Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Category: Traduceri (Page 1 of 77)

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 28, cf. LXX

1. Cel care se răzbună de la Domnul va afla răzbunare [ὁ ἐκδικῶν παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν] și păcatele sale, [El] ținându-le, le va ține [καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει].

2. Iartă nedreptatea aproapelui tău! Și apoi, rugându-te tu, păcatele tale se vor dezlega.

3. Omul [asupra] omului ține urgie și de la Domnul caută vindecare?!

4. Asupra omului, asemenea lui, nu are milă și pentru păcatele sale se roagă?!

5. El, trup fiind, ține răzbunare. [Însă] cine va ușura păcatele sale?

6. Adu-ți aminte de cele de apoi și încetează urând [să urăști]! [Adu-ți aminte] de stricăciune și de moarte și rămâi [întru] porunci[1]!

7. Adu-ți aminte de porunci și să nu te mânii aproapelui [pe aproapele]! Și [adu-ți aminte] de făgăduința Celui Preaînalt și nu ține seama de neștiință[2]!

8. Îndepărtează-te de ceartă și îți vei împuțina păcatele! Căci omul cel mânios va aprinde cearta [ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐκκαύσει μάχην].

9. Și omul cel păcătos își va tulbura prietenii și în mijlocul celor care sunt în pace va arunca clevetire.

10. După lemnul focului, așa se va aprinde, și după încăpățânarea certei se va aprinde. După tăria omului va fi mânia sa [κατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται] și după avuție[3] se va înălța urgia lui [καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ].

11. Neînțelegerea, stăruind, va aprinde foc, și cearta, stăruind, varsă sânge.

12. Dacă ai să sufli întru scânteie, se va aprinde, și dacă ai să scuipi peste ea, se va stinge și amândouă din gura ta ies.

13. Pe cel șoptitor și pe cel înșelător, blestemați-i! Căci pe mulți, fiind în pace, i-a[u] pierdut.

14. Limba cea a treia [γλῶσσα τρίτη][4] pe mulți i-a clătinat și i-a despărțit pe ei din neam întru neam și cetăți tari a dărâmat și case mari a ruinat.

15. Limba cea a treia nevestele cele bărbătoase le-a izgonit și le-a lipsit pe ele de ostenelile lor.

16. Cel care va lua aminte ei nu are să afle odihna și nici [nu] se va sălășlui cu liniște.

17. Lovitura biciului face răni [πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα], iar lovitura limbii va sfărâma oase [πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ].

18. Mulți au căzut în gura sabiei și nu [au suferit] ca cei care au căzut din cauza limbii.

19. Fericit [este] cel care s-a acoperit dinspre ea, care nu a trecut în[tru] mânia ei, care nu a tras jugul ei și în[tru] legăturile ei nu s-a legat.

20. Căci jugul ei [este] jugul cel de fier și legăturile ei [sunt] legăturile cele de aramă.

21. Moartea cea rea [este] moartea ei[5] și Iadul [este mai] de folos decât ea [καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾍδης αὐτῆς].

22. [Dar] nu are să-i prindă pe cei evlavioși și în[tru] văpaia ei nu se vor arde.

23. [Însă] cei care Îl părăsesc pe Domnul vor cădea întru ea și în[tru] ei se va aprinde și nu are să se stingă. Va fi trimisă asupra lor ca leul și ca leopardul îi va prăpădi pe ei.

24. Vezi, îngrădește stăpânirea ta [cu] spini! Argintul tău și aurul leagă-l[e]!

25. Iar cuvintelor tale fă-le jug și greutate și gurii tale fă-i ușă și zăvor!

26. Ia aminte ca nu cumva să aluneci în[tru] ea[6] [și] să nu cazi înaintea celui care pândește!


[1] Întru poruncile lui Dumnezeu.

[2] Nu îi asculta pe cei care nu cunosc voia lui Dumnezeu! Pe cei în care vorbește neștiința.

[3] Pe măsura avuției sale se va aprinde de urgie asupra cuiva.

[4] Cel care vorbește despre ceea ce s-a petrecut între doi inși. Cel care colportează un eveniment sau o convorbire sau o știre în mod mincinos.

[5] Moartea cauzată de un cuvânt spus de tine sau de altul la adresa ta.

[6] Să nu aluneci în păcat din cauza vorbirii tale!

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 27, cf. LXX

1. Pentru [lucrul] cel deosebit mulți au păcătuit și cel care caută să înmulțească[1] va întoarce ochiul[2].

2. În mijlocul încheieturilor pietrelor se va întări țărușul și în mijlocul vânzării și al cumpărării se va zdrobi păcatul.

