Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort

Categorie: Traduceri (Page 1 of 84)

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 51, cf. LXX

1. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne Împărate, și Te voi lăuda pe Tine, Dumnezeu[le], Mântuitorul meu! Mă mărturisesc numelui Tău,

2. că apărător și ajutător Te-ai făcut mie și ai răscumpărat trupul meu de la pieire și din lațul diavolului limbii [καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης], de la buzele lucrând minciuna, și înaintea celor care au stat înaintea [Ta] Te-ai făcut ajutător. Și m-ai răscumpărat,

3. după mulțimea milei și a numelui Tău, de la mușcările cea pregătită [cele pregătite] întru mâncare [ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα], din mâna căutând [celor care caută] sufletul meu [ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου], din cele mai multe necazuri pe care le-am avut,

4. din înăbușirea focului dimprejur [ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν] și din mijlocul focului pe care nu l-am aprins,

5. din adâncul pântecelui Iadului și de la limba cea necurată și [de la] cuvântul cel mincinos

6. [cu] împăratul [și de] diavolul limbii celei nedrepte. A apropiat până la moarte sufletul meu [ἤγγισεν ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου] și viața mea era aproape de Iadul [cel mai de] jos [καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾍδου κάτω].

7. M-au cuprins [din] toate părțile și nu era cel care să mă ajute. Priveam întru ajutorul oamenilor și nu era.

8. Și mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, și de lucrarea Ta cea din veac, că îi scoți pe cei care Te rabdă pe Tine [ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε] și îi mântui pe ei din mâna celor vrăjmași [καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν]!

9. Și am înălțat pe pământ rugăciunea mea cea stăruitoare și pentru a morții curgere m-am rugat stăruitor.

10. L-am chemat pe Domnul [ἐπεκαλεσάμην Κύριον], pe Tatăl Domnului meu [Πατέρα Κυρίου μου], [ca] să nu mă părăsească în zilele necazului [μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως], în[tru] vremea neajutorării trufașilor [ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας]. Voi lăuda numele Tău neîncetat și voi cânta în[tru] mărturisire.

11. Și a fost ascultată rugăciunea mea. Căci m-ai mântuit pe mine de la pieire. Și scoate-mă din vremea cea rea!

12. Pentru aceea mă voi mărturisi Ție și Te voi lăuda. Și voi binecuvânta numele Domnului.

13. Încă fiind mai tânăr [ἔτι ὢν νεώτερος], mai înainte până să mă rătăcesc [πρὶν ἢ πλανηθῆναί με], am căutat înțelepciunea arătată în[tru] rugăciunea mea [ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου].

14. Înaintea templului mă învredniceam pentru ea [ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς] și până la cele din urmă o voi căuta pe ea [καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν].

15. Din floare, precum strugurele înnegrindu-se, s-a veselit inima mea în[tru] ea. Am pus piciorul meu în[tru] dreptate, din tinerețea mea am căutat-o pe ea.

16. Am plecat puțin urechea mea și am primit și multă învățătură am aflat mie însumi.

17. Sporire mi s-a făcut mie în[tru] aceasta [προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ]. Celui care îmi dă mie înțelepciune Îi voi da slavă [τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν].

18. Căci am cugetat [ca] să o fac pe ea și am râvnit [lucrul] cel bun și nu am să fiu rușinat.

19. S-a străduit sufletul meu în[tru] aceasta și în[tru] facerea legii o am cercetat. Mâinile mele le-am întins către înălțime și păcatele neștiinței însumi le-am plâns.

20. Sufletul meu l-am îndreptat întru ea și întru curăție am aflat-o pe ea. [Căci] inimă am dobândit cu ea dintru început. Pentru aceea nu am să fiu părăsit.

21. Și pântecele[1] meu a fost tulburat [ca] să o caute pe ea. Pentru aceea am dobândit averea cea bună.

22. Domnul mi-a dat mie limbă [ca] răsplată a mea și în[tru] aceasta o voi lăuda pe ea.

23. Apropiați-vă către mine cei neînvățați și poposiți în[tru] casa învățăturii [αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας]!

24. Că[ci] de ce ziceți a fi lipsă în[tru] acestea și sufletele voastre însetează foarte?

25. Am deschis gura mea și am zis: „Câștigați-o [întru] voi înșivă [κτήσασθε ἑαυτοῖς], fără de arginți [ἄνευ ἀργυρίου]!”.

26. Gâtul vostru învățați-l sub jug și să primească sufletul vostru învățătura! Aproape este [ca] să o aflați pe ea.

27. Vedeți în[tru] ochii voștri că puțin am trudit și am aflat mie însumi multă odihnă [καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν]!

