Omilii pentru Postul Mare

Marcel 1Omilii pentru Postul Mare ale Sfinților Anastasie Sinaitul, Grigorie al Nyssei, Ioan Gură de Aur (și) Chiril al Alexandriei, trad. din lb. gr. veche de Pr. Marcel Hancheș, Ed. Sofia, București, 2013, 139 pagini, format mediu, 12 lei.

Marcel 2***

Traducătorul a tradus textele din PG 89, 77, 61 [și 55] și din vol. al 5-lea al Operelor Sfântului Grigorie al Nyssei, cf. paginii de descriere.

Cuvântul înainte, p. 5-7, din care aflăm că le-a tradus în mai mulți ani, independent una de alta, p. 7.

Și avem de-a face cu 7 predici: 3 ale Sfântului Anastasie Sinaitul, una a Sfântului Chiril al Alexandriei, două ale Sfântului Ioan și una a Sfântului Grigorie, cf. Cuprinsului.

Prima din carte: Sfântul Anastasie Sinaitul, Cuvânt despre Sfânta Liturghie și despre a nu judeca și a nu ține minte răul, cf. PG 89, col. 825-850, p. 9-30.

Harul lui Dumnezeu, în timp ce citim Scriptura, „ne îndeamnă spre lucrarea dumnezeieștilor Lui porunci”, p. 9. Iar „zăbovirea în rugăciune și în [citirea] Dumnezeieștilor Scripturi reprezintă maica tuturor virtuților”, p. 10.

Pentru că nu ne îngrijim de păcatele noastre, p. 11, „de aceea mânia lui Dumnezeu vine asupra noastră”, p. 12.

Iuda, după împărtășire, a fost posedat de Satana, p. 14. Dar „diavolul nu a disprețuit Pâinea, ci a vădit pe acela care s-a împărtășit că s-a împărtășit spre osânda lui”, p. 14.

Avem nevoie de spovedirea păcatelor și de pocăință înaintea împărtășirii euharistice, p. 15.

„Biserica lui Dumnezeu este spital și liman” al mântuirii noastre, p. 16.

Neputințele și moartea ne vin pentru că ne apropiem cu nevrednicie de Dumnezeieștile Taine, cf. I Cor. 11, 30, p. 17.

Preotul este „mijlocitor între Dumnezeu și oameni” în slujirea liturgică și în rugăciunea sa, p. 18.

Fragmentul: „ne vom înfățișa goi, potrivit faptelor noastre, și vom primi mila lui Dumnezeu”, p. 26, Părintele Marcel l-a comentat astfel: „nici starea din iad, nici cea din Rai nu vor fi pe măsura faptelor noastre, ci amândouă vor fi îndulcite de mila lui Dumnezeu, Care ține cont totuși de faptele noastre”, p. 26, n. 1.

„cel ce[-i] judecă [pe oameni] mai înainte de venirea lui Hristos [în slavă] antihrist este, fiindcă răpește vrednicia lui Hristos”, p. 27. Adică îi judecă pe oameni în locul lui Hristos, Judecătorul nostru.

Sfântul Anastasie Sinaitul, Cuvânt de mult folos la pomenirea celor adormiți, în PG 89, col. 1192-1202, cf. p. 31-41.

„lumina cea tainică”, p. 31, fiind slava Treimii.

Observ o tendință evidentă spre arhaizare în traducerile autorului, care se îmbină însă cu accente neologice surprinzătoare. În p. 10 l-a folosit pe zăbovire, în p. 32 folosește zăgazuri, în p. 45 logofeți, în p. 67 pierzanie dar folosește și: funcționari, p. 39, tribunal, p. 43, homosexualitate, masturbare, p. 61.

Vedeniile pe care le au cei ce mor: p. 34-35; 37-38.

„am auzit de moarte, și am petrecut ca un nemuritor, și am disprețuit-o ca unul ce aș fi trăit veșnic”, p. 37.

Trebuie să împlinim predicile pe care le ascultăm, p. 40.

Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre ieșirea sufletului și despre a Doua Venire, în PG 77, col. 1072-1089, cf. p. 43-64.

„Pentru plăcerea trupului sunt predat focului” celui veșnic, p. 44.

„diavolul cel ucigător de oameni, cel puternic întru răutate, a cărui limbă este ca un brici ascuțit”, p. 45.

„dracii cei înfricoșători și sălbatici și grozavi și nemilostivi și crunți”, p. 46.

Sfântul Chiril al Alexandriei ne dă mărturie despre vămile văzduhului: „sufletul este ținut de Sfinții Îngeri atunci când trece prin văzduh și se înalță. Și află vămi care păzesc urcușul, care opresc și împiedică sufletele ce urcă. Fiecare vamă aduce [la cercetare] păcatele specifice ei.

Prima este cea a relei grăiri, [unde se cercetează] câte [s-au făcut] cu gura și limba: minciuna, jurământul, jurământul fals, vorba deșartă și nelucrătoare, flecăreala, lăcomia la mâncare, băutul de vin necuvenit, râsul fără măsură și necuviincios, sărutările necuviincioase și cântecele desfrânate. Iar Sfinții Îngeri care călăuzesc sufletul aduc și ei cele bune grăite de noi prin gură și limbă: rugăciuni, mulțumiri, psalmi, cântări, imne, cântece duhovnicești, citiri din Scripturi și câte bunătăți am trimis mai dinainte lui Dumnezeu.

A doua vamă [cercetează] privirile ochilor și câte [am făcut] prin vederi necuvenite și prin privire neînfrânată și iscoditoare și prin semne viclene [cu ochiul].

A treia vamă este a auzului, și duhurile necurate primesc [să cerceteze] câte s-au făcut printr-un astfel de simț.

A patra vamă este a mirosului și a unsorilor binemirositoare și a mirosului plăcut, care țin de femeile de scenă și de desfrânate.

A cincea vamă [cercetează] câte rele au fost făcute prin pipăitul mâinilor.

Și [urmează] celelalte vămi ale răutății: a invidiei și a pizmei, a slavei deșarte și a mândriei, a amărelii și a mâniei, a aprinderii și a iuțimii, a desfrâului și a adulterului și a malahiei, a uciderii și a vrăjitoriei și a celorlalte fapte pângărite și urâte de Dumnezeu”, p. 46-47.

„fiecare este strâns cu funiile păcatelor sale”, p. 48.

În p. 50, pentru a vorbi despre homosexuali, Sfântul Chiril folosește sintagma: „patul dezgustător al bărbaților”.

p. 52: „pedeapsa fără de sfârșit a păcătoșilor” = veșnicia Iadului.

Dușmanii Bisericii: ereticii și evreii, p. 62.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre împărtășirea cu Sfintele Taine, în PG 61, col. 230-235, cf. p. 65-76. E un fragment din comentariul său la I Cor.

De aici încolo apar texte îngroșate, așa cum le-a primit de la autor, deși până acum nu s-a folosit sublinierea în bold. Ceea ce înseamnă că editura le-a tipărit așa cum le-a primit, fără nicio implicare personală.

Sfântul Ioan Gură de Aur cerea post și trezvie după împărtășirea euharistică, p. 65.

Beția e „maica întristării, bucuria diavolului, născătoarea a mii de rele”, p. 69.

În p. 73, n. 1, Părintele Marcel afirmă în mod just faptul că „indiferența minții și a inimii noastre este mult mai primejdioasă decât păcatele pe care le facem”.

Sfântul Anastasie Sinaitul, Omilie la Psalmul 6, în PG 89, col. 1115-1144, cf. p. 77-105.

Suntem tiranizați de obișnuința păcătoasă, p. 83.

Îl citează pe Sfântul Clement Alexandrinul, p. 97.

Biruie iubirea de oameni a lui Dumnezeu!”, p. 103.

La fragmentul: „cu milostenie arătată cu dărnicie săracilor, dimpreună cu evlavie”, p. 104, Părintele Marcel comentează în n. 2, p. 104: „Milostenia trebuie făcută cu mare cinste și respect față de săraci, socotindu-ne mai răi decât ei și înțelegând că Hristos ne face o mare favoareSe ascunde în chipul săracilor și astfel ne este atât de accesibil”.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie la Ps. 6, în PG 55, col. 71-80, cf. p. 107-130.

„Am fost slăbit de vrăjmașii mei”, p. 125. „Căci nimic nu obișnuiește să ne învechească așa cum o face firea păcatului”, p. 126.

„să nu fim delăsători cu păcatele mici, ci să le alungăm cu multă hotărâre, ca să scăpăm de cele mai mari și să avem parte de cele viitoare”, p. 130.

Sfântul Grigorie al Nyssei, Tâlcuire la Psalmul 6; despre a opta [zi], în Gregorii Nysseni Opera, vol. 5, Leiden, 1962, p. 187-193, cf. p. 131-139.

Creația lumii a durat o săptămână, p. 133.

Am reîntâlnit în traduceri mireasma duhovnicească a traducătorului și asceza sa vie, profundă.

Marcel 3

7 omilii patristice în traducerea Părintelui Marcel Hancheș [3]

Omilii pentru Postul Mare, ale Sfinților Anastasie Sinaitul, Grigorie al Nyssei, Ioan Gură de Aur și Chiril al Alexandriei, trad. din lb. gr. veche de Pr. Marcel Hancheș, Ed. Sofia, București, 2013, 139 p.

***

Prima parte…și a doua.

*

Al 5-lea text patristic al cărții: Sfântul Anastasie Sinaitul, Omilie la Psalmul 6, cf. PG 89, col. 1115-1144, p. 74-105.

despre pocăința sinceră, p. 77/ smerirea și întoarcerea celor care păcătuiesc, p. 77/ ziua a 8-a = ziua veșniciei, p. 78/ Dumnezeu știe toate cele ascunse ale noastre, p. 79/

În n. 1, p. 80, traducătorul nostru afirmă că ceea ce noi traducem adesea prin „a mustra” ar trebui înțeles, mai degrabă, ca: „a da în vileag”. Însă mustrarea cuiva este o dezvăluire implicită a lui. Conținutul mustrării e format din motivele pentru care e vrednic de ea.

„sunt tiranizat de voia mea cea rea”, p. 83/ „Vindecă-mă, că vicleanul șarpe m-a făcut neputincios”, p. 84/ „La mila Ta scap, neavând nimic să-Ți aduc. Milă cer de la Tine; nu-mi cere prețul acesteia”, p. 87/

lacrimile și umilința pocăinței văzute ca alt botez, p. 92.

Iar explicația Sfântului Anastasie e pragmatică și se regăsește și la alți Sfinți Părinți: „harul pe care îl primim prin Botez, când suntem botezați copii, pe acesta, pierzându-l prin ușurătate și negrija de lucrarea celor bune, îl luăm înapoi prin pocăință și prin izvorul lacrimilor”.

Ceea ce înseamnă că întreaga noastră asceză e o reactualizare continuă a Botezului nostru. De aceea asceza nu e un lux ci o nevoie constantă, care vine din continua noastră păcătuire. Iar a primi înapoi harul înseamnă a-l simți în noi. Lucru care nu se poate petrece decât dacă suntem oameni ai ascezei, ai atenției și ai rugăciunii continue.

„am îmbătrânit împreună cu toate păcatele”, p. 92/ există lacrimi firești (ca cele pe care le vărsăm pentru cei adormiți) dar și lacrimi drăcești (din slavă deșartă sau din dragoste satanică), p. 95/ „puterea lacrimilor celor după Dumnezeu”, p. 96/ Sfântul Împărat Manase a fost iertat de Dumnezeu după 52 de ani de idolatrie, p. 96/

Părintele Marcel ne amintește, în n. 2, p. 104, că milostenia față de săraci „e o mare favoare” a lui Dumnezeu față de noi și nu o greutate.

*

Al 6-lea text: Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilie la Psalmul 6, cf. PG 55, p. 107-130.

Când vorbim de mânie și iuțime la Dumnezeu vorbim în mod antropomorf, p. 107/ desfrânarea în trup ca aprindere a cuptorului, p. 119/ „flacăra păcatului”, p. 119/ curățirea păcatelor se face aici pentru ca să avem îndrăznire la Judecata Lui, p. 121/

„ochi al sufletului” = „puterea străvăzătoare și rațională” a sufletului nostru, p. 124/ „nimic nu este mai împărătesc ca omul care, chiar și înlănțuit fiind, a dobândit virtutea”, p. 127/ răutatea e asemuită cu un foc, care cuprinde sufletul nostru, p. 130.

*

Al 7-lea text și ultimul al cărții: Sfântul Grigorie al Nyssei, Tâlcuire la Psalmul 6; despre a opta [zi], cf. Gregorii Nysseni opera, vol. 5, Leiden, 1962, p. 187-193, apud p. 131-139.

„piatra care taie necurăția” = Hristos Dumnezeu, p. 132/ „rușinarea pentru relele făcute în viață se face prăpastie adâncă, ce desparte prin sine păcatul de om”, p. 139.

7 omilii patristice în traducerea Părintelui Marcel Hancheș [2]

Omilii pentru Postul Mare, ale Sfinților Anastasie Sinaitul, Grigorie al Nyssei, Ioan Gură de Aur și Chiril al Alexandriei, trad. din lb. gr. veche de Pr. Marcel Hancheș, Ed. Sofia, București, 2013, 139 p.

*

Prima parte

*

Păcatul la arătare și pocăința ascunsă, p. 27/ „pocăință făptuitoare”, p. 28/ Iuda a primit Sfintele Taine cu nevrednicie și de aceea a intrat Satana în el, p. 29/ Cf. n. 1, p. 30: păzirea celor mici ne face „să primim ca răsplată [pe] cele mari”.

*

Al doilea text: Sfântul Anastasie Sinaitul, Cuvânt de mult folos la pomenirea celor adormiți, cf. PG 89, col. 1192-1202, p. 31-41.

cei adormiți pleacă și ne lasă orfani, p. 32/ pe când erau cu noi, ei „aveau mintea la Dumnezeu”, p. 32/ zborul sufletelor către ceruri asemuit cu zborul rândunelelor, p. 33/ „și animalele plâng la despărțirea de cele de un neam cu ele, fiindcă și boii mugesc căutând pe tovarășul lor de jug”, p. 33/

cumplit e locul de trecere”, p. 34 = clipa morții/ sufletul despărțit de trup e întâmpinat „în văzduh, unde stau începătoriile și stăpâniile [Iadului], osânditorii noștri cei cumpliți, unde îl întâmpină vameșii cei groaznici și „funcționarii” și cei ce cer bir, cerându-i socoteală, ținându-l, osândindu-l, aducându-i înainte păcatele omului și zapisurile cele din tinerețe, cele de la bătrânețe, cele de voie, cele fără de voie, cele prin fapte, cele prin cuvinte, cele prin gânduri. Multă este acolo frica, mult cutremurul ticălosului suflet. Nepovestită este nevoia pe care o trăiește din pricina vrăjmașilor [demoni] care îl împiedică, îl opresc să nu suie la cer, să nu intre în țara celor vii”, p. 39/

să lepădăm ușurătatea cu care ne-am trăit viața până acum, p. 39/ avem multe nădejdi deșarte…pe care moartea le umilește, p. 40/ să ne facem făptuitori ai lucrurilor ascultate, p. 40/ străpungerea noastră de cuvintele predicii, p. 40/

*

Al 3-lea text patristic: Sfântul Chiril al Alexandriei, Despre ieșirea sufletului și despre a Doua Venire, cf. PG 77, col. 1072-1089, p. 43-64.

Primele fraze ale predicii: „Mă tem de moarte, că este amară. Mă tem de gheenă, că este fără de sfârșit. Mă tem de tartar, că nu se împărtășește de căldură. Mă tem de întuneric, că nu se împărtășește de lumină. Mă tem de viermele cel otrăvitor, că este fără de sfârșit. Mă tem de Îngerii care vor fi la Judecată, că sunt nemilostivi”, p. 43/

mustrarea conștiinței, p. 44/ Iadul „își cască gura” după noi, p. 45/ „dracii cei înfricoșători și sălbatici și grozavi și nemilostivi și crunți”, p. 46/ sufletul celui adormit, în mergerea lui către cer, „află vămi care păzesc urcușul, care opresc și împiedică sufletele ce urcă. Fiecare vamă aduce [la cercetare] păcatele specifice ei”, p. 46.

Iar Sfântul Chiril al Alexandriei vorbește despre următoarele vămi ale văzduhului: 1. a grăirii de rău, 2. a privirilor ochilor, 3. a auzului, 4. a mirosului, 5. a pipăitului mâinilor, p. 46-47.

„Puterile dumnezeiești stau față în față cu duhurile necurate și aduc lucrurile bune săvârșite de om în cuvânt, faptă, gând și cuget”, p. 48.

Sufletul stă între Îngeri și demoni, privind „cu mintea, în frică și cutremur, până când, din lucrurile, faptele și cuvintele lui este fie osândit și legat, fie îndreptățit și eliberat”, p. 48.

„închisorile Iadului”, p. 49/ vom da seama, la Judecata Lui, „pentru fiecare lucru pe care l-am făcut, fie mare, fie mic”, p. 51/

„Cei curați cu inima văd slava lui Dumnezeu, iar cei pătați la minte îl văd ca în oglindă pe diavolul”, p. 60.

„tulburarea adulterului” și „groapa homosexualității”, p. 61/ fără post suntem asaltați de lăcomia pântecelui, de desfrânare și adulter, p. 62/ „cei ce se îndepărtează de Biserică și de Împărtășanie se fac vrăjmași ai lui Dumnezeu și prieteni ai demonilor”, p. 62/ „erezia lipsiților de Dumnezeu eretici”, p. 62/ Cel ce ne judecă pe noi este „Judecător al cugetelor și al gândurilor”, p. 62-63.

„diavolul, tatăl morții”, p. 64.

*

Al 4-lea text: Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre împărtășirea cu Sfintele Taine, cf. PG 61, col. 230-235, p. 65-76.

postirea și trezvia de după împărtășirea cu Domnul, p. 65/ „să prelungești cumpătarea” după împărtășire, p. 66/

Iar traducătorul român accentuează faptul, că „după Împărtășanie omul nu ar mai trebui să aibă vreun gând lumesc”, p. 66, n. 2.

Însă nu mai ai gânduri lumești…numai când ești foarte teologic. Oamenii cu experiență puțină și cu dragoste de Dumnezeu pe măsură, nu pot să nu mai aibă gânduri de tot felul, pentru că ei nu se odihnesc, nu tac în slava lui Dumnezeu.

Numai când gândurile sunt oprite de măreția slavei lui Dumnezeu care coboară în tine, poți să fii un fără gânduri din lumea aceasta.

Cei care încearcă însă, printr-o „blocare” a simțurilor și printr-o „rigiditate” nefirească a trupului, pe care ei o numesc „asceză”, să își oprească gândurile, simțămintele, fantezia…nu fac decât să ajungă niște paiațe umblătoare, care cred că trăiesc în ei ritmurile despătimirii.

sărbătoarea nu e un prilej de păcătuire, p. 68/ „Cheamă-L pe Hristos la prânz. Dă-I din ale tale, sau, mai bine zis, din ale Lui. Acest lucru [al milosteniei] are o plăcere nemărginită și care e necontenit în floare”, p. 69.

apropierea de Sfânta Euharistie „cu conștiință curată”, p. 71/ vom fi pedepsiți pentru împărtășirile cu nevrednicie pentru că nesocotim „mărimea darului” primit, p. 72-73/ De aceea, cu acuitate duhovnicească, traducătorul nostru spune: „această indiferență a minții și a inimii noastre [atunci când ne împărtășim cu Domnul] este mult mai primejdioasă decât păcatele pe care le facem”, p. 73, n. 1.

În n. 1, p. 74, Părintele Marcel vorbește despre „osândirea sinceră a păcatelor” noastre, singurul lucru pe care îl cere Domnul de la noi. Pentru că, subliniază el, „Hristos a dat pe Cruce plata pentru ele [pentru păcatele noastre]. Dar omul trebuie să-și asume roadele Crucii la nivel personal și prin efort continuu”, cf. Ibidem.

7 omilii patristice în traducerea Părintelui Marcel Hancheș [1]

E vorba despre ultima lui carte: Omilii pentru Postul Mare, ale Sfinților Anastasie Sinaitul, Grigorie al Nyssei, Ioan Gură de Aur și Chiril al Alexandriei, trad. din lb. gr. veche de Pr. Marcel Hancheș, Ed. Sofia, București, 2013, 139 p.

***

Cuvânt înainte (p. 5-7). / „asceza nu este scop în sine, ci cale care duce către Hristos” (p. 5)/ citirile patristice din vechile Tipicoane (p. 5)/

*

Prima traducere: Sfântul Anastasie Sinaitul, Cuvânt despre Sfânta Liturghie și despre a nu judeca și a nu ține minte răul (p. 9-30), cf. PG 89, col. 825-850.

întreaga Scriptură „ne îndeamnă spre lucrarea dumnezeieștilor Lui porunci” (p. 9)/ „stăruința și zăbovirea necontenită către Dumnezeu” (p. 10)/ sufocarea prin griji, p. 11/ ne umplem de noroi judecându-i pe alții, p. 11/ mersul la teatru al contemporanilor săi, p. 12/ despre plictisirea creștinilor la slujbe: „dacă cel ce aduce Jertfa cea fără de sânge zăbovește puțin, ne plictisim, întristându-ne și căscând, și ne grăbim să ne depărtăm de rugăciune ca de un tribunal, și suntem împinși de diavol către lucrurile deșarte și nemântuitoare”, p. 12/

împărtășirea în grabă și sporovăiala în Biserică, p. 13/ iar bărbații, la Biserică, „trag cu ochiul la frumusețea și înfățișarea femeilor, făcând Biserica lui Dumnezeu loc de desfrâu prin pofta lor necuvântătoare [animalică, instinctuală]”, p. 13-14/

despre venirea la Biserică a acelor femei, „care slujesc diavolului [adică erau vrăjitoare sau prostituate] [și care] vin la Biserică nu atât pentru rugăciune, cât pentru a fi văzute și a înșela pe mulți dintre cei mai simpli”, p. 14. Care, ca și azi, vin la Biserică, se dau de „femei cucernice”, dar ele fac vrăji sau se prostituează…iar Biserica e loc de „racolare” de clienți.

ne apropiem de Sfânta Euharistie nepregătiți, p. 14/ în loc să stăm cu sfințenie în Biserică, noi „stăm în Biserica lui Dumnezeu ca la teatru sau la baie: râzând, flecărind, sporovăind, înșelându-ne pe noi înșine și închipuindu-ne că stăm în Biserică”, p. 16/ Biserica văzută ca „spital și liman [port]”, p. 16/ trebuie să stăm „cu liniște și umilință” la slujirea Dumnezeieștii Liturghii, p. 16.

„noroiul răutății”, p. 23

În p. 25, n. 1, traducătorul nostru spune: „Ținerea de minte a răului este acceptarea voită și încăpățânată a acelei stări; prin ea îl scoți cu totul din adâncul tău pe aproapele, și acesta e iadul”.

Dimpotrivă, ținerea de minte a răului ni-l face continuu interior pe aproapele cu care ne-am certat, numai că în postura lui neagră, de element demolator. Îl avem cu chipul lui de atunci, de când ne-a produs mare durere. Ne concentrăm pe imaginea lui negativă. Iar iadul interior e tocmai neputința de a privi dincolo de ultima lui vedere. Dacă nu ne-am raporta la el ca la trecutul care ne-a amărât inima, doar la poza sciziunii…l-am vedea în starea lui de acum…care, cu siguranță, e alta decât cea de atunci.

nu judeca pe fratele, chiar dacă l-ai vedea păcătuind cu ochii tăi. Căci Unul este Judecătorul și Stăpânul, Care va și răsplăti fiecăruia după faptele lui, și una [e] ziua Judecății, în care ne vom înfățișa goi, potrivit faptelor noastre, și vom primi mila lui Dumnezeu”, p. 26

La fraza ultimă citată, traducătorul spune, în n. 1, p. 26-27: „nici starea din Iad, nici cea din Rai nu vor fi pe măsura faptelor noastre, ci amândouă vor fi îndulcite de mila lui Dumnezeu, Care ține cont, totuși, de faptele noastre sau, mai degrabă, de starea lăuntrică în urma faptelor. Chiar și peste cei din Iad se va revărsa mila lui Dumnezeu, atât cât sunt în stare să o primească în inima lor închisă harului”.

Adică traducătorul nostru are o perspectivă profundă, duhovnicească asupra receptivității interioare a slavei lui Dumnezeu, congenială cu a Sfântului Anastasie Sinaitul. Pentru că nu separă școlărește Iadul de Rai, nu scoate Iadul de sub prezența lui Dumnezeu ci îi vede pe toți oamenii sub slava lui Dumnezeu, primind milostivirea Lui, fiecare, bineînțeles, după deschiderea interioară pe care o are, după puterea interioară de a o percepe.

Și iată de unde e fraza, pe care, într-o predică la Mănăstirea Sfântul Antim, pe care am ascultat-o, Părintele Irineu Curtescu a folosit-o (fără să ne spună de unde este): „cel ce judecă mai înainte de venirea lui Hristos antihrist este, fiindcă răpește vrednicia lui Hristos”, p. 27.

Părintele Irineu a folosit doar partea ultimă a zicerii: cine judecă, îi ia locul lui Hristos, Judecătorul tuturor.

Însă, în teama de a nu judeca pe cineva…nu înseamnă că nu mai trebuie să îi atragem atenția unuia sau altuia că face o prostie, că spune și face ce nu trebuie.

Mustrarea, certarea, disputa cu altul nu sunt judecări ale altuia ci chemări la dialog, la schimbare!

Judecarea cuiva înseamnă să admiți în inima ta că un om, oricare, e incorigibil…și merge în Iad, pentru că numai de Iad e bun.

Adică să crezi că cineva nu se mai poate schimba.

Dacă nu crezi în schimbarea unui om, în posibilitatea lui de a fi altul…l-ai condamnat la Iad, adică la neschimbare în bine, și, implicit: l-ai judecat.

Tocmai de aceea, cine are aroganța de a-l considera pe unul bun de Iad, acela „se substituie” lui Hristos, Îl „înlocuiește” în mintea lui, se face judecător nedrept, pentru că e un judecător care nu dă…nicio șansă de îndreptare oamenilor.

Primul volum din opera completă a Sfântului Marcu al Efesului

Consider vol. 1 din teologia Sfântului Marcu al Efesului (664 pagini și 65 lei) drept evenimentul teologic fundamental al lunii noiembrie 2009.

O ediție bilingvă, în traducere acrivică, splendidă a Pr. Marcel Hancheș, despre care am vorbit în cartea noastră Bucuria comuniunii (vol. 1, p. 71-107), unde am scris un articol asupra unei părți dintre traducerile cuprinse în acest volum. Asta se petrecea acum 5 ani, când am citit o parte din carte în manuscris și multe lucruri s-au schimbat în mod fundamental în percepția mea teologică.

Conform descrierii cipului cărții, se pare că vom avea parte de 5 volume sau că în 5 volume va fi, în ediție românească, teologia Sfântului Marcu al Efesului. Volumul de față are o introducere a lui Marios Pilavakis, care are teza doctorală pe teologia Sfântului Marcu iar traducerea părintelui Marcel are note explicative, de data asta mai puține decât de obicei, dar care subliniază atât teologia Sfântului Marcu cât și accepțiunile sale traductoriale.

Din teologia ortodoxă românească lipsește teologia Sfântului Marcu al Efesului, o piatră fundamentală în multe dintre dogmele credinței, o absență care  ar fi comparabilă cu ce ar însemna să nu știm nimic din teologia Sfântului Grigorie Palama sau a Sfântului Simeon Noul Teolog.

Această operă teologică umple un gol imens pentru cititorul ortodox român, unul dintre multele goluri teologice, pe care noi le resimțim la modul zdrobitor.

De aceea vă rog să îl citiți pe Sfântul Marcu și să îl situați în rândul marilor Teologi Sfinți ai Bisericii, acolo unde își are locul. Dacă aș vrea să promovez această carte aș spune că aș da tot Gaudeamusul 2009…pentru ea. Și, pe bună dreptate!