3. Dacă nu în frica Domnului are să țină după râvna [sa], în grabă se va ruina casa lui.

4. În clătinarea ciurului rămâne băligarul [ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία]. Așa [rămân și] gunoaiele[3] omului în cugetul său [οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ].

5. Vasele olarului le încearcă cuptorul [σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος] și ispitirea omului [se face] în cugetul său [καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ].

6. Ogorul pomului își arată rodul său. Așa [arată și] cuvântul gândirii inimii omului [λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου].

7. Mai înainte de gândire să nu-l lauzi pe bărbat [πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα][4]. Căci aceasta [este] ispitirea oamenilor [οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων].

8. Dacă ai să-L urmezi pe Cel Drept, o vei apuca[5] și te vei îmbrăca [cu] ea precum [un] veșmânt al slavei.

9. Păsările la cele asemenea lor va [vor] poposi și adevărul la cei care îl lucrează pe el se va întoarce.

10. Leul pândește vânatul. Așa [pândesc] păcatele [pe cei care] lucrează cele nedrepte.

11. Povestea celui evlavios [este] pururea înțelepciune [διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία], iar cel fără de minte ca luna se schimbă [ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται].

12. În mijlocul celor neînțelegători păzește vremea, iar în mijlocul celor care gândesc stăruie!

13. Povestea celor nebuni [este] o jignire și râsul lor [este] în desfrânarea păcatului.

14. Vorbirea celui mult jurător va ridica perii [capului][6] și lupta lor [este] barieră a urechilor[7].

15. Vărsarea sângelui[8] [este] lupta celor trufași și insulta lor [este] auzire rea.

16. Cel care descoperă tainele a pierdut credința[9] și nu are să afle prieten după sufletul său [καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ].

17. Iubește-ți prietenul și încredințează-te împreună cu el! Iar dacă ai să descoperi tainele sale, nu ai să urmezi după el.

18. Căci precum a pierdut omul pe cel mort al său, așa ai pierdut [tu] prietenia aproapelui.

19. Și ca pasărea eliberată din mâna ta, așa ai iertat pe aproapele [tău] și nu îl vei vâna pe el.

20. Să nu-l prigonești pe el. Că[ci] s-a depărtat departe și a fugit precum gazela [δορκὰς] din laț.

21. Că[ci] rana este [ca] să o legi și [ea] este împăcarea ocării. Iar cel care a descoperit tainele s-a deznădăjduit [ἀφήλπισεν].

22. Cel care face semn [cu] ochiul lucrează cele rele și nimeni pe ele[10] [nu] le va îndepărta de la el.

23. Dinaintea ochilor tăi se va îndulci gura lui și în cuvintele tale se va minuna. Apoi își va întoarce gura sa și în cuvintele tale va da poticnire.

24. Pe cele multe le-am urât și nu m-am asemănat lui și Domnul îl va urî pe el.

25. Aruncând piatra întru înălțime, peste capul său o aruncă, și rana cea vicleană va împărți răni.

26. Cel care sapă groapă întru ea va cădea și cel care întinde cursă în ea se va prinde.

27. Cel care face cele rele întru el se va înfășura și nu are să cunoască de unde îi vin lui[11].

28. Batjocura și ocara [sunt cu] cel trufaș și răzbunarea ca leul îl va pândi pe el.

29. [Cu] laț vor fi prinși cei care se veselesc [cu][12] căderea celor evlavioși și durerea îi va mistui pe ei mai înainte de moartea lor [καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν].

30. Răzbunare și urgie: și acestea este [sunt] urâciuni[13]. Iar bărbatul cel păcătos înfrânat va fi de ele[14].


[1] Să-și înmulțească averea.

[2] Se va face că „nu vede”, pentru ca să primească mită.

[3] Păcatele lui.

[4] Să nu îl lauzi mai înainte de a vedea cum gândește.

[5] Cu referire la slava lui Dumnezeu.

[6] Modul cum el vorbește face să ți se ridice părul în cap, pentru că te îngrozește modul cum se jură.

[7] Astupare [a] urechilor, așa cum spune Biblia de la 1688.

[8] Omorul.

[9] A pierdut încrederea oamenilor în el.

[10] Pe cele rele.

[11] Pedepsele pentru păcatele sale.

[12] Cei care se veselesc de căderea celor evlavioși.

[13] Înaintea lui Dumnezeu.

