Apocalipsis, cap. 11, cf. BYZ

1. Și mi-a fost dată mie trestia cea asemenea toiagului, zicându-mi: „Ridică-te și măsoară templul lui Dumnezeu și jertfelnicul și pe cei care se închină în[tru] el[1]!

2. Și curtea cea dinăuntru a templului scoate-o afară! Și să nu o măsori pe ea, că[ci] a fost dată neamurilor. Iar pe cetatea cea sfântă o vor călca în picioare 42 de luni.

3. Și voi da celor doi martori ai Mei și vor profeți 1.260 de zile, încinși [cu] pânze de sac.

4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice, cele care au stat înaintea Domnului pământului.

5. Și dacă voiește cineva pe ei să-i nedreptățească, focul iese din gura lor și îi mistuie pe vrăjmașii lor. Iar dacă voiește cineva pe ei să-i nedreptățească, așa trebuie acela să fie omorât.

6. Aceștia au putere să închidă cerul [Οὗτοι ἔχουσιν τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι], pentru ca să nu plouă ploaia [în] zilele profeției lor [ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν]. Și putere au asupra apelor [spre] a le întoarce pe ele întru sânge și să lovească pământul oricând, dacă or să voiască, cu toată plaga.

7. Și când or să-și împlinească mărturia lor, fiara ieșind din abis va face război cu ei [τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον] și îi va birui pe ei și îi va ucide pe ei.

8. Și trupu[ri]l[e] lor cele mo[a]rt[e vor fi] pe strada cea mare a cetății, care este chemată, în mod duhovnicește [πνευματικῶς], Sodoma și Egiptosul [Σόδομα καὶ Αἴγυπτος], unde și Domnul lor a fost răstignit [ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη].

9. Și văd din popoare și [din] seminții și [din] limbi și [din] neamuri trupu[ri]l[e] lor cele mo[a]rt[e][timp de] trei zile [și] jumătate și trupurile lor cele moarte nu le vor lăsa să fie puse întru mormânt.

10. Și cei care locuiesc pe pământ se bucură de ei și vor fi veseliți și daruri își vor trimite unul altuia, că[ci] cei doi Profeți i-au chinuit pe cei care locuiesc pe pământ.

11. Și după cele trei zile și jumătate, Duhul vieții de la Dumnezeu a intrat întru ei [Πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς] și au stat pe picioarele lor și frica cea mare a căzut pe[ste] cei care îi văd pe ei”.

12. Și am auzit glas mare din cer, zicându-le lor: „Suiți-vă aici!”. Și s-au suit întru cer în nor [Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ][2] și i-au privit pe ei vrăjmașii lor [καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν].

13. Și în acea zi a fost cutremurul cel mare și cea de a zecea [parte] a cetății a căzut. Și au fost ucise în cutremur numele oamenilor: 7.000 [de oameni], iar cei rămași au fost înfricoșați [καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο] și au dat slavă Dumnezeului cerului [καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ].

14. Vaiul cel de-al doilea s-a dus! Vaiul cel de-al treilea, iată, vine curând!

15. Și cel de-al șaptelea Înger a trâmbițat și au fost glasurile cele mari în cer, zicând: „S-a făcut Împărăția lumii, a Domnului nostru și a Hristosului Său și va împărăți întru vecii vecilor!”.

16. Și cei 24 de bătrâni, cei șezând pe tronurile lor înaintea tronului lui Dumnezeu, au căzut pe fețele lor [ἔπεσον ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν] și I s-au închinat lui Dumnezeu [καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ],

17. zicând: „Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul[e], Atotțiitorul[e], Cel care ești și Cel care erai, că[ci] ai luat puterea Ta cea mare și ai împărățit!

18. Și neamurile au fost urgisite și a venit urgia Ta și vremea celor morți [ca] să fie judecați [καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι] și să dai plată robilor Tăi, Profeților și Sfinților și celor care se tem de numele Tău, celor mici și celor mari, și să-i nimicești cu totul pe cei care nimicesc cu totul pământul [καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν]”.

19. Și a fost deschis templul lui Dumnezeu în cer și a fost văzut chivotosul făgăduinței Domnului în templul Său [καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἐν τῷ ναῷ Αὐτοῦ]. Și au fost fulgere și glasuri și tunete și grindină mare.


[1] În templul lui Dumnezeu.

[2] În slava lui Dumnezeu.

Predică la Duminica a II-a din Postul Mare [2023]

Iubiții  mei[1],

teologia are de-a face cu postul, pentru că teologia se primește de la Dumnezeu prin vedere și luminare dumnezeiască și se scrie cu evlavie spre folosul întregii Biserici. Căci trebuie să renunți la confortul tău și la patimile tale pentru ca să primești teologia de la Dumnezeu. Adică să primești de la El dreapta învățătură și dreapta nevoință, cele care te sfințesc pe fiecare zi.

Adevărul lui Dumnezeu ne învață adevărata evlavie față de El, iar toată nevoința noastră și toată iubirea noastră pentru El înseamnă o tot mai mare intimizare a noastră cu Dumnezeu. Căci tocmai de aceea și putem să primim adevărul Lui: pentru că ne facem un locaș rațional al lui Dumnezeu.

În prima cântare a zilei, Sfântul Grigorios Palamas, Părintele nostru, astăzi pomenit, este numit trâmbița teologiei [τῆς θεολογίας τὴν σάλπιγγα], pentru că a vestit teologia lui Dumnezeu tuturor, a vestit-o cu putere dumnezeiască, cu tărie sfântă, dar și vasul cel cinstit al Duhului [τὸ σεπτὸν τοῦ Πνεύματος δοχεῖον][2]. Pentru că slava lui Dumnezeu a coborât și a rămas întru el, așa după cum apa de ploaie cade din nori și se strânge într-un vas pus la streașina casei. Și ne facem trâmbițe ale adevărului lui Dumnezeu, ale teologiei Sale, numai dacă ne facem locașuri vii ale Sale. Pentru că teologia nu se mărturisește doar cu buzele, ci ea izvorăște din toată ființa noastră, pentru că se odihnește în noi. Și se odihnește în noi teologia cea dumnezeiască, pentru că Dumnezeu Însuși locuiește în noi prin slava Lui. Și când spunem sau scriem sau facem ceva pentru Dumnezeu, facem aceste lucruri dimpreună cu Dumnezeu, pentru că El locuiește în noi prin slava Lui.

Sfântul Grigorios Palamas [Γρηγόριος Παλαμᾶς][3] este gura cea de foc a harului [τὸ πυρίπνουν στόμα τῆς χάριτος][4], pentru că propovăduirea sa arde orice minciună din inima noastră. Fiindcă adevărul lui Dumnezeu are această harismă dumnezeiască: ne aprinde cu totul de dragostea pentru El și arde în noi orice gând păcătos și orice simțire păcătoasă. Pentru că adevărul Lui ne învață să Îl iubim deplin și să Îl ascultăm întru totul și să ne sfințim cu totul pentru El. Căci El ne dorește cu totul ai Lui, pocăindu-ne și curățindu-ne mereu de păcatele noastre.

Sfântul Grigorios este apărătorul evlaviei [τὸν τῆς εὐσεβείας ὑπέρμαχον][5] Bisericii, pentru că a trăit cu sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Și când trăiești cu sfințenie, atunci și scrii cu sfințenie. Pentru că scrii din cele pe care le trăiești. Scrii din viața ta cu Dumnezeu, din experiența ta sfântă de viață. Și a scrie despre evlavia Bisericii înseamnă a scrie despre modul în care se nevoiesc creștinii și Îi slujesc lui Dumnezeu neîncetat.

În Acatistul românesc al Sfântului Simeon Noul Teolog, Părintele nostru[6], și el pomenit astăzi, pe 12 martie, spuneam că Sfântul Simeon este „râvna cea dumnezeiască a ortodocșilor”[7].  Pentru că el ne-a arătat cât de intens trebuie să ne nevoim pentru a fi plini de slava lui Dumnezeu și de simțiri, de luminări și de vederi dumnezeiești. Cât de mare trebuie să fie dorința noastră de a-I sluji lui Dumnezeu.

