Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Categorie: Traduceri Page 1 of 89

Psalmii lui Salomon. Psalmul 14, cf. LXX

1. [Imnul lui Salomon]. Credincios [este] Domnul [cu] cei care Îl iubesc pe El în[tru] adevăr, [cu] cei care rabdă învățătura Sa,

2. [cu] cei care umblă în[tru] dreptatea poruncilor Sale, în legea căruia [pe care] ne-a poruncit-o nouă în[tru] viața noastră.

3. Cei Cuvioși ai Domnului vor trăi în ea întru veac [Ὅσιοι Κυρίου ζήσονται ἐν αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα], [căci] Paradisul Domnului [sunt] pomii vieții, [sunt] cei Cuvioși ai Lui [ὁ Παράδεισος τοῦ Κυρίου τὰ ξύλα τῆς ζωῆς Ὅσιοι Αὐτοῦ].

4. [Iar] planta lor înrădăcinându-se întru veac, nu vor fi smulși [în] toate zilele cerului,

5. că[ci] partea și moștenirea lui Dumnezeu este Israil.

6. Dar nu [sunt] așa cei păcătoși și cei fărădelege, care au iubit ziua în[tru] împărtășirea de păcatul lor [οἳ ἠγάπησαν ἡμέραν ἐν μετοχῇ ἁμαρτίας αὐτῶν].

7. În micimea putreziciunii [este] pofta lor [ἐν μικρότητι σαπρίας ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν] și nu și-au adus aminte de Dumnezeu.

8. Că[ci] căile oamenilor [sunt] cunoscute înaintea Lui pururea [ὅτι ὁδοὶ ἀνθρώπων γνωσταὶ ἐνώπιον Αὐτοῦ διὰ παντός] și cămările inimii le cunoaște înainte [ca ele] să fie [καὶ ταμίεια καρδίας ἐπίσταται πρὸ τοῦ γενέσθαι].

9. Pentru aceasta moștenirea lor [este] Iadul [διὰ τοῦτο ἡ κληρονομία αὐτῶν ᾍδης] și întunericul [καὶ σκότος] și pieirea [καὶ ἀπώλεια] și nu vor fi aflați în ziua milei celor Drepți [καὶ οὐχ εὑρεθήσονται ἐν ἡμέρᾳ ἐλέους Δικαίων].

10. Iar cei Cuvioși ai Domnului vor moșteni [οἱ δὲ Ὅσιοι Κυρίου κληρονομήσουσιν] viața întru bucurie [ζωὴν ἐν εὐφροσύνῃ].

Psalmii lui Salomon. Psalmul 13, cf. LXX

1. [Psalmul lui Salomon. Mângâierea celor Drepți]. Dreapta Domnului m-a acoperit, dreapta Domnului ne-a cruțat.

2. Brațul Domnului ne-a mântuit pe noi de sabia trecând prin [noi], de foamete și de moartea celor păcătoși.

3. Fiarele cele rele au năvălit [asupra] lor, în colții lor smulgeau cărnurile lor și în măsele rupeau oasele lor.

4. Și, din acestea toate, Domnul ne-a izbăvit pe noi.

5. Cel evlavios s-a tulburat pentru fărădelegile sale, ca nu cumva să fie luat împreună cu cei păcătoși.

6. Că[ci] pieirea cea groaznică [este] a celui păcătos [ὅτι δεινὴ ἡ καταστροφὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ] și nimic din toate acestea [καὶ οὐδὲν ἐκ πάντων τούτων] nu se va atinge de cel Drept [οὐχ ἅψεται Δικαίου].

7. Că nu [este] asemenea învățarea celor Drepți în[tru] neștiință [ὅτι οὐχ ὁμοία ἡ παιδεία τῶν Δικαίων ἐν ἀγνοίᾳ][1] și pieirea celor păcătoși [καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν ἁμαρτωλῶν].

8. În ascuns[2] este învățat cel Drept [ἐν περιστολῇ παιδεύεται Δίκαιος], ca să nu se bucure cel păcătos [asupra] celui Drept [ἵνα μὴ ἐπιχαρῇ ὁ ἁμαρτωλὸς τῷ Δικαίῳ][3].

9. Că[ci El] îl va certa pe cel Drept ca pe fiul cel iubit [ὅτι νουθετήσει Δίκαιον ὡς υἱὸν ἀγαπήσεως] și învățătura Lui [este] ca [pentru] cel întâi-născut[4].

10. Că[ci] Domnul va cruța pe cei Cuvioși ai Săi și fărădelegile lor le va șterge în[tru] învățătură [καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἐξαλείψει ἐν παιδείᾳ][5].