[14] Căci îl vor înfrâna de la rele răzbunările și urgiile altora vizavi de el.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 26, cf. LXX

1. Fericit [este] bărbatul nevestei celei bune și numărul anilor săi [este] îndoit.

2. Femeia cea bărbătoasă [γυνὴ ἀνδρεία] îl veselește pe bărbatul ei și anii săi îi va umple în pace.

3. Nevasta cea bună [este] partea cea bună [și] în partea celor care se tem de Domnul va fi dată.

4. Inima cea bună, și a bogatului și a săracului, în toată vremea fața [o are] veselă.

5. De trei ori s-a temut inima mea și la al 4-lea feței m-am rugat: bârfa cetății și adunarea mulțimii[1] și defăimarea: toate [sunt mai] rele decât moartea.

6. Durere a inimii și jale [este] nevasta geloasă pe [o altă] femeie [ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ] și biciul limbii [cu] toate împărtășindu-se [καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα].

7. Jugul de bou clătinându-se: [așa este] nevasta cea rea. Cel care o ține pe ea [este] ca cel care prinde scorpionul [ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου].

8. Urgie mare [este] femeia cea bețivă [ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος] și nerușinarea ei nu se va acoperi [καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει].

9. Preacurvia[2] nevestei în înălțările ochilor [πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν] și în genele[3] ei se va cunoaște [καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται][4].

10. Asupra fiicei celei încăpățânate întărește paza [ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν], ca nu [cumva], aflând libertatea ei, să o folosească [ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται][5]!

11. Dinapoia ochiului celui nerușinat păzește-te și să nu te minunezi dacă are să greșească spre tine[6]!

12. Precum călătorul însetat își va deschide gura și din toată apa cea de aproape va bea, [el] în fața a tot țărușul va sta și înaintea săgeții va deschide tolba[7].

13. Harul nevestei îl va veseli pe bărbatul ei [χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς] și oasele lui va [vor] îngrășa cunoașterea ei [καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς].

14. Darul Domnului [este] femeia cea tăcută [δόσις Κυρίου γυνὴ σιγηρά] și nu este schimbare sufletului învățat[8].

15. Har peste har [este] femeia cea rușinoasă [χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά] și nu este [nicio] greutate [la] tot sufletul cel vrednic [și] înfrânat.

16. Soarele răsărind în cele prea înalte ale Domnului [ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις Κυρίου] și frumusețea nevestei celei bune în[tru] podoaba casei sale [καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς].

17. Luminătorul strălucind în sfeșnicul cel sfânt și frumusețea feței în bărbăția cea statornică [καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ].

18. Stâlpii cei de aur peste prag de argint și picioarele cele frumoase [sunt] la sânii celui liniștit [καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς].

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Pentru două [lucruri] a fost mâhnită inima mea și pentru al 3-lea mânie mi-a venit: bărbatul războinic[, care este] lipsit din cauza sărăciei, și bărbații cei înțelepți, dacă au să fie disprețuiți, întorcându-se [de aceea] de la dreptate spre păcat. Domnul îl va pregăti întru sabie pe el[9].

29. Cu greu se va scoate negustorul din greșeală [μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας] și nu se va îndrepta cârciumarul din păcat [καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας][10].


[1] Ca să facă ceva rău.

[2] Adulterul.

[3] Genele pleoapelor.

[4] Pentru că va da de înțeles că nu își mai iubește și nici nu își mai respectă soțul, ci are o altă relație.

[5] În mod rău, păcătos.

[6] Să nu te miri, dacă cel nerușinat are să facă un anumit lucru rău la adresa ta!

[7] Datorită setei, el este întotdeauna pasibil de moarte.

[8] Nu se va schimba în rău, dar va crește întotdeauna în bine.

[9] Domnul îl va da morții pe cel care îi smintește pe oamenii credincioși.

[10] Negustorul „greșește” în favoarea sa, spunând că e mai scump produsul decât este el de fapt sau că sunt 3 kilograme de ceapă și nu unul și jumătate. Iar cârciumarul nu se îndreaptă din păcatul său fundamental: acela de a pune apă în băutură.

Lucas, cap. 9, 28-36, cf. BYZ

28. Și a[u] fost, după cuvintele acestea, ca [la] 8 zile. Și luând[u-i] pe Petros și pe Ioannis și pe Iacovos, [Iisus] S-a urcat întru munte [ca] să Se roage.

29. Și a fost, [pe] când Se ruga El, chipul feței Sale altul și veșmântul Său [a fost] alb, strălucind [ἐξαστράπτων].

30. Și, iată!, doi bărbați vorbeau cu El, care erau Mosis [Μωσῆς] și Ilias [Ἠλίας],

31. care, văzându-se în slavă [ὀφθέντες ἐν δόξῃ][1], vorbeau [despre] ieșirea Lui[2], care avea a se împlini în Ierusalim.