Pentru că rugăciunea neîncetată este o iubire neadormită pentru Dumnezeu. E o rugăciune plină de pocăință pentru păcatele noastre și, în același timp, de iubire pentru Dumnezeu și de dorire a sfințeniei și a curăției Sale. Și când auzim că Sfântul Simeon mânca în Postul Mare numai sâmbăta și duminica[8], înțelegem cât de departe e postul său de a-l nostru. Pentru că el se ruga, postea, Îi slujea lui Dumnezeu după râvna lui cea sfântă, după intensitatea iubirii sale pentru Dumnezeu.

Sfântul Gregorius Magnus[9], Patriarhul Romei, Părintele nostru, și el pomenit azi, comentând Lucas 16, ne spune că bogatul, care se îmbrăca în porfiră și în visson, e poporul evreu, pe când Lazaros reprezintă neamurile păgâne, convertite la credința în Dumnezeu[10]. Iar Lazaros era plin de răni, pentru că neamurilor, atunci când s-au întors la Dumnezeu, nu le-a fost rușine să își mărturisească păcatele lor. Căci rănile lui Lazaros sunt rănile păcatelor sale. Și când ne mărturisim păcatele, noi scoatem murdăria din noi la suprafață. Pentru că scoatem la suprafață toată minciuna ascunsă în noi înșine[11]. Toată minciuna păcatelor noastre.

Și Sfântul Gregorius ne spune că Predicatorii Bisericii, Învățătorii ei, sunt câinii care lingeau rănile lui Lazaros[12]. „Căci limba câinelui face o rană sănătoasă prin lingerea ei, așa cum, când Sfinții Doctori ne învață pe noi să ne mărturisim păcatele noastre, ei ne ating mintea noastră rănită cu limbile lor și, fiindcă ei ne smulg pe noi din păcat, prin ceea ce ei ne spun, ne readuc din nou la sănătate prin atingerea rănilor noastre”[13] cu cuvintele lor.

Tocmai de aceea e nevoie de cuvântul predicării, de medicamentul predicării în orice zi. Pentru că predicile Bisericii sunt cele care ne tămăduiesc rănile noastre sufletești, patimile noastre. Fiindcă ele ne învață să scoatem tot păcatul din noi înșine, pentru ca să fim plini de slava lui Dumnezeu.

Sfântul Gregorius cel Mare a scris Dumnezeiasca Liturghie Romană, cu toate adaosurile ei de peste an, în Liber Sacramentorum [Cartea Sfintelor Taine][14], pe când Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite [τῶν Προηγιασμένων Δώρων][15], pe care noi o considerăm a Sfântului Gregorius cel Mare, numit și Dialogul[16], e o Vecernie unită cu Dumnezeiasca Liturghie și ea este Liturghia Postului celui Mare. Și ea ar trebui să se săvârșească seara, după o zi de postire[17], pentru ca să înțelegem sensul ascetic al împărtășirii cu Domnul. Căci noi postim așteptându-L pe El, dorindu-L pe El, pe Cel care e împlinirea și viața noastră.

Pentru că atunci când ne împărtășim cu Domnul, ni se luminează ochiul minții [τὸ τῆς διανοίας ὄμμα] noastre și ne facem fii ai luminii și ai zilei [υἱοὶ φωτὸς καὶ ἡμέρας][18].  Căci mintea noastră e cea care vede și înțelege voia lui Dumnezeu, dacă se curățește mereu de patimi, iar fii ai luminii și ai zilei suntem numai atunci, când suntem plini de slava Lui cea veșnică. Pentru că, fiind plini de slava Lui, facem faptele Sale cele bune, cele care sunt luminoase și ne umplu de lumina Lui. Pe când, atunci când păcătuim, facem faptele întunericului și ale nopții, pentru că facem fapte contrare voii lui Dumnezeu, Care e Lumina noastră, a tuturor. Lumina noastră cea veșnică.

Și Dumnezeu e Cel care ne-a descoperit nouă slujirea Dumnezeieștii Liturghii[19], pentru ca să Îi aducem Lui „daruri și jertfe pentru păcatele noastre și [pentru păcatele] cele [din] neștiință ale poporului [δῶρά καὶ θυσίας ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων, καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων]”[20]. Și, împărtășindu-ne cu El, ne facem locaș duhovnicesc al întregii Treimi, pentru că unde vine și rămâne Hristos Dumnezeu, acolo e și Tatăl și Duhul Sfânt[21]. Pentru că, fiind cu Dumnezeul nostru, noi așteptăm, dimpreună cu toți Sfinții Săi, bunătățile cele făgăduite nouă de către El[22]. Iar bunătățile [ἀγαθῶν] Sale[23] sunt cele pe care le vom trăi întru Împărăția Sa cea veșnică.