11. Căci viața celor Drepți [este] întru veac, iar cei păcătoși vor fi luați întru pieire și încă nu se va mai afla pomenirea lor.

12. Dar în cei Cuvioși [este] mila Domnului [ἐπὶ δὲ τοὺς Ὁσίους τὸ ἔλεος Κυρίου] și în cei care se tem de El [este] mila Lui [καὶ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους Αὐτὸν τὸ ἔλεος Αὐτοῦ].


[1] Învățarea lor pedagogică, prin mustrări dumnezeiești, din cauza neștiinței lor.

[2] În taina sufletului său.

[3] Ca să nu se bucure cel păcătos că și cel Drept e mustrat de Dumnezeu.

[4] Fiul cel iubit și Cel întâi-născut fiind două referiri tainice la Hristos Domnul.

[5] Dumnezeu, învățându-i pe cei Cuvioși ai Săi, în mod tainic, cum trebuie să trăiască în sfințenie, le va șterge fărădelegile lor. Pentru că ei se vor curăți de ele.

Lucas 22, 35-46, cf. BYZ

35. Și le-a zis lor: „Când v-am trimis pe voi fără pungă și [fără] traistă și [fără] sandale, oare ați avut nevoie de ceva?”. Iar ei au zis: „De nimic”.

36. Atunci le-a zis lor: „Dar acum cel care are pungă să o ia, la fel și traistă! Și cel care nu are [καὶ ὁ μὴ ἔχων], [acela] își va vinde veșmântul său [πωλήσει τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ] și își va cumpăra sabie [καὶ ἀγοράσει μάχαιραν].

37. Căci vă zic vouă că încă [și] acest scris trebuie să se împlinească în[tru] Mine [ἔτι τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν Ἐμοί]: «Și cu cei fărădelege a fost socotit [Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη]». Căci și cele despre Mine au sfârșit [καὶ γὰρ τὰ περὶ Ἐμοῦ τέλος ἔχει]”.

38. Iar ei au zis: „Doamne [Κύριε], iată [ἰδού], săbiile cele două [sunt] aici [μάχαιραι ὧδε δύο]!”. Iar El le-a zis lor: „Destul este [Ἱκανόν ἐστιν]”.

39. Și, ieșind, a mers după obicei întru muntele Măslinilor [ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν]. Și I-au urmat Lui și Ucenicii Săi.

40. Și ajungând la loc[ul acela][1], le-a zis lor: „Rugați-vă să nu intrați întru ispită [Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν]!”.

41. Și El S-a îndepărtat de ei [Καὶ Αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν] ca [la] o aruncare de piatră [ὡσεὶ λίθου βολήν] și, punându-Se pe genunchi [καὶ θεὶς τὰ γόνατα], Se ruga [προσηύχετο],

42. zicând: „Părinte [Πάτερ], dacă voiești [εἰ βούλει], să îndepărtezi potirul acesta de la Mine [παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾽ Ἐμοῦ]. Dar nu voia Mea [πλὴν μὴ τὸ θέλημά Μου], ci a Ta să se facă [ἀλλὰ τὸ Σὸν γενέσθω]!”.

43. Și s-a arătat Lui Înger din cer [Ὤφθη δὲ Αὐτῷ Ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ], întărindu-L pe El [ἐνισχύων Αὐτόν].

44. Și fiind în agonie [Καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ], mai îndelung Se ruga [ἐκτενέστερον προσηύχετο]. Și s-a făcut sudoarea Lui ca picăturile de sânge [Ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς Αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος] coborând pe pământ [καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν].

45. Și ridicându-Se de la rugăciune, venind către Ucenici, i-a aflat pe ei dormind de întristare [κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης]

46. și le-a zis lor: „De ce dormiți? Ridicându-vă rugați-vă, ca să nu intrați întru ispită!”.


[1] Unde mergeau de obicei.

Psalmii lui Salomon. Psalmul 12, cf. LXX

1. [(Psalmul) lui Salomon despre limba celor fărădelege]. Doamne, izbăvește sufletul meu de omul cel fărădelege și rău, de limba cea fărădelege și clevetitoare și grăind cele mincinoase și înșelătoare!

2. În multă întoarcere [sunt] cuvintele limbii omului celui rău, precum în popor focul aprinzând frumusețea lui.

3. Pribegia lui [nu face decât] să aprindă casele cu limba [sa] cea mincinoasă, să taie pomii bucuriei [ἐκκόψαι δένδρα εὐφροσύνης] aprinzându-i pe cei fărădelege, să tulbure casele cu războiul buzelor [sale] celor înșelătoare [συγχέαι οἴκους ἐν πολέμῳ χείλεσιν ψιθύροις].

4. Să îndepărteze Dumnezeu de la cei nevinovați buzele celor fărădelege în[tru] nedumerire și să se împrăștie oasele celor clevetitori de la cei care se tem de Domnul. În văpaia focului să piară limba cea clevetitoare de la cei Cuvioși.

5. Să păzească Domnul sufletul cel liniștit, urându-i [care îi urăște] pe cei nedrepți, și să-l îndrepte Domnul pe omul făcând pace în[tru] casa [sa].

6. A Domnului [este] mântuirea în Israil, [care este] copilul Său întru veac, și să piară cei păcătoși de la fața Domnului deodată și cei Cuvioși ai Domnului să moștenească făgăduințele Domnului.

Psalmii lui Salomon. Psalmul 11, cf. LXX

1. [(Psalmul) lui Salomon, întru așteptare]. Trâmbițați în Sion, în trâmbița semnului celor Sfinți! Propovăduiți în Ierusalim glasul binevestind [φωνὴν εὐαγγελιζομένου] [Celui care binevestește][1], că Dumnezeul lui Israil [i-]a miluit întru cercetarea lor [ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεὸς Ισραηλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν][2]!

2. Stai, Ierusalime, în[tru] Cel înalt și vezi pe copiii tăi de la răsărituri și [de la] apusuri adunați laolaltă de către Domnul!

3. De la miazănoapte vin [întru] veselia Dumnezeului lor, din insule de departe i-a adunat Dumnezeu pe ei.

4. Pe munții cei înalți i-a smerit întru netezirea lor, [iar] dealurile au fugit de la intrarea lor.

5. Dumbrăvile au umbrit lor întru trecerea lor [și] Dumnezeu a făcut să răsară lor tot pomul de bună mireasmă,

6. ca să vină Israil în[tru] cercetarea slavei Dumnezeului lor [ἵνα παρέλθῃ Ισραηλ ἐν ἐπισκοπῇ δόξης Θεοῦ αὐτῶν].

7. Îmbracă, Ierusalime, veșmintele slavei tale [ἔνδυσαι Ιερουσαλημ τὰ ἱμάτια τῆς δόξης σου]! Pregătește mantia sfințeniei tale [ἑτοίμασον τὴν στολὴν τοῦ ἁγιάσματός σου]! Că[ci] Dumnezeu a grăit cele bune [lui] Israil întru veac și încă.

8. Să facă Domnul pe care le-a grăit pentru Israil și Ierusalim. Să-l ridice Domnul pe Israil întru numele slavei Sale [ἀναστήσαι Κύριος τὸν Ισραηλ ἐν ὀνόματι δόξης Αὐτοῦ].

9. A Domnului [este] mila în Israil întru veac și încă.


[1] Adică pe Hristos, Cel care va binevesti în Ierusalim.

[2] Întru venirea Lui la ei, adică prin întruparea Lui.

Psalmii lui Salomon. Psalmul 10, cf. LXX

1. [În(tre) imnurile lui Salomon]. Fericit [este] omul de care Domnul Și-a amintit în[tru] mustrare și l-a înconjurat de la calea cea rea în[tru] bici, [ca el] să se curățească de păcat [și] să nu-l înmulțească.

2. Cel care își gătește spatele întru bice va fi curățit[1], căci Domnul [este] bun [cu] cei care Îi rabdă învățătura [χρηστὸς γὰρ ὁ Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν παιδείαν].

3. Căci [El] va îndrepta căile celor Drepți și nu îi va strâmba în învățătură [καὶ οὐ διαστρέψει ἐν παιδείᾳ] și mila Domnului [καὶ τὸ ἔλεος Κυρίου] [este] în cei care Îl iubesc pe El în[tru] adevăr [ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας Αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ].

4. Și Își va aminti Domnul de robii Lui în[tru] milă, căci mărturia [Lui stă] în legea făgăduinței celei veșnice. [Căci] mărturia Domnului [este], întru cercetare, peste căile oamenilor.

5. Drept și Cuvios [este] Domnul nostru în judecățile Sale întru veac și Israil se va lăuda [cu] numele Domnului în[tru] veselie.

6. Și cei Cuvioși vor mărturisi în[tru] adunarea poporului și Dumnezeu îi va milui pe cei săraci în[tru] veselia lui Israil.

7. Că bun și milostiv [este] Dumnezeu întru veac și adunările lui Israil vor slăvi numele Domnului.

8. A Domnului [este] mântuirea în casa lui Israil [τοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία ἐπὶ οἶκον Ισραηλ] întru bucuria cea veșnică [εἰς εὐφροσύνην αἰώνιον].


[1] De către El.

Epistola către Evrei, cap. 6, cf. BYZ

1. Pentru aceea, lăsând cuvântul începutului lui Hristos, în[tru] desăvârșire să ne aducem [ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα], nu punând iarăși temelia pocăinței de la lucrurile cele moarte și a credinței în Dumnezeu,

2. a învățăturii Botezurilor și a punerii mâinilor[1] și a învierii morților și a Judecății celei veșnice.

3. Și aceasta avem să facem, pe care are să o îngăduie Dumnezeu.

4. Căci cu neputință [este ca] cei care odată au fost luminați [τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας][2] și au gustat darul cel ceresc [γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου][3] și părtași s-au făcut Duhului Sfânt [καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύματος Ἁγίου][4]

5. și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu [καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ῥῆμα][5] și puterile veacului ce va să vină [δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος][6],

6. și [apoi] au scăzut [καὶ παραπεσόντας][7], iarăși a se înnoi întru pocăință [πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν], răstignindu-L [întru] ei înșiși pe Fiul lui Dumnezeu [ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ] și disprețuindu-L [καὶ παραδειγματίζοντας].

7. Căci pământul, care a băut ploaia, cea [care] vine adesea peste el, și naște iarba cea folositoare acelora, pentru care se și lucrează, se împărtășește de binecuvântare de la Dumnezeu [μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ].

8. Dar scoțând spini și ciulini, nefolositor [este] și aproape de blestem, al căruia [este] sfârșitul întru ardere [ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν].

9. Și ne-am încredințat[8] pentru voi, iubiților, [cu] cele mai bune și ținând [care țin] de mântuire, dacă așa și grăim.

10. Căci Dumnezeu nu [este] nedrept [ca] să uite lucrul vostru și osteneala dragostei pe care ați arătat-o întru numele Său [καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα Αὐτοῦ], [ca unii] slujind [care ați slujit] Sfinților [διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις] și slujind [καὶ διακονοῦντες] [care le slujiți lor].

11. Și dorim fiecăruia [dintre] voi aceasta: a arăta râvnă [ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν] către plinătatea nădejdii[9] până la sfârșit [πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους][10].

12. Ca nu leneși să vă faceți, ci imitatorii [μιμηταὶ] acelora [care], prin credință și îndelungă-răbdare [διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας], moștenind [moștenesc] făgăduințele [κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας].

13. Căci lui Avraam făgăduind [I-a făgăduit] Dumnezeu, când pe nimeni [nu] avea mai mare [ca] Să se jure, [că] S-a jurat pe Sine Însuși [ὤμοσεν καθ᾽ Ἑαυτοῦ],

14. zicând: „Cu adevărat, binecuvântând Te voi binecuvânta și înmulțindu-te Te voi înmulți[!]”.

15. Și așa, îndelung-răbdând, a dobândit făgăduința.

16. Căci oamenii pe cel mai mare se jură și sfârșitul a toată cearta lor, întru adeverire [εἰς βεβαίωσιν], [este] jurământul.

17. În[tru] care[11], Dumnezeu [cu] mult mai mult voind să arate moștenitorilor[12] făgăduinței neschimbarea sfatului Său [τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς Αὐτοῦ], a chezășuit [cu] jurământ [ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ],

18. ca prin cele două lucruri neschimbate, în[tru] care cu neputință [este] să mintă Dumnezeu [ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν], mângâiere tare să avem [ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν] [noi], cei care am scăpat [οἱ καταφυγόντες][13], [pentru ca] să ținem de nădejdea care ne este pusă înainte [κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος].

19. Pe care, ca o ancoră, o avem sufletului [ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς] [nostru], întărită și adeverită, și intrând întru cea mai dinăuntru a catapet[e]asmei [καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος],

20. unde [ὅπου], [ca] Înaintemergător pentru noi [Πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν], a intrat Iisus [εἰσῆλθεν Ἰησοῦς], după rânduiala lui Melhisedec [κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ], Arhiereu făcându-Se întru veac [Ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα].


[1] A hirotoniilor.

[2] Botezați.

[3] S-au împărtășit cu Sfânta Euharistie.

[4] Prin Taina Mirungerii.

[5] Cărora li s-a propovăduit cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, în Biserica Sa.

[6] Au cunoscut în mod extatic, prin slava lui Dumnezeu, pe cele veșnice ale lui Dumnezeu.

[7] Au apostaziat de la credință.

[8] Ne-am făcut vrednici de credința voastră, de încrederea voastră.

[9] Având toată nădejdea în Dumnezeu.

[10] Până la sfârșitul vieții voastre.

[11] Prin jurământ.

[12] Moștenitorilor Împărăției Sale.

[13] Din robia demonilor.

Page 1 of 89

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno