Cuprinsul tezei noastre doctorale

12-martie-sf-simeon_noul_teolog.jpg

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog

( teză doctorală; 2009)

***

Cuprins

Introducere

I. Premisele biblice şi patristice ale îndumnezeirii omului şi ale vederii lui Dumnezeu în teologia ortodoxă

1. 1. Persoana Logosului dumnezeiesc şi relaţia Sa cu creaţia şi cu omul

1. 2. Fundamentul raţional şi spiritual al lumii văzute şi relaţia sa interioară cu mântuirea omului şi transfigurarea creaţiei

1. 3. Energiile dumnezeieşti necreate şi prezenţa lor în actele sinergice ale îndumnezeirii şi vederii lui Dumnezeu

II. Vederea lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog şi implicaţiile ei în mântuirea personală

Terminologie extatică

2. 1. Terminologia extatică simeoniană

Triadologie

2. 2. Prea Sfânta Treime în experienţa duhovnicească personală

2. 2. 1. Dimensiunea apologetică

2. 2. 2. Dimensiunea  personalistă

Hristologie

2. 3. Vederea slavei lui Hristos  şi calea  îndumnezeirii

2. 3. 1. Naşterea lui Hristos în experienţa personală

2. 3. 2. Moartea şi Învierea lui Hristos în experienţa personală

2. 3. 3. Înălţarea lui Hristos în experienţa personală

Pnevmatologie

2. 4. Sfântul Duh şi vederea slavei dumnezeieşti

2. 4. 1.  Sfântul Duh, credinţa adevărată şi experienţa harului  

2. 4. 2. Mărturiile extatice personale şi validarea lor

2. 4. 2. 1. Primul extaz al Sfântului Simeon

2. 4. 2. 2. Extazul din timpul noviciatului său

2. 4. 2. 3. Confesiunea extatică şi comentariul validator

2. 4. 3. Extazele simeoniene din Viaţa scrisă de Sfântul Nichita

Soteriologie

2. 5. Calea îndumnezeirii şi vederea lui Dumnezeu

2. 5. 1. Răsărirea luminii în cei care se curăţesc de patimi

2. 5. 2. Nepătimirea şi lumina dumnezeiască

2. 5. 3. Lumina şi mântuirea ca sfinţenie

2. 5. 4. Unirea cu Dumnezeu şi imaginile comunionale

2. 5. 5. Lumina dumnezeiască şi Părintele duhovnicesc

Sacramentologie

2. 6. Sfintele Taine ale Bisericii şi simţirea harului dumnezeiesc

2. 6. 1. Sfântul Botez şi vederea lui Dumnezeu

2. 6. 2. Sfânta Împărtăşanie, simţirea harului şi extazul

2. 6. 3. Sfânta Spovedanie şi trăirea interioară a harului

2. 6. 4. Sfânta Căsătorie şi Sfânta Preoţie ca paradigme sacramentale ale unirii cu Dumnezeu

Eclesiologie

2. 7.  Sfinţii ca mădulare vii ale Bisericii

Eshatologie

2. 8. Vederea luminii şi eshatologia

III. Receptarea teologiei slavei în spaţiul ortodox şi importanţa asumării ei în lumea postmodernă

3. 1. Vederea lui Dumnezeu în teologia părintelui profesor Dumitru Stăniloae

3. 2. Teologia mistică şi receptarea ei de către profesorul ortodox Vladimir Lossky

3. 3. Disoluţia interioară a omului în postmodernitate şi consecinţele asumării personale a teologiei slavei

Concluzii finale