Despre Teologia Dogmatică împreună cu teologul anglican E. A. Litton [2]

Rev. E. A. Litton, Introduction to Dogmatic Theology , With Introduction by the Rev. Henry Wace, Third Edition, Edited by the Rev. H. G. Grey, Ed. Paternoster Row, London, 1912, 595 p.

Autorul crede că creştinismul nu posedă monopolul asupra Sfântului Duh şi e probabil ca el să greşească deşi întreaga Biserică nu greşeşte, p. 16-17./ Defineşte inspiraţia divină drept comunicarea influenţei divine oamenilor, p. 19./ însă inspiraţia Scripturilor admite diverse interpretări: 1. o genialitate religioasă de care e plină o anumită carte şi 2. autorul unei cărţi a avut privilegiul sau asistenţa divină specială pentru a o scrie, p. 19./

Modul de operare al Sfântului Duh asupra minţii scriitorului este o problemă ce depăşeşte înţelegerea noastră, p. 20./ Însă putem spune că inspiraţia cărţii Scripturii constă într-o combinaţie între agentul divin şi cel uman şi acestea transmit astfel o învăţătură divino-umană, p. 20./

Autorul spune că timpurile moderne au renunţat la teoria inspiraţiei verbale sau plenare a Scripturii pentru că omul era privit în cadrul ei drept un organ pasiv al transmiterii Revelaţiei, p. 20./ Teoria inspiraţiei verbale se mai numeşte şi teoria mecanicistă a transmiterii Revelaţiei, p. 20./ Se observă acum faptul că lucrările Scripturii sunt marcate puternic de culorile personale ale autorilor, de abilităţile lor, de educaţia şi tempramentul pe care îl aveau, p. 20./

De aceea o epistolă a Sfântului Pavel nu poate fi confundată nicicând cu una a Sfântului Ioan iar maniera Sfântului Petru nu se aseamănă cu a celorlalţi Sfinţi Apostoli, p. 20./ Autorii Scripturii au o topică şi expresii persoalizate, p. 20./

Autorul concluzionează faptul că inspiraţia divină nu a negat facultăţile personale ale autorilor Sfinţi care au scris Scriptura Sfântă ci ei au scris ca nişte oameni altor oameni dar, în acelaşi timp, cuvântul lui Dumnezeu a fost exprimat în cuvinte umane, p. 20./

Deşi modul unirii ipostatice a firilor în persoana Mântuitorului Hristos s-a dezbătut şi dogmatizat la Sinodul IV Ecumenic, totuşi autorul nostru crede că e încă o problemă nesoluţionată, p. 20./ El merge pe principiul mărturisirii protestante clasice: „Scriptura este propriul său interpret autentic”, p. 24./

„Prima Biserică creştină a fost fundată ,fără îndoială, pe învăţătura orală a Apostolilor, şi a continuat pentru ceva timp în dependenţă de învăţătura orală”, p. 30./ „Învăţătura orală a Apostolilor a precedat-o pe cea scrisă şi Biserica a existat înainte de Scripturile Noului Testament. Din punct de vedere formal nu se poate spune că Biserica a fost fundată pe Scripturi, adică pe o carte, ci pe învăţătura pe care o conţin Scripturile”, p. 32.

Sriptura nu e un catehism şi nicio doctrină formulată articulat, însă textul ei conţine esenţialul doctrinar, p. 37./ Autorul crede că Scripturile Vechiului Testament vin de la acelaşi Sfânt Duh care a inspirat creştinismul, p. 38./ „vocea conştiinţei…este vocea lui Dumnezeu” în om, p. 53./

Autorul mărturiseşte creaţia ex nihilo, p. 72, din nimic./ „Din nimic”, spune autorul, nu trebuie înţeles că nimicul ar fi un lucru din care Dumnezeu a creat universul ci, că nu a existat nimic, nu a precedat nimic crearea lumii de către Dumnezeu, p. 72./

Conservarea şi cooperarea sunt două moduri ale omniprezenţei divine, p. 75./ Dumnezeu a creat lumea pentru a-i comunica propria Sa glorie ca pe cel mai mare lucru şi El îi şi poartă de grijă, p. 75./Doctrina providenţei divine se opune necesităţii oarbe, fatuumului, ideii de soartă, p. 75-76./

„Dumnezeu dă darurile Sale în funcţie de capacitatea cuiva de a le primi”, p. 80./ „Binele moral implică raţiunea şi libera voinţă”, p. 82./ „Figura centrală noutestamentară este Iisus Hristos, născut din Fecioară şi crucificat sub Ponţiu Pilat”, p. 89 /

Ereticul Sabelie era un preot din Ptolemaida Egiptului, care a trăit la jumătatea secolului al 3-lea d. Hr., şi care a afirmat că persoanele divine sunt trei manifestări ale unei singure divinităţi, p. 94, adică nega identitatea şi neschimbabilitatea persoanelor divine ale Treimii. /

Tatăl e nenăscut, Fiul este născut iar Sfântul Duh e purces, p. 100./ Analogie naturală a Sfintei Treimi: memoria, inteligenţa şi voinţa, deşi trei facultăţi distincte ale sufletului totuşi fac parte din acelaşi suflet, fără să se separe una de alta, pentru că sufletul e unul şi indivizivbil, p. 103. /

Adam a fost creat cu posibilitatea de a nu muri, p. 118./ Scriptura nu ne dă un răspuns la motivaţia Întrupării Domnului decât răscumpărarea noastră, p. 178./ „Răscumpărarea e ceva mai mult decât creaţia iar slava viitoare a Sfinţilor este o stare mai înaltă decât Paradisul” dintâi, p. 178 / Hristos este Răscumpărătorul nostru, p. 178./ Trupul înviat al lui Hristos este unul preaslăvit, p. 179./

Conceperea dumnezeiască a Domnului Hristos şi lipsa de păcat a lui Dumnezeu se susţin una pe cealaltă, p. 188./ Autorul nu alocă decât aproximativ o pagină, p. 191-192, învierii şi înălţării Domnului. Ceea ce pentru noi reprezintă centrul creştinismului, adică praznicul învierii Domnului, pentru teologul anglican e ceva nesemnificativ./

hypostatical union//e[nwsij u`postatikh.//unio personalis, p. 202 [ pentru fonturi greceşti, aici.] / communicatio idiomatum, p. 213./ Persoana lui Hristos este fundamentul lucrării Sale iar lucrarea Sa constă în relegarea relaţiei dintre om şi Dumnezeu, p. 215./ Tocmai de aceea lucrarea lui Hristos e una de mediere/împăcare, p. 215./

„Hristos este deplinătatea, El este sfârşitul profeţiei”, p. 217./ „Minunile sunt proprii să însoţească introducerea [ în istorie n.n.] a unei religii”, p. 217./ „Slujirea profetică a lui Hristos a fost perpetuată/continuată nu prin propria Sa persoană [ după Înălţare n.n.], ci prin Sfântul Duh, Vicarul Său, singurul Vicar pe pământ şi administrator activ al iertării creştine”, p. 235. După cum se observă autorul separă lucrarea lui Hristos de cea a Sfântului Duh şi consideră că Hristos nu mai lucrează acum în lume ci numai Sfântul Duh. Este evidentă totodată şi polemica anti-papală a autorului./

Convertirea [conversion] este descrisă ca o schimbare a minţii, adică ca o meta,noia [ Mat. 3, 2] sau evpistrofh, [F. Ap. 15, 3] şi ea apare ca rezultat al chemării noastre de către Dumnezeu, p. 250./ Pentru precizări terminologice asupra realităţii justificării/ îndreptării autorul citează Fac. 38, 26; Iov. 9, 2; Iez. 16, 51; Iov. 33, 32; Ieş. 33, 7; Rom. 5, 18; Rom. 3, 24; Rom. 3, 19; Rom. 8, 33; Lc. 18, 14; Iac. 2, 23, p. 260-262./

Capitolele soteriologice ale autorului nostru fac dese referiri la Conciliul tridentin, ceea ce pe noi ne uimeşte. De ce nu merge mai departe de Trident? Şi ce are Tridentul cu Biserica Angliei? /Doctrina catolică despre purgatoriu nu poate fi confundată cu credinţa în progresul sufletului aflat în starea intermediară, p. 308 , adică după moarte şi înainte de învierea generală./

Regenerarea/ renaşterea unui om credincios este pentru autorul nostru unirea dintre convertire şi justificare/îndreptare, p. 313./ Cuvântul regenerare sau paliggenesi,a apare de două ori în Noul Testament: odată în legătură cu renaşterea spirituală [ Tit. 3, 5] iar altădată în legătură cu starea nouă a lumii pe care o va iniţia a doua venire a Domnului [ Mt. 19, 28], p. 313./

Pentru teologii luterani, regenerarea, în sensul ei plenar, descrie o unire mistică de regenerare/renaştere a unei persoane cu Sfânta Treime, p. 321./

Termenul de sanctificare [sanctification]/ îndumnezeire e problematizat în cadrul lui: Ieş. 19, 23; F. Ap. 26, 18; Evr. 2, 2; I Cor. 1, 30, Rom. 8, 30., p. 323./

„Predestinarea [ predestination/pro,qesij] semnifică în general intenţia lui Dumnezeu de a prevedea un plan şi nu de a face referinţe directe la anumiţi indivizi cuprinşi în acest plan”, p. 349. Adică doctrina predestinării nu specifică cine sunt cei vizaţi, predestinaţi ci că există oameni intraţi în acest plan./

Atât cunoaşterea mai dinainte a lui Dumnezeu [pro,gnwsij] cât şi predeterminarea [proorismo,j ], spune autorul, implică recunoaşterea celor ce cred, p. 349./

Biserica s-a instituit în ziua Cincizecimii şi anterior organizării sale văzute, p. 366./ Biserica e văzută de către autor pe filieră paulină ca trup mistic al lui Hristos, al cărui cap este El, p. 379./ Şi statul, ca şi Biserica, e de origine divină, spune autorul, pentru că, cf. Rom. 13, 1, puterile statale sunt rânduite de Dumnezeu, p. 411./

Însă statul şi Biserica nu pot deveni, din punct de vedere formal, niciodată o singură instituţie, p. 413./ Statul nu poate deveni niciodată un instrument al mântuirii /răscumpărării ci aceasta e slujba Bisericii, p. 413./

Melanchton considera o chestiune de mică importanţă numărul Sfintelor Taine, p. 431./ Autorul nostru spune că în afară de Botez şi Cina Domnului celelalte 5 Sfinte Taine nu au mărturii irefutabile, p. 431./ Pentru instituirea Sfintei Euharistii citează: Mt. 26, 26-28; Mc. 14, 22-24; Lc. 22, 19, 20 şi I Cor. 11, 23-26, p. 464./

Luther, spune autorul, a ajuns la concluzia ubicuităţii trupului Mântuitorului înălţat la cer pentru că el gândea că Dumnezeu este omniprezent după înviere şi înălţare şi în natura umană, pentru că nu poate fi gândită despărţită de divinitatea Sa, p. 481. Însă Luther dorind să apere unirea ipostatică a Calcedonului în ceea ce priveşte inseparabilitatea firilor în Hristos a negat însă o altă parte a dogmei de la Calcedon, aceea că firea umană nu iese din statutul ei de fire umană nici atunci când este pe tronul dumnezeirii şi este pe deplin îndumnezeită./

Transsubstanţierea apare la Conciliul de la Trident ca „dogmă”., p. 487./ Capitolul eshatologic al cărţii începe cu moartea, p. 535 sqq./ Starea itermediară [ intermediate state] este pentru autorul nostru starea sufletului dintre moarte şi judecata finală, cum am spus şi anterior, p. 540./

„A doua venire a lui Hristos, nu moartea, nu starea intermediară, este marea aşteptare creştină în întreg Noul Testament”, p. 569./ Semnele venirii/prevestirii Domnului: predicarea Evangheliei pe tot pământul [ Mt. 24, 14]; apariţia de falşi hristoşi şi falşi profeţi [ Mt. 24, 24]; apariţia lui Antihrist [ II Tes. 2, 3]; marea persecutare a Bisericii [ Mt. 24, 21]; extinderea apostaziei [ Mt. 24, 12]; semne şi minuni care nu sunt de la Dumnezeu [ II Tes. 2, 9]; lupte intestine şi o neobişnuită separare între oameni [ Mt. 24, 7]; conflictul final, care se sfârşeşte cu învingerea lui Antihrist şi a colaboratorilor săi, p. 570. /

Apocatastaza [ restitution/ avpokatasta,sewj] apare în F. Ap. 3, 21. / „Scriptura se deschide cu Paradisul pierdut şi se închide cu Paradisul regăsit”, p. 590./

Finalul cărţii.

Pr. Dorin.

Despre Teologia Dogmatică împreună cu teologul anglican E. A. Litton [1]

Rev. E. A. Litton, Introduction to Dogmatic Theology , With Introduction by the Rev. Henry Wace, Third Edition, Edited by the Rev. H. G. Grey, Ed. Paternoster Row, London, 1912, 595 p.

Introducerea reverendului Wace se numeşte „Remarci introductive la un studiu de Teologie dogmatică”, p. VII-XVII.

Conţinutul cărţii, pe capitole:

1. Scopul Teologiei dogmatice ; 2. Bibliografia; 3. Canonul scripturistic; 4. Inspiraţia Scripturii; 5. Relaţia dintre Vechiul şi Noul Testament; 6. Teismul natural; 7. Treimea ca şi cauză; 8. Prima Cauză este inteligentă. Cauzele finale; 9. Argumentul ontologic; 10. Natura morală a omului; 11. Voinţa liberă a omului; 12. Infinitatea lui Dumnezeu [ însă capitolul tratează de fapt despre natura/fiinţa lui Dumnezeu]. Se observă că până aici cartea a fost o mixtură de apologetică şi teologie dogmatică, după cum era moda la începutul secolului al 20-lea.

Atributele dumnezeieşti: 13. Originea şi diviziunile lor [ ale atributelor divine n.n.]; 14. Omniprezenţa; 15. Omnipotenţa; 16. Omniştiinţa; 17. Dumnezeirea, sfinţenia, dreptatea şi mila.

Lucrările lui Dumnezeu: 19. Creaţia; 20. Conservarea lumii; 21. Providenţa divină; 22. Răul şi răul moral în special.

Sfânta Treime: 23. Un singur Dumnezeu: Tatăl. Fiul şi Sfântul Duh; 24. Treimea imanentă; 25. Definiţii bisericeşti; 26. Analogii naturale; 27. Concluzii.

Omul înainte şi după cădere: 28. Crearea omului; 29. Dihotomism sau trihotomism? 30. Chipul lui Dumnezeu: dreptatea originară a omului; 31. Libertate şi nemurire; 32. Traducianism sau creaţionism? 33. Îngerii; 34. Dumnezeu şi Îngerii răi. Satana.; 35. Căderea omului; 36. Preeminenţa păcatului actual; 37. Păcatul originar ca rădăcină a păcatului actual; 38. Păcatul originar ca transmitere a vinei. Controversa pelagiană; 39. Păcatul originar ca şi corupere a naturii; 40. Libertatea voinţei.

Persoana şi lucrarea lui Hristos : 41. Întruparea Cuvântului; 42. Îndoita ipostază [ stare de a fi a Domnului n.n.] : de umilinţă şi de preamărire.

Starea de umilinţă a Domnului: 43. Naşterea din Femeie. Creşterea cu vârsta şi cu înţelepciunea.; 44. Ispitit, deşi e fără de păcat; 45. Zămislirea minunată.

Starea de preamărire: 46. Coborârea la Iad; 47. Învierea, Înălţarea şi Şederea de-a dreapta Tatălui; 48. Sinodul de la Calcedon; 49. Chenoza sau deşertarea de Sine a Logosului; 50. Unirea ipostatică; 51. Afirmarea personală. Comunicarea însuşirilor [ în persoana una a Domnului Hristos. Adică despre perihoreză, despre întrepătrunderea reciprocă a celor două firi, divină şi umană în persoana lui Dumnezeu Cuvântul întrupat n.n.].

Lucrarea lui Hristos: 52. Întreita slujire; 53. Slujirea profetică; 54. Slujirea arhierească; 55. Slujirea arhierească. Teoria lui Anselm; 56. Slujirea arhierească. Ascultarea activă şi pasivă; 57. Slujirea arhierească ca dimensiune a Răscumpărării; 58. Slujirea împărătească.

Mântuirea personală: 59. Legătura dintre Cuvântul şi Sfântul Duh; 60. Urmările chemării [ la credinţă a oamenilor n.n.]; 61. Convertirea.

Justificarea: 62. Etimilogia cuvântului; 63. Mărturia Duhului; 64. Cauzele formale ale doctrinei; 65. Credinţa justificatoare; 66. Doctrina asigurării; 67. Treptele justificării/ale îndreptăţirii; 68. Justificarea baptismală; 69. Purgatoriul şi relaţia sa cu justificarea.

Regenerarea/renaşterea [ în Hristos n.n.]: 70. Definiţia termenului; 71. Unirea mistică; 72. Sanctificarea; 73. Faptele bune; 74. Perseverarea/răbdarea până la sfârşit a Sfinţilor [adică până la moarte n.n.]; 75. Doctrina alegerii.

Comuniunea Sfinţilor. Biserica: 76. Definirea terminologiei; 77. Biserica văzută şi nevăzută; 78. Legătura dintre Biserica nevăzută şi cea văzută; 79. Hristos ca şi Cap al Bisericii; 80. Slujirea preoţească; 81. Organizarea Bisericii; 82. Puterea sau cheile preoţiei; 83. Primatul episcopului Romei; 84. Biserica şi Statul.

Înţelegerea harului: 85. Tradiţia; 86. Rugăciunile în numele lui Hristos.

Sacramentele: 87. Definiţie; 88. Numărul Tainelor; 89. Opus operatum. 90. Intenţia preotului; 91. Efectele Tainelor; 92. Circumcizie şi Paşti; 93. Botezul; 94. Botezul copiilor; 95. Instituirea Euharistiei; 96. Doctrina prezenţei reale [ a lui Hristos în Taine n.n.]; Ubicuitatea şi slava trupului lui Hristos; 98. Transsubstanţierea; 99. Jertfa Missei; 100. Beneficiile/urmările Euharistiei; 101. Controversa reformatorilor în cazul prezenţei reale.

Eshatologia: 102. Moartea.

Starea intermediară: 103. Supravieţuirea sufletului; 104. Conştiinţa; 105. Dezvoltarea; 106. Probarea; 107. Localizarea.

A doua venire [ a Domnului n.n.]: 108. Hiliasmul; 109. Învierea trupului; 110. Judecata; 111. Apocatastaza; 112. Cer nou şi pământ nou.

Din cuprinsul cărţii:

Cuvântul dogmă apare în Noul Testament cu sensul de poruncă sau de ordin care se cere ascultat şi împlinit, ca spre exemplu porunca lui Cezar în Lc. 2, 1 sau Fapte 17, 7. La fel trebuie împlinite şi deciziile Sinodului apostolic de la Ierusalim, cf. F. Ap. 16, 4, 17 sau preceptele legii iudaice, cf. Efes. 2, 15; Colos. 2, 14, p. 1, adică nu în sensul de doctrine ale credinţei în mod iniţial. /

Autorul crede că o teologie dogmatică creştină trebuie să fie în mod necesar şi o teologie biblică şi că aceasta trebuie să apeleze la Scriptură ca la ultima autoritate, p. 2./ Însă, în mod formal, Teologia Dogmatică şi Scriptura nu sunt identice, p. 2./ O teologie dogmatică e liberă de toate prejudecăţile pentru că nu exprimă o poziţie personală ci credinţa comună a Bisericii, p. 3./

Teologia Dogmatică presupune faptul că noi admitem originea divină a creştinismului, p. 3./ Literatura dogmatică autorul o începe de la Sfântul Clement Alexandrinul şi în special de la „Despre principii” a lui Origen, p. 5./ Sfântul Ioan Damaschinul e socotit drept fondatorul Teologiei Dogmatice, p. 5./

Însă autorul are o poziţie critică la adresa Sfântului Ioan Damaschin. El spune că principalul defect al Dogmaticii Sfântului Ioan e acela că nu s-a ocupat de antropologie în cadrul cărţii sale şi nici de factorul uman în lucrarea mântuirii, p. 5. Însă aceste lucruri sunt pretenţii de teolog de secol 20 şi nu de secol 8. E ceva nefiresc să ceri unui teolog din secolul X să fie ca noi, cei din secolul 21, cum e nefiresc ca cei de după noi să ne ceară ca să fim ca ei, când dorinţa şi problematica noastră e întotdeauna încadrată în mentalitatea şi preocupările veacului nostru./

O altă imperfecţiune a Dogmaticii Sfântului Ioan autorul o găseşte în aceea că nu a tratat Biserica din punctul de vedere al funcţiilor ei şi a preoţiei, p. 5./ Anselm e socotit tatăl teologiei scolastice, p. 5./ Găsim texte dogmatice şi la Sfântul Augustin, la Sfântul Ambrozie sau la Tertulian dar nesistematizate, p. 5./ Toma de Aquino e declarat de autor drept creatorul unei lucrări minunate adică a cărţii Summae Theologiae, p. 5. Noi suntem însă de altă părere. E o lucrare enormă ca întindere dar defectuoasă ca teologie în multe puncte de vedere./

Primii reformatori vor protesta împotriva tendinţelor pelagiene, p. 6./ Reforma a dat naştere la ceea ce noi numim astăzi: Teologie Dogmatică, p. 6./ Cea mai veche lucrare de teologie dogmatică este cartea Locuri comune a lui Melanchton, p. 6./ Sec. 17 este secolul scolastic al teologiei protestante, p. 6./ În sec. 17 apare Loci, Teologia Dogmatică a lui J. Gerhard, în 20 de volume şi Teologia Didactică-polemică a lui A. J. Quensledt, mort în 1688, p. 6-7./ Alţi autori protestanţi pe care autorul nostru îi remarcă: Baier, Buddeus, Hollaz, Beza, Gilbert Voetius, F. Turretin, p. 7./

Autorul crede că Biserica Catolică nu a fost niciodată la fel de productivă în domeniul Teologiei Dogmatice cum a fost Protestantismul, p. 7./ Cei doi mari teologi dogmaticieni ai secolului al 17-lea în romano-catolicism: Bellarmine şi Bossuet, p. 7./ Alţi autori protestanţi productivi în domeniul Teologiei Dogmatice: Wegscheider, Bretschneider, Nitzsch, Twesten, Thomasius, Philippi, Martensen, Schleiermacher…, p. 7./

Pentru protestanţi singura regulă/normă de credinţă [ norma credendi] este Scriptura, p. 9./ Prin Scriptură se rezolvă toate controversele, p. 9./ Prin canon [kanw,n . Pentru a citi acest cuvânt în limba greacă sau orice alt articol cu scris în greacă de pe blogul nostru instalaţi fontul nostru de greacă în calculatoarele dv., preluându-l de aici] , canon al Scripturii nu se înţelege un catalog de cărţi inspirate, ci doctrinele fundamentale creştine care trebuie să fie o regulă sau un ghid pentru învăţătura publică, p. 10./

Pr. Dorin Picioruş.