32. Iar Petros și cei împreună cu el erau îngreuiați [cu] somn! Dar, deșteptându-se, au văzut slava Lui [εἶδον τὴν δόξαν Αὐτοῦ] și pe cei doi bărbați stând împreună cu El [καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας Αὐτῷ].

33. Și a fost, când plecau ei de la El, [că] a zis Petros către Iisus: „Stăpâne, bine ne este nouă aici a fi! Și să facem trei corturi [σκηνὰς τρεῖς]: unul Ție și unul lui Mosis și unul lui Ilias”, neștiind [el] ce zice.

34. Și acestea zicând el, a fost nor și i-a umbrit pe ei! Și s-au înfricoșat când [a fost] să intre ei întru nor.

35. Și a fost glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit! Pe Acesta ascultați-L!”.

36. Și când să fie [după ce a fost] glasul, Iisus S-a aflat singur. Iar ei au tăcut și, în zilele acelea, nimănui [nu] au vestit nimic [din cele pe] care le-au văzut.


[1] Care au fost văzuți de Sfinții Apostoli, în mod extatic, în slava lui Dumnezeu.

[2] Despre moartea Domnului.

Lucas, cap. 9, 18-27, cf. BYZ

18. Și a fost, când a fi [era] El rugându-Se singur, [că] împreună cu El [erau și] Ucenicii [Săi]! Și i-a întrebat pe ei, zicând: „Cine Îmi zic mulțimile a fi [Τίνα Με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι]?”.

19. Și ei, răspunzând, au zis: „Ioannis Botezătorul! Iar alții Ilias! Iar alții, că un Profet, careva [din] cei vechi, s-a sculat[1]”.

20. Și [Iisus] le-a zis lor: „Dar voi cine Îmi ziceți a fi [Ὑμεῖς δὲ τίνα Με λέγετε εἶναι]?”. Și Petros, răspunzând, a zis: „Hristosul lui Dumnezeu [Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ]”.

21. Iar El, mustrându-i lor [pe ei], a poruncit [ca] nimănui să [nu] spună aceasta,

22. zicând că „Se cuvine [ca] Fiul omului să pătimească multe și să fie respins [ἀποδοκιμασθῆναι] de cei mai bătrâni și de arhierei și de cărturari și să fie omorât și a treia zi să învie”.

23. Și zicea către toți: „Dacă cineva voiește să vină după Mine [Εἴ τις θέλει ὀπίσω Μου ἐλθεῖν], să se nege pe sine [ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν] și să-și ia crucea lui [καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ] și să-Mi urmeze Mie [καὶ ἀκολουθείτω Μοι]!

24. Căci cine are să voiască să-și mântuie sufletul său [Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι], îl va pierde pe el [ἀπολέσει αὐτήν]! Dar cine are să-și piardă sufletul său pentru Mine [ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν Ἐμοῦ], acela îl va mântui pe el [οὗτος σώσει αὐτήν].

25. Căci ce folosește omului, câștigând lumea toată, dar pe sine pierzându-se sau păgubindu-se?

26. Căci cine are să se rușineze de Mine și de cuvintele Mele, de acela Fiul omului Se va rușina, când are să vină în slava Sa [ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ Αὐτοῦ] și a Tatălui [καὶ τοῦ Πατρὸς] și a Sfinților Îngeri [καὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων].

27. Și cu adevărat vă zic vouă, [că] sunt unii [din] cei care au stat aici, care nu au să guste moartea [οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου], până [nu] au să vadă Împărăția lui Dumnezeu [ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ]”.


[1] A înviat din morți.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 25, cf. LXX

1. În trei [lucruri] m-am înfrumusețat și m-am ridicat [ca] cele frumoase înaintea Domnului și a oamenilor: unirea fraților și prietenia aproapelui și femeia și bărbatul purtându-se împreună pe ei înșiși.

2. Iar trei vederi a urât sufletul meu și foarte m-a mâniat viața lor: săracul cel trufaș și mincinosul cel bogat [și] bătrânul preacurvar micșorându-se [cu] înțelegerea.

3. În tinerețe nu ai adunat. Și cum vei afla în[tru] bătrânețea ta?

4. Cât de frumoasă [este] judecata bătrâneților! Și [în viața] celor mai bătrâni se cunoaște sfatul.

5. Cât de frumoasă [este] înțelepciunea bătrânilor [γερόντων σοφία]! Și ale celor slăviți [sunt] gândul și sfatul.

6. Cununa bătrânilor [este] multa încercare [στέφανος γερόντων πολυπειρία] și lauda lor [este] frica Domnului [καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος Κυρίου].

