Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

kayseri evden eve nakliyat eşya depolama kayseri eşya depolama kayseri kiralık asansör kayseri escort

Etichetă: LXX Page 1 of 58

Amos, cap. 1, cf. LXX

1. Cuvintele lui Amos [Ἀμώς], care s-au făcut în naccarimul[1] din Tecue [ἐν νακκαριμ ἐκ Θεκουε], [și] care a văzut[2] pentru Ierusalim în zilele lui Ozias [Ὀζίας], împăratul lui Iudas, și în zilele lui Ieroboam [Ιεροβοαμ] al lui Ioas [Ἰωάς], împăratul lui Israil, mai înainte [cu] doi ani de cutremur.

2. Și a zis: „Domnul din Sion a glăsuit și din Ierusalim a dat glasul Său și au plâns pășunile păstorilor și s-a uscat vârful Carmilosului[3]”.

3. Și a zis Domnul: „Din cauza celor 3 neevlavii ale Damascosului[4] [Damascului] și [chiar] din cauza celor 4, nu Mă voi întoarce [către] el, pentru care [că] tăiau [cu] fierăstraiele cele de fier pe cele care au [aveau] în pântece, pe cele din Galaad [Γαλαάδ].

4. Și voi trimite foc întru casa lui Azail [Αζαηλ] și va mistui temeliile fiului lui Ader [Αδερ].

5. Și voi zdrobi zăvoarele Damascosului și îi voi pierde cu totul din câmpul On [Ων] [pe cei care] locuiesc [acolo] și voi tăia neamul din bărbații Harranului [Χαρραν] și va fi robit poporul cel ales al Siriei”, zice Domnul.

6. Acestea zice Domnul: „Din cauza celor 3 neevlavii ale Gazei și [chiar] din cauza celor 4, nu Mă voi întoarce [către] ei, pentru [ca] să-i robească pe ei robimea lui Salomon [Σαλωμών] [și] să-i închidă întru Idumea [Ἰδουμαία].

7. Și voi trimite foc peste zidurile Gazei și va mistui temeliile ei.

8. Și îi voi pierde cu totul din Azotos [Ἄζωτος] [pe cei care] locuiesc [acolo] și va fi îndepărtat neamul din Ascalon [Ἀσκαλών] și voi aduce mâna Mea peste Accaron [Ακκαρων] și vor pieri cei rămași ai celor străini”, zice Domnul.

9. Acestea zice Domnul: „Din cauza celor 3 neevlavii ale Tirosului [Τύρος] [Tirului] și [chiar] din cauza celor 4, nu Mă voi întoarce [către] el, pentru care [că] au închis robimea lui Salomon întru Idumea și nu și-au adus aminte de făgăduința fraților.

10. Și voi trimite foc peste zidurile Tirosului și va mistui temeliile ei”.

11. Acestea zice Domnul: „Din cauza celor 3 neevlavii ale Idumeii și [chiar] din cauza celor 4, nu Mă voi întoarce [către] ei, pentru [că au început] să-i prigonească pe ei în[tru] sabie, pe fratele său, și a nimicit-o pe maică pe pământ și a apucat întru mărturie groaza lui [καὶ ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ] și graba lui a păzit-o întru ceartă [καὶ τὸ ὅρμημα αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νεῖκος].

12. Și voi trimite foc întru Teman [Θαιμαν] și va mistui temeliile zidurilor ei”.

13. Acestea zice Domnul: „Din cauza celor 3 neevlavii ale fiilor lui Ammon [Αμμων] și [chiar] din cauza celor 4, nu Mă voi întoarce [către] el, pentru care [că] spintecau pe cele care au [aveau] în pântece ale Galaaditilor, pentru ca să lărgească hotarele lor.

14. Și voi aprinde foc peste zidurile Ravvei[5] și va mistui temeliile ei cu strigare în ziua războiului și va fi clătinată în ziua sfârșitului ei.

15. Și vor merge împărații ei în[tru] robie, dimpreună [și] preoții lor și stăpânitorii lor”, zice Domnul.


[1] Un cuvânt transliterat din ebraică și care înseamnă „în [unul din] ciobanii”.

[2] Care a avut vedenii de la Dumnezeu pentru Ierusalim.

[3] De la forma de N. Καρμήλος. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Carmel.

[4] De la forma de N. Δαμασκός.

