Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Tag: LXX (Page 1 of 50)

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 28, cf. LXX

1. Cel care se răzbună de la Domnul va afla răzbunare [ὁ ἐκδικῶν παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν] și păcatele sale, [El] ținându-le, le va ține [καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει].

2. Iartă nedreptatea aproapelui tău! Și apoi, rugându-te tu, păcatele tale se vor dezlega.

3. Omul [asupra] omului ține urgie și de la Domnul caută vindecare?!

4. Asupra omului, asemenea lui, nu are milă și pentru păcatele sale se roagă?!

5. El, trup fiind, ține răzbunare. [Însă] cine va ușura păcatele sale?

6. Adu-ți aminte de cele de apoi și încetează urând [să urăști]! [Adu-ți aminte] de stricăciune și de moarte și rămâi [întru] porunci[1]!

7. Adu-ți aminte de porunci și să nu te mânii aproapelui [pe aproapele]! Și [adu-ți aminte] de făgăduința Celui Preaînalt și nu ține seama de neștiință[2]!

8. Îndepărtează-te de ceartă și îți vei împuțina păcatele! Căci omul cel mânios va aprinde cearta [ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐκκαύσει μάχην].

9. Și omul cel păcătos își va tulbura prietenii și în mijlocul celor care sunt în pace va arunca clevetire.

10. După lemnul focului, așa se va aprinde, și după încăpățânarea certei se va aprinde. După tăria omului va fi mânia sa [κατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται] și după avuție[3] se va înălța urgia lui [καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ].

11. Neînțelegerea, stăruind, va aprinde foc, și cearta, stăruind, varsă sânge.

12. Dacă ai să sufli întru scânteie, se va aprinde, și dacă ai să scuipi peste ea, se va stinge și amândouă din gura ta ies.

13. Pe cel șoptitor și pe cel înșelător, blestemați-i! Căci pe mulți, fiind în pace, i-a[u] pierdut.

14. Limba cea a treia [γλῶσσα τρίτη][4] pe mulți i-a clătinat și i-a despărțit pe ei din neam întru neam și cetăți tari a dărâmat și case mari a ruinat.

15. Limba cea a treia nevestele cele bărbătoase le-a izgonit și le-a lipsit pe ele de ostenelile lor.

16. Cel care va lua aminte ei nu are să afle odihna și nici [nu] se va sălășlui cu liniște.

17. Lovitura biciului face răni [πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα], iar lovitura limbii va sfărâma oase [πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ].

18. Mulți au căzut în gura sabiei și nu [au suferit] ca cei care au căzut din cauza limbii.

19. Fericit [este] cel care s-a acoperit dinspre ea, care nu a trecut în[tru] mânia ei, care nu a tras jugul ei și în[tru] legăturile ei nu s-a legat.

20. Căci jugul ei [este] jugul cel de fier și legăturile ei [sunt] legăturile cele de aramă.

21. Moartea cea rea [este] moartea ei[5] și Iadul [este mai] de folos decât ea [καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾍδης αὐτῆς].

22. [Dar] nu are să-i prindă pe cei evlavioși și în[tru] văpaia ei nu se vor arde.

23. [Însă] cei care Îl părăsesc pe Domnul vor cădea întru ea și în[tru] ei se va aprinde și nu are să se stingă. Va fi trimisă asupra lor ca leul și ca leopardul îi va prăpădi pe ei.

24. Vezi, îngrădește stăpânirea ta [cu] spini! Argintul tău și aurul leagă-l[e]!

25. Iar cuvintelor tale fă-le jug și greutate și gurii tale fă-i ușă și zăvor!

26. Ia aminte ca nu cumva să aluneci în[tru] ea[6] [și] să nu cazi înaintea celui care pândește!


[1] Întru poruncile lui Dumnezeu.

[2] Nu îi asculta pe cei care nu cunosc voia lui Dumnezeu! Pe cei în care vorbește neștiința.

[3] Pe măsura avuției sale se va aprinde de urgie asupra cuiva.

[4] Cel care vorbește despre ceea ce s-a petrecut între doi inși. Cel care colportează un eveniment sau o convorbire sau o știre în mod mincinos.

[5] Moartea cauzată de un cuvânt spus de tine sau de altul la adresa ta.