7. Nouă gânduri am fericit în inima [mea] și pe cel de-al 10-lea îl voi zice cu limba [mea]: omul veselindu-se cu copiii [lui], trăind și privind către căderea vrăjmașilor.

8. Fericit [este] cel care trăiește cu femeie înțeleaptă și care cu limba [sa] nu a alunecat și care nu a slujit celui nevrednic de sine.

9. Fericit [este cel] care a aflat înțelepciune și care o povestește întru urechile celor care o ascultă.

10. Cât de mare [este] cel care a aflat înțelepciune! Dar [acesta] nu este mai mare decât cel care se teme de Domnul.

11. Frica Domnului mai mult decât tot a covârșit. Cel care o ține pe ea cu cine se va asemăna?

12.

13. Toată rana, dar nu rana inimii, și toată răutatea, dar nu răutatea nevestei.

14. Toată aducerea, dar nu aducerea celor care urăsc, toată răzbunarea, dar nu răzbunarea vrăjmașilor.

15. Nu este cap mai mult decât capul șarpelui [οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως] și nu este mânie mai multă decât mânia vrăjmașului.

16. Voi binevoi să trăiesc cu leul și [cu] balaurul [συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω] decât să trăiesc cu nevasta cea rea [ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς].

17. Răutatea nevestei schimbă vederea ei [πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς] și întunecă fața ei ca ursul [καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος].

18. În mijlocul aproapelui său se va așeza bărbatul ei și, fără să vrea, a suspinat cele amare [καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά].

19. Mică [este] toată răutatea [în comparație] cu răutatea nevestei [μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός]. Sorțul celui păcătos a căzut [cu] ea.

20. Urcușul [este] nisipos în picioarele celui mai bătrân. Așa [este] nevasta cea vorbăreață bărbatului celui liniștit.

21. Să nu cazi în frumusețea femeii și femeie să nu dorești[1].

22. Urgie și nerușinare și rușine mare [este] femeia, dacă are să adauge bărbatului ei[2].

23. Inimă smerită și față întristată și rană a inimii [καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας] [este] nevasta cea rea [γυνὴ πονηρά]. Mâini slăbite și genunchi slăbănogiți [este cea] care nu va ferici pe bărbatul ei.

24. De la femeie [este] începutul păcatului [ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας] și din cauza ei murim toți.

25. Să nu dai apei o cale de ieșire, nici îndrăzneală nevestei celei rele.

26. Dacă [nevasta] nu merge după mâinile tale [εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου], de la cărnurile tale tai-o pe ea [ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν][3]!


[1] Să nu o dorești în mod păcătos! Să nu poftești la ea!

[2] Dacă are să strângă bani și lucruri, în mod păcătos, și le va aduce acasă.

[3] De la carnea trupului tău taie-o pe ea! Desparte-te de ea!

Lucas, cap. 9, 11-17, cf. BYZ

11. Iar mulțimile, cunoscând [aceasta], I-au urmat Lui! Și, primindu-i pe ei, [Iisus] le grăia lor despre Împărăția lui Dumnezeu și, pe cei având nevoie de vindecare, îi vindeca.

12. Iar ziua a început [începuse] a se sfârși! Și, mergând cei 12, I-au zis Lui: „Eliberează mulțimea, ca, mergând întru satele dimprejur și pe câmpuri, să se odihnească și să afle mâncare! Că aici suntem în loc pustiu”.

13. Și [Iisus] a zis către ei: „Dați-le voi lor să mănânce [Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν]!”. Iar ei au zis: „Nu sunt nouă mai mult [Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον] decât cinci pâini și doi pești [ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο], dacă nu [cumva], mergând noi, să cumpărăm mâncăruri pentru tot poporul acesta”.

14. Căci erau ca [la] 5.000 de bărbați [ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι]. Iar [Iisus] a zis către Ucenicii Săi: „Așezați-i pe ei pe cete de câte 50!”.

15. Și au făcut așa, și i-au așezat pe toți.

16. Iar [Iisus,] luând cele 5 pâini și cei 2 pești [Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας], privind întru cer [ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν], le-a binecuvântat pe ele și a frânt [εὐλόγησεν αὐτούς καὶ κατέκλασεν] și dădea Ucenicilor [pentru] a pune înainte mulțimii [καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ].

17. Și au mâncat și s-au săturat toți! Și s-au adunat cele care le-au rămas lor: 12 coșuri de firimituri.

Page 1 of 77

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén