Epistola către Filippeni a Sfântului Apostol Pavlos

Epistola catre FilippeniPagina sursă

item image

Read Online
(828.5 K)PDF
(15.2 K)EPUB
Kindle
Daisy
(25.5 K)Full Text
(228.9 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „Pavlos și Timoteos, robii lui Hristos Iisus, tuturor Sfinților în Hristos Iisus, celor care sunt în Filippi, împreună cu episcopii și diaconii: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și [de la] Domnul Iisus Hristos!”.

p. 3: „martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi toți în milostivirile lui Hristos Iisus”.

p. 5: „Unii din iubire [Îl propovăduiesc pe Hristos], știind că eu stau [aici] întru apărarea Evangheliei, dar alții Îl propovăduiesc pe Hristos din [duh de] ceartă, nu curat, gândind a ridica necaz lanțurilor mele”.

p. 6: „Numai să trăiți cu vrednicie Evanghelia lui Hristos, ca, fie venind și văzându-vă, fie lipsind, să aud despre voi că stați într-un duh, [într]-un suflet, împreună-luptându-vă [pentru] credința Evangheliei și neînspăimântându-vă în nimic de cei potrivnici!”.

p. 6: „Căci vi s-a dat vouă, pentru Hristos, nu numai a crede întru El, ci și a pătimi pentru El, având aceeași luptă, [în] ce fel ați văzut în mine și o auziți în mine acum”.

p. 7: „Deci, dacă [este în voi] vreo mângâiere în Hristos, dacă [este] vreo încurajare a iubirii, dacă [este] vreo părtășie a Duhului, dacă [este] vreo milostivire și îndurare, pliniți-mi bucuria ca aceeași să gândiți, având aceeași iubire, [fiind] împreună-într-un-suflet, una gândind!”.

p. 7-8: „S-a golit pe Sine, luând chipul robului, [și] făcându-Se în asemănarea oamenilor! Și [la] înfățișare aflându-Se ca om, S-a smerit pe Sine, făcându-Se ascultător până la moarte, și [încă] moarte de cruce”.

p. 9: „Și chiar dacă mă jertfesc pentru jertfa și liturghia/ slujirea credinței voastre, mă bucur și împreună-mă-bucur [cu] voi toți! Și același [lucru să faceți] și voi: bucurați-vă  și împreună-bucurați-vă [cu] mine!”.

p. 9: „Și nădăjduiesc în Domnul Iisus a trimite repede pe Timoteos la voi, ca și eu [să fiu cu] bun-suflet, știind cele despre voi. Căci nu am [pe altul, în afară de el,] asemenea-la-suflet [cu mine], care, cu adevărat, se va îngriji de cele privitoare la voi! Căci toți caută cele ale lor, nu cele ale lui Iisus Hristos”.

p. 11: „Tăiere-împrejur a-opta-zi [am primit], [fiind] din neamul lui Israil, seminția lui Veniamin, evreu dintre evrei, după lege: fariseos/ fariseu. După râvnă: prigonitor al Bisericii. După dreptatea care [este] în lege: am fost fără-prihană. [Dar] cele [care] îmi erau mie câștiguri, pe acestea le-am socotit pagubă pentru Hristos”.

p. 12: „Dar una [fac]: uitând cele din urma [mea] și tinzând [la cele] dinainte, alerg după scop, întru răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus”.

p. 14: „Căci cetățenia noastră este în ceruri, de unde și Mântuitor așteptăm, pe Domnul Iisus Hristos. Care va preface trupul smereniei noastre, [ca] să-aibă-același-chip al trupului slavei Lui, potrivit cu lucrarea puterii Lui și să-Și supună Lui toate”.

Epistola către Efeseni

Epistola catre EfeseniPagina sursă

item imageRead Online

(887.2 K)PDF
(18.5 K)EPUB
Kindle
Daisy
(35.4 K)Full Text
(276.4 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „Cel care ne-a binecuvântat pe noi în toată binecuvântarea duhovnicească, în cele cerești, în Hristos”.

p. 4: „ați fost pecetluiți cu Duhul cel Sfânt al făgăduinței”.

p. 5: „întru a cunoaște voi care este nădejdea chemării Lui, care [este] bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți”.

p. 6: „[Biserică] care este trupul Lui, plinirea Celui [ce] toate în toți le împlinește”.

p. 8: „Căci suntem facerea Lui, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit de mai înainte, ca în ele să umblăm”.

p. 11-12: „Mie, celui mai mic [dintre] toți Sfinții, s-a dat harul acesta, [adică acela de] a binevesti neamurilor nepătrunsa bogăție a lui Hristos și [de] a lumina [pe toți], care [este] iconomia tainei celei ascunse din veci în Dumnezeu, Cel care a zidit toate [prin Iisus Hristos]”.

p. 14: „fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos”.

p. 17: „Tot cuvântul putred să nu iasă din gura voastră! Ci [să vorbiți], dacă [este] ceva bun, spre zidirea de trebuință, ca să dea har celor care ascultă”.

p. 18: „Și umblați în iubire, după cum și Hristos ne-a iubit pe noi și S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu întru miros de bună-mireasmă!”.

p. 18: „Nimeni să nu vă înșele [cu] cuvinte goale! Căci pentru acestea vine urgia lui Dumnezeu peste fiii neascultării”.

p. 20: „Căci bărbatul este cap femeii, precum și Hristos [este] cap Bisericii, [și] Acesta este Mântuitorul trupului [Său]”.

p. 22: „Slujiți cu bună-voință, ca Domnului, și nu oamenilor!”.

p. 23: „Îmbrăcați armura lui Dumnezeu ca să puteți voi sta împotriva uneltirilor diavolului!”.

p. 24: „Prin toată ruga și rugăciunea, rugați-vă în toată vremea în Duhul, și prin aceasta privegheați în toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții!”.

p. 24: „Harul [să fie] cu toți [aceia] care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în nestricăciune! [Amin!]”.

Cum se scriu comentariile patristice

O iconizare a vedeniei avută de ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur, când l-a văzut pe Sfântul Apostol Pavel, cum îl ajuta pe Sfântul Ioan, în mod nevăzut, ca să îi comenteze Epistolele.

Cu alte cuvinte adevăratul comentariu patristic se face împreună cu Sfântul căruia îi comentezi cuvintele, viața, teologia. Dacă nu simți acest lucru, adică prezența și ajutorul lui, în mod constant, ai scris cartea de unul singur…

Comentariu la Efeseni [Efes. 2, 8-22]

[viddler id=9f717f0c&w=437&h=370]