[6] Să nu aluneci în păcat din cauza vorbirii tale!

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 27, cf. LXX

1. Pentru [lucrul] cel deosebit mulți au păcătuit și cel care caută să înmulțească[1] va întoarce ochiul[2].

2. În mijlocul încheieturilor pietrelor se va întări țărușul și în mijlocul vânzării și al cumpărării se va zdrobi păcatul.

3. Dacă nu în frica Domnului are să țină după râvna [sa], în grabă se va ruina casa lui.

4. În clătinarea ciurului rămâne băligarul [ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία]. Așa [rămân și] gunoaiele[3] omului în cugetul său [οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ].

5. Vasele olarului le încearcă cuptorul [σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος] și ispitirea omului [se face] în cugetul său [καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ].

6. Ogorul pomului își arată rodul său. Așa [arată și] cuvântul gândirii inimii omului [λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου].

7. Mai înainte de gândire să nu-l lauzi pe bărbat [πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα][4]. Căci aceasta [este] ispitirea oamenilor [οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων].

8. Dacă ai să-L urmezi pe Cel Drept, o vei apuca[5] și te vei îmbrăca [cu] ea precum [un] veșmânt al slavei.

9. Păsările la cele asemenea lor va [vor] poposi și adevărul la cei care îl lucrează pe el se va întoarce.

10. Leul pândește vânatul. Așa [pândesc] păcatele [pe cei care] lucrează cele nedrepte.

11. Povestea celui evlavios [este] pururea înțelepciune [διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία], iar cel fără de minte ca luna se schimbă [ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται].

12. În mijlocul celor neînțelegători păzește vremea, iar în mijlocul celor care gândesc stăruie!

13. Povestea celor nebuni [este] o jignire și râsul lor [este] în desfrânarea păcatului.

14. Vorbirea celui mult jurător va ridica perii [capului][6] și lupta lor [este] barieră a urechilor[7].

15. Vărsarea sângelui[8] [este] lupta celor trufași și insulta lor [este] auzire rea.

16. Cel care descoperă tainele a pierdut credința[9] și nu are să afle prieten după sufletul său [καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ].

17. Iubește-ți prietenul și încredințează-te împreună cu el! Iar dacă ai să descoperi tainele sale, nu ai să urmezi după el.

18. Căci precum a pierdut omul pe cel mort al său, așa ai pierdut [tu] prietenia aproapelui.

19. Și ca pasărea eliberată din mâna ta, așa ai iertat pe aproapele [tău] și nu îl vei vâna pe el.

20. Să nu-l prigonești pe el. Că[ci] s-a depărtat departe și a fugit precum gazela [δορκὰς] din laț.

21. Că[ci] rana este [ca] să o legi și [ea] este împăcarea ocării. Iar cel care a descoperit tainele s-a deznădăjduit [ἀφήλπισεν].

22. Cel care face semn [cu] ochiul lucrează cele rele și nimeni pe ele[10] [nu] le va îndepărta de la el.

23. Dinaintea ochilor tăi se va îndulci gura lui și în cuvintele tale se va minuna. Apoi își va întoarce gura sa și în cuvintele tale va da poticnire.

24. Pe cele multe le-am urât și nu m-am asemănat lui și Domnul îl va urî pe el.

25. Aruncând piatra întru înălțime, peste capul său o aruncă, și rana cea vicleană va împărți răni.

26. Cel care sapă groapă întru ea va cădea și cel care întinde cursă în ea se va prinde.

27. Cel care face cele rele întru el se va înfășura și nu are să cunoască de unde îi vin lui[11].

28. Batjocura și ocara [sunt cu] cel trufaș și răzbunarea ca leul îl va pândi pe el.

29. [Cu] laț vor fi prinși cei care se veselesc [cu][12] căderea celor evlavioși și durerea îi va mistui pe ei mai înainte de moartea lor [καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν].

30. Răzbunare și urgie: și acestea este [sunt] urâciuni[13]. Iar bărbatul cel păcătos înfrânat va fi de ele[14].


[1] Să-și înmulțească averea.

[2] Se va face că „nu vede”, pentru ca să primească mită.

[3] Păcatele lui.

[4] Să nu îl lauzi mai înainte de a vedea cum gândește.

[5] Cu referire la slava lui Dumnezeu.

[6] Modul cum el vorbește face să ți se ridice părul în cap, pentru că te îngrozește modul cum se jură.

[7] Astupare [a] urechilor, așa cum spune Biblia de la 1688.

[8] Omorul.

[9] A pierdut încrederea oamenilor în el.

[10] Pe cele rele.

[11] Pedepsele pentru păcatele sale.

[12] Cei care se veselesc de căderea celor evlavioși.

[13] Înaintea lui Dumnezeu.

[14] Căci îl vor înfrâna de la rele răzbunările și urgiile altora vizavi de el.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 26, cf. LXX

1. Fericit [este] bărbatul nevestei celei bune și numărul anilor săi [este] îndoit.

2. Femeia cea bărbătoasă [γυνὴ ἀνδρεία] îl veselește pe bărbatul ei și anii săi îi va umple în pace.

3. Nevasta cea bună [este] partea cea bună [și] în partea celor care se tem de Domnul va fi dată.

4. Inima cea bună, și a bogatului și a săracului, în toată vremea fața [o are] veselă.

5. De trei ori s-a temut inima mea și la al 4-lea feței m-am rugat: bârfa cetății și adunarea mulțimii[1] și defăimarea: toate [sunt mai] rele decât moartea.

6. Durere a inimii și jale [este] nevasta geloasă pe [o altă] femeie [ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ] și biciul limbii [cu] toate împărtășindu-se [καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα].

7. Jugul de bou clătinându-se: [așa este] nevasta cea rea. Cel care o ține pe ea [este] ca cel care prinde scorpionul [ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου].

8. Urgie mare [este] femeia cea bețivă [ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος] și nerușinarea ei nu se va acoperi [καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει].

9. Preacurvia[2] nevestei în înălțările ochilor [πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν] și în genele[3] ei se va cunoaște [καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται][4].

10. Asupra fiicei celei încăpățânate întărește paza [ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν], ca nu [cumva], aflând libertatea ei, să o folosească [ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται][5]!

11. Dinapoia ochiului celui nerușinat păzește-te și să nu te minunezi dacă are să greșească spre tine[6]!

12. Precum călătorul însetat își va deschide gura și din toată apa cea de aproape va bea, [el] în fața a tot țărușul va sta și înaintea săgeții va deschide tolba[7].

13. Harul nevestei îl va veseli pe bărbatul ei [χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς] și oasele lui va [vor] îngrășa cunoașterea ei [καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς].

14. Darul Domnului [este] femeia cea tăcută [δόσις Κυρίου γυνὴ σιγηρά] și nu este schimbare sufletului învățat[8].

15. Har peste har [este] femeia cea rușinoasă [χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά] și nu este [nicio] greutate [la] tot sufletul cel vrednic [și] înfrânat.

16. Soarele răsărind în cele prea înalte ale Domnului [ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις Κυρίου] și frumusețea nevestei celei bune în[tru] podoaba casei sale [καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς].

17. Luminătorul strălucind în sfeșnicul cel sfânt și frumusețea feței în bărbăția cea statornică [καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ].

18. Stâlpii cei de aur peste prag de argint și picioarele cele frumoase [sunt] la sânii celui liniștit [καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς].

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Pentru două [lucruri] a fost mâhnită inima mea și pentru al 3-lea mânie mi-a venit: bărbatul războinic[, care este] lipsit din cauza sărăciei, și bărbații cei înțelepți, dacă au să fie disprețuiți, întorcându-se [de aceea] de la dreptate spre păcat. Domnul îl va pregăti întru sabie pe el[9].

29. Cu greu se va scoate negustorul din greșeală [μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας] și nu se va îndrepta cârciumarul din păcat [καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας][10].


[1] Ca să facă ceva rău.

[2] Adulterul.

[3] Genele pleoapelor.

[4] Pentru că va da de înțeles că nu își mai iubește și nici nu își mai respectă soțul, ci are o altă relație.

[5] În mod rău, păcătos.

[6] Să nu te miri, dacă cel nerușinat are să facă un anumit lucru rău la adresa ta!

[7] Datorită setei, el este întotdeauna pasibil de moarte.

[8] Nu se va schimba în rău, dar va crește întotdeauna în bine.

[9] Domnul îl va da morții pe cel care îi smintește pe oamenii credincioși.

[10] Negustorul „greșește” în favoarea sa, spunând că e mai scump produsul decât este el de fapt sau că sunt 3 kilograme de ceapă și nu unul și jumătate. Iar cârciumarul nu se îndreaptă din păcatul său fundamental: acela de a pune apă în băutură.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 25, cf. LXX

1. În trei [lucruri] m-am înfrumusețat și m-am ridicat [ca] cele frumoase înaintea Domnului și a oamenilor: unirea fraților și prietenia aproapelui și femeia și bărbatul purtându-se împreună pe ei înșiși.

2. Iar trei vederi a urât sufletul meu și foarte m-a mâniat viața lor: săracul cel trufaș și mincinosul cel bogat [și] bătrânul preacurvar micșorându-se [cu] înțelegerea.

3. În tinerețe nu ai adunat. Și cum vei afla în[tru] bătrânețea ta?

4. Cât de frumoasă [este] judecata bătrâneților! Și [în viața] celor mai bătrâni se cunoaște sfatul.

5. Cât de frumoasă [este] înțelepciunea bătrânilor [γερόντων σοφία]! Și ale celor slăviți [sunt] gândul și sfatul.

6. Cununa bătrânilor [este] multa încercare [στέφανος γερόντων πολυπειρία] și lauda lor [este] frica Domnului [καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος Κυρίου].

7. Nouă gânduri am fericit în inima [mea] și pe cel de-al 10-lea îl voi zice cu limba [mea]: omul veselindu-se cu copiii [lui], trăind și privind către căderea vrăjmașilor.

8. Fericit [este] cel care trăiește cu femeie înțeleaptă și care cu limba [sa] nu a alunecat și care nu a slujit celui nevrednic de sine.

9. Fericit [este cel] care a aflat înțelepciune și care o povestește întru urechile celor care o ascultă.

10. Cât de mare [este] cel care a aflat înțelepciune! Dar [acesta] nu este mai mare decât cel care se teme de Domnul.

11. Frica Domnului mai mult decât tot a covârșit. Cel care o ține pe ea cu cine se va asemăna?

12.

13. Toată rana, dar nu rana inimii, și toată răutatea, dar nu răutatea nevestei.

14. Toată aducerea, dar nu aducerea celor care urăsc, toată răzbunarea, dar nu răzbunarea vrăjmașilor.

15. Nu este cap mai mult decât capul șarpelui [οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως] și nu este mânie mai multă decât mânia vrăjmașului.

16. Voi binevoi să trăiesc cu leul și [cu] balaurul [συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω] decât să trăiesc cu nevasta cea rea [ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς].

17. Răutatea nevestei schimbă vederea ei [πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς] și întunecă fața ei ca ursul [καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος].

18. În mijlocul aproapelui său se va așeza bărbatul ei și, fără să vrea, a suspinat cele amare [καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά].

19. Mică [este] toată răutatea [în comparație] cu răutatea nevestei [μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός]. Sorțul celui păcătos a căzut [cu] ea.

20. Urcușul [este] nisipos în picioarele celui mai bătrân. Așa [este] nevasta cea vorbăreață bărbatului celui liniștit.

21. Să nu cazi în frumusețea femeii și femeie să nu dorești[1].

22. Urgie și nerușinare și rușine mare [este] femeia, dacă are să adauge bărbatului ei[2].

23. Inimă smerită și față întristată și rană a inimii [καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας] [este] nevasta cea rea [γυνὴ πονηρά]. Mâini slăbite și genunchi slăbănogiți [este cea] care nu va ferici pe bărbatul ei.

24. De la femeie [este] începutul păcatului [ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας] și din cauza ei murim toți.

25. Să nu dai apei o cale de ieșire, nici îndrăzneală nevestei celei rele.

26. Dacă [nevasta] nu merge după mâinile tale [εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου], de la cărnurile tale tai-o pe ea [ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν][3]!


[1] Să nu o dorești în mod păcătos! Să nu poftești la ea!

[2] Dacă are să strângă bani și lucruri, în mod păcătos, și le va aduce acasă.