28. Împărtășiți-vă de învățătură [μετάσχετε παιδείας]! Cu mult număr de argint și [cu] mult aur câștigați în[tru] ea!

29. Să se veselească sufletul meu în[tru] mila Lui și să nu vă rușinați întru lauda Sa.

30. Lucrați lucrul vostru mai înainte de vreme [ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ] și vă va da plata voastră întru vremea sa [καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ]!


[1] Cu referire la inimă și nu la stomac.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 50, cf. LXX

1. Simon [Σίμων], fiul lui Onias [Ὀνείας], preotul cel mare, care în viața sa a cusut dedesubt casă [ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπέρραψεν οἶκον] și în zilele sale a întărit templul [καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσεν ναόν].

2. Și de către el s-a întemeiat înălțimea cea îndoită [καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς], zidul cel înalt al îngrădirii sfinte [ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῦ].

3. În zilele sale a fost săpată vistieria apelor [ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων], adâncitura [ei având] împrejurimea ca a mării [λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον].

4. Cel care păzește poporul său de cădere și a întărit cetatea în împresurare[1].

5. Cât [de mult] a fost slăvit în[tru] întoarcerea poporului [ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ], în[tru] ieșirea catapetasmei[2]/ perdelei casei[3] [ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος]!

6. Ca steaua cea de dimineață în mijlocul norilor [ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφελῶν], ca luna cea plină în[tru] zilele [ὡς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραις] [sale],

7. ca soarele strălucind peste templul Celui Preaînalt [ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν Ὑψίστου] și precum curcubeul luminând în[tru] norii slavei [καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης],

8. ca floarea trandafirilor în zilele celor tineri [ὡς ἄνθος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων], ca crinii în[tru] ieșirea apei [ὡς κρίνα ἐπ᾽ ἐξόδῳ ὕδατος], ca vlăstarul Libanosului în zilele verii [ὡς βλαστὸς Λιβάνου ἐν ἡμέραις θέρους],

9. ca focul și tămâia pe cățuie [ὡς πῦρ καὶ λίβανος ἐπὶ πυρείου], ca vasul de aur cel bătut [ὡς σκεῦος χρυσίου ὁλοσφύρητον], împodobit [cu] toată piatra cea de mult preț [κεκοσμημένον παντὶ λίθῳ πολυτελεῖ],

10. ca măslinul odrăslind roade și ca chiparosul înălțându-se în[tru] nori.

11. Când [a venit] a lua el veșmântul slavei [στολὴν δόξης] și a se îmbrăca el [pentru] săvârșirea laudei, în[tru] suirea jertfelnicului celui sfânt a slăvit acoperirea sfințirii [ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασεν περιβολὴν ἁγιάσματος].

12. Iar când [a mers] a primi părțile din mâinile preoților și el [era] stând lângă vatra altarului, împrejurul său [era] cununa fraților [στέφανος ἀδελφῶν] ca vlăstarul cedrilor din Libanos [ὡς βλάστημα κέδρων ἐν τῷ Λιβάνῳ] și l-au înconjurat pe el precum coroanele rădăcinilor finicilor/ palmierilor [καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη φοινίκων].

13. Și toți fiii lui Aaron [erau] în[tru] slava lor [καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν δόξῃ αὐτῶν] și aducerea-înainte a Domnului [era] în mâinile lor [καὶ προσφορὰ Κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν], înaintea a toată adunarea lui Israil [ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ].

14. Și săvârșirea liturghisind pe altare [καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν], [ca] să împodobească aducerea-înainte a Celui Preaînalt [κοσμῆσαι προσφορὰν Ὑψίστου], a Atotțiitorului [Παντοκράτορος].

15. A întins peste vas mâna sa [ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ] și a turnat din sângele strugurelui [καὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς], a turnat întru temelia jertfelnicului miros de bună-mireasmă Celui Preaînalt [ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας Ὑψίστῳ], Împăratului a toate [Παμβασιλει].

16. Atunci au strigat fiii lui Aaron [și] în[tru] trâmbițele cele bătute au sunat. Au făcut auzit glas mare întru pomenire înaintea Celui Preaînalt.

17. Atunci tot poporul împreună s-au grăbit [τότε πᾶς ὁ λαὸς κοινῇ κατέσπευσαν] și au căzut pe fața [lor] la pământ [καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν], [ca] să se închine Domnului lor [προσκυνῆσαι τῷ Κυρίῳ αὐτῶν], Atotțiitorului [Παντοκράτορι], Dumnezeului Celui Preaînalt [Θεῷ Ὑψίστῳ].

