Istorie 6. 1

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Istoria începe de oriunde o privești

(vol. 6)

  ***

1. Comunismul românesc a fost socialism

În Statutul Partidului Comunist Român ni se spune că el este „partidul clasei muncitoare”[1] și că el „păstrează și continuă cele mai bune tradiții ale luptelor pentru libertate, pământ și independență națională conduse de Gheorghe Doja, Horia, Cloșca, Crișan, Tudor Vladimirescu și Niculae Bălcescu”[2]. Și acest partid își propunea pentru România „înfăptuirea socialismului și a comunismului”[3] la noi în țară. Care era diferența dintre ele? Era altceva socialismul, gândit de partid, decât comunismul?

Din aceeași pagină aflăm că socialismul românesc trebuie să însemne „făurirea unei societăți în care dispare exploatarea omului de către om”[4], dar, în același timp, că „scopul final” al partidului e acela de a înfăptui în România „o societate comunistă, în care întreg poporul este unit, nu mai există clase [sociale] și este asigurat principiul «dela fiecare după capacitățile sale și fiecăruia după nevoile sale»”[5]. Cu alte cuvinte: socialismul era văzut ca o fază de trecere spre comunism.

Activitatea partidului, ne spune Statutul, „se călăuzește după învățătura marilor luptători și cărturari Marx, Engels, Lenin, Stalin”[6]. Cei patru sunt oamenii care furnizează fundamentele ideologice ale partidului. Ale acestui partid care luptă „împotriva rămășițelor fasciste și ale reacțiunii”[7]. O sintagmă voalată, care îi desemnează pe cei care s-au opus ideologiei comuniste și au ajuns la pușcărie.

Ce vrea partidul pentru România? Să reclădească și să dezvolte economic țara, să îmbunătățească traiul oamenilor și să le ridice nivelul cultural[8]. Și din aceeași pagină aflăm că partidul se considera „un regim democrat”[9], care asigură independența și suveranitatea naționale, dorind să făurească o pace trainică[10] în România. El „luptă hotărât împotriva urii și a inegalității de rasă, împotriva șovinismului, […] [pledând] pentru înfrățirea între poporul român și naționalitățile conlocuitoare și pentru traiul pașnic și prietenesc între popoare [și] pentru solidaritatea internațională a celor ce muncesc”[11].

Tot în introducerea Statutului apare și sintagma „centralism democratic”[12], după care se călăuzea partidul.

Ajungeai comunist la 18 ani, dacă erai de acord cu politica partidului și îți plăteai cotizația de membru[13].

Și comunistul trebuia „să fie disciplinat și vigilent…un exemplu de conduită morală…[un om care trebuia] să-și ridice nivelul politic și cultural”[14], însă nu citind orice autor, ci „însușindu-și învățătura lui Marx-Engels-Lenin-Stalin”[15].

Dacă deveneai comunist, primeai „cartea de membru”[16].

În art. al 7-lea, când se vorbește despre structura partidului, revine sintagma „centralismul democratic”[17], dar apare și cuvântul congres[18], la plural. Organul suprem de conducere al partidului era Congresul PCR[19]. Apare și sintagma Comitetul Central[20]. Comuniștii trebuiau să lupte pentru unitatea partidului, fapt pentru care trebuiau să respecte disciplina de partid[21].

Ediția din 1965[22] a Statutului a fost adoptată de Congresul al IX-lea al partidului[23]. Iar aici se spune că Partidul Comunist Român este „detașamentul de avangardă” al clasei muncitoare[24]. Dar clasa muncitoare, numită „clasa conducătoare a societății, [este] în strânsă alianță cu țărănimea și în unire cu intelectualitatea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii”[25]. Și cu toții se ocupă cu „construirea orânduirii socialiste[26]. Deci în 1965 eram în plină construire a socialismului, deși partidul se numea comunist.

Cei 4 ideologi ai partidului devin doi, fapt pentru care se vorbește doar despre Marx și Lenin[27].

Și ni se spune, din nou, că „scopul final al partidului este construirea societății fără clase [sociale] – societatea comunistă[28].

Conform ediției de față, comunistul era recrutat dintre „cei mai înaintați și mai activi oameni ai muncii”[29]. Se păstrează vârsta de 18 ani ca vârstă limită[30]. Dar cel care dorea să intre în partid trebuia să aibă două recomandări de la alți doi comuniști, care erau membri de partid de cel puțin 3 ani[31].

Sancțiunile pe care le puteau primi membrii de partid: mustrare, vot de blam, vot de blam cu avertisment, excluderea din partid[32]. Cine era exclus? Cel care lovea „în unitatea partidului, [cel care] pactizează cu dușmanii construcției socialismului, [cel care] este nesincer și înșală partidul, [care] divulgă secretul de partid și de stat”[33]. Însă în ce consta secretul de partid?

U.T.C. = Uniunea Tineretului Comunist[34]. Și UTCul era „organizația revoluționară a tineretului muncitor de la orașe și sate”[35]. Însă în ce consta revoluționaritatea uteciștilor? Ce făceau ei ca să fie revoluționari?

Ultimul punct al Statutului, al 63-lea, ne spune că modificarea Statutului se face „de către congres sau conferința națională a partidului”[36].

Și pentru că am apucat să fiu pionier comunist până în revoluție, trecem la Statutul pionierului.

Statutul pionierului e din 1967[37] și din el aflăm că pionierii români aveau între 9 și 14 ani[38]. Și organizația de pionieri, „alături de școală și familie”[39]fără Biserică, pentru că orânduirea socialist-comunistă era atee –, contribuia „la educarea și formarea tinerei generații”[40].

Și, ca pionier, erai educat „în spiritul patriotismului socialist, al dragostei și al devotamentului nemărginit față de poporul nostru, față de Republica Socialistă România, față de Partidul Comunist Român”[41]. Mai pe scurt: erai ideologizat de către profesorii tăi de la școală.

Ce cultiva Organizația pionierilor în viața elevilor? „Cinstea, modestia, curajul și disciplina, prietenia și tovărășia…dragostea față de munca fizică și respectul pentru cei ce muncesc, răspunderea pentru păstrarea cu grijă a bunurilor obștești”[42].

Începând cu clasa a 3-a puteai deveni pionier[43]. Și erai acceptat „în mod sărbătoresc, sub faldurile drapelului patriei și ale drapelului Organizației pionierilor”[44], de al doilea steag neaducându-mi aminte deloc.

Însă trebuia să rostești un legământ, care avea următorul conținut:  „Voi învăța și voi munci pentru a deveni fiu de nădejde al patriei mele – Republica Socialistă România; voi fi credincios poporului și Partidului Comunist Român; voi respecta neabătut îndatoririle pionierești”[45]. Sintagmele cheie, pe care le-am subliniat în textul legământului, având nuanță religioasă.

„Îndatoririle pionierului” sunt o mostră de perfecționism ideologic. Ele ne vorbesc despre statura morală pe care trebuia să o aibă viitorul comunist. Căci pionierul trebuia să își iubească patria[46] și să cinstească „trecutul glorios al României, tradițiile de luptă ale poporului nostru pentru libertate și independență națională”[47].

El trebuia să învețe cu sârguință, să iubească munca, să apere și să păstreze cu grijă bunurile obștești, să fie disciplinat, îngrijit și ordonat în viața lui[48].

Pionierul trebuia să fie modest, cinstit și drept, să spună mereu adevărul, să fie curajos și demn, să aibă încredere în sine și în oameni, să fie un bun coleg și prieten.

El trebuia să își iubească și să își ajute părinții, să își stimeze și să își asculte învățătorii și profesorii, să îi respecte pe cei în vârstă și să aibă grijă de cei mai mici, să iubească și să ocrotească natura, să caute și să cunoască „frumusețile și tainele ei”[49].

Pentru că ideologia comunistă preluase în mare parte teologia ortodoxă și o prezenta ca pe o educație socială, care nu are de-a face cu Biserica.

Partidul s-a gândit și la o deviză pentru pionier, pe care eu n-am auzit-o niciodată în viața reală: „Pentru gloria poporului și înflorirea României socialiste, pentru cauza partidului – înainte!”. La care ar fi trebuit să se răspundă cu: „Tot înainte!”[50]. Iar glorie e în loc de slavă, pe care noi îl aveam și îl avem în cultul Bisericii.

Se precizează cum trebuie să arate uniforma[51]. Iar eu am avut șnur albastru deschis, ca locțiitor de unitate și, în același timp, și șnur galben, pentru că eram și comandant de detașament. Primite în mod festiv, în comunitate.

Cravata de pionier era roșie și trecută printr-un inel alb[52]. Aveam și insignă[53]. Iar în prima duminică a lunii iunie era Ziua pionierilor[54]. Aceasta fiind ultima informație a Statutului pionierului.


[1] Statutul Partidului Comunist Român, Ed. Partidului Comunist Român, 1945, p. 5.

[2] Ibidem. [3] Idem, p. 6. [4] Ibidem. [5] Idem, p. 7. [6] Ibidem. [7] Idem, p. 8. [8] Ibidem. [9] Ibidem. [10] Ibidem. [11] Idem, p. 9. [12] Idem, p. 10. [13] Idem, p. 13-14. [14] Idem, p. 15. [15] Ibidem. [16] Idem, p. 17. [17] Idem, p. 18. [18] Ibidem. [19] Idem, p. 19. [20] Idem, p. 20. [21] Idem, p. 30.

[22] Statutul Partidului Comunist Român, Ed. Politică, București, 1965, 111 p., 50 de bani.

[23] Idem, p. 5. [24] Idem, p. 7. [25] Idem, p. 7-8. [26] Idem, p. 8. [27] Ibidem. [28] Idem, p. 9. [29] Idem, p. 19. [30] Idem, p. 20. [31] Idem, p. 20-21. [32] Idem, p. 24-25. [33] Idem, p. 25. [34] Idem, p. 85. [35] Ibidem. [36] Idem, p. 109.

[37] Statutul unităților și detașamentelor de pionieri din Republica Socialistă România, Ed. Politică, București, 1967, 44 p., 25 de bani.

[38] Idem, p. 5. [39] Ibidem. [40] Ibidem. [41] Idem, p. 6-7. [42] Idem, p. 8-9. [43] Idem, p. 13. [44] Idem, p. 15. [45] Idem, p. 16-17. [46] Idem, p. 17. [47] Ibidem. [48] Ibidem. [49] Idem, p. 18. [50] Idem, p. 19. [51] Idem, p. 39. [52] Idem, p. 41. [53] Ibidem. [54] Idem, p. 44.

Apocalipsis 13, cf. BYZ

1. Și am stat pe nisipul mării; și am văzut o fiară [θηρίον] suind din mare, având 10 coarne și 7 capete și peste coarnele ei 10 diademe [διαδήματα] și pe capetele ei nume de blasfemie [ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας].

2. Și fiara, pe care am văzut-o, era asemenea leopardului [παρδάλει], și picioarele ei [erau] ca de urs [ἄρκου], și gura ei [era] ca gura de leu [λέοντος]; și balaurul [ὁ δράκων] i-a dat ei puterea lui și tronul lui și stăpânire mare.

3. Și unul din capetele ei [era] ca înjunghiat întru moarte [ἐσφαγμένην εἰς θάνατον]; și [apoi] rana ei de moarte a fost vindecată; și s-a minunat tot pământul în urma fiarei [καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου];

4. și s-au închinat balaurului, care a dat stăpânirea fiarei, și s-au închinat fiarei, zicând: „Cine [este] asemenea fiarei? Și cine poate să poarte război cu ea?”.

5. Și i-a fost dată ei gură vorbind măreții și blasfemii [μεγάλα καὶ βλασφημίαν]; și i-a fost dată ei putere de război [ἐξουσία πόλεμον], [pentru ca] să facă [război] 42 de luni.

6. Și și-a deschis gura ei întru blasfemie către Dumnezeu, [ca] să blasfemieze numele Lui și cortul Lui, pe cei care locuiesc în cer.

7. Și i-a fost dat ei să facă război cu Sfinții și să-i biruiască pe ei; și i-a fost dată ei stăpânire peste toată seminția și poporul și limba și neamul [καὶ ἐδόθη αὐτῷ ξουσα ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος].

8. Și i se vor închina ei toți cei care locuiesc pe pământ [καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς], al căror nume nu a fost scris în cartea vieții Mielului Celui înjunghiat[1] de la întemeierea lumii [ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τ βιβλίῳ τς ζως τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου][2].

9. Dacă cineva are ureche [οὖς][3], [atunci] să audă!

10. Dacă cineva prinde [în] robie, [acela] este îndepărtat; dacă cineva va ucide în sabie, el trebuie să fie ucis în sabie. Aici este răbdarea și credința Sfinților.

11. Și am văzut o altă fiară suind din pământ, și avea două coarne asemenea mielului, dar vorbea ca balaurul.

12. Și toată puterea celei dintâi fiare [aceasta] o face înaintea ei[4]. Și face pământul și pe cei care locuiesc în el, ca să se închine fiarei celei dintâi, căreia i-a fost vindecată rana ei de moarte.

13. Și [a doua fiară] face semne mari, [făcând] și foc ca să se coboare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor.

14. Și [aceasta] îi înșală pe cei ai mei, care locuiesc pe pământ [καὶ πλανᾷ τος μος τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς], pentru semnele care i-au fost date ei [διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ], [ca] să le facă înaintea fiarei [celei dintâi], zicând celor care locuiesc pe pământ să facă chipul fiarei [εἰκόνα τῷ θηρίῳ] [celei dintâi], care avea rana de sabie și, [cu toate acestea], a trăit.

15. Și [fiarei celei de-a doua] i-a fost dat ei duh, [ca] să-l dea chipului fiarei [καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου] [celei dintâi], ca să și vorbească chipul fiarei [ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου] [celei dintâi], și pe oricâți să-i facă să fie omorâți, dacă nu au să se închine chipului fiarei [celei dintâi].

16. Și [fiara a doua] îi face pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei liberi și pe cei robiți, ca să le dea lor semn/ pecete [χαράγματα] pe mâna lor cea dreaptă sau pe fruntea lor,

17. și ca nimeni să nu poată să vândă sau să cumpere, fără numai cel care are semnul/ pecetea [εἰ μὴ ὁ ἔχων τ χραγμα], numele fiarei [τ νομα τοῦ θηρίου] sau numărul numelui ei [ἢ τν ριθμν το νματος αὐτοῦ].

18. [Și] aici este înțelepciunea. Cel care are minte [Ὁ ἔχων νον][5], să socotească numărul fiarei [ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου] [celei dintâi]! Căci numărul este de om [ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν], și numărul ei este 666 [καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἐστὶν ξακσια ξκοντα ξ].


[1] Se referă la Hristos Domnul.

[2] Iar Mielul este înjunghiat de la întemeierea lumii, pentru că Dumnezeu Cuvântul a venit spre Cruce de la începutul facerii lumii. El a venit spre om de la început, dorind mântuirea omului.

Biblia de la 1688 urmează BYZ și leagă „întemeierea lumii” de Mielul înjunghiat. În ed. BOR 1988 însă, accentul cade nu pe Miel, ci întemeierea lumii e pusă în relație cu numele celor înscriși în cartea vieții, rezultând următorul text: „ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat”.

Greco-catolicii, în Biblia de la Blaj din 1795, au urmat și ei BYZ. La fel a făcut și ed. BOR 1914. În ed. BOR 1939, însă, s-a produs alterarea textului, care se regăsește în ed. BOR 1988, pentru că aici avem: „ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat”.

VUL confirmă BYZ: „quorum non sunt scripta nomina in libro vitae Agni qui occisus est ab origine mundi”. Avem același text și în BGT, BNT, GNT, GOC, MGK, SCR, TIS. De unde rezultă că sintagma „de la întemeierea lumii” este în relație cu Mielul înjunghiat.

[3] În Biblia de la 1688 avem urechi. La fel și în ed. BOR 1988. Însă avem ureche și în BNT, GNT, MGK, GOC, TIS.

[4] Înaintea primei fiare. Pentru că a doua fiară face tot ce a făcut prima fiară.

[5] Minte duhovnicească, adică înțelegere mistică, profundă.