[5] De la forma de N. Ραββα.

Osie, cap. 14, cf. LXX

1. Samaria va fi nimicită, [pentru] că s-a împotrivit către Dumnezeul ei. Ei în sabie vor cădea și cele de sub pieptul lor se vor sparge și cele pe care le au în pântecele lor se vor rupe.

2. Întoarce-te, Israile, către Domnul Dumnezeul tău, pentru că ai slăbit în[tru] nedreptățile tale!

3. Luați împreună cu voi cuvinte[1] și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru! Ziceți-I Lui, ca să nu luați nedreptate[,] și [ci] să luați cele bune! „Și [astfel] vom răsplăti rodul buzelor noastre.

4. Assur nu are să ne mântuie pe noi. Pe cal nu vom sui, [nici] nu mai avem să zicem: «Dumnezeii noștri!» lucrurilor mâinilor noastre. [Căci] cel [care este] în[tru] Tine va milui pe cel orfan”.

5. Voi vindeca[2] locașurile lor. Îi voi iubi pe ei [cu] mărturisire, că[ci] s-a întors urgia Mea de la ei.

6. Voi fi ca roua lui Israil, înflori-va precum crinul și va pune rădăcinile lui ca Libanosul [Libanul].

7. Vor merge ramurile lui și va fi ca măslinul cel foarte roditor și mirosul său ca Libanosul.

8. Se vor întoarce și vor sta sub umbra sa, vor trăi și se vor îmbăta [cu] grâu [καὶ μεθυσθήσονται σίτῳ]. Și va înflori ca via pomenirea sa [καὶ ἐξανθήσει ὡς ἄμπελος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ] [și] ca vinul Libanosului [ὡς οἶνος Λιβάνου].

9. Ce [este] lui, lui Efrem, încă și idolilor? Eu l-am smerit pe el și Eu îl voi întări pe el. Eu [sunt] ca ienupărul [ἄρκευθος][3], [căci] rodul tău din Mine a fost aflat [ἐξ Ἐμοῦ ὁ καρπός σου εὕρηται].

10. Cine [este] cel înțelept și [care] va înțelege acestea? Sau cel priceput și le va cunoaște pe ele? Căci drepte [sunt] căile Domnului și cei Drepți vor merge în[tru] ele, iar cei neevlavioși vor slăbi în[tru] ele.


[1] Mărturisiți-vă păcatele voastre înaintea Lui!

[2] Pe acestea le spune Dumnezeu.

[3] A se vedea: https://el.wikipedia.org/wiki/Άρκευθος și https://ro.wikipedia.org/wiki/Ienupăr.

Osie, cap. 13, cf. LXX

1. După cuvântul lui Efrem, el a luat dreptăți în Israil și [le-]a pus pe ele [în] Baal și a murit.

2. Și încă a adăugat a păcătui. Și au făcut lor înșiși topire din argintul lor după chipul idolilor [κατ᾽ εἰκόνα εἰδώλων], lucrurile dulgherilor săvârșite lor. [Și] ei zic: „Jertfiți oameni, căci vițeii s-au sfârșit!”.

3. Pentru aceasta vor fi ca norul cel de dimineață și ca roua cea de dimineață mergând, precum praful suflându-se din arie și ca aburul de pe înălțimi.

4. Iar Eu, Domnul, Dumnezeul tău, [sunt] întărind cerul și zidind pământul. Ale Cărui mâini au zidit toată oastea cerului[1] [Οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ] și nu ți-am arătat ție acestea [pentru] a nu merge înapoia[2] lor [καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν]. Și Eu te-am scos pe tine din pământul Egiptosului și Dumnezeu afară de Mine nu vei cunoaște [καὶ Θεὸν πλὴν Ἐμοῦ οὐ γνώσῃ] și mântuind nu este afară de Mine [καὶ σῴζων οὐκ ἔστιν πάρεξ Ἐμοῦ].

5. Eu te păstoream pe tine în pustie, în pământul cel nelocuit,

6. pentru pășunile lor. Și s-au săturat întru săturare[3] și s-au înălțat[4] inimile lor, pentru aceea au uitat de Mine.

7. Și le voi fi lor[5] ca pantera și ca leopardul în calea assirienilor.

8. Întâmpina-voi lor ca ursoaica [cea] pierdută și voi rupe închiderea inimii lor și acolo îi vor mânca pe ei puii de lei ai dumbrăvii [și] fiarele câmpului îi va [vor] sfâșia pe ei.

9. Stricăciunii tale, Israile, cine îi va ajuta?

10. Unde [este] el, împăratul tău? Și să te mântuie pe tine în toate cetățile tale! [Și] să te judece pe tine, care ai zis: „Dă-mi mie împărat și stăpânitor!”!

11. Și ți-am dat ție împărat întru urgia Mea [καὶ ἔδωκά Σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ Μου] și am avut în mânia Mea [καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ Μου]

12. neascultarea nedreptății [συστροφὴν ἀδικίας]. Efrem: ascuns [e] păcatul său.

13. Dureri ca [ale celei] născând îi vor veni lui. Acesta [este] fiul său [și] nu [este] cel înțelept. Pentru că nu are să sufere în[tru] zdrobirea copiilor [săi].

14. Din mâna Iadului îi voi izbăvi pe ei [ἐκ χειρὸς ᾍδου ῥύσομαι αὐτοὺς][6] și din moarte îi voi răscumpăra pe ei [καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς]. Unde [este] pedeapsa ta [ποῦ ἡ δίκη σου], moarte [θάνατε]? Unde [este] boldul tău [ποῦ τὸ κέντρον σου], Iadule [ᾍδη][7]? Mângâierea s-a ascuns de la ochii mei [παράκλησις κέκρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου].

15. Pentru că acesta în mijlocul fraților va deosebi. Domnul va aduce vânt de arșiță din pustie peste el și va usca venele sale [și] va pustii izvoarele sale. El va usca pământul său și toate vasele cele plăcute ale sale.


[1] Puterile cele cerești.

[2] Pentru ca să nu te închini Îngerilor Mei în locul Meu.

[3] S-au săturat prea mult, până la refuz.

[4] S-au umplut de mândrie.

[5] Ce spune Domnul despre Sine.

[6] Profeție despre coborârea Sa la Iad.

[7] Cuvinte profetice amintite de Sfântul Pavlos în I Cor. 15, 55, sub forma: „Unde [este] boldul tău, moarte? Unde [este] biruința ta, Iadule?”.

Osie, cap. 12, cf. LXX

1. Efrem M-a înconjurat în[tru] minciună și casa lui Israil și a lui Iudas în[tru] neevlavii. Acum i-a cunoscut pe ei Dumnezeu și popor sfânt va fi chemat lui Dumnezeu.

2. Iar Efrem vântul cel rău a îndepărtat, [fiind] zăduf toată ziua. Le-a înmulțit pe cele deșarte și pe cele de nimic și făgăduință cu assirienii a pus și uleiul întru Egiptos îl vindea.

3. Iar judecata Domnului [este] către Iudas, [ca] să-l răzbune pe Iacovos după căile sale și după obiceiurile sale îi va răsplăti lui.

4. În pântece l-a păcălit pe fratele său și în[tru] ostenelile sale s-a întărit către Dumnezeu.

5. Și s-a întărit cu Îngerul și a putut. Au plâns și s-au rugat Mie, în casa On M-au aflat și acolo s-a grăit către el.

6. Iar Domnul Dumnezeu, Atotțiitorul, va fi pomenirea sa.

7. Și tu la Dumnezeul tău te vei întoarce [καὶ σὺ ἐν Θεῷ σου ἐπιστρέψεις][1]. Mila și judecata păzește [ἔλεον καὶ κρίμα φυλάσσου] și apropie-te către Dumnezeul tău pururea [καὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν Θεόν σου διὰ παντός]!

8. Hanaan [Χανααν]: în mâna lui [este] jugul nedreptății [ζυγὸς ἀδικίας]. [El] a iubit a asupri.

9. Și Efrem a zis: „Însă m-am îmbogățit. Am aflat odihnă mie însumi”. Toate trudele sale nu vor fi aflate lui, pentru nedreptățile pe care le-a păcătuit.

10. Iar eu, Domnul, Dumnezeul tău, te-am scos pe tine din pământul Egiptosului. Încă te voi locui în corturi [ἔτι κατοικιῶ σε ἐν σκηναῖς], precum [în] ziua sărbătorii [καθὼς ἡμέρᾳ ἑορτῆς].

11. Și voi grăi către Profeți [καὶ λαλήσω πρὸς Προφήτας], și Eu vederi am înmulțit [καὶ Ἐγὼ ὁράσεις ἐπλήθυνα][2] și în mâinile Profeților M-am asemănat [καὶ ἐν χερσὶν Προφητῶν ὡμοιώθην][3].

12. Dacă nu este Galaad [Γαλααδ], atunci cei mincinoși erau în Galgal [Γαλγαλ]. Stăpânitorii jertfind [ἄρχοντες θυσιάζοντες] și jertfelnicele lor [fiind] ca broaștele țestoase[4] pe uscăciunea câmpului [καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ὡς χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ].

13. Și Iacov s-a îndepărtat întru câmpul Siriei și Israil a slujit pe[ntru] femeie și în[tru] femeie s-a păzit.

14. Și, prin Profetul, Domnul a scos pe Israil din Egiptos și [tot] prin Profet s-a păzit.

15. Efrem s-a mâniat și s-a urgisit, iar sângele său peste el va fi vărsat și Domnul va răsplăti lui ocara sa.


[1] Te vei întoarce către El prin pocăință.

[2] Am înmulțit vederile extatice, vedeniile.

[3] Sfinților Profeți le-am revelat cele despre Mine, încât, în cuvintele lor, aveți asemănarea Mea. Aveți chipul Meu cel duhovnicesc.

[4] Aici fiind singura dată când sunt amintite broaștele țestoase în LXX.

Osie, cap. 11, cf. LXX

1. Pentru că Israil [este] prunc [διότι νήπιος Ισραηλ] și Eu l-am iubit pe el [καὶ Ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν] și din Egiptos [Egipt] i-am chemat pe copiii săi [καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ].

2. [Dar] precum i-am chemat pe ei, așa se [și] duceau de la fața Mea: ei jertfeau Baalimilor și tămâiau celor cioplite[1].

3. Iar eu l-am împiedicat pe Efrem, l-am luat pe el pe brațul Meu și nu au cunoscut că i-am vindecat pe ei.

4. În stricăciunea oamenilor, i-am întins pe ei în[tru] legăturile dragostei Mele și le voi fi lor ca omul lovindu-se pe[ste] obrajii săi. Și voi privi către el [și] îi voi birui lui[2].

5. Efrem a locuit în Egiptos și el, Assur [Ασσουρ], [a fost] împăratul său, că[ci] nu a voit să se întoarcă.

6. Și sabia a slăbit în cetățile sale și s-a odihnit în mâinile sale și vor mânca din sfaturile lor.

7. Și poporul Său spânzurându-L din locașul său [καὶ ὁ λαὸς Αὐτοῦ ἐπικρεμάμενος ἐκ τῆς κατοικίας αὐτοῦ][3], iar Dumnezeu va fi mâniat pe cele cinstite ale Sale și nu are să-l înalțe pe el[4].

8. Ce am să te pun pe tine, Efreme? Te voi apăra pe tine, Israile? Ce am să te pun pe tine? Ca pe Adama [Αδαμα] te voi pune pe tine și ca pe Seboim [Σεβωιμ]? A întors inima Mea în[tru] el [μετεστράφη ἡ καρδία Μου ἐν τῷ αὐτῷ], împreună a tulburat pocăința Mea [συνεταράχθη ἡ μεταμέλειά Μου].

9. Nu am să fac după urgia mâniei Mele. Nu am să părăsesc [ca] să se șteargă Efrem. Pentru că Eu sunt Dumnezeu [διότι Θεὸς Ἐγώ εἰμι] și nu om [καὶ οὐκ ἄνθρωπος]. În[tru] tine [sunt] Cel Sfânt și nu voi intra întru cetate.

10. Înapoia Domnului voi merge [ὀπίσω Κυρίου πορεύσομαι]. Ca leul voi vesti [ὡς λέων ἐρεύξεται], că[ci] El va răcni și se vor uimi copiii apelor [ὅτι Αὐτὸς ὠρύσεται καὶ ἐκστήσονται τέκνα ὑδάτων].

12. Și se vor uimi ca pasărea din Egiptos și ca porumbița din pământul assirienilor și îi voi înapoia pe ei întru casele lor, zice Domnul.


[1] Idolilor făcuți din lemn.

[2] Voi birui în folosul oamenilor.

[3] Profeție referitoare la Răstignirea Domnului.

[4] Se referă la poporul Său, Israil.

Osie, cap. 10, cf. LXX

1. Vie crescând roditor [este] Israil. Rodul ei bine-crescând, după mulțimea roadelor ei. [Israil] a înmulțit jertfelnicele[1]. După cele bune ale pământului său, a zidit stâlpi[2].

2. Au împărțit inimile lor [ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν]. [De aceea], acum vor fi nimiciți. [Căci El] va dărâma jertfelnicele lor [și ei] vor îndura[3] stâlpii lor.

3. Pentru că acum vor zice: „Nu este împărat nouă[4], că nu ne-am temut de Domnul. Iar împăratul ce ne va face nouă?”.

4. Grăind cuvinte, motive mincinoase, [astfel] va pune făgăduință. Judecata va răsări ca iarba pe uscăciunea câmpului.

5. [Cu] vițelul casei On vor pribegi cei care locuiesc Samaria, că[ci] a plâns poporul său asupra sa[5]. Și precum l-au amărât pe el, [așa] se vor bucura peste slava sa, că[ci] a fost izgonit de la el.

6. Și pe el[6], legându-l, la assirieni l-au adus împăratului Iarim [ca darurile] cele străine. Efrem în dar va primi și Israil va fi rușinat în sfatul său.

7. Samaria îl va arunca pe împăratul ei ca pe un băț pe fața apei.

8. Și vor fi înlăturate altarele On [βωμοὶ Ων], [care sunt] păcatele lui Israil. Spinii și ciulinii se vor sui peste jertfelnicele lor. Și vor zice munților: „Acoperiți-ne pe noi!” și dealurilor: „Cădeți pe[ste] noi!”[7].

9. De când Israil a păcătuit, munții acolo au stat. [Oare] războiul, [care are să vină] pe[este] copiii nedreptății [τὰ τέκνα ἀδικίας], nu are să-i apuce pe ei în deal[8]?

10. A venit să-i certe pe ei. Și, când se vor certa ei [vor fi certați ei], popoarele vor fi adunate împreună pe[este] ei, în [pentru] amândouă nedreptățile lor.

11. Efrem [este] juninca învățată a iubi cearta [Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος][9]. Iar Eu voi veni pe[ste] cea mai bună [parte] a grumazului ei, voi încăleca pe Efrem și îl voi trece în tăcere pe Iudas [și] voi întări lui Iacov.

12. Semănați vouă înșivă întru dreptate [σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην]! Secerați întru rodul vieții [τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς]! Luminați vouă înșivă lumina cunoașterii [φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως]! Căutați pe Domnul [ἐκζητήσατε τὸν Κύριον], până or să vă vină vouă roadele dreptății [ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν]!

13. Că[ci] de ce ați trecut în tăcere neevlavia și nedreptățile ei ați secerat? Ați mâncat rod mincinos. Că[ci] ai nădăjduit în carele tale de război [și] în mulțimea puterii tale.

14. Și se va ridica pieirea în poporul tău și toate cele care au fost îngrădite ale tale se va [vor] duce ca stăpânitorul Salaman [Σαλαμαν], din casa lui Ierobaal [Ιεροβααλ], în zilele războiului. [Căci] pe mamă pe[este] copiii [ei] au aruncat-o.

15. Casa lui Israil, așa vă voi face vouă, de la fața răutăților voastre. De dis-de-dimineață au fost aruncați, a fost aruncat împăratul lui Israil.


[1] Jertfelnicele idolatre.

[2] Stâlpi idolatri.

[3] Vor suferi pentru că și-au ridicat stâlpi închinați idolilor.

[4] Nu avem împărat. Nu recunoaștem vreun împărat pământesc.

[5] Asupra idolului sub formă de vițel.

[6] Pe același idol sub formă de vițel.

[7] Profeție de care va aminti Domnul în Lc. 23, 30.

[8] Închinându-se la idoli pe deal.

[9] Să fie certată.

Osie, cap. 9, cf. LXX

1. Nu te bucura, Israile, nici [nu] te veseli precum neamurile! Pentru că ai curvit de la Dumnezeul tău [și] ai iubit darurile peste toată aria grâului.

2. Aria și teascul nu l-a cunoscut [i-au cunoscut] pe ei și vinul l-a mințit [i-a mințit] pe ei.

3. Nu au locuit în pământul Domnului. Efrem a locuit întru Egiptos [Egipt] și în[tre] assirienii cei necurați vor mânca.

4. Nu au vărsat Domnului vin și nu au îndulcit Lui [și nu L-au îndulcit pe El]. Jertfele lor [sunt] ca pâinea plângerii [ἄρτος πένθους] lor: toți cei care le mănâncă pe ele se vor pângări. Pentru că pâinile lor, [dimpreună cu] sufletele lor, nu vor intra întru casa[1] Domnului.

5. Ce veți face în ziua adunării de sărbătoare și în ziua praznicului Domnului?

6. Pentru aceea, iată, vor merge dintru chinuirea Egiptosului [Egiptului] și îi va aștepta pe ei Memfis [Μέμφις] și îi va îngropa pe ei Mahmas [Μαχμας]! Argintul lor pieirea va moșteni, ghimpii [vor fi] în corturile lor.

7. Au venit zilele răzbunării. Au venit zilele răsplătirii tale. Și Israil va fi chinuit ca Profetul care a fost uimit[2] [καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ ὁ Προφήτης ὁ παρεξεστηκώς], [ca] omul purtător de Duh [ἄνθρωπος ὁ πνευματοφόρος[3]]. De mulțimea nedreptăților tale s-a înmulțit nebunia ta.

8. Straja [σκοπὸς] lui Efrem [este] cu Dumnezeu. Profetul [este] lațul cel întortocheat în toate căile sale [Προφήτης παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ]. Nebunia în casa Domnului au întărit [μανίαν ἐν οἴκῳ Κυρίου κατέπηξαν].

9. S-au stricat după zilele dealului [ἐφθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ][4]. Se va [vor] pomeni nedreptățile sale [și] se va [vor] răzbuna păcatele sale.

10. Ca strugurele în pustiu l-am aflat pe Israil[5] și ca straja în smochinul cel timpuriu i-am văzut pe părinții lor. Ei au intrat către Beelfegor [Βεελφεγωρ][6] și s-au înstrăinat întru rușine [καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην] și s-au făcut cei care au fost iubiți ca cei care au fost urâți [καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι].

11. Efrem ca pasărea s-a întins[7]. Slăvile lor [sunt] din nașteri și chinuri și zămisliri.

12. Pentru că, și dacă am să-i hrănesc pe copiii lor, vor fi fără de copii dintre [printre] oameni. Pentru că și vai lor este carnea Mea din ei [διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν σάρξ Μου ἐξ αὐτῶν].

13. Efrem, care chip a văzut, întru laț au stat copiii lor. Iar Efrem să scoată întru străpungere pe copiii săi.

14. Dă lor, Doamne! Ce vei da lor? Dă-le lor pântece nenăscător [μήτραν ἀτεκνοῦσαν][8] și sânii cei uscați [μαστοὺς ξηρούς][9]!

15. Toate răutățile lor [sunt] întru Galgal [Γαλγαλ], că[ci] acolo i-am urât pe ei. Pentru răutățile obiceiurilor lor, din casa Mea îi voi scoate pe ei. Nu voi adăuga să-i iubesc pe ei, [căci] toți stăpânitorii lor [sunt] neascultând[10].

16. Efrem a trudit, rădăcinile sale s-a[u] uscat, roadă nu mai are să aducă. Pentru că, și dacă are să nască, voi ucide[11] poftele pântecelui lor [ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶν].

17. Dumnezeu îi va lepăda pe ei, că[ci] nu au ascultat de El, și vor fi rătăcitorii din[tre] neamuri [καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν].


[1] Se referă la templul din Ierusalim.

[2] Care a trăit o uimire dumnezeiască, adică o vedere extatică.

[3] Forma ὁ πνευματοφόρος de aici e una singulară în Vechiul Testament.

[4] Cu referire la jertfele idolatre aduse pe dealuri.

[5] Acestea le spune Dumnezeu despre Sine.

[6] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Heresy_of_Peor.

[7] Și-a întins aripile.

[8] Pântece sterp, nefertil.

[9] Sâni fără lapte.

[10] Neascultând voia Mea.

[11] Domnul spune asta.

Page 1 of 58

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

konya escort eskişehir escort izmit escort bursa escort halkalı escort
ücretsiz porno