18. Și psalmiștii au lăudat cu glasurile lor, [încât și] în[tru] cel mai mic glas s-a îndulcit versul [ἐν πλείστῳ ἤχῳ ἐγλυκάνθη μέλος].

19. Și poporul s-a rugat Domnului Celui Preaînalt în[tru] rugăciune [καὶ ἐδεήθη ὁ λαὸς Κυρίου Ὑψίστου ἐν προσευχῇ], înaintea Celui Milostiv [κατέναντι Ἐλεήμονος], până a fost să se săvârșească podoaba Domnului [ἕως συντελεσθῇ κόσμος Κυρίου] și liturghisirea Sa au împlinit [καὶ τὴν λειτουργίαν Αὐτοῦ ἐτελείωσαν].

20. Atunci, coborându-se, a ridicat mâinile sale peste toată adunarea fiilor lui Israil, [ca] să dea binecuvântare Domnului din buzele sale [δοῦναι εὐλογίαν Κυρίου ἐκ χειλέων αὐτοῦ] și în[tru] numele Lui să se laude.

21. Și au fost [și] a doua oară în[tru] închinare [καὶ ἐδευτέρωσαν ἐν προσκυνήσει], [ca] să primească binecuvântare de la Cel Preaînalt [ἐπιδέξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ Ὑψίστου].

22. Și acum binecuvântați toți pe Dumnezeu [καὶ νῦν εὐλογήσατε τὸν Θεὸν πάντων], pe Cel care face cele mari totdeauna [τὸν μεγάλα ποιοῦντα πάντῃ], pe Cel care înalță zilele noastre din pântece [τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας] și face cu noi după mila Sa [καὶ ποιοῦντα μεθ᾽ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ]!

23. Să ne dea nouă veselia inimii [εὐφροσύνην καρδίας] și să facă pace în zilele noastre în Israil, după zilele veacului.

24. Să încredințeze cu noi mila Sa [ἐμπιστεύσαι μεθ᾽ ἡμῶν τὸ ἔλεος Αὐτοῦ] și în[tru] zilele noastre să ne răscumpere pe noi [καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν λυτρωσάσθω ἡμᾶς]!

25. În[tru] cele două neamuri s-a mâniat sufletul meu și cel al treilea nu este neam:

26. cei care stau în muntele Samariei și filistiimii și poporul cel nebun, care locuiește în ale Sihemurilor.

27. Învățătura înțelegerii și a cunoașterii a scris în cartea aceasta [παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐχάραξεν ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ] Iisus [Ἰησοῦς], fiul lui Sirah [υἱὸς Σιραχ], al lui Eleazar Ierosolimitisul [Ελεαζαρ ὁ Ιεροσολυμίτης], care a turnat [aici] înțelepciunea din inima sa [ὃς ἀνώμβρησεν σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ].

28. Fericit [este cel] care în[tru] acestea se va întoarce și, punând acestea în inima sa, se va înțelepți.

29. Căci, dacă acestea au să facă, spre toate va putea. Că[ci] lumina Domnului [este] urma sa [ὅτι φῶς Κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ].


[1] În timpul asedierii ei.

[2] Forma καταπετάσματος [catapetasmatos] este genitivul substantivului καταπέτασμα [catapetasma]. Pe care noi l-am românizat sub forma catapeteasma. Numai că, în Templul de la Ierusalim, catapetasma nu era un zid, ci o perdea. A se vedea: Lect. Alexandru Mihăilă, Perdea sau perete? De ce-ar fi important?, articol din 9 iunie 2011, cf. http://ziarullumina.ro/perdea-sau-perete-de-ce-ar-fi-important–9617.html.

[3] Iar casa de aici este Templul.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 49, cf. LXX

1. Pomenirea lui Iosias [Ἰωσείας]: întru amestecarea tămâiei pregătite [cu] lucrul făcătorului de mir. În toată gura ca mierea se va îndulci și ca cei cântăreți în[tru] ospățul vinului.

2. Acesta s-a îndreptat în[tru] întoarcerea poporului și a îndepărtat scârbele fărădelegii.

3. A îndreptat către Domnul inima sa [și] în zilele celor fărădelege a întărit buna-evlavie.

4. În afară de David și de Ezechias și de Iosias, toți [împărații] greșeală au greșit. Căci au lăsat legea Celui Preaînalt, împărații Iudasului au lipsit.