[3] De la carnea trupului tău taie-o pe ea! Desparte-te de ea!

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 24, cf. LXX

1. Înțelepciunea va lăuda sufletul ei și în mijlocul poporului ei se va lăuda.

2. În adunarea Celui Preaînalt gura ei va deschide și înaintea puterii Lui se va lăuda:

3. „Eu din gura Celui Preaînalt am ieșit și ca negura am acoperit pământul.

4. Eu în cele prea înalte m-am sălășluit și tronul meu [este] în stâlp de nor.

5. Cercul cerului singură l-am înconjurat și în adâncul abisurilor am umblat.

6. În valurile mării și în tot pământul și în tot poporul și neamul am dobândit.

7. Cu aceștia toți odihnă am căutat și în moștenirea Căruia voi petrece.

8. Atunci mi-a poruncit mie Ziditorul tuturor și Cel care m-a zidit a odihnit cortul meu și a zis: «În Iacov sălășluiește și în Israil moștenește!».

9. Mai înainte de veac, dintru început m-a zidit [πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔκτισέν με] și până [în] veac nu am să mă sfârșesc.

10. În cortul cel sfânt, înaintea Lui am liturghisit [ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον Αὐτοῦ ἐλειτούργησα] și astfel în Sion m-am întărit.

11. În cetatea [cea] iubită de asemenea m-am odihnit și în Ierusalim [este] stăpânirea mea.

12. Și m-am înrădăcinat în popor slăvit, în partea Domnului, a moștenirii Sale.

13. Ca cedrul m-am înălțat în Libanos și precum chiparosul în munții Ermonului.

14. Ca finicul m-am înălțat în Enghadis [Αιγγαδοις][1] și ca plantele trandafirilor în Ieriho, ca măslinul cel binecuviincios în câmp și m-am înălțat ca platanul.

15. Ca scorțișoara și aspalatosul [ἀσπάλαθος][2] mirodeniilor am dat miros și ca smirna cea aleasă am dat bună-mireasmă, ca galbanumul[3] și onixul și uleiul de smirnă și ca aburul de tămâie în cort.

16. Eu ca terebintul am întins ramurile mele și ramurile mele [sunt] ramurile slavei și ale harului [καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος].

17. Eu ca via am odrăslit harul [ἐγὼ ὡς ἄμπελος ἐβλάστησα χάριν] și florile mele [sunt] rodul slavei și al bogăției [καὶ τὰ ἄνθη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου].

18.

19. Veniți către mine cei care mă poftiți și din roadele mele să vă săturați!

20. Căci pomenirea mea [este] mai dulce decât mierea și moștenirea mea [este mai dulce] decât fagurele de miere.

21. Cei care mă mănâncă încă vor flămânzi și cei care mă beau încă vor înseta.

22. Cel care mă ascultă nu se va rușina și cei care lucrează în[tru] mine nu vor păcătui”.

23. Toate acestea [sunt] cartea făgăduinței Dumnezeului Celui Preaînalt, legea pe care a poruncit-o vouă Moisis, moștenirea adunărilor lui Iacov.

24.

25. Cel care umple[4] înțelepciunea ca Fisonul și ca Tigrisul în zilele celor tineri.

26. Cel care umple înțelegerea ca Eufratul și ca Iordanisul în zilele secerișului.

27. Cel care arată învățătura ca lumina, ca Ghionul [Γηων][5] în zilele culesului viilor.

28. Nu a isprăvit cel dintâi să o cunoască pe ea și așa [nici] cel de pe urmă nu a cercetat-o pe ea.

29. Căci din mare s-a înmulțit cugetul ei și sfatul ei din abisul cel mare.

30. Și eu [sunt] ca șanțul din râu [κἀγὼ ὡς διῶρυξ ἀπὸ ποταμοῦ] și precum conducta de apă am ieșit întru Paradis [καὶ ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς Παράδεισον].

31. Zis-am: „Voi adăpa grădina mea și voi îmbăta grădinița mea”. Și iată, mi s-a făcut mie șanțul întru râu și râul meu s-a făcut întru mare!

32. Încă învățătura ca zorile voi lumina și le voi arăta pe ele până întru departe.

33. Încă învățătura ca profeția voi vărsa [ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐκχεῶ] și o voi lăsa pe ea întru neamurile veacurilor [καὶ καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων].

34. Vedeți că nu mie, celui singur, am trudit, ci tuturor celor care o caută pe ea!


[1] Se referă la Ein Gedi [עֵין גֶּדִי] sau Izvorul Iedului. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Gedi.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Aspalathus.

[3] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Galbanum și http://www.romedic.ro/galbanum-0P9594.

[4] Cu referire la Dumnezeu.

[5] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Gihon_Spring.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 23, cf. LXX

1. Doamne, Părinte și Stăpâne al vieții mele, să nu mă părăsești în sfatul lor, să nu mă lași să cad în[tru] ei!

2. Cine va pune peste cugetul meu chinuri și peste inima mea învățătura înțelepciunii, ca peste păcatele cele din neștiință ale mele? [Căci] nu au să [mă] cruțe și nu au să treacă cu vederea păcatele lor.

3. Ca să nu se înmulțească neștiințele mele și păcatele mele să nu se mărească și [astfel] voi cădea înaintea vrăjmașilor [mei] și se va bucura mie [de mine] vrăjmașul meu [καὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὁ ἐχθρός μου].

4. Doamne, Părinte și Dumnezeule al vieții mele, înălțarea ochilor [μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν] să nu mi-o dai mie[1]

5. și pofta[2] întoarce-o de la mine!

6. Pofta trupească a pântecelui și împreunarea trupească să nu mă cuprindă și sufletului celui nerușinat să nu mă dai.

7. Ascultați, copiilor, învățătura gurii [mele]! Și cel care se păzește nu are să fie prins.

8. În buzele sale se va prinde cel păcătos[3], și cel defăimător și cel trufaș se vor poticni în[tru] ele[4].

9. [Cu] jurământul să nu obișnuiești gura ta și [cu] numirea Celui Sfânt să nu te obișnuiești[5]!

10. Căci precum slujitorul casei, fiind cercetat neîncetat [de stăpânul său], de rană nu va fi scăzut[6], așa și cel care se jură și care numește totdeauna de păcat nu are să se curățească.

11. Omul cel mult jurător se va umple de fărădelegi și nu se va depărta biciul[7] de la casa sa. Dacă are să greșească, păcatul lui [va fi] asupra sa. [Iar] dacă are să treacă cu vederea [păcatul său], [atunci] a păcătuit [va păcătui] îndoit. Și dacă a jurat în deșert, nu se va îndrepta. Căci se va umple de necazuri casa sa.

12. Este zicere asemănându-se [cu] moartea[8]. Să nu se afle [ea] în moștenirea lui Iacov! Căci de la cei evlavioși toate acestea se va [vor] îndepărta și nu se vor încurca în păcate.

13. [Cu] neînvățătura cea desfrânată să nu obișnuiești gura ta, căci este în ea cuvântul păcatului.

14. Adu-ți aminte de tatăl și de mama ta! Căci în mijlocul oamenilor celor mari stai împreună. Ca nu cumva să uiți [aceasta] înaintea lor și [cu] obiceiul tău să te înnebunești, și vei voi [atunci] să nu te fi născut și ziua nașterii tale vei blestema.

15. Omul, obișnuindu-se cu cuvintele ocării, în toate zilele vieții sale nu are să se învețe [cele bune].

16. Două vederi înmulțesc păcatele și a treia va aduce urgie[9].

17. Sufletul cel încălzit [este] ca focul arzând: nu are să se stingă până [nu] are să mistuie [totul]. Omul curvar nu are să înceteze în trupul cărnii sale [ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρκὸς αὐτοῦ οὐ μὴ παύσηται] până [nu] are să aprindă focul [ἕως ἂν ἐκκαύσῃ πῦρ][10]. Omului celui curvar toată pâinea [îi este] dulce [ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς][11].  Nu are să înceteze[12] până [nu] are să se sfârșească [οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃ][13].

18. Omul coborând din patul său, zicând în sufletul său: „Cine mă vede? Întuneric [este] în jurul meu și pereții[14] mă acoperă [καὶ οἱ τοῖχοί με καλύπτουσιν] și nimeni [nu] mă vede. De ce mi-e frică? De ale mele păcate nu va pomeni Cel Preaînalt”,

19. dar ochii oamenilor [sunt] frica sa [καὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόβος αὐτοῦ][15]. Și nu a cunoscut că ochii Domnului [sunt] de zece mii de ori [καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου μυριοπλασίως] mai luminoși [decât] soarele [ἡλίου φωτεινότεροι], privind toate căile oamenilor [ἐπιβλέποντες πάσας ὁδοὺς ἀνθρώπων] și socotindu-le întru părțile cele ascunse [καὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόκρυφα μέρη] [ale lor].

20. Mai înainte să fie zidite, toate a[u] fost cunoscut[e] Lui. Așa și după [ce] s-au isprăvit.

21. Acesta în cele largi ale cetății Se va răzbuna și care [nici] nu a bănuit, va fi luat[16].

22. Așa [va fi luată] și femeia părăsindu-și [care și-a părăsit] bărbatul [ei] și punând [și-a pus] moștenitor din [neamul] cel străin.

23. Căci, [mai] întâi, în[tru] legea Celui Preaînalt n-a crezut și, [în] al doilea [rând], față de bărbatul ei a greșit și, [în] al treilea [rând], în curvie a preacurvit [ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη], și din bărbatul cel străin copii a pus.

24. Aceasta întru adunare va fi scoasă[17] și pentru copiii ei cercetare va fi [καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐπισκοπὴ ἔσται].

25. Nu vor da copiii ei întru rădăcină și ramurile ei nu vor purta rod.

26. Și va lăsa[18] întru blestem pomenirea ei și ocara ei nu va fi ștearsă.

27. Și vor cunoaște cei care au rămas, că nimic [nu este] mai bun [decât] frica Domnului și nimic [nu este] mai dulce [decât] a lua aminte [întru] poruncile Domnului.


[1] Să nu mă lași să mă mândresc și să îi privesc disprețuitor pe ceilalți! Să nu mă lași să îi privesc de sus pe ceilalți!

[2] Aprinderea desfrânării în mine.

[3] Cel păcătos va păcătui în cuvintele sale.

[4] În cuvintele buzelor sale.

[5] Să nu îți faci obiceiul de a te jura pe numele lui Dumnezeu!

[6] Nu va fi lăsat fără să fie lovit pentru ceva anume.

[7] Pedeapsa lui Dumnezeu.

[8] Pentru că putem, prin cuvintele noastre rele, să omorâm sufletul omului sau să îi determinăm moartea.

[9] Urgia lui Dumnezeu asupra păcatelor noastre.

[10] Focul desfrânării.

[11] El caută peste tot numai plăcerea, numai starea de satisfacție trupească.

[12] Cu patima desfrânării.

[13] Până nu are să moară.

[14] Pereții casei.

[15] Trăiește frică mare să nu îl vadă oamenii, dar nu îi e frică de ochii lui Dumnezeu.

[16] De către El. Va muri pe neașteptate.

[17] Va fi pusă în mijlocul adunării pentru a fi judecată.

[18] Cu referire la Dumnezeu.

Lucas, cap. 8, 40-56, cf. BYZ

40. Și a fost, când S-a întors Iisus, [că] mulțimea L-a primit cu bucurie pe El [ἀπεδέξατο Αὐτὸν ὁ ὄχλος]! Căci toți erau așteptându-L pe El [ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες Αὐτόν].

41. Și iată, a venit un om al cărui nume [era] Iairos [Ἰάειρος], și el era conducătorul sinagogii [καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν], și căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga pe El să intre întru casa lui [παρεκάλει Αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ]!

42. Că[ci] fiica [sa] cea una născută îi era lui ca de 12 ani [ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα] și aceea murea [καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν]. Iar când merge[a] El, mulțimile Îl înăbușeau pe El [οἱ ὄχλοι συνέπνιγον Αὐτόν].

43. Și o femeie, fiind în curgerea sângelui de 12 ani [Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα], care [cu] doctorii cheltuindu-și [își cheltuise] toată averea [ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον] [și] nu a putut de la niciunul să se vindece [οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι],

44. apropiindu-se din spate [προσελθοῦσα ὄπισθεν][1], s-a atins de marginea veșmântului Său [ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου Αὐτοῦ]! Și numaidecât a stat curgerea sângelui ei.

45. Și Iisus a zis: „Cine [este] cel care s-a atins de Mine [Τίς ὁ ἁψάμενός Μου]?”. Și negând toți [Ἀρνουμένων δὲ πάντων], a zis Petros și cei împreună cu el: „Stăpâne [Ἐπιστάτα], mulțimile Te împresoară și [Te] împing [οἱ ὄχλοι συνέχουσίν Σε καὶ ἀποθλίβουσιν], și zici: «Cine [este] cel care s-a atins de Mine?»”!

46. Dar Iisus a zis: „S-a atins de Mine cineva [Ἥψατό Μού τις]! Căci Eu am cunoscut putere[2] ieșind din Mine [Ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾽ Ἐμοῦ]”.

47. Și văzând femeia că nu [a putut] să se ascundă, tremurând a venit [τρέμουσα ἦλθεν] și, căzând la picioarele Lui, I-a mărturisit Lui, înaintea a tot poporul, pentru care pricină s-a atins de El și că numaidecât a fost vindecată.

48. Iar El i-a zis ei: „Îndrăznește [Θάρσει][3], fiică [θύγατερ], credința ta te-a mântuit [ἡ πίστις σου σέσωκέν σε][4]! Mergi întru pace [πορεύου εἰς εἰρήνην][5]!”.

49. [Dar] încă vorbind El, vine [a venit] cineva de la conducătorul sinagogii, zicându-i lui că: „A murit fiica ta! Nu [mai] necăji pe Învățătorul [μὴ σκύλλε τὸν Διδάσκαλον]!”.

50. Iar Iisus, auzind, i-a răspuns lui[6], zicând: „Nu te teme [Μὴ φοβοῦ]! Crede numai și [ea] va fi mântuită [Μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται][7]!”.

51. Și intrând [El] întru casă[8], nu a lăsat să intre pe nimeni, decât numai pe Petros și pe Ioannis și pe Iacovos, și pe tatăl copilei și pe mamă[9].

52. Și plângeau toți [Ἔκλαιον δὲ πάντες] și se băteau [în piept pentru] ea [καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν]. Dar El a zis: „Nu plângeți [Μὴ κλαίετε]! Nu a murit, ci doarme [οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει][10]”.

53. Și râdeau de El [Καὶ κατεγέλων Αὐτοῦ], știind că [ea] a murit [εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν].

54. Iar El, scoțându-i afară pe toți[11], și apucând-o de mâna ei [καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς], a strigat zicând: „Copila [Copilă], ridică-te [Ἡ παῖς, ἐγείρου]!”.

55. Și s-a întors duhul ei [Καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς][12] și [copila] s-a ridicat numaidecât [καὶ ἀνέστη παραχρῆμα]! Și [El] a poruncit[13] să-i dea ei să mănânce.

56. Și părinții ei s-au uimit [ἐξέστησαν]! Iar El le-a poruncit lor [Ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς][14], [ca] nimănui să [nu] spună [din] ceea ce s-a făcut [μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός][15].


[1] Venind prin spatele Domnului.

[2] Putere din puterea Sa dumnezeiască. Adică a ieșit slava Lui din El și a vindecat-o pe femeie. Și nu am tradus prin „o putere”, deși se putea preta pentru forma de acuzativ, pentru că nu există „mai multe” puteri ale lui Dumnezeu sau mai multe slăvi ale Sale, ci una singură.

[3] Ai îndrăzneală duhovnicească, fiica Mea!

[4] Datorită credinței tale în Mine, apropiindu-Te de Mine și simțind puterea Mea, te-ai mântuit de boala ta!

[5] Mergi, având întru tine pacea Mea!

[6] Lui Iairos.

[7] Ea va fi mântuită de Mine din moarte! Pentru că Eu o voi învia pe ea.

[8] În casa lui Iairos.

[9] Pe mama copilei, adică pe soția lui Iairos.

[10] Nu a pierit cu totul sufletul ei, pentru că moartea este un somn de scurtă durată!

[11] Dându-i afară din casă.

[12] În trup. Adică a înviat din morți.

[13] Părinților ei, se subînțelege.

[14] Părinților copilei înviate.

[15] Să nu spună nimănui despre cum a înviat-o El din morți.

Page 1 of 50

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén