Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Page 2 of 2067

Lucas, cap. 9, 28-36, cf. BYZ

28. Și a[u] fost, după cuvintele acestea, ca [la] 8 zile. Și luând[u-i] pe Petros și pe Ioannis și pe Iacovos, [Iisus] S-a urcat întru munte [ca] să Se roage.

29. Și a fost, [pe] când Se ruga El, chipul feței Sale altul și veșmântul Său [a fost] alb, strălucind [ἐξαστράπτων].

30. Și, iată!, doi bărbați vorbeau cu El, care erau Mosis [Μωσῆς] și Ilias [Ἠλίας],

31. care, văzându-se în slavă [ὀφθέντες ἐν δόξῃ][1], vorbeau [despre] ieșirea Lui[2], care avea a se împlini în Ierusalim.

32. Iar Petros și cei împreună cu el erau îngreuiați [cu] somn! Dar, deșteptându-se, au văzut slava Lui [εἶδον τὴν δόξαν Αὐτοῦ] și pe cei doi bărbați stând împreună cu El [καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας Αὐτῷ].

33. Și a fost, când plecau ei de la El, [că] a zis Petros către Iisus: „Stăpâne, bine ne este nouă aici a fi! Și să facem trei corturi [σκηνὰς τρεῖς]: unul Ție și unul lui Mosis și unul lui Ilias”, neștiind [el] ce zice.

34. Și acestea zicând el, a fost nor și i-a umbrit pe ei! Și s-au înfricoșat când [a fost] să intre ei întru nor.

35. Și a fost glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit! Pe Acesta ascultați-L!”.

36. Și când să fie [după ce a fost] glasul, Iisus S-a aflat singur. Iar ei au tăcut și, în zilele acelea, nimănui [nu] au vestit nimic [din cele pe] care le-au văzut.


[1] Care au fost văzuți de Sfinții Apostoli, în mod extatic, în slava lui Dumnezeu.

[2] Despre moartea Domnului.

Viețile Sfinților (vol. I)

159. Vietile Sfintilor (vol. 1)

Pagina sursă

PDF – EPUBKindle – Torrent

*

Cuprins

1. Viața Sfântului Prunc Rumwold de Buckingham, Mărturisitorul († 662) (3 noiembrie) [5-51]

2. Viața Sfântului Sfințit Mucenic Pangratios, Episcopul Tavromeniei [sec. I d. Hr.] (9 iulie) [52-111]

3. Viața Sfântului Grigorios Teologul, Arhiepiscopul Constantinupoleosului  (25 ianuarie) [112-437]

*

Sfântul Rumwold a vorbit în mod minunat încă de la nașterea sa, el mărturisind dreapta credință a Bisericii și cerând să fie botezat și împărtășit. El, cel abia născut, a predicat despre Înțelepciune și despre Prea Sfânta Treime, Dumnezeul mântuirii noastre, și-a profețit propria sa moarte și a dat instrucțiuni cu privire la locul unde trebuie să se odihnească sfântul său trup (p. 9).

„Ascultați cu toții, vă rog, cei care stați aici, cuvintele pe care eu le vorbesc în urechile voastre! […] Căci aceasta este acea Înțelepciune în care Dumnezeu a întemeiat pământul și a statornicit cerurile, Care singură înconjoară înconjurarea cerurilor și în valurile mării Se plimbă peste cei mândri și înalți, călcând gâturile [lor prin] puterea Sa” (p. 14).

Astfel, Dumnezeu în[tru] Înțelepciune a făcut toate. Și când cel plăsmuit [de Dumnezeu] a căzut, în Înțelepciune a fost răscumpărat. Înțelepciune a Tatălui, Care este Fiul. Căci Tatăl este în Fiul și Fiul în Tatăl, și Duhul Sfânt, prin Care sunt renăscuți toți cei credincioși, este în Amândoi. Și din acestea se înțelege fără dubii faptul că Dumnezeu este și Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Dar, deși e diferită persoana Tatălui de a Fiului și de a Sfântului Duh, [totuși] una este ființa [Lor], aceeași este egalitatea [dintre Ele], una este măreția și puterea [Lor], una este veșnicia și desăvârșirea [Lor], cinstea și lauda [Lor]. Slava [Lor] este una și la fel și Împărăția și bucuria, una este imensitatea, cât și slava și nemurirea [Lor] (p. 16).

Thomas Westall, în 1525, a dat mărturie despre faptul că exista un altar închinat Sfântului Rumwold în Biserica parohială de la King’s Sutton, care avea hramul Sfinții Apostoli Petros și Pavlos (p. 21).

„Cerând Botezul în apa cea vie, cu valurile cuvintelor harului n-ai fi putut vorbi, dacă nu ți-ar fi fost dat ție de la Dumnezeu. Căci ai arătat nouă viața în Duhul [Sfânt], pentru că ai trăi în trup, dar mai presus de lume. [De aceea, Sfinte] Rumwold, îmbrăcându-te în trupul pruncului, ai arătat deșarte închipuirile noastre [cele lumești]” (p. 34).

În Viața sa [a Sfântului Pangratios] găsim și următoarele cuvinte de învățătură ale Sfântului Apostol Petros: „Fiule Iosif, poartă chipul Domnului nostru Iisus Hristos  și imprimă-l pe el în Pirgisio, ca să vadă poporul chipul pe care l-a luat Fiul lui Dumnezeu, ca văzându-l mai mult să creadă, ca să privească forma chipului și să le fie reamintite lor  cele care prin noi le-au fost vestite!”. Căci Sfânta Icoană a Domnului e conformă cu propovăduirea apostolică, pentru că ea este o picturalizare a persoanei Domnului, așa după cum au propovăduit-o Dumnezeieștii Apostoli (p. 57).

Sfintele Moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Pangratios sunt acum la Roma, având această inscripție la altarul său: „Die XI Aprilis MDCXXVI, consecratum fuit hoc altare in honorem S. Pancratii Martyris, in quo pariter inclusum est corpus S. Pancratii Episcopi et Martyris [(În) ziua de 11 aprilie 1626 a fost sfințit acest altar în cinstea Sfântului Mucenic Pancratius, în care, deopotrivă, se păstrează (și) trupul Sfântului Episcop și Mucenic Pancratius]” (p. 59).

„Din piatra cea vârtoasă adăpându-te Petru și umplându-te, te-a trimis pe tine ca pe un alt râu să adapi sufletele și să usuci gârlele necredinței cu curgerile dumnezeieștilor propovăduiri, cugetătorule de Dumnezeu” (p. 66).

Sfântul avea în mână „Cinstita Cruce cu Icoana Domnului Hristos, iar Tațian [Diaconul], Icoana Apostolului Petru” (p. 93).

Iar unii dintre calabrezii creștinați au mărturisit că în timpul luptei vedeau „trei sori pe zidurile cetății, strălucind mai mult decât soarele zilei” și atunci se omorau unii pe alții. Iar sorii aceia erau Sfânta Cruce și cele două Sfinte Icoane (p. 94).

Încă din copilărie, Sfântul Grigorios [Teologul] făgăduiește să trăiască în curăție și feciorie. Cu ajutorul tatălui său, Sfântul Grigorios studiază în Nazianzos, în Chesaria Cappadociei, în Chesaria Palestinei, în Antiohia, Alexandria și Atena (p. 114).

În primăvara anului 379, puținii ortodocși din Constantinopol îl cheamă pentru a lupta pentru credința ortodoxă, pentru că orașul imperial era plin de arieni. Când Sfântul ajunge în capitala imperiului nu găsește nici măcar un paraclis ortodox și a început a liturghisi și a propovădui într-o casă, pe care el însuși a transformat-o în Biserică și a numit-o Sfânta Anastasia, adică Învierea Ortodoxiei (p. 117).

În 431, la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efesos, Sfântul Grigorios e citat ca o mare autoritate teologică, pe când în 451, la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, Sfântul Grigorios este numit „Grigorios Teologul” și devine „cel mai frecvent publicat scriitor din tradiția manuscriptică bizantină”. Pentru Părintele John Anthony McGuckin, Sfântul Grigorios Teologul este „cel mai mare stilist al epocii patristice”. Însă „epoca patristică” nu s-a încheiat vreodată în Biserică, ci ea este un continuum de la Apostoli și până la a doua venire a Domnului (p. 124).

Read More

Lucas, cap. 9, 18-27, cf. BYZ

18. Și a fost, când a fi [era] El rugându-Se singur, [că] împreună cu El [erau și] Ucenicii [Săi]! Și i-a întrebat pe ei, zicând: „Cine Îmi zic mulțimile a fi [Τίνα Με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι]?”.

19. Și ei, răspunzând, au zis: „Ioannis Botezătorul! Iar alții Ilias! Iar alții, că un Profet, careva [din] cei vechi, s-a sculat[1]”.

20. Și [Iisus] le-a zis lor: „Dar voi cine Îmi ziceți a fi [Ὑμεῖς δὲ τίνα Με λέγετε εἶναι]?”. Și Petros, răspunzând, a zis: „Hristosul lui Dumnezeu [Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ]”.

21. Iar El, mustrându-i lor [pe ei], a poruncit [ca] nimănui să [nu] spună aceasta,

22. zicând că „Se cuvine [ca] Fiul omului să pătimească multe și să fie respins [ἀποδοκιμασθῆναι] de cei mai bătrâni și de arhierei și de cărturari și să fie omorât și a treia zi să învie”.

23. Și zicea către toți: „Dacă cineva voiește să vină după Mine [Εἴ τις θέλει ὀπίσω Μου ἐλθεῖν], să se nege pe sine [ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν] și să-și ia crucea lui [καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ] și să-Mi urmeze Mie [καὶ ἀκολουθείτω Μοι]!

24. Căci cine are să voiască să-și mântuie sufletul său [Ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι], îl va pierde pe el [ἀπολέσει αὐτήν]! Dar cine are să-și piardă sufletul său pentru Mine [ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν Ἐμοῦ], acela îl va mântui pe el [οὗτος σώσει αὐτήν].

25. Căci ce folosește omului, câștigând lumea toată, dar pe sine pierzându-se sau păgubindu-se?

26. Căci cine are să se rușineze de Mine și de cuvintele Mele, de acela Fiul omului Se va rușina, când are să vină în slava Sa [ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ Αὐτοῦ] și a Tatălui [καὶ τοῦ Πατρὸς] și a Sfinților Îngeri [καὶ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων].

27. Și cu adevărat vă zic vouă, [că] sunt unii [din] cei care au stat aici, care nu au să guste moartea [οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου], până [nu] au să vadă Împărăția lui Dumnezeu [ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ]”.


[1] A înviat din morți.

Predică la Duminica a 4-a din Postul Mare [2018]

Iubiții mei[1],

Dacă Cuviosul [Ὁ Ὅσιος] este Sfântul Monah, cu voturile monahale depuse într-o Mănăstire, sau Sfântul Ascet care a trăit monahal în afara unei Mănăstiri, fără să fi depus voturile monahale, adică fără să fi fost Monah propriu-zis, în situația în care ne dorim să înțelegem ce este cuvioșia [ὁσιότης], adică starea interioară a celui Cuvios, dicționarele nu ne ajută deloc în acest demers. Pentru că ele ne oferă tot felul de sinonime, ca bunăcuviință, omenie, cucernicie, evlavie[2], dedicare profundă, consacrare, râvnă bisericească, ardoare[3], fidelitate, pietate[4], dar nu ne vorbesc de starea în sine. Căci cuvioșia e o stare în sine, e conținutul interior al vieții celui Cuvios și ea trebuie înțeleasă ca atare, fără legături de sinonimie.

În Gingrich Greek Lexicon, spre exemplu, ὁσιότης [cuvioșia] este explicată prin sintagma holiness of life [sfințenie a vieții][5]. Și, e adevărat faptul, cuvioșia este o formă a sfințeniei, o formă particulară, o formă de sine stătătoare, dar ea nu exprimă toată sfințenia Bisericii. Pentru că Biserica are și Sfinți Cuvioși, dar și Sfinți Mucenici, dar și Sfinți Ierarhi, dar și Sfinți nebuni pentru Hristos, dar și Sfinți Mireni. Și când vorbim de cuvioșie ca formă a sfințeniei, vorbim de o formă particulară, de sine stătătoare, a sfințeniei creștine.

Conform aceluiași dicționar grec-englez, cuvântul ὁσιότης [cuvioșie] e regăsibil în Lc. 1, 75 și Efes. 4, 24[6]. În Lc. 1, 74-75, BYZ, avem expresia: „a sluji Lui [λατρεύειν Αὐτῷ] în cuvioșie și [în] dreptate [ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ] înaintea Lui [ἐνώπιον Αὐτοῦ]”. Unde, în mod evident, cuvioșia și dreptatea sunt două stări interioare duhovnicești și, în același timp, două virtuți sfinte ale vieții creștine. Dar două stări interioare proprii slujirii lui Dumnezeu și trăirii înaintea Lui. Pentru că în cuvioșie și în dreptate trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu și astfel trebuie să-I slujim Lui.

Sfântul Pavlos, la Efes. 4, 24, BYZ, ne vorbește despre îmbrăcarea în omul cel nou [τὸν καινὸν ἄνθρωπον], despre îmbrăcarea noastră în virtuțile creștine. Dar această îmbrăcare duhovnicească nu este exterioară ființei noastre, ci interioară nouă. O îmbrăcare pe dinăuntru a noastră cu virtuțile sfințeniei. Căci el ne spune aici, că omul cel nou este „cel după Dumnezeu zidit [τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα] în dreptate și [în] cuvioșia adevărului [ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας]” [Ibidem].

Pentru că Dumnezeu ne zidește duhovnicește și ne face oameni noi prin împlinirea dreptății Sale, adică a tuturor poruncilor Sale, dar împlinirea voii Sale se face în cuvioșia adevărului. Pentru că starea de cuvioșie se leagă interior de tot adevărul lui Dumnezeu revelat Bisericii Sale. Cuvioșia e a adevărului, a adevărului lui Dumnezeu, pentru că adevărul Lui ne face să fim cuvioși înaintea Sa. Adevărul și dreptatea Lui sunt cele care ne fac Cuvioși, pentru că ne pun în starea de slujire a lui Dumnezeu și de continuă conștientizare a faptului că noi trăim înaintea Lui, înaintea ochilor Săi în mod continuu.

Și, iată, ceea ce nu au putut să ne spună dicționarele, ne-a spus Scriptura! Pentru că această stare interioară, cuvioșia, e viața de continuă slujire a lui Dumnezeu, de slujire a Lui în dreptate și în adevăr, și de continuă rămânere înaintea Lui. Dar slujire și rămânere înaintea Lui care se fac prin renunțarea la lume și prin trăirea în mod monahal.

De aceea, cuvioșia este însingurarea pentru Dumnezeu, alegerea Lui în locul întregii lumi, și trăirea înaintea Lui în dreptate și în adevăr, în sfințenia Lui. Fapt pentru care, cuvioșia este o stare interioară duhovnicească și un mod de a fi în același timp, pentru că e slujirea monahală a lui Dumnezeu în tot timpul, cu conștiința că El ne vede orice manifestare interioară a vieții noastre.

Și am început azi discuția despre viața cuvioasă, despre cuvioșie, pentru că în duminica de azi și în cea viitoare îi pomenim pe doi Sfinți ai lui Dumnezeu care au întrupat cuvioșia în mod plenar.

Căci duminica de azi e dedicată Sfântului Cuvios Ioannis Climacos [Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος], pomenit pe 30 martie[7], pe când duminica viitoare e dedicată Sfintei Cuvioase Maria Egiptia [Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία], pomenită pe 1 aprilie[8]. Iar dacă Sfântul Ioannis Scărarul a fost Monah propriu-zis, pentru că a depus voturile monahale și a trăit monahal, Sfânta Maria Egipteanca e Cuvioasă a lui Dumnezeu nu pentru că a fost o Monahie, ci pentru că a trăit monahal, în mod ascetic sau sihăstresc, și a ajuns să întrupeze viața monahală la modul copleșitor, călăuzită fiind de Dumnezeu. Căci Sfântul Ioannis a învățat monahismul, adică viața cuvioasă, de la Dumnezeu prin oameni, în Mănăstire, pe când Sfânta Maria a fost învățată de Dumnezeu Însuși trăirea vieții monahale. Așa cum i-a spus ea Sfântului Zosimas [Ζωσιμᾶς], cel pomenit pe 4 aprilie[9]: „n-am văzut alt om, de când am trecut Iordanisul, fără numai fața ta astăzi, nici fiară, nici altă ființă n-am văzut, iar carte niciodată nu am învățat, nici pe altul citind sau cântând nu am auzit, dar cuvântul lui Dumnezeu cel viu și lucrător învață pe om cunoștința”[10]. Pentru că atunci când omul dorește să fie cu Dumnezeu cu adevărat și nu are pe cineva care să îl îndrume în dorul lui pentru Dumnezeu, atunci Dumnezeu Însuși Se îngrijește de cei care Îl doresc pe El. Căci El, în mod direct sau prin Sfinții, Îngerii și oamenii Lui de pe pământ, din Biserica Sa sau prin orice om sau animal sau pasăre sau lucru sau carte sau eveniment, poate să ne vorbească în mod intim. El poate să ne vorbească și ne vorbește cu putere, și, câți auzim glasul Lui în mod tainic, ne schimbăm viețile noastre.

Pentru că la baza vieții cuvioase sau monahale sau la baza vieții cucernice sau mirenești stă întoarcerea noastră cu toată ființa la Dumnezeu. Pe fundamentul viu și de neclintit al convertirii interioare se zidește viața monahală sau mirenească a creștinilor. Care sunt două moduri de viețuire complementare și nu antagonice în Biserică.

Căci atât Mireanul, cât și Monahul, au un singur scop în viață: sfințirea lor și ajutarea tuturor să se mântuie. Calea pe care o aleg creștinii, adică fie viața de Mănăstire, fie viața de familie, fie celibatul, exclude cu totul viața pătimașă, viața la întâmplare, pentru că toate cele 3 moduri de viețuire creștină sunt eclesiale. Pentru că atât Mirenii căsătoriți, cât și cei necăsătoriți și Monahii sunt chemați la sfințenia lui Dumnezeu, la viața împreună cu El, iar toți trebuie să conlucreze în viața Bisericii.

Și mă întorc la Sfântul Ioannis Scărarul, căruia Biserica i-a dedicat această a 4-a duminică din Postul Mare! El s-a născut pe la anul 525 și a adormit în anul 600 d. Hr., potrivit Marelui Sinaxar grecesc[11], adică a trăit 75 de ani. Enciclopedia catolică vorbește despre anul 525 ca an aproximativ al nașterii sale, dar ne spune că a adormit pe 30 martie 605 sau 606[12].  În pagina în limba engleză din Wikipedia, dedicată persoanei sale, anii vieții sale sunt circa 579-martie 649[13]. În ultima ediție românească a Vieților Sfinților nu găsim vreo periodizare a Vieții Sfântului Ioannis Scărarul, ci doar faptul semnificativ că a ajuns Igumen al Muntelui Sina [Σινᾶ] după 40 de ani de viață monahală[14]. Și atunci l-a văzut în mod extatic pe Sfântul Profet Moisis cum slujea la trapeza Mănăstirii[15]. Pentru că era un om duhovnicesc plin de virtuți dumnezeiești și de sfințenie.

Și Sfântul Ioannis s-a născut într-o familie bogată și a fost un copil evlavios. Primește o educație scolastică, dar la 16 ani renunță la lume și trăiește sub ascultarea Părintelui Martirios în Muntele Sina. El a cunoscut și monahismul egiptean, dar a ales să trăiască în Muntele Sina[16] sau Sinai[17], așa cum îl cunoaștem noi în limba română. Aghiologul[18] său a fost Monahul Daniil Raitinos [Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός][19] sau din Mănăstirea Rait[20].

Iar acesta ne spune că Sfântul Ioannis a fost tuns în monahism la vârsta de 20 de ani de Părintele Martirios, adică după 4 ani de noviciat. Iar în ziua când a devenit Monah, Părintele Stratighios a profețit faptul că Ioannis are să fie o mare stea pentru întreaga lume[21]. După care Sfântul Atanasios Sinaitul a profețit și el faptul că Sfântul Ioannis va deveni Igumenul Muntelui Sina. Și Sfântul Ioannis Savaitul vede în Sfântul Ioannis Scărarul pe viitorul Igumen al Muntelui Sina.

După 19 ani de ucenicie față de Sfântul Cuvios Martirios, adormind acesta, Sfântul Ioannis se nevoiește în mod anahoretic circa 40 de ani de zile[22]. Mânca foarte puțin, vedea foarte rar alți oameni, avea darul lacrimilor, dormea puțin și priveghea și se ruga mult. Primul său ucenic s-a numit Moisis și Sfântul Ioannis Scărarul a făcut minuni din timpul vieții sale[23].

Însă, cu toată sfințenia vieții sale, s-au găsit unii care l-au considerat „un impostor” pe Sfântul Ioannis Scărarul. Fapt pentru care, timp de un an de zile, el nu a mai dat niciun cuvânt de învățătură cuiva. Până ce aceia, care îl vorbiseră de rău, l-au rugat să le vorbească iarăși oamenilor, lucru pe care el l-a făcut ca și mai înainte. A devenit Igumen fără voia lui și i-a lăsat mai apoi igumenatul fratelui său după trup, Părintelui Ghiorghios[24].

Însă noi Îl cunoaștem ca Scărarul după celebra sa carte teologică Scara Paradisului, publicată în PG 88[25], col. 631-1164. Deși, în același volum, între col. 1165-1210, avem a doua sa operă rămasă până la noi, Carte către Păstor.

Scara Paradisului are 30 de trepte și a fost scrisă pe la anul 600, la cererea Sfântului Ioannis, Starețul Mănăstirii Rait[26]. Carte către Păstor are 15 capete sau capitole și are sholii sau comentarii ca și prima.

Iar în predica mea de anul trecut am vorbit, în mare, despre conținutul Scării Paradisului[27].

Astăzi mă opresc la problema deosebirii gândurilor, a patimilor și a virtuților, pe care Sfântul Ioannis o dezbate în cuvântul sau în treapta a 26-a[28]. Unde el ne spune că puterea deosebirii gândurilor, pentru începătorii în viața duhovnicească, e capitală, pentru că înseamnă adevărata lor cunoaștere de sine, pentru cei avansați e simțire înțelegătoare, care deosebește binele de rău, iar, pentru cei desăvârșiți, ea este cunoașterea sălășluită în ei înșiși prin luminarea dumnezeiască[29]. Și această putere sau harismă dumnezeiască o au cei care sunt „curați cu inima și cu trupul și cu gura”[30], adică cei care sunt curați sufletește și trupește. Pentru că, ne spune în concluzie Sfântul Ioannis, dreapta socoteală sau înțelegere sau gândire a creștinului înseamnă „conștiință nepătată și simțire curată”[31]. Și nu putem trăi așa ceva, dacă nu ne spovedim și nu ne împărtășim în mod frecvent cu Dumnezeiasca Euharistie și dacă nu trăim o mare asceză, o mare înfrânare și o atenție atotcuprinzătoare la starea noastră interioară.

Pentru că, cel mai adesea, noi trebuie să judecăm asupra gândurilor noastre, asupra simțirilor noastre interioare, asupra faptelor noastre, asupra ideilor pe care le citim în cărțile teologice și în alte cărți. Și trebuie să decidem ce e bun și ce e rău pentru noi în materie de gânduri, de simțiri, de fapte, de învățături teologice. Dacă decidem bine, atunci trăim potrivit deciziilor bune pe care le-am luat. Dar dacă decidem rău, dacă numim o erezie sau un gând satanic sau o faptă rea drept „un lucru bun” pentru noi, acestea ne intoxică cu răutatea lor.

Vorbind despre războiul drăcesc care ne luptă pe noi, Sfântul Ioannis ne spune că el are 3 cauze: din lipsa noastră de grijă, din mândrie și din invidia demonilor[32]. Când nu ne îngrijim de viața noastră interioară, când ne îndulcim în mod rău cu păcatul sau când ne mândrim pentru lucrurile bune pe care le facem, demonii ne smeresc imediat, aruncându-ne în păcat. Iar când trăim evlavios și demonii nu ne mai suportă, atunci inventează vreun motiv ca să fim enervați sau batjocoriți de cineva. Și acestea sunt din invidia demonilor pe viața noastră duhovnicească.

Detaliile pe care le dă Sfântul Ioannis din lupta cu demonii le-a trăit el însuși. Și el știa că nu neputința[33] ne face să nu împlinim voia lui Dumnezeu, ci obișnuința noastră cu păcatul. De aceea, alfabetul[34] vieții duhovnicești e format de virtuțile creștine și acestea sunt: „ascultarea, postul, sacul pocăinței, cenușa, lacrimile, mărturisirea, tăcerea, smerenia, privegherea, bărbăția, frigul, osteneala, viețuirea în greutăți, defăimarea, zdrobirea, nepomenirea răului, iubirea de frați, blândețea, credința simplă neiscoditoare, negrija lumii, ura fără ură a părinților [trupești], nepătimirea, simplitatea împreunată cu nerăutatea, neprețuirea din partea altora”[35]. Și acestea sunt doar o parte dintre virtuțile creștinești despre care vorbește Sfântul Ioannis Scărarul. Iar pentru toate virtuțile el ne cere asceză. Pentru că, ne spune el, trebuie „să ne sârguim să învățăm cele dumnezeiești mai degrabă prin sudoare și prin osteneală”[36] personală. Căci astfel ne curățim de plăcere și de viclenie, care sunt „născătoarele tuturor patimilor”[37] din noi înșine.

Așadar, iubiții mei, cuvioșia conține în ea întreaga teologie a Bisericii trăită în ritm monahal! Cel care se nevoiește monahal, care se nevoiește în viața singuratică, trăiește într-un ritm propriu sfințenia lui Dumnezeu, având conștiința că fiecare se mântuie într-un mod aparte, într-un mod personal. De aceea, niciunul dintre noi nu putem forța lucrurile, nu putem să trăim stări duhovnicești mai înainte de vreme, adică mai înainte ca noi să creștem duhovnicește, cu harul lui Dumnezeu, și să ne întărim în simțirea și în vederea lui Dumnezeu.

Fiecare lucru duhovnicesc din viața noastră vine la timpul său. Problema noastră de zi cu zi nu constă însă „în așteptarea” darurilor duhovnicești de la Dumnezeu, ci în împlinirea voii lui Dumnezeu. Voia Lui e viața noastră zilnică. Și dacă Îl preferăm pe El, atunci toate vin la timpul lor. Căci El Se dăruie celor care Îl iubesc pe El și numai pe El Îl vor.

Să ne întărim duhovnicește pe mai departe! Praznicul Învierii Domnului e tot mai aproape de noi, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne ajută pe noi să pășim spre marele Său praznic cu bucurie tainică, cu veselie dumnezeiască.

Să fim veseli în toată ființa noastră! Să fim veseli din marea Lui iubire cu care ne iubește pe noi! Căci noi suntem oamenii învierii, nu ai morții. Noi suntem oamenii Împărăției lui Dumnezeu, cei pe care El i-a scos din robia demonilor.

Pentru acest lucru noi suntem veseli. Noi trebuie să fim veseli oricând. Pentru că avem în noi arvuna mântuirii, cea prin care suntem fiii Lui cei duhovnicești, adică slava Sa, și ea este îmbrăcămintea noastră cea împărătească, îmbrăcămintea de fii ai Împăratului Celui veșnic. Amin!


[1] Predică începută la 16. 40, pe 14 martie 2018, în zi de miercuri. Afară e soare și sunt 18 grade.

[2] A se vedea: http://www.dex.ro/cuvioșie.

[3] Idem: http://www.dictionary.com/browse/devotion?s=t.

[4] Idem: http://archives.nd.edu/cgi-bin/wordz.pl?keyword=devotio.

[5] Gingrich Greek Lexicon, p. 141, cf. BW 10, 4673.

[6] Ibidem.

[7] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx.

[8] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2509/sxsaintinfo.aspx.

[9] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2545/sxsaintinfo.aspx.

[10] A se vedea: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsapr/04-01-cv_maria_egipteanca.html.

[11] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx.

[12] Cf. http://www.newadvent.org/cathen/08457a.htm.

[13] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Climacus.

[14] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-30-cv_ioan_scararul.html.

[15] Ibidem.

[16] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx.

[17] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntele_Sinai.

[18] Cel care i-a scris Viața.

[19] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2494/sxsaintinfo.aspx și http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-30-cv_ioan_scararul.html.

[20] A se vedea: https://el.wikipedia.org/wiki/Τορ.

[21] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-30-cv_ioan_scararul.html.

[22] Ibidem. [23] Ibidem. [24] Ibidem.

[25] A se vedea: https://books.google.ro/books?id=jh1BAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

[26] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ladder_of_Divine_Ascent.

[27] Idem: https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/24/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2017/.

[28] Filocalia 9, ed. Părintelui Dumitru Stăniloae, 1980, p. 317.

[29] Ibidem. [30] Ibidem. [31] Ibidem. [32] Idem, p. 318. [33] Idem, p. 320. [34] Idem, p. 321. [35] Idem, p. 321-322. [36] Idem, p. 327. [37] Idem, p. 329.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 25, cf. LXX

1. În trei [lucruri] m-am înfrumusețat și m-am ridicat [ca] cele frumoase înaintea Domnului și a oamenilor: unirea fraților și prietenia aproapelui și femeia și bărbatul purtându-se împreună pe ei înșiși.

2. Iar trei vederi a urât sufletul meu și foarte m-a mâniat viața lor: săracul cel trufaș și mincinosul cel bogat [și] bătrânul preacurvar micșorându-se [cu] înțelegerea.

3. În tinerețe nu ai adunat. Și cum vei afla în[tru] bătrânețea ta?

4. Cât de frumoasă [este] judecata bătrâneților! Și [în viața] celor mai bătrâni se cunoaște sfatul.

5. Cât de frumoasă [este] înțelepciunea bătrânilor [γερόντων σοφία]! Și ale celor slăviți [sunt] gândul și sfatul.

6. Cununa bătrânilor [este] multa încercare [στέφανος γερόντων πολυπειρία] și lauda lor [este] frica Domnului [καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος Κυρίου].

7. Nouă gânduri am fericit în inima [mea] și pe cel de-al 10-lea îl voi zice cu limba [mea]: omul veselindu-se cu copiii [lui], trăind și privind către căderea vrăjmașilor.

8. Fericit [este] cel care trăiește cu femeie înțeleaptă și care cu limba [sa] nu a alunecat și care nu a slujit celui nevrednic de sine.

9. Fericit [este cel] care a aflat înțelepciune și care o povestește întru urechile celor care o ascultă.

10. Cât de mare [este] cel care a aflat înțelepciune! Dar [acesta] nu este mai mare decât cel care se teme de Domnul.

11. Frica Domnului mai mult decât tot a covârșit. Cel care o ține pe ea cu cine se va asemăna?

12.

13. Toată rana, dar nu rana inimii, și toată răutatea, dar nu răutatea nevestei.

14. Toată aducerea, dar nu aducerea celor care urăsc, toată răzbunarea, dar nu răzbunarea vrăjmașilor.

15. Nu este cap mai mult decât capul șarpelui [οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως] și nu este mânie mai multă decât mânia vrăjmașului.

16. Voi binevoi să trăiesc cu leul și [cu] balaurul [συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω] decât să trăiesc cu nevasta cea rea [ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς].

17. Răutatea nevestei schimbă vederea ei [πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς] și întunecă fața ei ca ursul [καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος].

18. În mijlocul aproapelui său se va așeza bărbatul ei și, fără să vrea, a suspinat cele amare [καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά].

19. Mică [este] toată răutatea [în comparație] cu răutatea nevestei [μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός]. Sorțul celui păcătos a căzut [cu] ea.

20. Urcușul [este] nisipos în picioarele celui mai bătrân. Așa [este] nevasta cea vorbăreață bărbatului celui liniștit.

21. Să nu cazi în frumusețea femeii și femeie să nu dorești[1].

22. Urgie și nerușinare și rușine mare [este] femeia, dacă are să adauge bărbatului ei[2].

23. Inimă smerită și față întristată și rană a inimii [καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας] [este] nevasta cea rea [γυνὴ πονηρά]. Mâini slăbite și genunchi slăbănogiți [este cea] care nu va ferici pe bărbatul ei.

24. De la femeie [este] începutul păcatului [ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας] și din cauza ei murim toți.

25. Să nu dai apei o cale de ieșire, nici îndrăzneală nevestei celei rele.

26. Dacă [nevasta] nu merge după mâinile tale [εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου], de la cărnurile tale tai-o pe ea [ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν][3]!


[1] Să nu o dorești în mod păcătos! Să nu poftești la ea!

[2] Dacă are să strângă bani și lucruri, în mod păcătos, și le va aduce acasă.

[3] De la carnea trupului tău taie-o pe ea! Desparte-te de ea!

Lucas, cap. 9, 11-17, cf. BYZ

11. Iar mulțimile, cunoscând [aceasta], I-au urmat Lui! Și, primindu-i pe ei, [Iisus] le grăia lor despre Împărăția lui Dumnezeu și, pe cei având nevoie de vindecare, îi vindeca.

12. Iar ziua a început [începuse] a se sfârși! Și, mergând cei 12, I-au zis Lui: „Eliberează mulțimea, ca, mergând întru satele dimprejur și pe câmpuri, să se odihnească și să afle mâncare! Că aici suntem în loc pustiu”.

13. Și [Iisus] a zis către ei: „Dați-le voi lor să mănânce [Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν]!”. Iar ei au zis: „Nu sunt nouă mai mult [Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον] decât cinci pâini și doi pești [ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο], dacă nu [cumva], mergând noi, să cumpărăm mâncăruri pentru tot poporul acesta”.

14. Căci erau ca [la] 5.000 de bărbați [ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι]. Iar [Iisus] a zis către Ucenicii Săi: „Așezați-i pe ei pe cete de câte 50!”.

15. Și au făcut așa, și i-au așezat pe toți.

16. Iar [Iisus,] luând cele 5 pâini și cei 2 pești [Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας], privind întru cer [ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν], le-a binecuvântat pe ele și a frânt [εὐλόγησεν αὐτούς καὶ κατέκλασεν] și dădea Ucenicilor [pentru] a pune înainte mulțimii [καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι τῷ ὄχλῳ].

17. Și au mâncat și s-au săturat toți! Și s-au adunat cele care le-au rămas lor: 12 coșuri de firimituri.

Eminescu: între modernitate și tradiție [149]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Pe de altă parte, așa cum am afirmat de mai multe ori pe parcursul acestei cărți, programul romantic se susține sau se fundamentează, oriunde în Europa, pe inspirația din literatura medievală, în consens cu dezavuarea clasicismului și a iluminismului – încât Romantismul poate fi considerat drept o a doua Renaștere, a Evului Mediu:

„Romantismul a fost un Ev Mediu renăscut. […] Era cu atât mai la îndemână se se folosească trecutul medieval și catolic [cazul țărilor cu trecut catolic] cu cât epoca imediat anterioară [Iluminismul] se folosise aproape exclusiv de Antichitate; Evul Mediu putea să treacă astfel foarte bine drept ceva nou. […]

Avem a face [în Romantism] cu o Renaștere ca aceea din secolul al XV-lea, cu deosebirea că atunci renăscuse Antichitatea […], iar acum renăștea Evul Mediu. […] În stigmatizarea epocii Luminilor, toți romanticii erau experți”[1].

„Când Homer descrie armura unui erou, nu e altceva decât o armură bună, care prețuiește cât atâția sau atâția boi; dar când un călugăr din Evul Mediu descrie în poemul său poalele Maicii Domnului, putem fi siguri că, prin aceste poale, poetul își imaginează tot atâtea virtuți diferite […].

Acesta e caracterul poeziei medievale, pe care o denumim romantică (s. n.). Arta clasică avea de înfățișat numai o lume limitată și personajele ei puteau fi identice cu ideea artistului. Arta romantică își propunea să reprezinte infinitul sau cel mult să le insinueze și găsea refugiu într-un sistem de simboluri tradiționale sau mai curând parabolice. […] De aici misticul, enigmaticul, miraculosul și luxuriantul în operele de artă ale Evului Mediu”[2].


[1] Cf. Ricarda Huch, Romantismul german, op. cit., p. 283, 286.

La fel se exprimase mai demult și De Sanctis, în sensul identificării primului romantism cu o adevărată revivificare a Evului Mediu și a creștinismului:

„Evul Mediu reveni la suprafață, preamărit ca leagăn al spiritului modern, și gândirea îl reproduse în toate orientările lui. Creștinismul, care fusese până atunci ținta tuturor săgeților, deveni centrul oricărei cercetări filosofice și stindardul oricărui progres social și civil; clasicii fură numiți păgâni, cu disprețul cel mai profund. […]

Se vorbi de o artă păgână și de o artă creștină, a cărei expresie cea mai înaltă fu căutată în gotic, în umbre, în mistere, în vag și nedefinit, într-o lume de dincolo, care fu numită lumea idealului, într-o aspirație spre infinit, ce nu putea fi satisfăcută și era de aceea melancolică: melancolia primi un nume și fu socotită însușire creștină [s. n., ceea ce se poate observa și din poemul Melancolia al lui C. Negruzzi]; […] apăru genul creștin romantic, în opoziție cu genul clasic”, cf. Francesco de Sanctis, Istoria literaturii italiene, traducere, studiu introductiv și note de Nina Façon, EPL, București, 1965, p. 854.

Mai aproape de noi, Compagnon face următoarele observații: „Romantic a însemnat mai întâi nostalgic după țara și religia sa, după valorile tradiționale, după rustic și în contrast cu urbanul, după natură în contrast cu civilizația. Memoria și imaginația făceau din Vechiul Regim [la noi, din epocile voievodale] o vârstă de aur a armoniei pierdute și reabilitau Evul Mediu. […] Pentru generația anilor 1830, creștinismul și Revoluția se identifică, iar democrația va fi prelungirea lui”.

De asemenea, pentru a-i afla pe „clasicii antimodernului”, „firul care trebuie urmat [este] acela al renașterii romantice a creștinismului (s. n.)”, cf. Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland Barthes, traducere din limba franceză de Irina Mavrodin și Adina Dinițoiu, prefață de Mircea Martin, Ed. Art, București, 2008, p. 151, 184-185, 188.

[2] Heinrich Heine, Opere alese, vol. III, Ed. Univers, București, 1973, p. 91.

Despre acesta, T. Gautier spune: „Heine […] este cel puțin egalul lui Uhland și Tieck atunci când povestește legendele catolice și cavalerești ale Evului Mediu. Heine scoate din minunatul corn al lui Achim von Arnim și Brentano o muzică ce face să tresară cerbii în adâncul pădurilor și coboară podul castelelor feudale. Când se aruncă pe calul său de luptă, atinge cu cizma fusta bogat brodată a castelanei plecate la vânătoare, și nimeni nu mânuiește sulița cu mai multă grație decât el”, cf. Théophile Gautier, Istoria romantismului, traducere de Mioara și Pan Izverna, prefață și tabel cronologic de Irina Mavrodin, vol. II, Ed. Allfa, București, 1998, p. 198.

Page 2 of 2067

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén