Cuprinsul tezei doctorale a Dr. Gianina Maria Cristina Picioruş

semnatura Sf. Antim Ivireanul

CUPRINS

 

Introducere

I. VIAŢA

I. 1. Originea lui Antim Ivireanul

I. 2. Venirea în Ţara Românească: motivele, data şi împrejurările sosirii la Bucureşti

I. 3. Unde a îmbrăcat mantia monahală şi unde a învăţat meseria de tipograf

I. 4. Antim Ivireanul în Ţara Românească între 1691 şi 1716

I. 5. Un moment de mare cumpănă

I. 6. Moartea martirică

II. ACTIVITATEA

II. 1. Antim Ivireanul tipograf

II. 2. Restaurator şi chivernisitor al bisericilor şi mănăstirilor

II. 3. „De mai multe ori artist” şi ctitor al Mănăstirii tuturor sfinţilor din Bucureşti

II. 4. Apărător, alături de Constantin Brâncoveanu,  al Bisericii româneşti şi al Ortodoxiei transilvănene şi universale

II. 5. Scriitor şi predicator

II. 6. Antim traducătorul şi „epopeea” naţionalizării cultului

II. 6. 1. Primele traduceri ale cărţilor sfinte folosite în  cult

II. 6. 2. Primele traduceri ale cărţilor de slujbă

II. 6. 3. Etapa naţionalizării cultului realizată de Dosoftei

II. 6. 4. Desăvârşirea procesului de naţionalizare a cultului prin Antim Ivireanul

II. 6. 5. Observaţii asupra limbii textelor liturgice

III.OPERA

III. 1. Prefeţe, dedicaţii, postfeţe, versuri

III. 2. Învăţătură pentru taina pocăinţii. Învăţătură bisericească. Capete de poruncă

III. 3. Chipurile Vechiului şi Noului Testament

III. 4. Aşezământul Mănăstirii Antim

III. 5. Sfătuiri creştine – politice

III. 6. Didahii

III. 6. 1. Universul Didahiilor şi unicitatea personalistă a universului

III. 6. 1. 1. Alegoria, portretul şi tabloul ca măiestrii artistice definitorii pentru opera omiletică a lui Antim

III. 6. 1. 2. Portretul alegoric în etape şi despre „ipostazierea” frumuseţii interioare

III. 6. 1. 3. Iconografia lumii şi motivaţia teologico-filosofică a veleităţilor poetice şi plastice ale lui Antim

III. 6. 1. 4. Motivul mării şi realizarea tabloului la Antim

III. 6. 1. 5. Cuvânt la Naşterea Domnului sau cascadele poeziei

III. 6. 1. 6. Lumea ca lumină şi podoabă

III. 6. 1. 7. „Lună tu, stăpân-a mării…” : Puncte de convergenţă între opera lui Antim Ivireanul şi cea a lui Mihai Eminescu. Motive şi viziuni comune sau similare

III. 6. 1. 8. Transfigurarea întru cuvânt: cuvântul-lumină şi lumina cuvântului

III. 6. 1. 9. „Ospăţul vorbelor”: literatura ca paradis

III. 6. 2. Antim Ivireanul şi idealul purificării spiritual-morale a omului

III. 6. 2. 1. Condiţia umană şi lupta cu păcatul

III. 6. 2. 2. Antim Ivireanul – creatorul unei fresce a societăţii româneşti de la începutul secolului al XVIII-lea şi critic al moravurilor

III. 6. 3. Originalitatea Didahiilor

III. 6. 3. 1. O hermeneutică proprie

III. 6. 3. 2. Izvoarele omiliilor antimiene

III. 6. 3. 3. Antim Ivireanul şi Ilie Miniat

III. 6. 4. Antim Ivireanul – isihast

Concluzii

Summary of Our Doctoral Thesis

Bibliografie

Scurtă prezentare biografică a candidatei

Declaraţie de onestitate

Bibliografia tezei doctorale a Dr. Gianina Maria Cristina Picioruş

Sf. Sfintit Mucenic Antim IvireanulBIBLIOGRAFIE

Opere

Predici făcute la praznice mari de Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei, 1709-1716. Publicate după manuscrisul de la 1781 cu cheltuiala Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunei Publice de prof. I. Bianu, Bibliotecarul Academiei Române. Cu notiţe biografice despre mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul de P.S.S. episcopul Melhisedec, Bucureşti, 1886.

Didahiile ţinute în Mitropolia din Bucureşti de Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei, 1709-1716. Publicate după manuscrisul original cu cheltuiala Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunei Publice şi corectate de Constantin Erbiceanu, profesor, cu o prefaţă asupra manuscriptelor mitropolitului Antim Ivireanul. Cu notiţe biografice despre mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul de P. S. S. episcopul Melhisedec, Bucureşti, 1888.

Predicile ţinute la Mitropolia din Bucureşti de Antim Ivireanul, 1709-1716. Prefaţă de N. Iorga, Vălenii de Munte, 1911.

Antim Ivireanul, Predici, cu o prefaţă şi indice de cuvinte de Petre V. Haneş, Institutul de Arte Grafice şi Ed. Minerva, Bucureşti, 1915.

Antim Ivireanul, Predici, ediţie critică, studiu introductiv şi glosar de G. Ştrempel, Ed. Academiei, Bucureşti, 1962.

Antim Ivireanul, Opere, Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Antim Ivireanul, Didahii, Postfaţă şi bibliografie de Florin Faifer, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983.

Monografii

Albala, Radu, Antim Ivireanul şi vremea lui, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1962.

Cerbuleţ, Teodor, Antim Ivireanul (1650 – 1716), Bucureşti, 1939.

Djindjihaşvili, Fanny, Antim Ivireanul, cărturar umanist, Ed. Junimea, Iaşi, 1982.

Dobrescu, N., Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei, Bucureşti, 1910.

Mazilu, Dan Horia, Introducere în opera lui Antim Ivireanul, Ed. Minerva, Bucureşti, 1999.

Negrici, Eugen, Antim Ivireanul. Logos şi personalitate, ediţia a II-a, Ed. Du Style, Bucureşti, 1997.

Popescu, Mihail-Gabriel, Mitropolitul Antim Ivireanul, cârmuitor şi predicator bisericesc, teză de doctorat, în „Studii Teologice”,  XXI  (1969), nr. 1-2.

Rădulescu, Mihai, Antim Ivireanul. Învăţător. Scriitor. Personaj, cu un „Cuvânt înainte” de P. S. Irineu Slătineanu, editat de Fundaţia „Antim Ivireanul” – Rm. Vâlcea, Ed. Ramida, Bucureşti, 1997.

Ştrempel, Gabriel, Antim Ivireanul, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1997.

Istorii literare


Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi, prefaţă de Dan Horia Mazilu, ediţie îngrijită de Rodica Rotaru şi Andrei Rusu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996.

Călinescu, G., Istoria literaturii române. De la origini până în prezent, ediţie nouă revăzută de autor, text stabilit de Al. Piru, Ed. Vlad & Vlad, Craiova, 1993.

Iorga, N., Istoria literaturii române în secolul al XVIII – lea, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.

Idem, Istoria literaturii române în secolul al XVIII – lea, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1901.

Ivaşcu, G., Istoria literaturii române, vol. I, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997.

Mazilu, Dan Horia, Recitind literatura română veche, vol. I, Ed. Universităţii Bucureşti, 1994.

Idem, Recitind literatura română veche, vol. II,  Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998.

Idem, Recitind literatura română veche, vol. III, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2000.

Rosetti, Al., Cazacu, B., Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971.

Surse româneşti medievale

Cantemir, Dimitrie, Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul, text stabilit, traducerea versiunii greceşti, comentarii şi glosar de Virgil Cândea, postfaţă şi bibliografie de Alexandru Duţu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1990.

Coresi, Evanghelie cu învăţătură (1581), publicată de Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici, Bucureşti, Atelierele grafice Socec & Co, Societate anonimă, Bucureşti, 1914.

Idem, Psaltirea slavo-română (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589, text stabilit, introducere şi indice de Stela Toma, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1976.

Costin, Miron, Opere, vol. I şi II, ediţie critică îngrijită de P. P. Panaitescu, col. Scriitori români, EPL, Bucureşti, 1965.

Dosoftei, Opere 1 (versuri), ed. critică de N. A. Ursu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978.

*** Dumnezăiască Liturghie (1679), ed. critică de N. A. Ursu, Iaşi, 1980.

*** Dumnezeeştile şi Sfintele Liturghii, Târgovişte, 1713, Biblioteca Academiei Române, fondul de Carte românească veche, cota 164.

*** Evhologhion adecă Molitvenic, vol. I şi II, Râmnic, 1706, Biblioteca Academiei Române, fondul de Carte românească veche, cota 150A.
Greceanu, Radu, Cronica. Cronicari munteni, vol. 3, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984.

*** Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie, text ales şi stabilit de Florica Moisil şi Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. Studiu introductiv şi note de Dan Zamfirescu şi G. Mihăilă, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971.

*** Liturghierul lui Coresi, text stabilit, studiu introductiv şi indice de Al. Mareş, Ed. Academiei RPR, Bucureşti, 1969.

Neculce, Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. îngrij., glosar şi repere istorico-literare de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti,1986.

Popescu, Radu, Istoriile domnilor Ţărâi Rumâneşti. Cronicari munteni, vol. 2, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984.

Varlaam, Cazania (1643), ed. îngrijită de J. Byck, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1966.

Cărţi, studii, articole

Alecsandri, Vasile, Poezii, antologie, pref. şi repere critice de Nicolae Manolescu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993.

Alexandrescu, Grigore, Poezii. Proză, Ed. Minerva, Bucureşti, 1985.

Alexandru, Ioan, Imnele iubirii (antologie), Ed. Ioana, 1995.

Asachi, Gheorghe, Opere, ed. critică şi prefaţă de N. A. Ursu, vol. I (versuri şi teatru), Ed. Minerva, Bucureşti, 1973.

Atanasie cel Mare, Sfântul, Scrieri, col. PSB, vol. 15, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

Augustin, Fericitul, Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, traducere din limba engleză, introducere şi note de Pr. Drd. Dorin-Octavian Picioruş, Ed. Agnos, Sibiu, 2006.

Baştovoi, Monah Savatie, Balotă, Nicolae, Kuraev, Diacon Prof. Andrei, Crudu, Dumitru, Ortodoxia pentru postmodernişti (în întrebări şi răspunsuri), Ed. Marineasa, Timişoara, 2001.

Bălaşa, Pr. Icon. Stavrofor Dumitru Martiriul Părintelui mitropolit Antim Ivireanul (1716), în „Lumina lumii”, revista Fundaţiei culturale „Sfântul Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea, VII (1998), nr. 7.

Belu, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Cea dintâi omiletică în limba română. Retorica de la 1798, în „Mitropolia Ardealului”, VIII (1963), nr. 9-10.

Benga, Pr. Daniel, Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, Ed. Sofia, Bucureşti, 2003.

Bianu, I. şi Hodoş, Nerva, Bibliografia românească veche, t. I, Bucureşti, 1903.

***Biblia sau Sfânta Scriptură,  tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a PFP Teoctist, patriarhul BOR şi cu aprobarea Sf. Sinod, editată de Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988.

Blaga, Lucian,  Opera poetică, cuvânt înainte de Eugen Simion, prefaţă de George Gană, ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995.

Idem, Trilogia culturii II. Spaţiul mioritic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994.

Bloom, Harold, Canonul occidental. Cărţile şi şcoala epocilor, traducere de Diana Stanciu, postfaţă de Mihaela Anghelescu Irimia, Ed. Univers, Bucureşti, 1998.