Sfântul Teofanis Mărturisitorul [Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής][24], Părintele nostru, și el pomenit azi, a scris o Hronografie[25] pentru 528 de ani[26]. O istorie a Bisericii. Și a început-o cu Diocletianus[27], cu persecutorul creștinilor. Și ne dă tot felul de date și despre cei buni și despre cei răi, pentru că așa este istoria: cu de toate. Și oamenii viitorului au nevoie de mărturia noastră, de adevărul nostru, pentru că acela va fi și adevărul lor. Dar când încercăm să falsificăm istoria, falsificăm și viitorul nostru, pentru că ne propunem în mod fals celor din viitor, lucru pe care Dumnezeu, la Judecata Lui, îl va arăta în mod categoric. Pentru că atunci, la Judecata Lui, vom vedea cu adevărat istoria lumii, cine a fost fiecare, ce a făcut fiecare în taina inimii sale și pentru toți ceilalți. Căci El va fi Cel care ne va arăta tuturor adevărul nefalsificat al lumii și al întregii istorii umane.

De aceea, iubiții mei, pentru a cunoaște istoria și teologia Bisericii trebuie să ne nevoim mult pe fiecare zi. Traducerile și studiile teologice fac parte din viața noastră zilnică, din asceza noastră, după cum fac parte rugăciunea, privegherea, curăția, sfințenia. Acum, în vremea postului, ne subțiem trupește și sufletește, dacă citim, traducem, cântăm, slujim, muncim pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru. Pentru că fiecare lucru făcut cu trudă ne sculptează interior și exterior persoana noastră. Dar subțierea noastră cea duhovnicească e cea care ne aprinde de râvnă pentru Dumnezeu, pentru că ne umple de tot mai mult foc dumnezeiesc pentru slujirea Lui. Ne umple de focul slavei Sale celei veșnice, care ne face osârduitori pentru toată fapta cea bună.

Mult spor în tot ceea ce faceți și multă împlinire dumnezeiască! Amin!


[1] Începută la 11. 35, în zi de miercuri, pe 8 martie 2023. Soare, 17 grade, vânt de 14 km/ h.

[2] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Tri/t35.html.

[3] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Palamas.

[4] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Tri/t35.html.

[5] Ibidem.

[6] Pe care l-am scris și publicat aici: Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Bucuria de Dumnezeu (vol. 1), Teologie pentru azi, București, 2021, p. 147-176, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2021/01/08/bucuria-de-dumnezeu-vol-1/.

[7] Idem, p. 148.

[8] Idem, p. 153.

[9] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Grigore_I_cel_Mare. A se vedea și https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_I.

[10] John Moorhead, Gregory the Great, Pub. Routledge, London & New York, 2005, p. 75.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Publicată în PL 78, col. 25-240.

[15] Textul ei în limba greacă: https://glt.goarch.org/texts/Oro/Pro.html.

În limba română: https://www.stavropoleos.ro/wp-content/uploads/Psaltica/Triod/liturghiadarurilor_maici.pdf.

[16] Cf. Liturghier, ed. BOR 2012, p. 289.

[17] Cf. https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/ce-este-liturghia-darurilor-mai-inainte-sfintite.

[18] Cf. https://glt.goarch.org/texts/Oro/Pro.html.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem.

[24] Cf. https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2907/sxsaintinfo.aspx.

[25] Cf. https://el.wikipedia.org/wiki/Θεοφάνης_Ομολογητής.

[26] Sfântul Teofan Mărturisitorul, Cronografia, trad. din lb. gr., studiu introd. și note de Mihai Țipău, în col. PSB, serie nouă, vol. 7, Ed. Basilica, București, 2012, p. 27.

[27] Idem, p. 29.

Apocalipsis, cap. 10, cf. BYZ

1. Și l-am văzut pe Îngerul cel tare coborând din cer, îmbrăcat [în] nor[1], și curcubeul [era] pe capul său [καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ] și fața sa [era] ca soarele, iar picioarele sale [erau] ca stâlpii de foc.