5. Căci au dat cornul lor altora și slava lor neamului celui străin.

6. Au ars cetatea cea aleasă a sfințirii și au pustiit căile ei

7. în[tru] mâna lui Ieremias, căci l-au chinuit pe el. Și acesta în[tru] pântece a fost sfințit Profet [καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη Προφήτης], [pentru] a dezrădăcina și a face rău și a pierde, asemenea [și pentru] a zidi și a sădi.

8. Iezechiil [Ιεζεκιηλ], care a văzut vedenia slavei [ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης] [Sale], pe care i-a arătat-o lui deasupra carului Heruvimilor [ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος Χερουβιν].

9. Căci și-a adus aminte de cei vrăjmași în ploaie și să facă bine celor care îndreptează căile.

10. Și oasele celor 12 Profeți să odrăslească din locul lor [καὶ τῶν δώδεκα Προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν]. Căci l-au mângâiat pe Iacov [παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ] și i-au răscumpărat pe ei în[tru] credința nădejdii [καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος].

11. Cum avem să-l mărim pe Zorobabel [Ζοροβαβέλ]? Și el [a fost] ca pecetea pe mâna cea dreaptă.

12. Așa [a fost și] Iisus, fiul lui Iosedec [Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ]. Care în zilele lor au zidit casă și au înălțat Domnului templul cel sfânt, pregătit întru slava veacului.

13. Și a lui Neemias [Νεεμείας] în[tru] mult [este] pomenirea, [a aceluia] care a ridicat nouă zidurile căzute și a întărit porți și zăvoare și a ridicat casele noastre.

14. Nimeni [nu] s-a zidit pe pământul acesta ca Enoh [Ἑνώχ], căci și acesta a fost luat de pe pământ.

15. Și nici ca Iosif [nu] s-a născut bărbat povățuitor al fraților, întăritor al poporului, și oasele sale au fost cercetate [καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν][1].

16. Sim și Sit în[tre] oameni au fost slăviți [Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν] și [au fost] peste toată vietatea în zidirea lui Adam [καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ].


[1] De Dumnezeu.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 48, cf. LXX

1. Și s-a ridicat Ilias Profetul [Ηλιας Προφήτης] ca focul și cuvântul său ca făclia ardea.

2. Care a adus peste ei foamete și [cu] râvna sa [i-]a împuținat pe ei.

3. În[tru] cuvântul Domnului a oprit cerul [și tot] așa a coborât de trei ori foc.

4. Cât te-ai slăvit, Ilia [Ηλια][1], în[tru] cele minunate ale tale! Și cine [este] asemenea ție a se lăuda?

5. Cel care l-ai ridicat pe cel mort din moarte și din Iad [ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾍδου] în[tru] cuvântul Celui Preaînalt [ἐν λόγῳ Ὑψίστου].

6. Cel care ai coborât împărați întru pieire și pe cei slăviți din patul lor.

7. Auzind în Sina mustrare [ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν] și în Horib judecățile răzbunării [καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεως].

8. Cel care unge împărați întru răsplătire și Profeți urmași după el.

9. Cel care a fost luat în vârtej de foc [ὁ ἀναλημφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς], în carul cailor celor de foc [ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων].

10. Cel care a fost scris în[tru] mustrări [ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς], întru vremuri [εἰς καιροὺς], [ca] să înceteze urgia mai înainte de mânie [κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ], [ca] să întoarcă inima tatălui către fiu și să așeze semințiile lui Iacov.

11. Fericiți [sunt] cei care te-au văzut pe tine și cei care au adormit în[tru] dragoste [καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι], căci și noi [cu] viață vom trăi.

12. Ilias, care în[tru] vârtej a fost acoperit, și Elisee [Ελισαιε] a fost umplut de Duhul Său [καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη Πνεύματος Αὐτοῦ] și, în zilele sale, nu a fost clătinat de către stăpânitor [οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος] și nu l-a asuprit pe el nimeni.

13. Tot cuvântul nu l-a înălțat pe el [πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν][2] și în[tru] adormire a profețit trupul său [καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροφήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦ].

14. Și în[tru] viața sa a făcut minuni și în[tru] săvârșire[a sa] cele minunate [sunt] lucrurile sale.

15. [Dar] în[tru] toate acestea poporul nu s-a pocăit și nu s-au îndepărtat de la păcatele lor, până nu au fost scoși din pământul lor și [nu] au fost risipiți în tot pământul [καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ].

16. Și a rămas poporul cel puțin [καὶ κατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός] și stăpânitorul în casa lui David [καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ]. Unii [dintre] ei au făcut [lucrul] cel plăcut [τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν] [Domnului], dar alții au înmulțit păcatele [τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας].

17. Ezechias [Εζεκιας] a întărit cetatea sa și a adus întru mijlocul ei apă. A săpat [cu] fier [piatra] cea ascuțită și a zidit fântâni întru ape.

18. În zilele sale s-a urcat Sennahirim [Σενναχηριμ] și l-a trimis pe Rapsachis [Ῥαψάκης] și [el] a plecat și a ridicat mâna sa peste Sion și s-a semețit în trufia sa [καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ].

19. Atunci s-au clătinat inimile și mâinile lor [τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν] și au avut dureri ale nașterii ca cele care nasc [καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι].

20. Și L-au chemat pe Domnul, pe Cel Milostiv, întinzând mâinile lor către El și Cel Sfânt din cer degrabă [le-]a ascultat lor și [i-a] răscumpărat pe ei în[tru] mâna lui Isaias [Ἡσαΐας].

21. Și a lovit[3] tabăra assiriilor[4]/ asirienilor și i-a pierdut pe ei Îngerul Său.

22. Căci a făcut Ezechias [lucrul] cel plăcut Domnului și s-a întărit în[tru] căile lui David, tatăl său. [S-a întărit întru lucrurile] pe care [le-]a poruncit Isaias, Profetul cel mare [ὁ Προφήτης ὁ μέγας] și cel credincios în[tru] vedenia sa [καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ].

23. În zilele sale s-a întors soarele și s-a adăugat viață împăratului.

24. [Întru] Duhul Cel Mare a văzut cele de apoi [Πνεύματι Μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα] și [i-a] mângâiat pe cei care plâng în Sion.

25. Până [întru] veac [le-]a arătat pe cele care vor fi [ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα] și pe cele ascunse mai înainte ca să vină acestea [καὶ τὰ ἀπόκρυφα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτά].


[1] Forma de vocativ.

[2] Nu l-a făcut să se mândrească.

[3] Dumnezeu a lovit, adică a pedepsit.

[4] De la N. pl. Ἀσσύριοι.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 47, cf. LXX

1. Și după acesta s-a ridicat Natan [Ναθαν], [pentru] a profeți în zilele lui David [προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυιδ].

2. Ca grăsimea de mântuire pusă deoparte [ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου], așa [este] David între fiii lui Israil [οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ].

3. Cu leii s-a jucat ca cu iezii [ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις] și cu urșii ca cu mieii oilor [καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτων].

4. În tinerețea sa [oare] nu a ucis uriaș și [nu] a îndepărtat ocara din popor [καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ], când [a voit] să ridice mâna cu piatra praștiei [ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης] și să doboare înfumurarea lui Goliat [καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ Γολιαθ]?

5. Căci L-a chemat pe Domnul Cel Preaînalt și [El] i-a dat tărie în cea de-a dreapta a lui [καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος], [ca] să-l înlăture pe omul cel puternic în război [ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ] [și] să înalțe cornul poporului său [ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦ].

6. Astfel în zecile de mii l-au slăvit pe el [οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν] și l-au lăudat pe el în[tru] binecuvântările Domnului [καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις Κυρίου], când [a fost] a-i purta lui diadema slavei [ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης].

7. Căci [i-]a nimicit pe cei vrăjmași dimprejur și [i-]a disprețuit pe filistiimii cei potrivnici. Până astăzi a zdrobit cornul lor.

8. În tot lucrul său a dat mărturisire Celui Sfânt [ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν Ἁγίῳ], Celui Preaînalt [Ὑψίστῳ], [cu] cuvântul slavei [ῥήματι δόξης]. Cu toată inima sa I-a cântat și L-a iubit pe Cel care l-a făcut pe el [ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόν].

9. Și a pus psalmiști [ψαλτῳδοὺς][1] înaintea jertfelnicului și din glasul lor [a pus] a îndulci versuri [καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέλη].

10. A dat în[tru] praznice bună-cuviință [ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν] și a împodobit vremurile până la desăvârșire [καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας], când [a fost] a lăuda ei numele cel sfânt al Său și de dimineață a suna sfințirea.

11. Domnul a înlăturat păcatele sale [Κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ] și a înălțat întru veac cornul său [καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ] și i-a dat lui făgăduința împăraților [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων] și tronul slavei în[tru] Israil [καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ Ισραηλ].

12. După acesta[2] s-a ridicat fiul cel înțelegător și pentru acesta[3] s-a odihnit în[tru] lărgime.

13. Salomon a împărățit în zilele păcii [Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης], căruia [pe care] Dumnezeu l-a odihnit împrejur [ᾧ ὁ Θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν], ca să stea casă în[tru] numele Său [ἵνα στήσῃ οἶκον[4] ἐπ᾽ ὀνόματι Αὐτοῦ] și să pregătească sfințire[5] în[tru] veac [καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα].

14. Cât te-ai înțelepțit în[tru] tinerețea ta și te-ai umplut ca râul de înțelegere!

15. Sufletul tău a acoperit pământul [γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου] și l-ai umplut cu parabolele tainelor [καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων].

16. Întru insule, departe, a ajuns numele tău și te-ai iubit în[tru] pacea ta.

17. În[tru] ode și [întru] parimie[6]/ parimii și [întru] parabole și în[tru] tălmăciri s-au uimit de tine țările,

18. în numele Domnului Dumnezeu, al Celui care a fost numit «Dumnezeul lui Israil». Ai adunat aurul precum cositorul și ca plumbul ai înmulțit argintul.

19. Ai aplecat goliciunile tale femeilor [παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν] și te-ai îndreptățit în[tru] trupul tău [καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου].

20. Ai dat prihană în[tru] slava ta [ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου] și ți-ai pângărit sămânța ta [καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου], [ca] să aduci urgie peste copiii tăi [ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου] și să străpungi în[tru] nebunia ta [καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου].

21. [Și] să fie [poporul] fără tiranie [γενέσθαι δίχα τυραννίδα] și din Efrem să înceapă împărăția cea neascultătoare [καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ].

22. Dar Domnul nu are să părăsească mila Sa [ὁ δὲ Κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ] și din cuvintele Sale nu are să strice [καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων Αὐτου], nici nu are să-i șteargă pe nepoții celui ales al Său. Și sămânța celui care L-a iubit pe El nu are să o înlăture. Și lui Iacov i-a dat rămășița [καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα] și rădăcină din el lui David [καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν].

23. Și s-a odihnit Salomon cu părinții săi [καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ] și a lăsat, după el, din sămânța sa, nebunie poporului și împuținat [cu] înțelegerea: pe Roboam [Ροβοαμ], care a îndepărtat poporul din sfatul Său

24. și pe Ieroboam, fiul lui Navat [καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ], care l-a făcut să păcătuiască pe Israil [ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ] și i-a dat lui Efrem calea păcatului [καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας]. Și s-au înmulțit păcatele lor foarte [mult, ca] să-i îndepărteze pe ei din pământul lor.

25. Și toată răutatea au căutat-o [καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν], până ce răzbunarea [Sa] are să vină asupra lor [ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ᾽ αὐτούς].


[1] Cântăreți de psalmi.

[2] După Sfântul David.

[3] Pentru tatăl său, pentru Sfântul David, Sfântul Salomon s-a odihnit.

[4] Se referă la Templu.

[5] În Templu.

[6] N. plural de la παροιμία.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 46, cf. LXX

1. Tare în[tru] război [a fost] Iisus al lui Navi [Ἰησοῦς Ναυη] și urmaș al lui Moisis în[tru] profeții, care s-a făcut, după numele său, mare în[tru] mântuirea celor aleși ai Săi, [ca] să se răzbune [asupra] celor vrăjmași, ridicându-se [care se ridică] ca să moștenească pe Israil.

2. Cât s-a mărit, când [a fost] să ridice mâinile sale și când [a fost] să întindă sabia împotriva cetăților!

3. Cine mai înainte de el a stat așa? Căci războaiele Domnului singur le-a dus.

4. [Oare] nu în mâna lui s-a oprit soarele [οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος] și o zi s-a făcut către două [καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο]?

5. L-a chemat pe Cel Preaînalt, pe Cel Stăpânitor, când [a fost] să-l asuprească pe el cei vrăjmași dimprejur. Și l-a ascultat pe el Cel Mare, Domnul, în pietrele de grindină ale puterii celei tari [ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς].

6. A spart peste neam războiul [κατέρραξεν ἐπ᾽ ἔθνος πόλεμον][1] și, în[tru] coborâre, i-a pierdut pe cei potrivnici], ca să cunoască neamurile înarmarea sa [ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ], că înaintea Domnului [este] războiul său [ὅτι ἐναντίον Κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ],

7. căci [el] a și urmat după stăpânirea [Sa]. Și în zilele lui Moisis el a făcut milă și [dimpreună cu el și] Haleb, fiul lui Iefonni [Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη], [ca] să se împotrivească înaintea adunării, să oprească poporul de la păcat și să înceteze cârtirea răutății.

8. Și aceștia, doi fiind, au fost mântuiți din 600.000 de pedeștri [διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν], [ca] să-i ducă pe ei întru moștenire [εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν], întru pământul curgând lapte și miere [εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι].

9. Și Domnul i-a dat lui Haleb tărie și până la bătrânețe i-a rămas lui [aceasta], [ca] să urce el peste înălțimea pământului. Și sămânța lui a ținut moștenirea,

10. ca să vadă toți fiii lui Israil că [este] bine a merge după Domnul [καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω Κυρίου].

11. Și Judecătorii, fiecare [cu] numele său, [la] câți nu [le-]a curvit inima [ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία] și [la] câți nu s-au întors de la Domnul [καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ Κυρίου], să [le] fie pomenirea lor în[tru] binecuvântări!

12. Oasele lor să odrăslească din locul lor [τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν] și numele lor schimbându-se peste fiii slăviților lor [καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ᾽ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν].

13. Iubit [fiind] de către Domnul său, Samuil [Σαμουηλ], Profetul Domnului, a pus împărăție și a uns stăpânitori peste poporul Său.

14. În legea Domnului a judecat adunarea și Domnul l-a cercetat pe Iacov.

15. În credința sa Profetul s-a arătat de încredere [ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη Προφήτης] și a fost cunoscut în cuvintele sale credincios vedeniei [καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως].

16. Și L-a chemat pe Domnul, pe Cel Stăpânitor, când [a fost] să-l asuprească cei vrăjmași ai săi dimprejur, în[tru] aducerea mielului celui sugar [ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ].

17. Și Domnul a tunat din cer [καὶ ἐβρόντησεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ὁ Κύριος] și în sunet mare a făcut auzit glasul Său [καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν Αὐτου].

18. Și a nimicit pe povățuitorii tiriilor [ai celor din Τύριος sau Τύρος][2] și pe toți stăpânitorii Filistiimului [Φυλιστιιμ].

19. Și, mai înainte de vremea adormirii veacului [πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος], s-a mărturisit înaintea Domnului și a Hristosului Său [ἐπεμαρτύρατο ἔναντι Κυρίου καὶ Χριστοῦ Αὐτοῦ]. Bani și până la sandale nu a luat de la tot trupul [χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα] și omul nu i-a adus lui o vină [καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος].

20. Și, după [ce a fost] să adoarmă el, a profețit și i-a arătat împăratului sfârșitul său și a înălțat din pământ glasul său în[tru] profeție, [ca] să șteargă nelegiuirea poporului.


[1] L-a spart peste neamul cel păgân.

[2] Am transliterat forma de N. pl. Τύριοι, cf. https://el.wiktionary.org/wiki/Τύριος.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 45, cf. LXX

1. Și [Dumnezeu] a scos din el[1] bărbat al milei [ἄνδρα ἐλέους], aflând har în ochii a tot trupul, iubit de Dumnezeu și de oameni, pe Moisis, [și] pomenirea căruia [este] înt[tru] binecuvântări.

2. L-a asemănat pe el [cu] slava Sfinților și l-a mărit pe el în fricile vrăjmașilor.

3. În cuvintele lui semne[2] a[u] încetat, [căci] l-a slăvit pe el către fața împăraților. A poruncit lui către poporul Său și i-a arătat lui slava Sa.

4. În credința și blândețea sa l-a sfințit [și] l-a ales pe el din tot trupul.

5. L-a auzit pe El [ἠκούτισεν Αὐτὸν], [cuvintele] glasului Său [τῆς φωνῆς Αὐτοῦ]. Și [Dumnezeu] l-a dus pe el întru întuneric [καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον] și i-a dat lui [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ], înaintea feței [κατὰ πρόσωπον][Sale], poruncile [ἐντολάς], legea vieții și a înțelegerii [νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης]. [Ca] să învețe pe Iacov făgăduința și judecățile Sale pe Israil.

6. Pe Aaron l-a înălțat Sfânt, asemenea lui[3], [acesta fiind] fratele său din seminția lui Levi.

7. A stat pe el făgăduința veacului [ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος] și i-a dat lui preoția poporului [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ]. L-a fericit pe el în[tru] bună podoabă [ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ] și l-a încins pe el [cu] podoaba slavei [καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης].

8. L-a îmbrăcat pe el [spre] săvârșirea laudei[4] și l-a întărit pe el [cu] vasele tăriei, [dându-i] izmene și haină lungă și curea de umăr.

9. Și l-a înconjurat pe el [cu] rodiile cele de aur, [cu] clopoțeii cei foarte mulți împrejur, [ca] să sune glas în pașii săi. Auzit să facă sunetul în[tru] templu, întru pomenirea fiilor poporului Său.

10. [Cu] haină sfântă, [cu] aur și [cu] hiacint și [cu] purpură, [cu] lucru împodobit, [cu] engolpionul judecății [λογείῳ κρίσεως], [cu] cele limpezi ale adevărului, răsucită [cu] bob, [cu] lucrul meșteșugarului.

11. [Cu] pietrele cele de mult preț ale săpăturii peceții în punerea aurului, [cu] lucrul lucrătorului în piatră, întru pomenire, în scrisul sculptat după numărul semințiilor lui Israil.

12. Cununa cea de aur [de] deasupra mitrei, înfățișarea peceții sfințirii, lauda cinstei, lucrul tăriei, poftele ochilor împodobindu-le

13. cele frumoase. Mai înainte de el nu s-a[u] făcut acestea. Până în veac nu s-a îmbrăcat cel străin, afară numai de fiii lui și de nepoții lui pururea.

14. Jertfele lui vor fi dăruite neîncetat de două ori pe zi.

15. Și-a umplut Moisis mâinile și l-a uns pe el[5] în[tru] uleiul cel sfânt. [Și] s-a făcut lui [aceasta] întru făgăduință veșnică și seminției lui în zilele cerului: a liturghisi Lui împreună [λειτουργεῖν Αὐτῷ ἅμα] și a preoți [καὶ ἱερατεύειν] și a binecuvânta poporul Său [καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν Αὐτοῦ] în[tru] numele [ἐν τῷ ὀνόματι] [Său].

16. L-a ales pe el din tot cel viu [ca] să pună înainte [cu] folos Domnului: tămâie și bună mireasmă întru pomenire [și pentru] a ispăși pentru poporul Său.

17. I-a dat lui, în[tru] poruncile Sale, putere [ἐξουσίαν], în[tru] făgăduințele judecăților, [ca] să-l învețe pe Iacov mărturiile și în[tru] legea Lui să-l lumineze pe Israil.

18. Au stat împotriva lui cei străini și l-au râvnit pe el bărbații în pustie, cei cu Datan și Aviron și adunarea lui Core, [l-au râvnit] în[tru] mânie și [întru] urgie [ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ][6].

19. [Căci] a văzut Domnul [εἶδεν Κύριος] și nu I-a bine plăcut [καὶ οὐκ εὐδόκησεν] și s-au sfârșit [ei] în mânia urgiei [καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς] [Sale]. Le-a făcut lor minuni [ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα] [ca] să-i mistuie în focul văpăii Sale [καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς Αὐτοῦ].

20. Și a adăugat lui Aaron slavă și i-a dat lui moștenire. Începăturile pârgilor le-a împărțit lui, pâinea celor dintâi i-a gătit săturare.

21. Căci și jertfele Domnului vor mânca, pe care i le-a dat lui, cât și seminției sale.

22. Dar în pământul poporului nu va moșteni și partea lui nu este în popor. Căci El [este] partea ta și moștenirea [ta].

23. Iar Finees, fiul lui Eleazar, cel al 3-lea în[tru] slavă, [a venit] în[tru aceea] să-l râvnească pe el în[tru] frica Domnului și să-l întărească pe el în întoarcerea poporului în[tru] bunătatea poftei sufletului său, și [el] a ispășit pentru Israil.

24. Pentru aceasta i-a stat lui făgăduința păcii, [aceea de] a fi înainte-stătător al celor Sfinți [προστατεῖν Ἁγίων] și al poporului Său, ca lui să-i fie și seminției lui [ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ] măreția preoției întru veci [ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας].

25. Și făgăduința lui David, a fiului lui Iesse, din seminția lui Iudas: moștenirea împăratului [κληρονομία βασιλέως], a fiului din fiul cel unul [υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου], moștenirea lui Aaron și a seminției lui.

26. [Ca] să vă dea vouă înțelepciune în inima voastră, [pentru] a judeca pe poporul Său în[tru] dreptate, ca să nu se nimicească cele bune ale lor și slava lor întru neamurile lor.


[1] Din Israil.

[2] Minuni.

[3] Asemenea Sfântului Moisis.

[4] Adusă lui Dumnezeu. Pentru slujirea liturgică a lui Dumnezeu.

[5] Pe Sfântul Aaron.

[6] Râvna lor păcătoasă pentru Preoție a stârnit mânia și urgia lui Dumnezeu. De aceea au râvnit întru mânia și urgia Lui.

Page 1 of 84

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno
istanbul escort istanbul escort istanbul escort