Bodogae, Pr. Prof. Dr. Teodor, O epistolă a patriarhului Fotie şi semnificaţia ei, în „Mitropolia Banatului” XXXII (1982), nr. 10-12.

Bogdan, Damian P., Viaţa lui Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Idem, Despre Antim Ivireanul, în „Studii Teologice”, VII (1955), nr. 3-4.

Boghiu, Arhim. Sofian, Mitropolitul Antim Ivireanul (1650 – 1716), în „Biserica Ortodoxă Română”, CXVIII (2000), nr. 7-12.

Bolintineanu, Dimitrie, Opere III. Poezii, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Teodor Vârcolici, col. „Scriitori români”, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982.

Bossuet, Oraisons funèbres, Ed. La „Renaissance du livre”, Paris, f. a.

Brătulescu, Prof. Victor, Antim Ivireanul miniaturist şi sculptor, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Idem, Mitropolitul Antim, ctitor de lăcaşuri sfinte, în  „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Brock, Sebastian, Efrem Sirul, Imnele despre Paradis, trad. de Pr. Mircea Telciu şi Diac. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998.

Bulat, T. G., Din preocupările gospodăreşti ale Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

Cazacu, Matei, Cum a murit Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei”, 1970, nr.7-8.

Căciulă, Pr. Dr. Olimp N., Solemnităţile comemorării a 250 ani de la moartea martirică a Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

*** Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, partea I, Paul de Alep, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu, vol. I şi II, Ed. Hyperion, Chişinău, 1993.

Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii (modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism), traducere de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, posfaţă de Mircea Martin, Ed. Univers, Bucureşti, 1995.

Cândea, Acad. Virgil, Evanghelia în cultura românească,  art. online, http://www.crestinismortodox.ro/Evanghelia_in_cultura_romaneasca-160-11121.html.

Idem, Despre Condacul Naşterii Domnului, art. online, http://www. crestinismortodox.ro/Acad_Virgil_Candea_Despre_Condacul_Naşterii_Domnului-html.

*** Ceaslov, ed. a II-a , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993.

*** Cele mai frumoase rugăciuni ale Ortodoxiei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.

Chiţescu, N., O dispută dogmatică din veacul al XVIII-lea, la care au luat parte Dosithei al Ierusalimului, Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXIII (1945), nr. 7-8.

Ciurea, Pr. Conf. Al. I., Antim Ivireanul predicator şi orator, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Clément, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, trad. Sora Eugenia Vlad, Ed. Asociaţia Filantropică Medicală Creştină Christiana, Bucureşti, 1998.

Cocora, Pr. Gabriel, Antimisul Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Cornea, Paul, Originile romantismului românesc, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 2008.

Coşbuc, George, Poezii, vol. I, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1982.

Curtius, Ernst Robert, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, în româneşte de Adolf Armbruster, cu o introducere de Alexandru Duţu, Ed. Univers, Bucureşti, 1970.

Daniélou, Jean, Simbolurile creştine primitive, traducere în limba română de Anca Oprić şi Eugenia Arjoca Ieremia, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998.

David, Arhid. Prof. Dr., Petru I., Caută şi vei afla, ediţia a 5-a, ms. comput.

Del Chiaro Fiorentino, Anton Maria, Revoluţiile Valahiei, în româneşte de S. Cris-Cristian, cu o introducere de Nicolae Iorga, Ed. Viaţa Românească, Iaşi, 1929.

Del Conte, Rosa, Eminescu sau despre Absolut, ediţia a II-a, îngrijire, traducere şi prefaţă Marian Papahagi, cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, postfaţă de Mircea Eliade, cu un cuvânt pentru ediţia românească de Rosa del Conte, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

Dianu, Ion, Mitropolitul Antim Ivireanul, ctitor al retoricii culte româneşti, în „Glasul Bisericii”, XL (1981), nr. 11-12.

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, Eminescu – cultură şi creaţie, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976.

Dumitrescu, Dan, Activitatea tipografică a lui Mihail Ştefan în Gruzia, în „Studii”, XI (1959), nr. 4.

Dunca, Vasile, Nebunie şi cuminţenie, Ed. Agnos, Sibiu, 2004.

Duţu, Alexandru, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII (1700-1821), EPL, Bucureşti, 1968.

Duţu, Pr. Dr. Constantin, Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi (teză de doctorat), în „Ortodoxia”, XLV (1993), nr.1-2.

Efrem Sirul, Sfântul, Cuvinte şi învăţături, vol. II şi III, Ed. Bunavestire, Bacău, 1996 şi 1998.

Elian, Al., Antim Ivireanul – apărător al prerogativelor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei, în „Studii Teologice”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Eminescu, Mihai, Opere alese, vol. I şi II, ediţie îngrijită şi prefaţată de Perpessicius, col. Scriitori români, EPL, Bucureşti, 1964.

Idem, Opere III, ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1944.

Idem, Poezii I, II, III, ediţie critică de D. Murăraşu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982;

Idem, Fragmentarium, ediţie după manuscrise, cu variante, note, addenda şi indici de Magdalena D. Vatamaniuc, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

IdemProză literară, postfaţă de Eugen Simion, EPL, Bucureşti, 1964.

Encomidis, D. V., Ioan Avramie, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXII (1944), nr. 4-6.

Erbiceanu, C., Material pentru complectarea istoriei bisericeşti şi naţionale. Documente inedite, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV, (1891-1892).

Idem, Documente istorice inedite, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV, (1891-1892).

Idem, Un document de la Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Descrierea manuscriptelor Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XI (1888), nr. 12.

Idem, Maximele şi sentinţele lui Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XIV (1890-1891).

Idem, Cuvânt panegiric la cel întocmai cu Apostolii Marele Constantin, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Cuvânt panegiric la Ştefan, întâiul Martir al lui Christos, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Cuvânt panegiric la prea mărita Adormire a Născătoarei de Dumnezeu pururea Fecioară, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Cuvântare la Patima cea lumei mântuitoare a Cuvântului Dumnezeu-Omului, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Faifer, Florin, Antim Ivireanul. Un enigmatic arhipăstor, în Cordonul de argint (Eseuri), Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997.

*** Filocalia Românească, vol. 6, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.

Firmilian, I.P.S., Mitropolitul Olteniei, Cuvânt de pomenire a lui Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Flavius, Josephus, Antichităţi iudaice, prefaţă de Răzvan Theodorescu, cuvânt asupra ediţiei, traducere şi note de Ioan Acsan, vol. I. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2004.

Fundoianu, B., Poezii, prefaţă de Dumitru Micu, tab. cronol. de Paul Daniel şi George Zarafu, 2 vol, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983.

Galeriu, Pr. Prof. Dr. Constantin, Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu, în „Studii Teologice”, seria a II-a, XLIII (1991), nr.1.

Gheţie, Ion, Începuturile scrisului în limba română, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1974.

Idem, Cele mai vechi texte româneşti, editată de Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică, Bucureşti, 1982.

Gheţie, Ion, Mareş, Al., Originile scrisului în limba română, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

Gheorghiu, N. A., Mitropolitul Antim Ivireanul şi cărţile populare, în „Biserica Ortodoxă Română”, LVII (1939), nr. 5-6.

Goga, Octavian, Poezii, ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi crestomaţie critică de Simion Mioc, Ed. Facla, Timişoara, 1984.

Gordon, Pr. Lect. Dr. Vasile, Predica ocazională (Pareneza), (teză de doctorat), Ed. IBMBOR., Bucureşti, 2001.

Gouvalis, Arhim. Daniil, Minunile creaţiei, trad. din limba greacă de Cristina Băcanu, Ed. Bunavestire, Bacău, 2001.

Grigorie de Nazianz, Sfântul, Opere dogmatice, traducere din limba greacă, studii şi note de Pr. Dr. Gheorghe Tilea, Ed. Herald, Bucureşti, 2002.

Hazard, Paul, Criza conştiinţei europene (1680 – 1715), traducere Sanda Şora, prefaţa Romul Munteanu, Ed. Univers, Bucureşti, 1973.

Idem, Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea. De la Montesquieu la Lessing, traducere de Viorel Grecu, Ed. Univers, Bucureşti, 1981.

Heidegger, Martin, Originea operei de artă, trad. şi note Thomas Kleininger şi Gabriel Liiceanu, studiu introductiv de Constantin Noica, Ed. Humanitas, 1995.

Huizinga, Johan, Amurgul evului mediu, traducere de H. R. Radian, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1993.

Ică jr., diacon Ioan I., Canonul Ortodoxiei, vol. I, Ed. Deisis şi Stavropoleos, Sibiu, 2008.

Ignatie al Antiohiei, Sfântul, Epistola către magnezieni, în col. PSB, vol. I, traducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979.

Ioan Damaschin, Sfântul, Dogmatica, ed. a III-a, trad. de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Facere (I), în col. PSB, vol. 21, traducere, introducere, indici şi note de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

Idem, Cateheze baptismale, trad. de Pr. Marcel Hancheş, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2003.

Ioan Scărarul, Sfântul, Scara, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992.

Ionescu, Pr. I., Câteva aspecte din viaţa şi opera Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Iorga, Nicolae, Pagini alese, vol. I, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965.

Idem, Bizanţ după Bizanţ, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972.

Idem, Despre Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LV (1937), nr. 11-12.

Idem, Mitropolitul Antim Ivireanul în luptă cu Ierusalimul pentru drepturile Bisericii sale, în „Biserica Ortodoxă Română”, LII (1934), nr. 11-12.

Idem, Despre uciderea mitropolitului Antim, în „Biserica Ortodoxă Română”, LIII (1935), nr. 5-6.

Idem, Între Antim şi Mitrofan, mitropoliţii Ţării Româneşti, în „Biserica Ortodoxă Română”, LIII (1935), nr. 1-2.

Irineu de Lyon, Sfântul, Contra ereziilor, trad. de Pr. Drd. Dorin-Octavian Picioruş, ms. comput.

Irineu, P. S. Bistriţeanul, Sfântul Irineu de Lyon – polemist şi teolog, Ed. Cartimpex, Cluj, 1998.

Izvoranu, Pr. Stelian, Mitropolitul Antim Ivireanul, sfătuitor şi îndrumător pentru preoţi şi duhovnici, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

Joantă, Mitropolitul Serafim, Isihasmul, tradiţie şi cultură românească, trad. din franceză de Iuliana Iordăchescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994.

Kuraev, Diacon Profesor Andrei, Daruri şi anateme. Ce a adus creştinismul lumii, trad. din limba rusă de Nina Nicolaevna, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004.

Lazăr, Ioan St., Sfântul Antim Ivireanul „vistierie de daruri”, Ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2000.

Lecca, Pr. Arhim. Paulin, Frumosul divin în opera lui Dostoievski, Ed. Discipol, Bucureşti, 1998.

Le Goff, Jacques, Pentru un alt ev mediu, vol. I, studiu introductiv, note şi traducere de Maria Carpov, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986.

*** Literatura Bizanţului. Studii, antologare, traduceri şi prezentare Nicolae-Şerban Tanaşoca, Ed.  Univers, Bucureşti, 1971.

*** Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

Macedonski, Alexandru, Excelsior. Poezii, ediţie îngrijită de Adrian Marino, prefaţă de Marin Mincu, EPL, Bucureşti, 1968.

Marcus, Solomon, Metafora, paradigmă comună ştiinţei şi religiei, în  vol. *** Ştiinţă şi religie, antagonism sau complementaritate?, Ed. XXI: Eonul dogmatic, Bucureşti, 2002.

Marinescu, Valeriu, Vocaţia magnificării în literatura română veche, Ed. Ars Docendi, 2003.

Mazilu, Dan Horia, Proza oratorică în literatura română veche, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986.

Idem, Literatura română barocă în context european, Ed. Minerva, Bucureşti, 1996.

Idem, Introducere în opera lui Dosoftei, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997.

Idem, Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, Ed. Polirom, 1999.

Miniat, Ilie, Didahii la Postul Mare, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

Miniatis, Ilie, Predici la Postul Mare şi la diferite trebuinţe, trad. din limba greacă de Pr. Dumitru Iliescu Palanca, prefaţă de Protos. Iustin Marchiş, Ed. Anastasia, 2004.

Molin, Virgil, Unde a învăţat Antim Ivireanul meşteşugul de « typarnic », în „Glasul Bisericii”, XXV (1966), nr. 9 -10.

Idem, Antim Ivireanul – editor şi tipograf la Râmnic, în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 9-10.

Idem, Contribuţii noi la istoricul relaţiilor culturale cu Orientul Ortodox (1709-1712). Un ipodiacon ungrovlah, Mihail, fiul lui Ştefan, meşter în tipar în ţări străine, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIXX (1961), nr. 3-4.

Nanu, Prof. Dr. Ion, Un monument istoric de artă religioasă: ctitoria Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIX (1961), nr. 3-4.

*** Neagoe Basarab (1512-1521). La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Nedelescu, Pr. Emil, Contribuţia lui Antim Ivireanul la restaurarea şi înfrumuseţarea sfintelor locaşuri din Eparhia Râmnicului Noul-Severin, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Negoiţescu, Ion, Poezia lui Eminescu, ediţia a IV-a revizuită, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994.

Negrici, Eugen, Poezia medievală în limba română, ed. Vlad & Vlad, Craiova, 1996.

Idem, Expresivitatea involuntară, Ed. Universalia, Bucureşti, 2000.

Idem, Abordarea literaturii vechi, în vol. Lucrările Simpozionului: Preţuitori ai arhivelor şi ctitori de biblioteci şi muzee (consacrat împlinirii a 285 de ani de la moartea tragică a Mitropolitului Ţării Româneşti Antim Ivireanul [1716-2001]), coordonator: Conf. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, Universitatea din Bucureşti, Credis-2002.

*** Ne vorbeşte părintele Porfirie, trad. din limba greacă de ierom. Evloghie Munteanu, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2003.

Nicodim Aghioritul, Sfântul, Apanthisma. Rugăciunile Sfinţilor Părinţi, Ed. Sofia şi Mănăstirea Petru Vodă, Bucureşti, 1999.

Nicolescu, Costion, Riscul de a fi ortodox, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002.

Noica, Constantin, Creaţie şi frumos în rostirea românească, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973.

*** Œuvres choisies de Massillon. Petit Carême suivi de sermons divers, Paris, Librairie Garnier Frères, f.a.

Odobescu, Alexandru, Opere, II, Scrieri din anii 1861-1870. Antume. Postume. Anexe. Variante. Note. Text critic şi variante de Marta Anineanu. Note de Virgil Cândea, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1967.

Panaitescu, P. P., Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1965.

Pascal, Blaise, Cugetări, text integral, ediţia Brunschvicg, trad. de Maria şi Cezar Ivănescu, Ed. Aion, Oradea, 1998.

Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II (secolele XVII şi XVIII), ediţia a II-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994.

*** Penticostar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999.

Petrescu, I.D., Mitropoliile Tierrei, Bucureşti, 1870.

Picioruş, Pr. Drd. Dorin-Octavian, Viaţa martirică şi sfârşitul Sfântului Antim Ivireanul, ms. comput.

Picioruş, Drd. Gianina, Lucian Blaga: între lumină şi întunericul iadului, art. online.

Idem, Dubla „ereditate” eminesciană, art. online.

Pillat, Ion, Poezii, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989.

Piuariu-Molnar, Ioan, Retorică adecă învăţătura şi întocmirea frumoasei cuvântări, ediţie critică, prefaţă, notă asupra ediţiei, glosar şi indice de Aurel Sasu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1976.

Platon, Opere III, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978.

Idem, Opere IV, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983.

Idem, Dialoguri, trad. de Cezar Papacostea, Ed. Iri, Bucureşti, 1995.

Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.

Popescu, Pr. Drd. Ion, Aspecte dogmatice în „Didahiile” mitropolitului Antim Ivireanul, în „Studii Teologice”, XLIII (1991), nr. 1.

Popescu, Teodor M., Antim Ivireanul, apostol şi mucenic al dreptei credinţe, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Popescu-Vâlcea, G., Iniţiator şi protector al unui nou stil în arta românească: stilul brâncovenesc, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII (1964), nr. 9-10.

Popovici, Sfântul Iustin, Omul şi Dumnezeu-Omul. Abisurile şi culmile filosofiei, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.

*** Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh – Martir Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, CX (1992), nr. 7-10.

Rădulescu, I. Heliade, Poezii. Proză, Ed. Minerva, Bucureşti, 1977.

Rămureanu, Diac. Asist. I., Luptător pentru Ortodoxie, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV, (1956), nr. 8-9.

Rămureanu, Pr. Prof. I., Constantin Brâncoveanu sprijinitor al Ortodoxiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII (1964), nr. 9-10.

*** Rugăciuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ale Sfântului Efrem Sirul, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1995.

Sacerdoţeanu, Aurelian, Antim Ivireanul arhivist, bibliotecar şi topograf, în „Glasul Bisericii”, XXII (1963), nr. 9-10.

Idem, Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 9-10.

Săvoiu, Em., „Capetele de poruncă” ale lui Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

Simion, Eugen, Dimineaţa poeţilor. Eseu despre începuturile poeziei române, postfaţa de Valeriu Cristea, ediţia a II-a, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1995.

Sofronie, Arhim., Din viaţă şi din Duh,  trad. din franceză de Prof. Ecaterina Volocaru, Ed. Pelerinul, Iaşi, 1997.

Idem, Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul, trad. Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.

Idem, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, trad. din limba rusă de ieromonah Rafail Noica, Ed. Sofia, Bucureşti, 2005.

Stănescu, Nichita, Cartea de recitire, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, f. a.

Idem, Antimetafizica (însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu), ediţia a II-a, Ed. Alfa, Bucureşti, 1998.

Steinhardt, Nicolae, Primejdia mărturisirii (Convorbiri cu Ioan Pintea), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993.

Stăniloae, Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.2, Ed. IBMBOR, ediţia a II-a, Bucureşti, 1997.

Idem, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama (cu patru tratate traduse), ediţia a doua, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

Idem, Naţiune şi creştinism, ediţie, text stabilit, studiu introductiv şi note de Constantin Schifirneţ, Ed. Elion, Bucureşti, 2003.

Şerban, Robert, A cincia roată (Convorbiri cu…), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.

Şerbănescu, Pr. Niculae, Antim Ivireanul tipograf, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Idem, Mitropolitul Antim Ivireanul, 1716 – septembrie – 1966, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Idem, Documente din timpul păstoriei Mitropolitului Antim Ivireanul la Râmnic, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Idem, Încă o carte tipărită de mitropolitul Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCIV (1976), nr. 3-4.

Idem, Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti – 275 de ani de la moartea sa martirică – (1716-1991), în „Biserica Ortodoxă Română”, CIX (1991), nr. 10-12.

Teofilact, Sfântul, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei şi Marcu, Ed. Sofia, Bucureşti, 1998.

Teolipt al Filadelfiei şi Nicodim Aghioritul, Cuvioşii, Paraclisul şi Acatistul Sfântului Nume al lui Iisus, trad. de diac. Ioan. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001.

Timuş, Gherasim, Acte relative la istoria Bisericii Române, în „Biserica Ortodoxă Română”, XI (1888), nr. 12.

*** Triodul, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

Touraille, Jacques, La beauté du monde, icône du Royaume, în rev. „Contacts”, XXXI (1979), nr. 105.

Turcu, Magistr. Nicolae C., Biserica din Ţara Românească în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688), în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 1-2.

Idem, Viaţa şi activitatea cultural-tipografică a episcopului Mitrofan al Buzăului, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIII (1965), nr. 3-4.

Ulea, Sorin, Istoria artelor plastice în România, I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1968.

Vaporis, Pr. Nomikos Mihail, Mărturisitori ai lui Hristos. Vieţile Noilor Mucenici ortodocşi din vremea stăpânirii turceşti (1437-1860), în româneşte de Constantin Făgeţan, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002.

Vasile cel Mare, Sfântul, Omilii  la Hexaemeron. Omilii la Psalmi. Omilii şi cuvântări, col. PSB, vol. 17, traducere, introducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986.

Vianu, Tudor, Studii de stlistică, ediţie îngrijită cu studiu introductiv şi note de Sorin Alexandrescu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968.

Voiculescu, Vasile, Poezii, ediţie îngrijită, prefaţă, cronologie, repere critice şi bibliografie de Ion Apetroaie, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1995.

Voronca, Ilarie, Poeme alese, antologie şi trad. de Saşa Pană, 2 vol., Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Yannaras, Christos, Abecedar al credinţei, trad. Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

Zăvoianu, Drd. Corneliu, Rugăciunea lui Iisus în Imperiul Bizantin. Răspândirea ei în Peninsula Balcanică şi în Ţările Române, în „Glasul Bisericii”, XL (1981), nr. 11-12.

Zumthor, Paul, Încercare de poetică medievală, traducere şi prefaţă de Maria Carpov, Ed. Univers, Bucureşti, 1983.

Dicţionare

Ciorănescu, Alexandru, DER (Dicţionarul etimologic al limbii române), ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă, de Tudor Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin, Ed. Saeculum, I. O., Bucureşti, 2007.

*** DAR (Dicţionar de arhaisme şi regionalisme), alcătuit de Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Ed. Saeculum vizual, Bucureşti, 2002.

*** Dicţionar al Sfinţilor, de Hugh Farmer, ed. Oxford,  trad. de Mihai C. Udma şi Elena Burlacu, argumentul şi articolele consacrate Sfinţilor români de prof. univ. dr. Remus Rus, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.

*** Dicţionar enciclopedic de iudaism, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2001.

*** ISBE Bible Dictionary, col. 7093, 2, cf. Bible Works, v. 07.

Summary of our Doctoral Thesis: Antim Ivireanul – A Complex Personality of the Romanian Literature

Sf. Antim Ivireanul, fresca

Antim Ivireanul is a meteoric appearance in our country. His presence is laconically reported – at least in terms of documentary – and his ascent is fulminatory.

Antim’s activities and his written pages gave us an extremely rich material to study. The irradiation of his grace, in those words that have been preserved until today, meant a source of life and beauty from which we learned during this work.

He came as a foreigner in our country and his laic name was Andrei. He received the name Antim when he became a monk (in Bucharest Metropoly), which means, in Greek, flowered or flourishing.

And he truly flowered on the Romanian land, with many gifts. We can also understand the name Antim Ivireanul as the one who flowered in Georgia but gave fruit in Romania. His gifts are so high that they never cease to amaze us.

We believe that his Georgian origin cannot be questioned. Antim was born in Georgia (Iviria), around 1650 and was savagely murdered near Adrianopole in 1716, by the Turkish escort who was supposed to take him to Jerusalem, following the orders of the ruler of Wallachia, Nicolae Mavrocordat.

Regarding the conditions and the approximate date of Antim’s coming into our country, we took into account all the information that we could get. The best solution we found to explain the mysteries of his biography was to consider that he came from Constantinople, where he had been redeemed from slavery, due to his practical, intellectual and spiritual virtues, and where he had been initiated in the typographical art.

He first came in Moldova (Moldavia), asking to the request of Patriarch Dosithei of Jerusalem, which set up a new printing press in Iaşi, sometime after 1680. This printing press was led by hieromonk Mitrofan, who was to become latter bishop of Huşi.

Dosithei brings Antim (or Andrei, because he was still a layman) to work on the publishing and to improve himself as a typographer. In our opinion, Andrei-Antim accompanies Mitrofan after his passage to Wallachia, in 1686, having the goal of printing Biblia de la Bucureşti (the Bible from Bucharest) (1688).

Mitrofan becomes the leader of metropolitane printing press in Bucharest, but he moves to Buzău in 1691, as bishop, and the leadership is taken over by Antim Ivireanul, who prints, in the same year, a book of parenesis.

Here, at the Bucharest Metropoly, it seems that Antim was included in the monastic rank and we knew this because he recognized hieromonk Macarie and metropolitan Teodosie to be his protectors and spiritual fathers.

Metropolitan Teodosie Veştemeanu left by testament that Antim was to follow in his chair – who, in the meantime, reached to be hegumen of Snagov Monastery and then, in 1705, he became bishop of Râmnic – what happened in 1708, when he was ordinated in the dignity of Metropolitan, in the Sunday of the Orthodoxy. This was a providential fact, because he proved to be a great defender of the Ortodoxy.

Until 1716, when his martyrdom takes place, Antim conducts a truly prodigious activity. He was the Archbishop of the Church of Wallachia (or Ungrovlahia), protector of the brothers from the Romanian Orthodox Church of Transylvania, but also of the ecumenical Orthodoxy.

He was a prolific typographer and the translator of many ecclesiastical books from Greek language into Romanian, achieving the “nationalization” of the Divine Services; he was a writer, an orator and a preacher, founder of a Monastery, etc.

His natural gifts and his artistic heart, his intellectual inclination, his thirst for erudition, his love for a deeper thought, his dedication and patience for the other in conjunction with the neglect of personal suffering, all these make him „the greater of all Wallachian Metropolitans” as N. Cartojan appreciated.

He did an enormous work and he often did things that may seem humble or senseless to us, in order to compensate other’s people ignorance or negligence. He made a tremendous effort to achieve what he has achieved. He printed sixty-four books in twenty-five years, he cared for the churches’ rehabilitation and restoration, as hegumen at Snagov, as bishop of Râmnic and then, as metropolitan of Wallachia.

Many churches and monasteries, some of them very old (such as the Cozia Monastery, founded by Mircea the Old, Cotmeana Monastery, Govora Monastery –  where we have his portrait painted on the wall – etc.), many of inestimable value, were restored by him or with his support.

He made himself the projects for a monastery, showing remarkable skills as an architect. He built this monastery, following a divine revelation, which indicated the place of building that was at the time located in a suburb, and now it is in the very center of Bucharest.

Antim established the patron of the monastery to be All Saints. However, the monastery has now added a second patron: Saint Antim Ivireanul. He has fully proved his wonderful practical and artistic gifts, showing splendid ability in the typographical art, but also as a designer (in the miniature art, designing miniature portraits), architect, painter of Icons, sculptor (in wood and stone), etc.

A tradition has been preserved at the Monastery of All Saints according to witch Antim himself painted some of its icons and did the actual work of building the monastery, where he sculpted, inter alia, its massive wood doors, achieving a real impressive “lacery”.

The motives of grasses and flowers are prevailing in the sculptures in wood and stone that adorn the monastery, symbolizing the rebirth and the resurrection. A real rarity is the imposing catapeteasma (the altar screen) witch is a stone sculpture made by Antim’s hands.

He built himself the printing equipment needed to publish religious Christian books in Arab language, for the Arab (Antiochian) orthodox believers, and it is very likely that he repeated the same gesture for his compatriots from Georgia.

He took care alone of the printing press, he coordinated the publishing work and he enriched the typographical art wherever he went: Bucharest, Snagov, Râmnic, Târgovişte, and than back to Bucharest. Before the end of his days, he built a printing press in the monastery he had founded – Antim Monastery – where he printed a single book.

A very important manuscript, from a high cultural perspective, is entitled Chipurile Vechiului şi Noului Testament (The Icons of the Old and New Testament). Antim wrote this book in Romanian and he dedicated it to the Prince Constantin Brâncoveanu, his “benefactor”, ruler of Wallachia between 1688 and 1714.

The manuscript is extremely precious not only for its rare theme, Arborele lui Iesei (Jesse’s tree) – witch is unique in the Romanian literature, and it is to be found only in athonite or moldavian iconographic compositions – but also for its over five hundred drawings and miniature portraits in medallion. The Kiev Academy preserves now this rare manuscript.

Antim’s activity also involved a very exhausting pastoral work, a continuous effort for the moral and spiritual raising of all consciences: monks, priests and laymen, so that every rank could understand its duty.

Besides, he had to take care of all orthodox Romanians from Transylvania, who were in a great danger of losing their Orthodox faith, under a lot of pressure, following the decision of a part of the Transylvanian orthodox clergy, headed by the archbishop Atanasie Anghel, to be united with Rome, in year 1700. As a result, the orthodox Romanians from Transylvania were seeking for help to the brothers in Wallachia, where they knew they could count on the large support of Prince Constantin Brâncoveanu.

The head of the Wallachian Church, Antim, together with the Prince Brâncoveanu, showed the same goodwill when they also decided to answer the help’s appeal of the orthodox Christians from Antiochia and Georgia. For them, our metropolitan built the printing equipment that was given to them as a gift and was used to publish many books they needed.

His typographical art is linked to the project of “nationalization” of the Divine Services, which also led to the creation of the Romanian literary language. Antim is part of an old Romanian literary tradition, together with Coresi and metropolitan Dosoftei.

This is the first of the two major coordinates by witch Antim catches inexpugnable roots in Romanian culture and history. The second coordinate includes Coresi, metropolitan Varlaam and Antim as the author of “nationalization” of the preaching art.

In both cases, the Romanian language took the win, receiving the flexibility of expression and its natural beauty, a lyrical and mellifluent character and the quality to support a very complex and profound theological oration.

Mihai Eminescu was entitled to state that „the Church has created the literary language, has sanctified it, raised it to the rank of a hieratic and of a state language” (“Timpul” Journal, from 10 October 1881).

The literary language is the Church’s creation and Antim Ivireanul had a remarkable contribution on it. He printed Liturghierul (The Missal) not once, but twice, in 1706 and 1713, the second time reviewed. That was „a panromanian communication tool” (Virgil Cândea), which had a capital contribution in shaping the national consciousness and unifying the Romanian state.

Antim Ivireanul is not only a complex and prolific artist, but also a complex and prolific writer. Knowing his short time left to write, nevertheless Antim amazes us by the diversity of his literary styles. He is insuperable in the rhetoric-homiletic style and excels in his encomium preach.

The metropolitan reveals himself both as a great lyrical spirit, in Didahii (Homilies or Sermons), and as a great narrator in some of his homilies containing the germs of greater narrative developments, but especially in Chipurile Vechiului şi Noului Testament.

These two natural dispositions, the lyrical and the narrative one, are not generally compatible under the same „roof” of a single personality. This compatibility is rare, so that we had the most pleasant surprise to discover this fortunate „cohabitation” for the Romanian literature.

Varlaam appears as a gifted storyteller in Cazanii (Homilies) while Antim’s ability as a narrative writer is accomplished in a history work. The old historiography (The Chronicles) represents an essential study area in our medieval literature.

We also talked, in our doctoral dissertation, about Antim’s qualities as an author of a parenesis, elaborated in Greek verses, Sfătuiri creştine-politice (Christian-political Advices). This book have provided our literature –  although it is written in Greek –, with a second work of this kind after Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie (The Teachings of Neagoe Basarab to His Son, Theodosios), who, also, is not written in Romanian, but in Slavic language.

Antim’s personality harmoniously manifests itself through his writing pen showing deep reflection and dogmatic accuracy, lyrical exuberance, moral inflexibility, theological, philosophical and psychological subtlety, poetic refinement, hermeneutic sophistication, stylistic abundance, elegance of speech, very much rigor in historiography, narrative concision, fluency of the chronicle’s style, initiating excurse, sapient expressing proper to the parenesis, the legislative style, present in Aşezământul Mănăstirii Tuturor Sfinţilor (The Disposal for the Monastery of All Saints) but also in his works that include the teachings for the priests, and so on. It is indeed a very unusual complex!

For all these and more others literary virtues, Antim has all the reasons to be appreciated as a writer. Even more wonderful is that he successfully anchors on any of these literary shores, surfing, at the time, on a rather unsmooth Romanian language.

Mostly, however, the book called Didahii, his book of sermons, draws our attention on Antim the writer. We granted, therefore, in our thesis, a significant space to make observations and draw conclusions on the edge of this essential work, in the context of the evolution of the Romanian language and literature.

Therefore, we sought to demonstrate that his sermons neither get to the end of their understanding from the viewpoint of a literary review, nor are too accessible, as the critics of his work remarked before. In many ways, Antim appears to us as a precursor of modern literature, both through his visionary capacity, as well as through his complicated literary techniques.

Antim chose to express himself in Romanian, most of the time, although he was a foreigner and that was not the custom for the great Greek orthodox preachers visiting Bucharest – some of them remained here for a long time.

He reached to be one of the great creators of the Romanian cult language and the author of many sublime pages of literature. His high pastoral conscience served him when drawing up a superb work in terms of literary and vice versa, his rich artistic skills have enormously helped him in fulfilling his pastoral vocation.

Antim Ivireanul wrote as he lived: held on the wings of the highest ideals about true human value recovered only in the icon of the divine light, and of his faith in beauty, justice and truth.

Concluziile tezei doctorale a Dr. Gianina Maria Cristina Picioruş

Sf. Antim Ivireanul, fresca

Antim Ivireanul este o apariţie meteorică în ţara noastră. Prezenţa lui este semnalată brusc – cel puţin din punct de vedere documentar – iar evoluţia sa este fulminantă.

Nenumăratele necunoscute ale biografiei sale sunt, fără îndoială, o piatră de încercare pentru cercetătorii vieţii sale, însă aspectele deosebit de complexe ale unei personalităţi proteice şi prolifice, în acelaşi timp, oferă, pe de altă parte, satisfacţii nenumărate oricărui exeget.

Activitatea şi opera lui Antim ne-au oferit un material extrem de bogat spre studiu. Iradierea harului său, din cuvintele care ni s-au păstrat, a însemnat un izvor de viaţă şi frumuseţe de la care ne-am adăpat pe parcursul acestei lucrări.

A venit ca străin în ţara noastră şi numele lui a fost, ca mirean, Andrei, iar ca monah, Antim, care înseamnă „cel înflorit, înfloritor” şi cu adevărat a înflorit în pământul românesc, cu daruri nenumărate. Sau putem înţelege, prin „Antim Ivireanul”, „cel care a înflorit în Ivir”, dar a rodit la noi. Înzestrările sale au fost atât de mari, încât au darul să ne uluiască prin complexitatea lor.

Uneori ne-a fost greu a desluşi firele încurcate ale tulburătoarei sale biografii, iar concluziile la care am ajuns nu sunt întotdeauna cele agreate de majoritatea celor ce au privit sub lupă documentele parcimonioase privitoare la cursul vieţii lui. Am considerat că originea georgiană nu poate fi pusă la îndoială.

Dar în ceea ce priveşte condiţiile şi datarea aproximativă a venirii lui Antim în ţara noastră, am luat în calcul toate informaţiile de care am putut beneficia şi cea mai bună soluţie ni s-a părut aceea că a venit de la Constantinopol, unde fusese răscumpărat din robie pentru virtuţile sale practice, intelectuale şi spirituale şi unde fusese iniţiat în arta tipografică.

A venit mai întâi în Moldova, solicitat de patriarhul Ierusalimului Dosithei, care înfiinţa o nouă tipografie la Iaşi, după 1680, condusă de ieromonahul Mitrofan (în curând episcop de Huşi).

Acesta îl aduce şi pe Antim (Andrei, pe atunci, fiind cel mai probabil, încă mirean) pentru a lucra la această tipografie şi a se perfecţiona ca tipograf. Andrei-Antim îl însoţeşte, în opinia noastră, pe Mitrofan şi după trecerea lui în Ţara Românească, în 1686, pentru a tipări Biblia de la Bucureşti (1688).

Mitrofan ajunge conducătorul tipografiei mitropolitane din Bucureşti, însă în 1691 se mută la Buzău ca episcop şi această funcţie este preluată de Antim Ivireanul, care imprimă, în acelaşi an, o carte parenetică.

Aici, la Mitropolia din Bucureşti, se pare că Antim a fost inclus în cinul monahal, recunoscându-i mai târziu, în pomelnicul său personal, pe ieromonahul Macarie şi pe mitropolitul Teodosie ca părinţi duhovniceşti şi protectori ai săi.

Mitropolitul Teodosie va lăsa prin testament ca să îi urmeze în scaun Antim – care între timp a ajuns egumen al Mănăstirii Snagov şi apoi, în 1705, episcop al Râmnicului –‚ ceea ce se întâmplă în 1708, fiind hirotesit în această demnitate de mitropolit, în Duminica Ortodoxiei, în mod providenţial, pentru că s-a şi dovedit a fi un mare apărător al Ortodoxiei.

Până în 1716, când are loc martiriul său, Antim desfăşoară o activitate cu adevărat prodigioasă, pe multiple planuri, ca arhipăstor al Bisericii, ca tipograf, ca protector al Eclesiei româneşti şi al fraţilor din Ardeal, dar şi al Ortodoxiei ecumenice, ca traducător al cărţilor de cult, scriitor şi orator bisericesc, ctitor al unei Mănăstiri, etc.

Darurile şi înzestrările sale naturale, sensibilitatea artistică deosebită, înclinaţiile intelectuale, setea de erudiţie, apetenţa pentru o cugetare profundă, abnegaţia şi răbdarea, coroborate cu ignorarea suferinţei personale, au făcut din el „cel mai de seamă dintre mitropoliţii munteni”[1].

Antim Ivireanul ne-a copleşit prin vastitatea preocupărilor sale artistice, prin personalitatea sa extraordinar de prolifică. Către Antim privim precum el privea într-un excepţional tablou al mării zbuciumate de valuri: pornind de la un plan îndepărtat, de la un portret care ni-l înfăţişează în cadrul specific al epocii sale, cu locul său în peisajul vieţii religioase, sociale şi politice a ţării, focalizându-ne apoi privirea asupra profilului său spiritual, asupra interiorului său duhovnicesc plin de lumină, de dragoste pentru Dumnezeu şi pentru tot ce este frumos pe lume, de condescendenţă faţă de cei mai puţin înzestraţi sau faţă de cei marginalizaţi de societate.

Accentele atât de diferite ale personalităţii sale – în acelaşi timp complementare însă – fac din acest portret al mitropolitului, pe care am încercat să-l înfăţişăm, mai degrabă unul în mozaic, a cărui asamblare este dificilă şi minuţioasă. I-a fost dat ca să-l acopere valurile unui râu sau ale mării, dar s-a ridicat deasupra mării vieţii acesteia şi din valurile deşertăciunilor celor lumeşti şi a ajuns la liniştea dumnezeeştii fericiri. Însă mai înainte de a se întâmpla aceasta, a îmbogăţit cu mari daruri Biserica şi cultura românească.

A muncit enorm şi nu de puţine ori a făcut lucruri care nouă ni s-ar părea anoste sau umilitoare, pentru a suplini dezinteresul sau neputinţa altora. A depus eforturi titanice pentru a realiza ceea ce a realizat.

A tipărit şaizeci şi patru de cărţi în douăzeci şi cinci de ani, s-a îngrijit de refacerea şi restaurarea lăcaşurilor de cult, atât ca egumen la Snagov, cât şi ca episcop de Râmnic şi apoi, ca mitropolit. Multe Biserici şi Mănăstiri, unele foarte vechi (precum Mănăstirea Cozia, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, Cotmeana, Govora – unde a rămas zugrăvit chipul său –‚ etc.) de o valoare inestimabilă, au fost refăcute de el sau cu sprijinul său.

El însuşi a făcut proiectele unei mănăstiri, dovedind aptitudini deosebite de arhitect, şi a zidit această mănăstire, în urma unei descoperiri dumnezeieşti (care i-a indicat locul, pe atunci într-o mahala, iar acum în centrul Bucureştiului), după propria sa mărturisire, aşezându-i hramul Tuturor Sfinţilor, la care acum s-a adăugat al doilea hram, cel al Sfântului Antim Ivireanul. Şi-a dovedit din plin minunatele înzestrări practice şi artistice arătându-şi măiestria în arta tipografică, dar şi ca desenator (miniaturist), arhitect, pictor, sculptor (în lemn şi în piatră), etc.

A construit el însuşi utilajul tipografic necesar funcţionării unei tiparniţe arabe, realizând literele necesare prin calcografie după vechi manuscrise antiohiene, şi este posibil ca să fi repetat acelaşi lucru şi pentru conaţionalii săi georgieni, după toate probabilităţile.

Tipografiile sale le-a întreţinut el singur, căci oriunde s-a dus – de la Bucureşti la Snagov, de la Snagov la Râmnic, şi de la Râmnic la Târgovişte şi iarăşi la Bucureşti – a făcut să înflorească meşteşugul tipăririi cărţilor, chiar şi acolo unde nu existase tipar mai înainte, lăsând în schimb, această îndeletnicire, ca moştenire şi tradiţie în oraşele respective. Spre sfârşitul vieţii a înfiinţat tipografie şi la mănăstirea ctitorită de el, deşi nu a apucat să imprime aici decât o singură carte.

De o mare importanţă culturală este manuscrisul intitulat Chipurile Vechiului şi Noului Testament, pe care Antim l-a scris pentru domnitorul Constantin Brâncoveanu, nu numai prin raritatea temei abordate, „arborele lui Iesei” – unică în literatura română, regăsindu-se numai în compoziţii iconografice atonite sau moldoveneşti – ci şi prin cele peste cinci sute de desene şi portrete miniaturale în medalion, încântătoare prin selecţia culorilor şi prin rafinamentul delicat al detaliilor, care îmbogăţesc această operă. Din păcate acest rar şi preţios manuscris nu se mai păstrează în original la noi în ţară, ci la Academia din Kiev.

La Mănăstirea Tuturor Sfinţilor s-a păstrat tradiţia zugrăvirii icoanei hramului şi a unei alte icoane de către Antim, precum şi cea a lucrării efective a ctitorului la zidirea mănăstirii, unde a sculptat, între altele, uşile din lemn masiv ale acesteia, realizând o adevărată dantelărie, pe cât de dificil de cioplit în lemn, pe atât de impresionantă.

Motivele vegetale şi florale, simbolizând renaşterea şi învierea, care predomină în sculpturile în lemn şi în piatră ce împodobesc mănăstirea, atât la exterior, dar mai ales în interior, şi care au fost executate, desigur, la iniţiativa ctitorului – o raritate este catapeteasma sculptată în piatră, impunătoare şi care scoate şi mai mult în relief, pune în adâncime icoanele ataşate ei –‚ deşi se integrează armonios stilului brâncovenesc, scot în evidenţă bunul gust, dragostea pentru frumos şi pentru echilibru, dar şi pentru măreţie, a marelui mitropolit.

Activitatea lui Antim a presupus şi o foarte istovitoare muncă de păstorire a credincioşilor săi, un efort continuu de înălţare morală, spirituală, a conştiinţei monahilor, a preoţilor şi a mirenilor, pentru ca fiecare treaptă să înţeleagă datoria sa.

Pe lângă aceasta, i-a revenit şi însărcinarea de a purta de grijă românilor ardeleni, care, în urma unirii cu Roma a unei părţi din clerul transilvan, în frunte cu mitropolitul Atanasie Anghel, au fost în mare primejdie de a-şi pierde, prin multe presiuni, credinţa ortodoxă.

Ceea ce totuşi nu s-a întâmplat şi un merit important pentru aceasta l-a avut şi solicitudinea mitropolitului Antim faţă de ardelenii care căutau ajutor în Ţara Românească.

Aceeaşi solicitudine a manifestat capul Bisericii Ungrovlahiei, împreună cu voievodul Brâncoveanu, şi faţă de apelurile disperate ale coreligionarilor din alte părţi ale lumii, precum Antiohia sau Georgia, aflaţi sub stăpânire otomană, cărora le-au fost de mare ajutor utilajele tipografice făurite pentru ei de mitropolitul nostru.

Activitatea sa tipografică – ce străbate ca un fir roşu biografia sa, atât cât cunoaştem din ea – este legată şi de proiectul naţionalizării cultului, act care a condus la făurirea limbii române literare.

Antim se înscrie astfel, într-o tradiţie românească veche, din care fac parte Coresi şi Dosoftei, mitropolitul Moldovei – pe care, dacă într-adevăr Antim a venit mai întâi în Moldova, aşa cum credem, atunci l-a cunoscut personal – şi este prima dintre cele două coordonate majore, prin care Antim prinde rădăcini inexpugnabile în cultura şi în istoria românească. Cea de-a doua coordonată îl aşază în tradiţia aceluiaşi Coresi şi a lui Varlaam, ca ctitor al oratoriei sacre şi autor al naţionalizării şi modernizării predicii româneşti.

În amândouă situaţiile, limba română a avut de câştigat, primind mlădierea şi frumuseţea expresiei sale naturale, lirism şi suavitate, precum şi calitatea de a susţine un excurs teologic deosebit de complex şi profund.

După cum s-a putut vedea din expunerea noastră, au existat trei mari etape principale, în procesul de naţionalizare a cultului, pe care le putem numi cu numele iniţiatorilor lor: Coresi, Dosoftei şi Antim Ivireanul. Fiecare dintre aceşti trei mari promotori ai românizării logosului liturgic s-a sprijinit pe activitatea înaintaşilor, dar fiecare a avut un aport esenţial, într-un domeniu în care, în privinţa expresiei, foarte puţine lucruri s-au modificat până în ziua de astăzi.

Nu putem privi efortul celor trei decât ca pe o operă omogenă, imposibil de fracturat – poate doar în teorie – întrucât niciunul dintre cei trei paşi nu poate fi eludat într-un studiu de acest fel. Din acest motiv nu am putut vorbi numai despre efortul final al lui Antim, de naţionalizare a cultului, întrucât nu am fi putut demonstra nimic şi o astfel de privire fragmentară ne-ar fi obturat cea mai mare parte din peisajul formării limbii române culte şi de cult.

Coresi a dat tonul traducerii şi imprimării cărţilor de cult, în special a Liturghierului şi a Molitvenicului. El are, în acest sens, meritul pionieratului şi, oarecum, circumstanţe atenuante în ceea ce priveşte limba traducerilor, care nu este întotdeauna corectă şi clară.

Traducătorii solicitaţi de Coresi au folosit uneori fragmente transpuse anterior în limba română, dar au tradus şi în premieră, având în faţă, probabil, numai originalul slavon. Meritul lor este că nu au trădat nici originalul – în cazul Liturghierului – dar nici limba română. Traducerea Liturghierului tipărit de Coresi este – cu îndreptările lingvistico-gramaticale de rigoare, vizând actualizarea limbii – perfect valabilă.

Dosoftei a cunoscut tipăritura coresiană şi a păstrat ceea ce a considerat că e bun. Fidelitatea traducerii coresiene faţă de originalul slavon a asigurat puritatea ei dogmatică şi a sporit astfel încrederea ortodocşilor, care nu au depistat nereguli sau imixtiuni eretice în această carte.

Dosoftei – teologul, poetul şi cărturarul – a resimţit absenţa în limba română a cărţilor necesare cultului, ca pe o lipsă acută, faţă de celelalte neamuri, chiar ortodoxe – şi la fel probabil a gândit şi Antim.

Grecii şi slavii aveau cărţi în limba lor (sau din care, cel puţin, puteau înţelege destul de mult, întrucât nici slavona nu mai era o limbă vorbită curent), ba chiar şi armenii şi sirienii. Românii, fiind un popor latin, iar latina fiind considerată mai mult o limbă de cult a Bisericii Catolice, erau oarecum nedreptăţiţi în spaţiul ortodox, neavând slujbă decât în slavonă sau greacă.

Mitropolitul Dosoftei a înţeles însă ce handicap mare reprezintă pentru noi lipsa sfintelor slujbe în româneşte, în primul rând din punct de vedere spiritual şi soteriologic, apoi cultural. Punându-şi în valoare talentul deosebit ca artist şi scriitor, el a tradus cărţile de cult într-o limbă românească foarte frumoasă, o limbă cultă, plină de mireasmă harică şi de valenţe poetice, nealterând frumuseţea originalelor greceşti.

Căci a ales, spre deosebire de Coresi – dar la fel ca Antim, mai târziu – izvoare greceşti, după care a tradus. În acelaşi timp, a pus bazele limbii române literare culte.

Dar cel care a desăvârşit cu adevărat acest proces îndelungat – ce s-a extins pe durata secolelor XVI, XVII ŞI XVIII – a fost însă mitropolitul Ţării Româneşti, Antim Ivireanul. El a tradus, folosindu-se de cărţile lui Dosoftei, însă a adus limba română la gradul cel mai înalt de sublimare a expresiei, pe care aceasta îl cunoscuse până atunci.

Teolog subtil, poet şi artist plin de rafinament, Antim a ştiut să imprime traducerilor sale har, lirism, frumuseţe, dar şi echilibru şi armonie melodică, amestecând dulceaţa limbii române cu mireasma harică a textului sfânt, având simţul adâncimii cuvintelor şi intuiţia curgerii naturale a limbii. El şi-a intimizat caracterul şi sensibilitatea limbii române. Modificările ce s-au adus textelor sale, de-a lungul timpului, sunt neînsemnate.

Mihai Eminescu era îndreptăţit să afirme că „Biserica au creat limba literară, au sfinţit-o, au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice şi de stat” („Timpul”, 10 octombrie 1881). Limba română cultă a fost creată prin aplecarea asupra textelor sfinte, înaintea cronicarilor şi mai mult decât au făcut-o aceştia, ea a fost cizelată de către scriitorii bisericeşti sau religioşi[2]. Adevărate pagini de literatură pline de savoare sau de poezie se regăsesc la  Varlaam, la Dosoftei, la Antim Ivireanul.

N. Cartojan spunea, în acest sens: „Limba literară în Occident s-a şlefuit deci în creaţiile literare ale jongleurilor, trubadurilor şi scriitorilor profani. Cu totul altfel se prezintă lucrurile la noi. Limba scrisă apare la noi întâi în Scripturile Sfinte şi se formează, ca limbă literară, în textele religioase până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, când apare istoriografia moldovenească în limba naţională. Dar chiar după aparizia cronicilor, singurele cărţi care se tipăresc la noi şi se răspândesc peste toate ţinuturile româneşti, menţinând unitatea credinţei şi a graiului, sunt textele sfinte. Cronicile s-au răspândit pe o rază mai restrânsă şi numai prin copii manuscrise. (…)

Textele lui Coresi au intrat (…) în mâinile mitropolitului Varlaam, şi astfel de la Varlaam la Simion Ştefan, de la aceştia la mitropolitul Dosoftei şi în sfârşit până la Biblia lui Şerban şi până la Antim Ivireanul, timp de două veacuri şi jumătate, a fost o continuă elaborare a textelor sacre, o continuă frământare de a găsi, pentru cugetarea biblică în formă naţională, nu numai cuvântul cel mai expresiv şi cel mai precis, dar cuvântul care să fie în acelaşi timp înţeles în toate ţinuturile româneşti… Dar prin această necontenită frământare în căutarea cuvântului expresiv, cu rezonanţă în toate cuprinsurile româneşti, în aflarea unui ritm armonios la care să poată fi adaptată melodia bizantină acolo unde o cereau necesităţile liturgice, s-a creat limba noastră literară”[3].

Ca să putem înţelege impactul major al desăvârşirii traducerii Slujbei în limba română, trebuie să avem în vedere rolul covârşitor pe care l-a avut Biserica în a formula cultura, limba şi literatura română, un rol pe care l-am putea numi unic pe scena istoriei, până în secolul al XIX-lea. „Cultura românească, în tot ce are ea specific şi major este o cultură creştină, întemeiată pe Evanghelia înţeleasă ca Scriptură sacră şi mesaj”[4].

Biserica nu a însemnat numai ctitorie întru lăcaşuri, zidire întru cosmosul vizibil, ci şi ctitorie întru cuvânt, modelând cuvântul românesc pentru a fi apt de a revela „prezenţa Logosului în trupul Său mistic”[5], scripturistic, inspirat-inefabil. „Centrală în cultura românească a fost Evanghelia şi în epoca în care românii îşi afirmă identitatea prin înlocuirea limbii slavone cu limba vernaculară, româna, proces care a durat aproape două secole”[6].

Limba română s-a format în primele secole creştine, în focul frământărilor interioare care au determinat vechea lume păgână a geto-dacilor, poporul închinător la Zamolxe, a primi Revelaţia dumnezeiască transmisă oamenilor de însuşi Fiul lui Dumnezeu Întrupat, după formula deja încetăţenită în conştiinţa noastră, că „poporul român s-a născut creştin”.

Iar limba română literară modernă este iarăşi produsul creştinismului, al efortului de a o face demnă pentru a putea oferi materialul (materia lingvistică) pentru „trupul mistic” al lui Dumnezeu Întrupat, aşa după cum materia euharistică trebuie să fie pâine din grâu curat şi vin curat. Slujbele Bisericii, predica vie, într-o limbă vernaculară care a anticipat cu mult traducerile şi tipăriturile în româneşte ale cărţilor sfinte, au mlădiat limba română, iar limba slujbelor, desăvârşită de Antim, a avut în mod evident, un ecou răsunător în poporul atât de receptiv la tot ceea ce îi imprima în suflet Biserica sa, având o acustică spirituală exemplară.

Limba literară făurită de Biserică, la care Antim Ivireanul a avut o remarcabilă contribuţie, el tipărind Liturghierul nu o dată, ci de două ori, în 1706 şi 1713, a doua oară revizuit, a fost „un instrument de comunicare panromânesc”[7], care a avut un aport capital în formarea conştiinţei naţionale şi în unificarea statului românesc[8].

Aplecarea asupra textelor din cărţile de cult, a limbii bisericeşti, a fost îndelungă şi profundă şi ea a făcut să se nască limba română având amprenta sfinţeniei, din focul prelucrării sale după chipul cuvântului sfânt. Orice limbă este purtătoare de mentalitate şi ea nu se naşte din neant. La fel şi limba română este purtătoarea unei mentalităţi creştine adânc implantate în expresiile sale, în forţa sa creativă, printr-un efort de veacuri.

Antim a îmbinat cel mai bine naturaleţea ei cu acrivia dogmatică a textelor şi a adâncit matca limbii pentru ca să încapă în ea şi să curgă lin adevărurile divine, iar cuvintele să aibă reflexiile unui diamant scos din adâncuri. Această senzaţie ne-o oferă limba română creată de Antim, aşa cum o admirăm atât în cărţile de cult, cât şi în predici.

Vom rememora şi noi calităţile lui scriitoriceşti, nu înainte însă de a discuta despre valoarea efortului său de a face limba română inteligibilă pentru toţi ascultătorii şi vorbitorii săi, de la cei simpli până la cei cultivaţi.

Faptul că Antim Ivireanul scria într-o limbă română plină de cea mai autentică frumuseţe ar părea, la prima impresie, că nu are o importanţă capitală, din perspectiva literaturii şi a culturii moderne, care priveşte în urmă cu satisfacţia de a fi depăşit acest impas.

În limba română s-a vorbit şi s-a scris din vremuri străvechi. Cunoaştem că la curtea Sfântului Ştefan cel Mare s-a scris o cronică a domniei sale în limba română, care s-a pierdut (soartă pe care a împărtăşit-o şi cronica similară muntenească scrisă la curtea şi din porunca lui Mihai Viteazu), ştim că Grigore Ţamblac predica în româneşte, chiar mai înainte, în vremea lui Alexandru cel Bun, exerciţiu oratoric repetat şi de un alt ilustru mitropolit şi orator, Sfântul Petru Movilă, în timpul domniei lui Vasile Lupu.

Şi, deşi nu avem sub ochi aceste dovezi ale felului în care se prezenta limba română la îndemnul sau chiar sub pana unor asemenea impunătoare figuri ale spiritualităţii noastre, înţelegem din simpla luare la cunoştină despre existenţa lor, că materialul lingvistic românesc era întru totul apt de a servi oricărui deziderat oratoric şi/ sau scriitoricesc.

Limba română nu trebuia creată, ci doar expusă în discursuri sau scrieri. Era limba unui popor care o vorbea de mai bine de un mileniu. De unde atunci dorinţa unor cărturari din vechime sau din vremuri mai recente, de a scrie într-o limbă aparte, de a o configura altfel decât era curgerea în matca ei firească? Este evident astăzi, că orice încercare de artificializare, mai veche sau mai nouă, nu scapă ochiului cititorului, şi că ea apare ca o ingerinţă lingvistică prea puţin bine venită.

Eludând pentru moment problema amprentărtii arhaice sau regional-dialectale a unor texte româneşti, ne întrebăm totuşi de ce cărturari de seamă, care au avut în mod deplin conştiinţa unităţii de neam şi de limbă a românilor, nu au dat măsura limbii române autentice?

De ce multe din cărţile noastre româneşti – unele absolut esenţiale pentru cultura noastră, ca cele ale Sfântului Dosoftei sau ale lui Dimitrie Cantemir, spre exemplu – sunt atât de dificil de parcurs (şi prin aceasta aproape inaccesibile cititorului modern şi postmodern), când un străin ca Antim Ivireanul ne demonstrează că se poate scrie şi vorbi foarte bine, în mod cult, o limbă română cât se poate de naturală, cât se poate de dulce?

Răspunsul pe care ni l-am dat, pentru moment, este acela că manifestarea în scris a limbii române, şlefuirea ei cultă, a suferit constrângeri şi presiuni mult prea mari din partea unor viziuni ideologice obiective, care ţin de condiţiile istorce şi politice, dar care intră în coliziune cu libertatea lingvistică pe care ar fi trebuit să o respire cărţile noastre.

Începând cu Grigore Ureche, care trăieşte obsesiv handicapul absenţei unor cronici naţionale ample şi continuând cu Miron Costin, cu Sfântul Dosoftei sau cu Dimitrie Cantemir, marii noştri scriitori – care au fost şi mari conştiinţe creştine şi româneşti – au trăit nu numai într-un ritm infernal al istoriei, dar şi într-un ritm al competiţiei, pe care şi-au asumat-o singuri, simţindu-se datori să creeze o limbă românească în stare să se măsoare, de pe poziţii cât mai favorabile, cu matricea literară clasică a limbii latine şi a celei slavone şi, în acelaşi timp, să ofere dovada latinităţii, a vechimii şi a permanenţei civilizaţiei româneşti.

Patriotismul lor fierbinte nu poate fi contestat. Însă din punct de vedere lingvistic, rezultatul suferă de prea multa încercare de cuprindere a limbii româneşti în formule sintactice clasice, mai mult latine şi, într-o măsură mult mai mică, slavone.

Între aceşti scriitori, Sfântul Varlaam merită o discuţie aparte (pentru că limba lui este foarte cursivă şi nu suferă decât de prezenţa unor regionalisme şi a fonetismului moldovenesc, care însă poate fi îndreptat, dacă se doreşte), în timp ce Ion Neculce reuşeşte oarecum să scape de constrângerile timpului şi ale conştiinţei începuturilor.

Problema nu este însă numai a limbii şi literaturii române vechi. Această situaţie s-a propagat şi are ecouri ample până în literatura modernă, până la Şcoala Ardeleană, la Heliade Rădulescu şi la alţi scriitori care au, ca şi el, convingerea că trebuie să fie ctitori de limbă română (în secolul al XIX-lea!) şi care – mai ales Heliade – inventează un dialect care se păstrează într-un raport ingrat cu setea noastră de claritate.

În consecinţă, particularizarea excesivă a expresiei este ceea ce caracterizează, în general, pe toţi marii noştri scriitori, oricare ar fi motivul: conştiinţa acută scriitoricească, patriotică, etc.

Acestea fiind spuse, ne întoarcem la Antim Ivireanul şi ne întrebăm, la modul cel mai firesc cu putinţă, cum a reuşit acesta ceea ce n-au reuşit mulţi şi mari scriitori români dinaintea, din timpul şi de după el, anume să atingă până aproape de perfecţiune obiectivul clarităţii şi al inteligibilităţii în opera sa.

Primul răspuns care ne răsare în minte este acela că faptul în sine nu poate fi decât o minune, aşa cum, pus în nedumerire, constata şi Călinescu. Şi poate că, până la sfârşit, orice răspuns raţional am oferi, sfera lui va fi cuprinsă şi depăşită de aura acestei minuni de nepriceput.

În acelaşi timp cu Antim scrie şi Dimitrie Cantemir, iar Ion Neculce, deşi contemporan, scrie chiar ceva mai târziu, şi cu toate acestea, însuşi faptul că Sadoveanu, ca cel mai mare stilist al limbii române, i-a considerat maeştrii săi pe Neculce şi pe Antim, dar i-a recunoscut întâietatea lui Antim – deşi povestitorul cu dese accente confesive, Neculce, îi era, ca substanţă literară, mult mai apropiat propriei sale structuri artistice –, credem noi că spune multe, ba chiar credem că spune destul despre cine merită laurii pentru stăpânirea celei mai frumoase şi mai autentice limbi româneşti clasice.

Însă tot nu am oferit un răspuns despre cum a fost cu putinţă acest lucru şi nu ştim, în acest moment, dată fiind gravitatea şi imensitatea problemei, dacă vreun răspuns poate fi îndeajuns de cuprinzător şi de mulţumitor.

Singurul lucru pe care îl putem afirma, extrapolând argumentele de care ne-am prevalat anterior, este că Antim nu a trăit pasiunea de a demonstra latinitatea sau veleităţile clasiciste ale limbii române, ci el a simţit cu adevărat stringent necesitatea ca materialul lingvistic să slujească funcţiei soteriologice a mesajului, funcţie care nu putea fi îndeplinită în întregime dacă, la rândul ei, limba nu îndeplinea exigenţa inteligibilităţii şi a frumuseţii stilistice şi plastice, ca oglindă a realităţii pe care era chemată să o exprime.

Antim Ivireanul este însă nu numai un artist complex şi prolific, dar şi un scriitor complex şi prolific. În răstimpul scurt care i-a rămas pentru a scrie, acesta ne uimeşte prin diversitatea stilurilor abordate.

În fară de faptul că este neîntrecut în stilul oratoric şi că excelează în predica panegirică, mitropolitul pregăteşte – involuntar – o mare surpriză celui care citeşte opera sa în întregime, întrucât se dezvăluie atât ca un mare spirit liric (în didahii), cât şi ca un mare povestitor – prin unele didahii care conţin germenii unor mari dezvoltări narative, dar acest talent este pe deplin sesizabil în Chipurile Vechiului şi Noului Testament.

În general, aceste două înclinaţii nu sunt compatibile sub acelaşi acoperământ al unei singure personalităţi, sau dacă totuşi se întâmplă, această compatibilitate este, în orice caz, rară. Cu atât mai mult ne vom exprima şi noi plăcuta surpriză de a descoperi această coabitare fericită pentru literatura română.

Şi chiar dacă talentul său de povestitor se face cunoscut într-o operă de factură istoriografică – spre deosebire de Varlaam, care se manifesta ca povestitor în Cazanii –, acest lucru nu face mai puţin mirabil ceea ce am afirmat anterior şi nici nu este mai puţin important pentru noi, întrucât istoriografia veche (letopiseţele) formează un domeniu de studiu esenţial din literatura nostră medievală.

La acestea se adaugă şi calităţile sale ca autor al unei pareneze (Sfătuiri creştine-politice), care ne-au oferit a doua lucrare de mare valoare, din literatura noastră, după Învăţăturile lui Neagoe Basarab.

Aşadar, în persoana lui Antim se armonizează şi se manifestă complementar, prin pana sa de scriitor, cugetarea adâncă şi acrivia dogmatică, exuberanţa lirică şi poetică, inflexibilitatea morală, subtilitatea teologică, filosofică şi psihologică, rafinamentul poetic, soluţia hermeneutică, abundenţa stilistică, eleganţa discursului, rigurozitatea istoriografică, concizia naratologică, cursivitatea cronicărească, excursul propedeutic, exprimarea sapienţială specifică parenezei, stilul legiferant (prezent în Aşezământul Mănăstirii Tuturor Sfinţilor, dar şi în lucrările cu caracter practic-formativ pentru preoţi), etc., pentru a enumera numai câteva dintre elementele pentru care este apreciat ca scriitor. Un complex cu adevărat rar întâlnit!

El vădeşte un scriitor cu adevărat complet, căruia nu îi era nici străină şi nici dificilă abordarea oricărui stil, oricât de mult diferit de cel anterior. Ceea ce este însă minunat este nu numai faptul că Antim se mlădiază pe sine în toate aceste forme literare, descoperind, în fiecare, numai unele părţi ale caracterului său şi lăsând altele ascunse, ci mai ales că ancorarea la oricare din aceste ţărmuri literare, navigând pe o mare destul de aspră a limbii române, este de fiecare dată un succes.

Acest lucru este la fel de mirabil ca şi multipla sa manifestare ca artist şi la fel ca extraordinara sa poliglosie, care i-a oferit posibilitatea exprimării, în mod minunat, în mai multe limbi – o dovedeşte elaborarea parenezei sale în versuri greceşti.

Cel mai mult, însă, atrage atenţia asupra lui Antim cartea sa de predici, Didahiile. Am acordat, prin urmare, în această lucrare, un spaţiu semnificativ pentru a face observaţii şi a trage concluzii de pe marginea acestei opere, esenţiale în contextul evoluţiei limbii şi literaturii române, deşi ni se pare că nici celelalte nu sunt neimportante şi că lăsarea lor în umbră provoacă sterilitate în acest domeniu, în care nu trebuie să ne permitem să pierdem nimic. Prin urmare, am căutat să demonstrăm că didahiile sale nu sunt nici pe departe epuizate din punctul de vedere al unei analize literare, nici nu sunt prea accesibile, după cum au atras atenţia mari exegeţi ai operei sale.

Am scos în evidenţă, în primul rând, calitatea picturală – portretistică şi peisagistică – a multora dintre textele sale, chiar a unor didahii în întregime, deşi stilul său mozaicat şi elementaritatea spirituală (elementul duhovnicesc intrinsec) fac ca această picturalitate esenţială să fie mai greu conturabilă sub o formă obişnuită.

Substanţa lirică a didahiilor şi poezia limbii sale, în care, de multe ori, a încifrat dogme teologice, sunt o constantă remarcabilă, de asemenea, în această operă. Am identificat, în acest sens, o dublă hermeneutică, ce uneori se întrepătrunde: o hermeneutică teologică tradiţională, prin care se interpretează textul Evangheliei, şi o hermeneutică (deşi nu mai puţin tradiţională), care se remarcă la nivelul expresiei stilistice a oratorului eclesiastic, a cărei selecţie dovedeşte o impregnare în prealabil nu numai de o impresionantă poeticitate, dar şi de un grad înalt de spiritualizare a limbajului, de sublimare a limbii.

Din multe puncte de vedere, Antim ne apare ca un precursor al literaturii moderne, atât prin forţa vizionară, cât şi prin tehnici literare complicate, precum punerea în adâncime sau tehnica înşelării ochiului, ca şi prin rafinate obţineri de schimbări ale perspectivei, prin inefabilizarea portretului sau prin construirea lui în mod suprarealist (da fapt, pur duhovnicesc).

Indiferent dacă predicile sale ar fi fost inspirate, mai mult sau mai puţin, din alţi autori (ceea ce nu constituie un dubiu asupra originalităţii, având în vedere că avem de-a face cu oratoria religioasă, domeniu în care invenţia dogmatică este interzisă), opţiunea literară în care Antim a ales să-şi exprime predicile, îl înfăţişează, fără cea mai mică îndoială, ca un mare creator de limbă românească şi ca autorul unor sublime pagini de literatură, nemaiadăugând aici valoarea discursului său din punct de vedere teologic, eclesiastic.

Înalta sa conştiinţă pastorală a slujit la elaborarea unei opere predicatoriale superbe din punct de vedere literar şi invers, bogatele sale aptitudini artistice l-au ajutat enorm la îndeplinirea vocaţiei sale pastorale, într-o minunată îmbinare a darurilor practice şi a harismelor dumnezeieşti în fiinţa sa.

Antim Ivireanul a scris precum a trăit: purtat pe aripile înaltelor sale concepţii despre adevărata valoare umană, recuperată în icoana luminii divine, şi ale credinţei sale în frumos, în dreptate şi în adevăr.

Nu s-a dezis niciodată de idealurile sale şi a murit pentru ele, iar noi îi suntem recunoscători pentru jertfa sa, cu care ne-a dovedit că a crezut în ce a spus, şi pentru identificarea cu neamul nostru, căruia el i-a dăruit un atât de mare tezaur literar şi spiritual.

Ne-am îmbogăţit enorm prin prezenţa şi activitatea lui Antim Ivireanul în ţara noastră şi de aceea am crezut binevenit infimul efort de a pune încă puţin mai mult în lumină personalitatea sa, care, nimbată de sfinţenie, în niciun caz nu are nevoie de iluminare de la noi. Însă noi avem nevoie de ea şi de răspândirea luminii sale, pe care, în parte, pe cât ne-a fost cu putinţă şi ne-a ajutat înţelegerea, am primit-o. Mai mult lăsăm pe alţii, mai înţelepţi, să facă.


[1] N. Cartojan, op. cit., p. 358.

[2] Cineva ar putea spune că, la acea dată, la care nu se făcuse încă separaţia între eclesiastic şi laicisim, marii cărturari erau la fel de religioşi ca şi ierarhii, însă considerăm că acest argument nu numai că nu minimalizează aportul Bisericii, ci îl augmentează, întrucât Biserica era înţeleasă cu adevărat aşa cum este ea în realitate şi cum noi nu o prea mai vedem astăzi, ca totalitatea credincioşilor ei, atât clerici, cât şi mireni, astfel încât nu numai contribuţia unui ierarh sau a unui preot, într-un anumit domeniu, să fie considerată ca o contribuţie a Bisericii, ci şi a oricărui credincios al ei.

De altfel, citind operele unui Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, etc., se observă clar că atitudinea lor nu diferă cu nimic de cea a ierarhilor sau a teologilor Bisericii, chiar dacă domeniul istoriografiei, în care s-au manifestat cu precădere, a căpătat astăzi conotaţiile „laicizate” corespunzătoare epocii noastre – conotaţii pe care însă, atunci, nu le cunoştea, ci dimpotrivă, primul „istoriograf” al lumii era considerat Sf. Moise –‚ din care cauză sunt priviţi ca scriitori „ne-religioşi”, deosebiţi de scriitorii bisericeşti.

Diferenţa între ecleziastic şi laic aparţine însă realităţilor lumii moderne, întrucât atunci nu se făcea diferenţa între Eclesie şi „laos” (popor), acesta fiind integrat Bisericii.

[3] N. Cartojan, op. cit., p. 202-203.

[4] Acad. Virgil Cândea, Evanghelia în cultura românească, http://www.crestinismortodox. ro/Evanghelia _in_cultura_romaneasca-160-11121.html.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Cf. Ibidem.

Rezumatul tezei doctorale a Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruş

Sf. Sfintit Mucenic Antim Ivireanul

Teza noastră doctorală, care poartă titlul: Antim Ivireanul – personalitate complexă a literaturii române are 388  + XVI pagini în manuscrisul computerizat şi a fost scrisă sub îndrumarea Acad. Prof. Dr. Dan Horia Mazilu (2002-2008) şi a Prof. Dr. Eugen Negrici (2008-2009) în cadrul cursurilor doctorale ale Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti, la specializarea Literatură Română Veche.

Din punct de vedere compoziţional lucrarea noastră este o monografie complexă, fiind structurată pe trei paliere de cercetare, care au devenit cele trei capitole fundamentale ale lucrării:

1. Viaţa [4-50];

2. Activitatea [51-136] şi

3. Opera [137-383] marelui ierarh şi scriitor Antim Ivireanul.

În primul capitol al tezei, care se ocupă de viaţa Sfântului Antim Ivireanul, am dezbătut, mai întâi de toate, originea acestuia şi am considerat că originea sa georgiană nu poate fi pusă la îndoială.

În ceea ce priveşte venirea sa în Ţările Române, considerăm că a venit de la Constantinopol, unde fusese răscumpărat din robie pentru virtuţile sale speciale şi unde fusese iniţiat în arta tipografică.

A venit mai întâi în Moldova, la solicitarea patriarhul Dosithei al Ierusalimului, care înfiinţa o nouă tipografie la Iaşi, după 1680, condusă de ieromonahul Mitrofan (în curând episcop de Huşi). Acesta îl aduce şi pe Antim (Andrei pe atunci, fiind, cel mai probabil, încă mirean) pentru a lucra la această tipografie şi a se perfecţiona ca tipograf. Andrei-Antim îl însoţeşte, în opinia noastră, pe Mitrofan şi după trecerea lui în Ţara Românească, în 1686, pentru a tipări Biblia de la Bucureşti (1688).

Antim preia conducerea tipografiei mitropolitane din Bucureşti în 1691, fiind pe atunci ieromonah, apoi ajunge egumen al Mănăstirii Snagov, în 1705 e hirotonit episcop al Râmnicului iar în 1708, în Duminica Ortodoxiei, devine mitropolitul Ţării Româneşti.

Lucrând şi slujind sub trei domni (după momentul atestării prezenţei sale): Constantin Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat, de ultimul se leagă sfârşitul său martiric, care a pornit de la opoziţia mitropolitului faţă de domn.

În al doilea capitol al lucrării, am trecut în revistă liniile activităţii sale ca tipograf, restaurator, artist eclesiastic, apărător al Ortodoxiei universale, scriitor, traducător şi predicator.

Ca tipograf, de numele său se leagă tipărirea a 64 de cărţi în 25 de ani, în condiţii tipografice excelente, dintre care amintim: Psaltirea românească (1694) Evangheliarul românesc (1697), Molitfelnicul românesc (1706), care conţine şi primul Liturghier românesc (diortosit şi retipărit în 1713), primul Octoih românesc (1712) şi Ceaslovul (1715), de asemenea tipărit pentru prima dată în limba română. Acestea sunt absolut esenţiale pentru devenirea limbii române şi intim legate de coordonatele activităţii sale ca traducător al cărţilor necesare slujbei şi ca autor al naţionalizării cultului în Ţara Românească.

Ca restaurator şi chivernisitor de Biserici a refăcut şi restaurat multe Biserici şi Mănăstiri, unele foarte vechi (precum Mănăstirea Cozia, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, Cotmeana, Govora – unde a rămas zugrăvit chipul său –‚ etc.) de o valoare inestimabilă.

Ca artist eclesiastic, a făurit proiectul Mănăstirii cu hramul Tuturor Sfinţilor devenită acum Mănăstirea Antim din Bucureşti şi şi-a dovedit din plin minunatele înzestrări practice şi artistice atât în ceea ce priveşte arta tipografică, dar şi ca desenator (miniaturist), arhitect, pictor, sculptor (în lemn şi în piatră).

Ca apărător al Ortodoxiei universale a susţinut libertatea confesională a ortodocşilor asupriţi din Ardeal, Peninsula Balcanică, Georgia şi Arabia, trimiţându-le cărţi, tipografi şi chiar utilaj tipografic făcut cu mâna lui.

Ca scriitor şi predicator se remarcă atât prin scrierile tipărite (între care o pareneză în versuri greceşti), cât şi prin cele manuscriptice, ca spre exemplu: Didahiile şi Chipurile Vechiului şi Noului Testament. Predicile sale, pe care le-am aprofundat în capitolul al treilea al tezei noastre, se dovedesc un compendiu teologic şi literar de mare profunzime, care impresionează cititorii până astăzi.

Ca traducător, Antim este cel mai mare ctitor al limbii române culte şi de cult (deşi a tradus în română şi alte cărţi, cum ar fi Pildele filosofeşti). Cu el, procesul de naţionalizare a cultului ajunge aproape la final, rămânând ca numai Mineele să fie transpuse în româneşte de către Radu Greceanu.

În al treilea capitol, care este capitolul de forţă al tezei noastre, ne-am ocupat cu analiza literară a operei lui Antim Ivireanul, începând de la prefeţe, dedicaţii, postfeţe şi versuri la stemă, continuând cu lucrările sale didactice adresate preoţilor, cu testamentul său privitor la ctitoria sa, şi ajungând apoi la marile sale opere: pareneza dedicată lui Ştefan Cantacuzino, care se integrează în tradiţia iniţiată de Neagoe Basarab (Sfătuiri creştine-politice), cronograful sau rodoslovia intitulată Chipurile Vechiului şi Noului Testament (manuscris aflat la Academia din Kiev) şi Didahiile.

Prin Chipurile Vechiului şi Noului Testament, Antim Ivireanul oferă o probă de virtuozitate ca pictor, cronicar şi poet, într-o îngemănare unică a unor virtuţi artistice deosebite. Ipostaza de cronicar este, în acest caz, cea mai importantă pentru noi, pentru că întâlnim aici, în această operă, „un alt Antim”, scriind din perspectivă diacronică şi cu o îndemânare narativă remarcabilă. Chipurile ne vorbesc despre virtuţile de cronicar ale lui Antim şi despre preocupările sale în legătură cu istoria şi cultura universală.

Această operă nu poate fi decât originală, în ceea ce priveşte recurgerea la izvoare şi modul de compilare a lor, cât şi stilul de cronicar şi, în mare măsură, chiar în ceea ce priveşte ideea însăşi a alcătuirii ei. În această lucrare, Antim a oferit măsura capacităţii şi a erudiţiei sale ca istoric şi cronicar, comprimând izvoare imense şi numeroase într-un cronograf bine proporţionat, care cuprinde mai mult de jumătate din istoria universală. „Limba acestor povestiri… este cea a cronicilor, fermecătoare şi curată”.

Chipurile Vechiului şi Noului Testament demonstrează cu prisosinţă că Antim nu era lipsit nici de talentul literar al povestirii, nici de capacitatea de a nara întâmplări şi de a se păstra mult timp într-un registru pur epic. Opera sa, în totalitate, este proteică şi relevă mereu o nouă ipostază a marelui cărturar şi mitropolit.

Ne-am concentrat apoi asupra Didahiilor sale, unde am evidenţiat aspectele particulare ale lucrării.

În primul rând am discutat aspectul unic şi personalist al universului la Antim, arătând că a folosit alegoria, portretul şi tabloul cu mult rafinament literar, pentru a contura viziunea sa asupra umanităţii şi a lumii. Realizând portrete alegorice, Antim a ilustrat ipostazierea frumuseţii umane interioare şi a vorbit despre iconografia lumii ca despre o introducere în cunoaşterea ei teologică, profundă.

Tabloul, ca măiestrie artistică, este ilustrat prin motivul mării, care apare în multe locuri ale operei sale. Am evidenţiat adesea faptul că predicile sale se pretează la a fi transformate în poezie, datorită lirismului interior fulminant, care face distinctă oratoria sa.

Lumea ca lumină şi podoabă sau universul ca un cuvânt întrupat sau ca un cuvânt lumină au fost alte două teme pe care le-am aprofundat în lucrarea de faţă.

Accentele moralizatoare puternice ale Didahiilor vizează toate păturile sociale, având ca scop identificarea şi eradicarea racilelor morale şi sociale.

Conexiunile operei sale cu poezia eminesciană ne-au reliefat faptul că multe viziuni, teme şi motive din Didahiile antimiene şi din literatura noastră veche au fost receptate în opera eminesciană şi în tradiţia literară românească, mai ales poetică.

În ceea ce priveşte paralela cu Ilie Miniat, am demonstrat că nu se pot susţine prejudecăţile cu privire la lipsa de originalitate a lui Antim sau la neasumarea auctorială a Didahiilor.

Dimpotrivă, am arătat că Antim este autorul naţionalizării şi autohtonizării predicii, aşa cum a fost şi cel care a desăvârşit naţionalizarea cultului.

Opera lui Antim, depăşind moda predicii greceşti din epoca brâncovenească, a demonstrat că limba română este capabilă de subtilităţi lingvistice, de perfecţiune stilistică şi retorică, de exprimarea într-un grad foarte înalt a unor ample valenţe poetice şi literare, teologice şi filosofice.

Înalta sa conştiinţă pastorală a slujit la elaborarea unei opere predicatoriale superbe din punct de vedere literar şi invers, bogatele sale aptitudini artistice l-au ajutat enorm la îndeplinirea vocaţiei sale pastorale, într-o minunată îmbinare a darurilor practice şi a harismelor dumnezeieşti în fiinţa sa.

În concluzie, teza noastră doctorală este prima monografie antimiană amplă, care operează o critică literară asupra textelor sale şi evidenţiază pentru prima dată valenţele teologice şi experienţa duhovnicească marcantă a Sfântului Antim Ivireanul. Pentru că, fără înţelegerea experienţei teologice şi duhovniceşti a marelui ierarh scriitor, care stă la baza operei sale, o simplă analiză stilistică rămâne totuşi periferică.