2. Și având în mâna sa o carte deschisă. Și a pus piciorul său cel drept pe mare și pe cel stâng pe pământ,

3. și a strigat [cu] glas mare, precum leul răcnind. Și când a strigat, au grăit 7 tunete [cu] glasurile lor.

4. Și când au grăit cele 7 tunete, voiam a scrie. Dar am auzit glas din cer, zicându-mi: „Pecetluiește-le [pe cele] pe care le-au grăit cele 7 tunete și să nu le scrii pe acestea!”.

5. Și Îngerul – pe care l-am văzut stat pe mare și pe pământ –, a ridicat mâna sa cea dreaptă spre cer

6. și a jurat [întru] Cel viu întru vecii vecilor, Care a zidit cerul și cele din el, și pământul și cele din el, și marea și cele din ea, că vreme nu va mai fi [ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται],

7. ci, în zilele glasului celui de-al șaptelea Înger, când are să voiască a trâmbița, și a fost împlinindu-se [se va împlini] taina lui Dumnezeu [καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ], precum a[u] bine-vestit robii Săi, Profeții.

8. Și glasul pe care l-am auzit din cer, iarăși grăind cu mine și zicându-mi: „Mergi, ia cărticica [τὸ βιβλιδάριον] cea deschisă din mâna Îngerului care a stat pe mare și pe pământ!”.

9. Și am mers către Înger, zicându-i lui: „Dă-mi mie cărticica!”. Și îmi zice mie: „Ia-o și o mănâncă pe ea! Și îți va amărî pântecele tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea”.

10. Și am luat cartea din mâna Îngerului și am mâncat-o pe ea și era în gura mea ca mierea cea dulce. Dar, când am mâncat-o pe ea, a fost amărât pântecele meu.

11. Și îmi zice mie: „Trebuie [ca] tu iarăși să profețești la popoare și la neamuri și limbilor și împăraților celor mulți!”.


[1] Îmbrăcat în slava lui Dumnezeu.

Apocalipsis, cap. 9, cf. BYZ

1. Și cel de-al cincilea Înger a trâmbițat și am văzut stea din cer căzută spre pământ și i-a fost dată lui cheia fântânii abisului [ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου].

2. Și a deschis fântâna abisului și s-a suit fumul din fântână ca fumul cuptorului arzând și a fost întunecat soarele și văzduhul de fumul fântânii.

3. Și din fum au ieșit lăcustele [ἀκρίδες] spre pământ și le-a fost dată lor puterea, precum au putere scorpionii pământului [ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς].

4. Și le-a fost grăindu-li-se lor ca să nu facă nedreptate ierbii pământului, nici [la] toată verdeața și nici [la] tot pomul, fără numai oamenilor acelora [care] nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor [εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν].

5. Și le-a fost dat lor ca să nu-i omoare pe ei, ci ca să-i chinuie [pe ei] cinci luni. Iar chinuirea lor [va fi] precum chinuirea scorpionului când are să-l lovească pe om.

6. Și în zilele acelea oamenii vor căuta moartea și nu o vor afla pe ea [Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν]. Și vor pofti să moară și moartea va fugi de la ei [καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύξεται ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ θάνατος].

7. Iar asemănările lăcustelor [vor fi] asemenea cailor pregătiți spre război și pe capetele lor [vor fi] precum cununile cele de aur și fețele lor [vor fi] ca fețele oamenilor.

8. Și aveau păr precum părul femeilor, iar dinții lor erau ca ai leilor.

9. Și aveau platoșe ca platoșele cele de fier, iar glasul aripilor lor [era] ca glasul carelor multe de cai alergând spre război.

10. Și au cozi asemenea [cu] scorpionii și ace. Și în cozile lor au puterea să-i nedreptățească pe oameni cinci luni,

11. având împărat peste ele pe Îngerul abisului [Ἄγγελον τῆς ἀβύσσου]. Numele lui, în evreiește, [este] Abbadon [Ἀββαδών], iar în limba greacă are numele Apollion [Ἀπολλύων]/ Nimicitorul.

12. Un vai a trecut [Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν]! Iată [ἰδού], vin încă două vaiuri după acestea [ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα]!

13. Și cel de-al șaselea Înger a trâmbițat și am auzit un glas din cele patru coarne ale jertfelnicului celui de aur de dinaintea lui Dumnezeu,

14. zicându-i celui de-al șaselea Înger care are trâmbița: „Dezleagă-i pe cei 4 Îngeri, pe cei legați la râul cel mare, la Eufratis [Εὐφράτης[1]]!”.

15. Și au fost dezlegați cei 4 Îngeri, cei pregătiți spre ceasul și spre ziua și luna și anul, pentru ca să omoare cea de-a treia [parte din] oameni.

16. Iar numărul armatelor [pe] cal [cai era] zeci de mii de zeci de mii [μυριάδες μυριάδων]. Am auzit numărul lor.

17. Și așa am văzut caii în vedenie și pe cei șezând pe ei: având platoșele de focuri și de hiacinturi și de pucioase [ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις]. Iar capetele cailor [erau] precum capetele leilor și din gurile lor ieșind foc și fum și pucioasă.

18. De aceste trei plăgi au fost omorâți a treia [parte din] oameni: de focul și de fumul și de pucioasa care ieșea din gurile lor.

19. Căci puterea cailor în gura lor este și în cozile lor. Căci cozile lor [sunt] asemenea șerpilor, având capete, și cu ele nedreptățesc.

20. Iar cei rămași [dintre] oameni, care nu au fost omorâți cu plăgile acestea, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor [οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν], ca să nu se închine demonilor [ἵνα μὴ προσκυνήσωσιν τὰ δαιμόνια] și idolilor celor de aur și celor de argint și celor de bronz și celor de piatră și celor de lemn, care nici a vedea [nu] pot, nici a auzi, nici a umbla.

21. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de hoțiile lor.


[1] Forma de N., pentru că în text avem forma de D.

Apocalipsis, cap. 8, cf. BYZ

1. Și când a deschis cea de-a șaptea pecete, s-a făcut tăcere în cer ca o jumătate de ceas [ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον].

2. Și i-am văzut pe cei 7 Îngeri, care înaintea lui Dumnezeu au stat, și le-au fost date lor 7 trâmbițe.

3. Și alt Înger a venit și a fost stând peste jertfelnic, având cădelniță de aur [ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν]. Și i-a[u] fost dat[e] lui tămâile cele multe [θυμιάματα πολλα], pentru ca să [le] aducă, [dimpreună cu] rugăciunile tuturor Sfinților [ταῖς προσευχαῖς τῶν Ἁγίων πάντων], pe altarul cel de aur, cel [care este] înaintea tronului.

4. Și s-a suit fumul tămâilor din mâna Îngerului, [dimpreună cu] rugăciunile Sfinților, înaintea lui Dumnezeu.

5. Și a luat Îngerul cădelnița și a umplut-o pe ea din focul jertfelnicului și a aruncat-o spre pământ. Și au fost tunete și glasuri și fulgere și cutremur.

6. Iar cei 7 Îngeri, cei care au cele 7 trâmbițe, s-au pregătit pe ei înșiși ca să trâmbițeze.

7. Și cel dintâi a trâmbițat și s-a făcut grindină și foc amestecat cu sânge și a fost aruncat spre pământ. Și a treia [parte] a pământului a fost arsă și a treia [parte] a pomilor a fost arsă și toată iarba cea verde a fost arsă.

8. Și cel de-al doilea Înger a trâmbițat și ca muntele cel mare, arzând, a fost aruncat întru mare. Și s-a făcut a treia [parte] a mării sânge.

9. Și a murit a treia [parte] a vietăților [celor] din mare, cele având suflete [τὰ ἔχοντα ψυχάς], și a treia [parte] a corăbiilor a fost nimicită cu totul.

10. Și cel de-al treilea Înger a trâmbițat și a căzut din cer steaua cea mare, arzând ca făclia, și a căzut pe[ste] a treia [parte] a râurilor și pe[ste] izvoarele apelor.

11. Și numele stelei se zice Absint [ὁ Ἄψινθος][1]. Și s-a făcut a treia [parte] a apelor întru absint și mulți oameni au murit din cauza apelor, că[ci] au fost amărându-se [ὅτι ἐπικράνθησαν][2].

12. Și cel de-al patrulea Înger a trâmbițat și a fost stricând a treia [parte] a soarelui și a treia [parte] a lunii și a treia [parte] a stelelor, pentru ca să fie întunecată a treia [parte] a lor, și a treia parte a ei [a lor] să nu strălucească ziua, și noaptea de asemenea.

13. Și am văzut și am auzit un vultur zburând în mijlocul cerului [ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι], zicând [cu] glas mare: „Vai [Οὐαί], vai, vai celor care locuiesc pe pământ, din cauza glasurilor celor rămase ale trâmbiței, ale celor trei Îngeri care voiesc a trâmbița!”.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Absint.

[2] S-au umplut de amăreala apei.

Apocalipsis, cap. 7, cf. BYZ

1. Și după aceasta i-am văzut pe cei 4 Îngeri care au stat la cele 4 colțuri ale pământului, prinzând cele 4 vânturi ale pământului, pentru ca să nu sufle vântul pe pământ, nici peste mare și nici pe[ste] vreun pom.

2. Și am văzut alt Înger suindu-se de la răsăritul soarelui, având pecetea Dumnezeului Celui viu. Și a strigat [cu] glas mare celor 4 Îngeri, cărora lor le-a fost dat să nedreptățească [ἀδικῆσαι] pământul și marea,

3. zicându-le: „Să nu nedreptățiți [Μὴ ἀδικήσητε] pământul, nici marea, nici pomii, până nu avem să-i pecetluim pe robii Dumnezeului nostru pe frunțile lor [ἄχρι οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν]!”.

4. Și am auzit numărul celor pecetluiți: 144.000 [ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες], pecetluiți din toată seminția fiilor lui Israil:

5. din seminția lui Iuda: 12.000 de pecetluiți, din seminția lui Rubin: 12.000, din seminția lui Gad: 12.000,

6. din seminția lui Asir: 12.000, din seminția lui Neftalim: 12.000, din seminția lui Manassis: 12.000,

7. din seminția lui Simeon: 12.000, din seminția lui Levi: 12.000, din seminția lui Issahar: 12.000,

8. din seminția lui Zabulon: 12.000, din seminția lui Iosif: 12.000, din seminția lui Veniamin: 12.000 de pecetluiți.

9. După acestea, am văzut…Și, iată, mulțimea cea multă, pe care nimeni [nu] putea să o numere, din tot [toate] semințiile și popoarele și limbile! [Și] care au stat înaintea tronului și înaintea Mielului, îmbrăcați [în] veșminte albe și [cu] palmieri[1] în mâinile lor,

10. și strigă [strigau cu] glas mare, zicând: „Mântuirea Dumnezeului nostru, a Celui șezând pe tron, și a Mielului!”.

11. Și toți Îngerii stătuseră împrejurul tronului și a bătrânilor și a celor 4 vietăți și au căzut înaintea tronului pe fețele lor și I s-au închinat lui Dumnezeu,

12. zicând: „Amin! Binecuvântarea și slava și înțelepciunea și mulțumirea [ἡ εὐχαριστία] și cinstea și puterea și tăria [sunt] ale Dumnezeului nostru întru vecii vecilor! Amin!”.

13. Și a răspuns unul dintre cei bătrâni, zicându-mi mie: „Aceștia, cei îmbrăcați [în] veșminte albe, cine sunt și de unde au venit?”.

14. Și i-am zis lui: „Doamne al meu, tu ai cunoscut!”. Și mi-a zis mie: „Aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare și și-au spălat veșmintele lor [καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν] și le-au albit în sângele Mielului [καὶ ἐλεύκαναν ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου].

15. Pentru aceasta sunt înaintea tronului lui Dumnezeu și Îi slujesc Lui ziua și noaptea în templul Său. Iar Cel șezând pe tron îi va sălășlui pe ei.

16. Nu vor mai flămânzi încă și nu vor mai înseta încă, și nici nu or să mai cadă pe ei soarele și nici toată arșița,

17. că[ci] Mielul, Cel din mijlocul tronului, îi păstorește pe ei și îi călăuzește pe ei la izvoarele apelor vieții și va șterge Dumnezeu toată lacrima de la ochii lor [καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν]”.


[1] Cu ramuri de palmier.

1 2 3 4 5 1.879