Amprentele definitorii ale patriarhatului PFP Daniel al României

Biserica Ortodoxă Română aniversează astăzi, 30 septembrie 2008, un an de la întronizarea ca patriarh a Preafericitului Părinte Daniel. Cu acest prilej, Preafericirea Sa va participa la sfinţirea noului paraclis din Reşedinţa patriarhală, cu hramul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul”, şi la Sfânta Liturghie, oficiată în semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române în primul său an de slujire în demnitatea de patriarh. Sfânta Liturghie va fi urmată de un Te Deum la Palatul Patriarhiei, începând cu ora 12:00, în Sala „Europa Christiana”, la care vor participa membri ai Sfântului Sinod, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu colaboratorii lor, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, personalităţi ale vieţii publice româneşti.

Evenimentul va continua în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, cu un moment aniversar care va reflecta împlinirile şi proiectele aflate în derulare în primul an de patriarhat al Părintelui Patriarh, precum şi alte proiecte iniţiate de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

În aceste momente de sărbătoare, mai multe personalităţi laice şi bisericeşti i-au transmis PF Patriarh Daniel mesaje de felicitare.

Trei priorităţi misionare ale PF Părinte Patriarh Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în tripla Sa slujire, de Arhiepiscop al Bucureştilor, de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi de Patriarh al României, cu experienţa acumulată la Iaşi şi în cadrul diferitelor responsabilităţi avute de-a lungul timpului la nivelul Patriarhiei Române, a continuat aşadar strădania distinsului predecesor, PF Părinte Patriarh Teoctist, în coordonarea vieţii parohiale, a vieţii mănăstireşti, a şcolilor teologice, a instituţiilor de caritate şi nu numai.

În acelaşi timp, PF Patriarh Daniel a înţeles că în viaţa Bisericii sunt şi priorităţi misionare spre care, cu mai multă insistenţă, Biserica este chemată să se îndrepte astăzi.

Aş aminti doar trei în care Părintele Patriarh Daniel s-a implicat cu eficacitate şi cu rezultate foarte frumoase, şi anume: definitivarea textului Statului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii noastre cu tot ceea ce înseamnă, de la viaţa de parohie până la cea de patriarhie, existenţa unor reglementări clare şi eficiente pentru misiunea Bisericii. De asemenea, a înţeles urgenţa misionară numărul 1 a Patriarhiei noastre, şi anume grija pentru comunităţile româneşti din afară, înfiinţându-se în acest sens eparhii noi în Spania, Italia, în Australia, în ţările nordice.

De asemenea, pornind de la experienţa ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, Preafericirea Sa a înţeles necesitatea ca, la nivel de Patriarhie, să existe o preocupare specială pentru misiunea Bisericii, prin intermediul mass-media. Centrul de Presă Basilica, cu posturile de radio şi televiziune Trinitas şi „Ziarul Lumina”, este o iniţiativă concretizată, cu efecte benefice pentru misiunea Bisericii.

Aceste deziderate au devenit în ultimul an realitate şi se cuvine să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta, mulţumindu-i, în acelaşi timp, Părintelui Patriarh pentru strădania depusă în ogorul Domnului în această perioadă.

De aceea, în numele clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Iaşilor, rugăm pe Hristos Atotţiitorul să-l ocrotească pe PF Părinte Patriarh Daniel în darul milei şi al iubirii Sale, să-i dăruiască putere pentru tot lucrul bun în Biserică şi să-l înzilească cu ani mulţi, rodnici şi frumoşi în via Sa din România! (IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei)

„Sporirea comuniunii dintre slujitorii şi credincioşii Bisericii noastre”

La plinirea unui an de slujire patriarhală a PF Părinte Daniel, mai întâi mulţumim Domnului pentru lucrarea binecuvântată din viaţa liturgică, pastorală, misionară, cultural-educaţională şi social-filantropică în toată Biserica Ortodoxă Română, în interiorul şi în afara graniţelor ţării, pretutindeni printre românii drepcredincioşi.

Ne bucurăm de sărbătoarea întronizării, care este şi un moment de rugăciune şi de manifestare a sentimentelor de preţuire şi de cinstire a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române din partea tuturor slujitorilor şi a credincioşilor care lucrează în Episcopia Dunării de Jos.

Mai presus de orice, s-ar putea aprecia, la ora sfântă a unui bilanţ a întâiului an de patriarhat, sporirea comuniunii dintre slujitorii şi credincioşii Bisericii noastre prin mai buna comunicare a slujbelor şi a programelor bisericeşti, atât direct în sfintele lăcaşuri, în şcoli şi în aşezămintele social-filantropice, cât şi prin activitatea deosebită a instituţiei „Basilica”, amvon zilnic către sufletele noastre şi de la noi spre Domnul, prin „Ziarul Lumina”, postul de Radio Trinitas şi Trinitas TV, mijloace de aprofundare a dreptei credinţe şi a slujirii comunitare în duhul Tradiţiei Sfinte şi în consens cu cerinţele credincioşilor îndeosebi. (PS Casian, Episcopul Dunării de Jos)

Mesajul credincioşilor români ortodocşi din Europa de Nord

Datorită Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, anul trecut a luat fiinţă şi eparhia noastră, pentru românii stabiliţi în Europa de Nord. Gândul Preafericirii Sale, pe care l-a nutrit încă din prima zi a întronizării, nădăjduim să-i aducă multe bucurii şi mângâieri în misiunea grea pe care o împlineşte cu atâta dăruire.

Cu profundă recunoştinţă şi consideraţie, la acest ceas aniversar, ne îndreptăm mulţumirile către Preafericirea Sa, pentru încrederea şi dragostea părintească pe care ne-a acordat-o, dorindu-i, din tot sufletul, multă sănătate, împliniri în această nobilă slujire şi belşug de bucurii duhovniceşti. Alături de acest mănunchi de urări pe care îl adresez în numele meu şi al tinerei noastre episcopii, vreau să-i pot aduce necontenit roadele ostenelilor noastre din aceste ţinuturi ale Europei.

Vă încredinţăm de rugăciunea şi sfânta noastră preţuire şi să ne trăiţi întru mulţi ani luminoşi şi spornici, Preafericirea Voastră! (PS Macarie, Episcopul Europei de Nord)

„Românii de acasă, cât şi cei din diaspora trăiesc bucuria darului primit”

Călăuzită de Duhul Sfânt, Biserica noastră V-a ales ca Întâistătător, cunoscând bogata experienţă în chivernisirea treburilor bisericeşti, dragostea pentru rânduiala Bisericii, pentru păstrarea şi împodobirea instituţiilor bisericeşti, aşa cum au fost ele binecuvântate de către Sfinţii Părinţi. (…) Românii de acasă, cât şi cei din diaspora trăiesc bucuria darului primit deoarece, în deplină cunoaştere a problemelor bisericeşti şi sociale, împliniţi o lucrare sfântă în via Domnului.

Înţelegând necesităţile şi realităţile comunităţilor româneşti, în timpul primului an de slujire patriarhală, aţi rânduit cu ajutorul Sfântului Sinod şi Biserica românească din afara graniţelor ţării. Astfel, românii din Australia şi Noua Zeelandă, beneficiind de grija deosebită şi de părinteasca purtare de grijă, au primit cel mai mare dar din partea Preafericirii Voastre, pentru că în scurt timp a fost înfiinţată Episcopia Australiei şi Noii Zeelande, îngrijindu-vă ca această nouă episcopie să primească episcopul ei canonic.

Pentru toate acestea, în numele meu, al clerului şi credincioşilor Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, vă transmit, Preafericirea Voastră, urări de sănătate, bucurie întru slujire şi rod bogat, ca să daţi strălucire Bisericii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Întru mulţi şi rodnici ani, Preafericite Părinte Patriarh! (PS Mihail, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande)

Evenimente de real folos în viaţa Bisericii noastre

Au trecut 12 luni şi iată că sunt consemnate atâtea evenimente de real folos în viaţa Bisericii noastre prin purtarea de grijă a PF Părintelui nostru Patriarh Daniel.

Întotdeauna aşteptăm cu multă bucurie aceste evenimente, aceste împliniri, acest timp care se scurge, despre care noi ştim că este timpul mântuirii noastre, mai ales în viaţa Bisericii, când, sub ocrotirea aleşilor lui Dumnezeu, a celor care sunt chemaţi să ocârmuiască destinele Bisericii, aceste evenimente sunt pe deplin folositoare şi aşteptate cu o intensitate sufletească deosebită.

Ne alăturăm şi noi astăzi tuturor celor care slujesc Biserica noastră şi slujesc Sfânta Ortodoxie şi dorim PF Daniel să aibă viaţă îndelungată şi spor în toate. Ne încredinţăm Bunului Dumnezeu ca totdeauna să fie mijlocitor, să fie ocrotitor şi ajutător vieţii noastre. Întru mulţi şi fericiţi ani, PF Părinte Patriarh Daniel, şi să aveţi şi de acum înainte spor în activitatea spirituală de păstor al sufletelor noastre! (IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei)

Slujirea cea mult obositoare şi plină de valurile furtunoase ale vremii

Preafericitul Patriarh Daniel, după o mare experienţă ca mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, precum şi ca vicepreşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, deci fiind în mijlocul problemelor eclesiastice şi administrative, la nivel naţional, a reuşit într-un an de arhipăstorire patriarhală să ne aducă, prin ajutorul lui Dumnezeu, bucuria unor realizări performante din toate punctele de vedere.

Iată că se continuă bucuria canonizării sfinţilor români. După canonizarea şi proclamarea celor nouă sfinţi nemţeni, au urmat canonizările sfinţilor: Dionisie Exiguul sau cel Mic din Dobrogea; Iachint de Vicina, primul mitropolit al Ţării Româneşti şi domnitorul Neagoe Vodă Basarab.

În acest context fericit, au fost proclamaţi şi Sfinţii Martiri Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu; Vasile din Mocod; Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu, tot din cadrul Patriarhiei Române, bucurie pentru toţi credincioşii (…) Pentru ca obştea românească ortodoxă şi cea internaţională să cunoască Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Patriarh Daniel a iniţiat, şi Sfântul Sinod a aprobat, pregătirea ştiinţifică a unui Dicţionar al Ortodoxiei Româneşti.

Tot în această paletă multicoloră duhovniceşte, se continuă dinamic traducerile din Sfinţii Părinţi, lucrare importantă pentru credinţa şi cultura fiilor Bisericii străbune, a celor care vor să-şi îmbogăţească viaţa duhovnicească şi culturală.

Iniţierea tipăririi unor lucrări şi albume cu mitropoliţii şi domnitorii Ţării Româneşti vine să întregească lucrarea de un an bogat în rodiri patriarhale, adăugându-se cărţile tipărite ale Preafericirii Sale, autor de adâncă înţelepciune şi aleasă cărturărie.

În acest context, dorim să menţionăm şi retipărirea primului Liturghier în spaţiul românesc, din 1508, al iscusitului tipograf Macarie, precum şi tipărirea, în premieră mondială, a Liturghierului în limbajul mimico-gestual, precum şi Simbolistica Semnelor.

Bucuria cea mare a Bisericii Ortodoxe Române, adusă de Patriarhul ctitor, Daniel, este postul de radio Trinitas bucuria auzului şi a inimii; postul de televiziune Trinitas, bucuria privirii, auzului şi a inimii, precum şi primul cotidian creştin ortodox din România şi lumea toată, cu numele cel tămăduitor de Lumina! (…)

Ce să mai vorbim acum de restaurarea rapidă a catedralei din Dealul Patriarhiei? Cunosc şi eu ce înseamnă o restaurare sau consolidare. Dar ceea ce am văzut şi se vede la catedrală este ceva uimitor. Acest iureş a dus şi la sfinţirea locului noii Catedrale Patriarhale, în zidirea căreia, Părintele Patriarh Daniel îşi pune marile sale nădejdi. (…)

Pentru toate acestea îi mulţumim Sfintei Treimi, Tuturor Sfinţilor, Părintelui Patriarh Daniel şi celor care au stat la lucru zi de zi cu Preafericirea Sa!

Întru mulţi şi buni ani, sănătoşi, dinamici şi cu împliniri ca şi până acum, Vă urează Sanctităţii Voastre, Părinte Patriarh Daniel, argeşenii şi muscelenii, cu ierarhul lor. (PS Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului)

Mesajul domnului Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministrul României

Salutăm cu bucurie acest moment al aniversării unui an de când aţi fost întronizat ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. În acest an, printr-o dăruire impresionantă în slujirea la care aţi fost chemat, aţi promovat valorile Ortodoxiei într-o perspectivă cuprinzătoare, într-un spirit al dialogului atât cu celelalte culte, cât şi cu reprezentanţii autorităţilor de stat.

Apreciem intensificarea misiunii pastorale, în mod special prin înfiinţarea de noi eparhii în ţară şi străinătate. Am observat o atenţie sporită acordată comunităţilor româneşti din străinătate, ţinând cont de rolul Bisericii, de coagulare şi de susţinere a comunităţilor româneşti din diaspora.

Evidenţiem amplificarea misiunii sociale a Bisericii, cu rezultate remarcabile în diferite domenii ale asistenţei sociale, filantropiei şi asistenţei medicale. Astfel, poate fi valorificat cadrul generos stabilit prin Protocolul de cooperare în domeniul incluziunii sociale semnat împreună, între Guvernul României şi Patriarhia Română.

O realizare importantă o constituie finalizarea şi adoptarea Statutului Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut de Guvernul României, care actualizează perspectiva şi coordonatele concrete ale misiunii Bisericii în societatea contemporană.

Este de subliniat intensificarea misiunii culturale de mare actualitate prin cultivarea dialogului dintre teologie, cultură şi ştiinţă, precum şi o susţinere a procesului educaţional reflectat în învăţământul religios şi teologic. Rezultatele misiunii Bisericii precum şi o comunicare transparentă şi performantă a acesteia cu societatea sunt evidenţiate prin instituţiile pe care le-aţi ctitorit: Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, cotidianul „Ziarul Lumina” şi Agenţia de Ştiri Basilica.

Preafericirea Voastră, suntem încredinţaţi că prin slujirea jertfelnică şi consecventă a Bisericii Ortodoxe Române, veţi spori prestigiul acesteia în contextul naţional şi internaţional, confirmându-i rolul de reper spiritual şi de factor al coeziunii sociale în societatea românească.

Vă dorim o slujire îndelungată cu cât mai multe împliniri, spre binele Bisericii şi al ţării!

Mesajul evanghelic prin mass-media

Odată cu întronizarea noului Patriarh, în istoria Bisericii noastre a început o nouă etapă, mult mai vie şi mai dinamică. Într-un timp foarte scurt, au demarat o serie de proiecte misionare de absolută necesitate în vremurile în care le trăim, pe care le vom trece pe scurt în revistă.

Astfel, continuând misiunea începută în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, la mai puţin de o lună de la întronizare, Patriarhul Daniel a inaugurat, pe 27 octombrie, un centru de presă modern, care cuprinde televiziune, radio, cotidian, săptămânal, agenţie de ştiri şi birou de presă. Acestea au scopul de a intensifica, într-o lume marcată de secularizare, misiunea spirituală a Bisericii, de a propovădui Evanghelia lui Hristos printr-un mesaj actual, accesibil publicului larg.

De asemenea, la numai două luni de la întronizare, pe 29 noiembrie, Patriarhul românilor, alături de membrii Sfântului Sinod, punea piatra de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului, un vis mai mare decât un secol, pentru care predecesorul său, vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, a iniţiat zeci de demersuri.

Sub purtarea de grijă a Părintelui Patriarh Daniel, în acest an de nouă arhipăstorire, a fost definitivat şi aprobat noul Statut pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa Sfântului Sinod din 28 noiembrie 2008, care a intrat în vigoare odată cu recunoaşterea sa prin hotărârea Guvernului României din 16 ianuarie 2008.

De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a aprobat înfiinţarea a patru noi eparhii, în ţară şi în străinătate şi reactivarea celor patru eparhii în Mitropolia Basarabiei, recunoscute juridic de autorităţile de stat din Republica Moldova. În plus, au fost aleşi zece ierarhi pentru ocuparea scaunelor chiriarhale vacante sau nou-înfiinţate şi episcopi-vicari la eparhii.

Menţionăm şi Protocolul de cooperare în domeniul incluziunii sociale, semnat pe 2 octombrie 2007, între Guvernul României şi Patriarhia Română, protocol ce are ca scop reglementarea şi coordonarea acţiunilor de cooperare în domeniul incluziunii sociale.

Continuând lucrarea sfântă începută în această direcţie de patriarhul Justinian în anii 1950-1955 şi reluată de Patriarhul Teoctist, începând cu anul 1992, cel de-al şaselea patriarh al Bisericii noastre a iniţiat personal sau a sprijinit solicitările eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române de canonizare a noi sfinţi români, astfel încât, în numai un an de patriarhat, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 noi sfinţi români.

În domeniul construcţiilor bisericeşti, prin directa îndrumare a Patriarhului Daniel s-au executat lucrări de consolidare, restaurare, instalaţii şi amenajări la Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. De asemenea, Preafericirea Sa a iniţiat numeroase lucrări de reparaţii şi restaurare, care sunt în curs de finalizare, la „Aula Magna Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, precum şi lucrări de consolidare, reparaţii şi reamenajări la Reşedinţa Patriarhală, inclusiv amenajarea unui nou paraclis, cu hramul „Sfântul Grigorie Luminătorul”, care va fi sfinţit astăzi.

În plan educaţional, amintim înfiinţarea Biroului de catehizare în cadrul Sectorului teologic educaţional al Patriarhiei, precum şi hotărârea de a se înfiinţa birouri de catehizare a copiilor şi tinerilor în parohiile de pe cuprinsul Patriarhiei Române.

Noi parohii şi mănăstiri în Arhiepiscopia Bucureştilor

În Arhiepiscopia Bucureştilor, în acest an, au fost hirotoniţi, pe seama parohiilor vacante, 62 de preoţi şi 25 de diaconi, iar pentru o dinamică şi eficientă activitate la parohie, doar în acest an au fost înfiinţate 19 parohii şi 51 de noi posturi de preot, iar 43 de parohii din Arhiepiscopie au fost rearondate.

Grija Părintelui Patriarh pentru lăcaşurile de cult s-a concretizat prin punerea pietrei de temelie pentru 18 biserici, prin târnosirea a patru noi lăcaşuri de cult şi sfinţirea sau resfinţirea a încă opt, prin continuarea lucrărilor începute la mai multe biserici, case parohiale, clopotniţe, aghiazmatare, lumânărare, cancelarii şi prin restaurări, consolidări şi reparaţii capitale.

În ceea ce priveşte viaţa monahală, la iniţiativa şi sub directa purtare de grijă a Preafericirii Sale, din cele 28 de mănăstiri şi şapte schituri din cuprinsul Eparhiei Bucureştilor, patru au fost înfiinţate şi două reînfiinţate.

Lucrarea social-filantropică în Arhiepiscopia Bucureştilor s-a intensificat prin derularea a 21 de noi programe, prin înfiinţarea şi amenajarea de noi centre sociale, cămine, cabinete şi aşezăminte sociale, prin campanii şi programe de informare pe diverse teme.

Important de menţionat este şi faptul că, după şase decenii, s-a reînnodat tradiţia pelerinajului, organizându-se în oraşele mari de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor „Pelerinajul de Florii”, la care au participat numeroşi preoţi şi mii de credincioşi [Narcisa Balaban].

Cf. sursa.

Pr. Dorin