυζον], zicând că „Lângă omul cel păcătos a intrat[3] să poposească [Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι]”.

8. Dar Zacheos, stând, a zis către Domnul: „Iată [Ἰδού], cele jumătate ale averilor mele [τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου], Doamne [Κύριε], le dau săracilor [δίδωμι τοῖς πτωχοῖς]! Și dacă pe al cuiva [de la] cineva l-am smuls [καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα], îl dau înapoi împătrit [ἀποδίδωμι τετραπλοῦ]”.

9. Iar Iisus a zis către el, că „Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia [Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο], pentru că și el este fiul lui Avraam [καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν].

10. Căci Fiul omului a venit să caute [Ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι] și să mântuie pe cel care a fost pierdut [καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός]”.


[1] Forma de nominativ a cuvântului. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_sycomorus.

[2] Privind în sus.

[3] Cu referire la Domnul.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 51, cf. LXX

1. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne Împărate, și Te voi lăuda pe Tine, Dumnezeu[le], Mântuitorul meu! Mă mărturisesc numelui Tău,

2. că apărător și ajutător Te-ai făcut mie și ai răscumpărat trupul meu de la pieire și din lațul diavolului limbii [καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης], de la buzele lucrând minciuna, și înaintea celor care au stat înaintea [Ta] Te-ai făcut ajutător. Și m-ai răscumpărat,

3. după mulțimea milei și a numelui Tău, de la mușcările cea pregătită [cele pregătite] întru mâncare [ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα], din mâna căutând [celor care caută] sufletul meu [ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου], din cele mai multe necazuri pe care le-am avut,

4. din înăbușirea focului dimprejur [ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν] și din mijlocul focului pe care nu l-am aprins,

5. din adâncul pântecelui Iadului și de la limba cea necurată și [de la] cuvântul cel mincinos

6. [cu] împăratul [și de] diavolul limbii celei nedrepte. A apropiat până la moarte sufletul meu [ἤγγισεν ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου] și viața mea era aproape de Iadul [cel mai de] jos [καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾍδου κάτω].

7. M-au cuprins [din] toate părțile și nu era cel care să mă ajute. Priveam întru ajutorul oamenilor și nu era.

8. Și mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, și de lucrarea Ta cea din veac, că îi scoți pe cei care Te rabdă pe Tine [ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε] și îi mântui pe ei din mâna celor vrăjmași [καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν]!

9. Și am înălțat pe pământ rugăciunea mea cea stăruitoare și pentru a morții curgere m-am rugat stăruitor.

10. L-am chemat pe Domnul [ἐπεκαλεσάμην Κύριον], pe Tatăl Domnului meu [Πατέρα Κυρίου μου], [ca] să nu mă părăsească în zilele necazului [μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως], în[tru] vremea neajutorării trufașilor [ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας]. Voi lăuda numele Tău neîncetat și voi cânta în[tru] mărturisire.

11. Și a fost ascultată rugăciunea mea. Căci m-ai mântuit pe mine de la pieire. Și scoate-mă din vremea cea rea!

12. Pentru aceea mă voi mărturisi Ție și Te voi lăuda. Și voi binecuvânta numele Domnului.

13. Încă fiind mai tânăr [ἔτι ὢν νεώτερος], mai înainte până să mă rătăcesc [πρὶν ἢ πλανηθῆναί με], am căutat înțelepciunea arătată în[tru] rugăciunea mea [ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου].

14. Înaintea templului mă învredniceam pentru ea [ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς] și până la cele din urmă o voi căuta pe ea [καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν].

15. Din floare, precum strugurele înnegrindu-se, s-a veselit inima mea în[tru] ea. Am pus piciorul meu în[tru] dreptate, din tinerețea mea am căutat-o pe ea.

16. Am plecat puțin urechea mea și am primit și multă învățătură am aflat mie însumi.

17. Sporire mi s-a făcut mie în[tru] aceasta [προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ]. Celui care îmi dă mie înțelepciune Îi voi da slavă [τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν].

18. Căci am cugetat [ca] să o fac pe ea și am râvnit [lucrul] cel bun și nu am să fiu rușinat.

19. S-a străduit sufletul meu în[tru] aceasta și în[tru] facerea legii o am cercetat. Mâinile mele le-am întins către înălțime și păcatele neștiinței însumi le-am plâns.

20. Sufletul meu l-am îndreptat întru ea și întru curăție am aflat-o pe ea. [Căci] inimă am dobândit cu ea dintru început. Pentru aceea nu am să fiu părăsit.

21. Și pântecele[1] meu a fost tulburat [ca] să o caute pe ea. Pentru aceea am dobândit averea cea bună.

22. Domnul mi-a dat mie limbă [ca] răsplată a mea și în[tru] aceasta o voi lăuda pe ea.

23. Apropiați-vă către mine cei neînvățați și poposiți în[tru] casa învățăturii [αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας]!

24. Că[ci] de ce ziceți a fi lipsă în[tru] acestea și sufletele voastre însetează foarte?

25. Am deschis gura mea și am zis: „Câștigați-o [întru] voi înșivă [κτήσασθε ἑαυτοῖς], fără de arginți [ἄνευ ἀργυρίου]!”.

26. Gâtul vostru învățați-l sub jug și să primească sufletul vostru învățătura! Aproape este [ca] să o aflați pe ea.

27. Vedeți în[tru] ochii voștri că puțin am trudit și am aflat mie însumi multă odihnă [καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν]!

28. Împărtășiți-vă de învățătură [μετάσχετε παιδείας]! Cu mult număr de argint și [cu] mult aur câștigați în[tru] ea!

29. Să se veselească sufletul meu în[tru] mila Lui și să nu vă rușinați întru lauda Sa.

30. Lucrați lucrul vostru mai înainte de vreme [ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ] și vă va da plata voastră întru vremea sa [καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ]!


[1] Cu referire la inimă și nu la stomac.

Page 1 of 85

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy

antalya escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort beylikdüzü escort escort istanbul ataşehir escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort escort beylikdüzü escort kadıköy